YCS (Young Christian Students), Byndoor

ಪಳೆ, ಪಾರ್ಕಿ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ದೇಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ನವಿಂ ಸಮಾಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉದ್ದೇಶ್ ದವರುನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ 2001 ಇಸ್ವೆಂತ್ ವೈ.ಸಿ. ಎಸ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಸೆವಾ ವಿವಿಧ್ ರಿತೀನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಹರ್ಯೇಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ ಕರ್ತಾಂವ್.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾಂನಿ ಬರೆಂ ಫುಡಾರಾಚೆ ವಾಟೆರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವೈಸಿಎಸ್ ಹಾತ್ ಪುಸ್ತಕಾ ದ್ವಾರಿಂ ಪ್ರೇರಕಾಚಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪಂಗಡ್ ತರ್ಕ್ ಆಸಾ ಕರ್ತಾಂವ್. ದಿರೆಕ್ತೊರಾ ಥಾವ್ನ್ ಫುಡಾರಾವಿಶಿಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಅನಿ ಸಲಹಾ ಸೂಚನಾಂ ಜೊಡುನ್ ಘೆತಾಂವ್. ಜುಲಾಯ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರೇರಕಾ ಸಂಗೀ ಏಕಾ ದಿಸಾಚಾ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾಂವ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ವೈಸಿಎಸ್ ವಿಶಿಂ ಮುಳಾವಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಅರ್ದ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆ ಶಿಬಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾಂವ್. ಐಸಿವೈಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾ ಸಂಗೀ ಮೆಳೊನ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾ ವೆಳಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಗರ್ದನಾ ಗೊಟೊ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿತಾಂವ್.
ಉಡುಪಿ ವಲಯ ಥಾವ್ನ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾಂವ್. ವೈ.ಸಿ. ಎಸ್ ಕೆಂದ್ರೀಯ್ ಸಮಿತಿ ಥಾವ್ನ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ರೆತಿರೆಂತ್ ಹರ್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾಂ ಭಾಗ್ ಕಾಣ್ಘೆತಾಂವ್, ಫೆಬ್ರವರಿಚಾ ಅಖೇರಿಕ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆಸಾ ಕರುನ್ ಪ್ರೇರಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೊ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ್ ಚಲಯ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ದ್ವೀತಿಯ್ ಪಿಯುಸಿಚಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ತಾಂಚಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕರ್ತಾಂವ್. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಆನಿ ಖೆಳಾ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾಂವ್. ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಬಾಪಾಂಚಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ವಿವಿಧ್ ಕಾಮಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿತಾಂವ್.

Bookmark and Share