Vice President’s Message

ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಅತ್ಮೀಕ್, ಗೊವ್ಳಿಕ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಿಸಾಂವಾಂಚಿ ಝಳಕ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚಾಕ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಯುವಕಾಂನಿ ಏಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾಸ್ತಾ, ಹೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಚಡ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾ. ಭಾಗೆವಂತ್ ಸಾಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಸಮರ್ಪುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಏಕ್ ವಿಶಾಲ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟಾಮ್ ಆಸೊನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂನಿ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವಿಗಾರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರೆಂಪಣ್, ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆನಿ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾ.
ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ ಹಾಂಚಾ ನಿರಂತರ್ ವಾವ್ರಾನ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲೆ ವಿವಿಧ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥೆ ಸಕ್ರೀಯ್ ರಿತೀನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಿವಾಳ್ ಆನಿ ಕಾರ‍್ಯಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಅಶೆಂ ಭಾವಾರ್ಥಾಚೆಂ, ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೆಂ ಆನಿ ಎಕ್ವಟಾಚೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟಾಮ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಗಾವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಯೋಜನಾಂಕ್ ಎಕಾ ವಾಂಟ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ತಿದೊಡ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾನಿ ದಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಆಧಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್, ತಾಂಚಾ ಉದಾರ್ ಮನಾಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರಿಸ್ ಧಾರಾಳ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂನಿ ಭರೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಹಾಂವ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾ. ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಮಜತೆನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಸುಭಾಮ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಲಾಭೊನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಲಾಭೊನ್ ಆಸಾ, ಸಾಂಗಾತಾ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ವಿವಿಧ್ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕುರ್ಪಾ ಜೊಡುನ್ ಘೆತಾತ್, ಬೈಂದೂರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ಆನಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಕುರ್ಪಾ ಹೆರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಜೊಡುಂದಿತ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡೊ ಎಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪೂನ್ ಶೆತ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ.
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಚರಿತ್ರಾ, ಖುರ್ಸಾ ಗುಡೊ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಂಡಳಿ, ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಲಲೆಂ ಹೆಂ ಅಂತರ್ಜಾಳ್, ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಚೆ ಆನಿ ಘಡಿತಾಂಚೆ ವಿವರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಲಾಭೊಂಕ್, ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ದೆಣಿಂ ಆಸಾತ್, ತಿಂ ದೆಣಿಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡುನ್ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ್ ಭರೊಂಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂಚೆ ನಿರಂತರ್ ಸಂಪರ್ಕ್, ಸಳಾವಳ್ ಆನಿ ಎಕ್ವಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹೆಂ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ಸಹಕಾರ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ಬೈಂದೂರ್ಚಿ ಝಳಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಸಹಕಾರ್ ಭಾಸಾವ್ನ್ ಬರೆಂ ಆನಿ ಜಯ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಜೈ!

ಡೆನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್,
ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿ,
ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಬೈಂದೂರ್

Bookmark and Share