ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ದಿವಸ್: ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ನಮಾನ್

Teachers Day Special – By Dolphie Byndoorಎಕಾ ಪತ್ರಾರ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚಾ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಅಶೆಂ ಬರಯ್ತಾ. ಹಳ್ಳೆಂತ್ ತೊ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಕಾ ಶಿಕಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್, ಮೆಸ್ತ್ರಿ ತುಂವೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಕಪ್ ದಿಲೆಂಯ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚೆ ಆಮ್ಚೆಂ ಭವಿಷ್ಯ್ ಚಿಂತೊನ್. ಆಜ್ ಆಮಿ ಕಾರ್ ಕಾಣ್ಘೆಲಾ, ಸ್ವಂತ್ ಘರ್ ಕಾಣ್ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಮೆಸ್ತ್ರಿ ತುಂ ತೆದಾಳಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಕಯ್ತಾನಾ ತುಜಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಪೊಸುಂಕ್ ಕಷ್ಟಾತಲೊಯ್, ತುಂ ಆನಿ ತುಜೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಭಾಡ್ಯಾಚಾ ಘರಾಂತ್ ನೀಸ್-ಪೇಜ್ ಜೆವ್ನ್ ಅರ್ಧೆಂ ಪೊಟಾರ್‌ಚ್ ರಾವ್ತಾಲಿಂ, ತುಜೆ ಶರ್ಟ್ ಪಿಂಜ್‌ಲ್ಲೆಂ, ತುಜೆ ಪರ್ನೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೊಕ್ಲಾಚಾ ಆರ್ಸ್ಯಾಂತ್ ಬೂಕಾಂತ್ಲೆ ಅಕ್ಷರಾ ವಾಚುಂಕ್ ಕಷ್ಟತಾಲೊಯ್ ತರೀ ತುಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕಯ್ತಲೊಯ್ ಆನಿ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತುಜೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿಣ್ಯೆಚೆ ಕಷ್ಟಾಂಚೆ ಗುಪಿತ್ ರುದಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೆದಿಂಚ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಮೆಸ್ತ್ರಿ ತುಂವೆ ಕಾರ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ, ಸ್ವಂತ್ ಘರ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಮತಿಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಾಕವ್ನ್ ತೆಂ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲೆಂಯ್.

ಆದಿಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಗಾಂವ್ ಭರ್ ಗಿನ್ಯಾನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಲೊ ಖಂಯ್, ಆತಾಂ ಗಜಾಲ್ ವಿಂಗಡ್. ಆಜ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ದಿವಸ್... ಆಮಿ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ದೀರ್ಘ್ ಕಾಳ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲಿಂ, ಖಡಕ್ಕ್ ತಾಳ್ಯಾಚಿ ಆನಿ ಮೊವಾಳ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಸಕ್ಕುಬಾಯ್ ಟೀಚರ್ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಬ್ಯಾಕಾಂತ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿಂ ಹಾಂವೆ ತಿಕಾ ವಂದನ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಿಕಾ ಎಕಾಚ್ ದಿಷ್ಟಿಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಳಿಂ ಹಾಂವೆ ತಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಬರಿಂ ಆಸಾ, ತುಂ ಕಸೊ ಆಸಾಯ್? ಖಂಯ್ ಆಸಾಯ್? ಕಿತೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಯ್? ಹಾಂವೆ ಫಾವೊತೆ ಜಾಪ್ ದಿತಚ್ ತಿಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ "ಹೌದು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಡತನದಲ್ಲೆ ಕಲಿತವರು ಇವತ್ತು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ" ತಿಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉದೆಲಿಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ತಿ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತರೀ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೊ ಮೋಗ್ ನಿರಂತರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ತಿಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಾ ತರೀ ತಿಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರತ್ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಿಕಪ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ.

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, ಭಾರತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ತತ್ವ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಡಾ. ಸರ್ವೆಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ತಾಚೊ ಜಲ್ಮಾಂ ಜಲ್ಮಾಂ ದಿವಸ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಚರ್ಸಿತಾನಾ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಗೌರವ್ ಪಾಟಂವ್ಚೊ ದಿವಸ್. ಶಿಕ್ಷಕಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಏಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ವೃತ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆಪ್ಣಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್, ಜ್ಞಾನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಫಾವೊತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ದಿಂವ್ಚೆ ಎಕಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಚೆ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ವಾವ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆದಿಂ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖೂಬ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಜಾಂವ್ ಸರ್ವ್ ವಿಚಾರಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಫುಡಾರಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್, ಸಲಹಾ-ಸೂಚನಾಕ್ ತೊಚ್ಚ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಭ್ಯೆಂ ಆನಿ ಗೌರವ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚೊ ಹಾತ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ನಮಾನ್ ಪಾಟಯ್ತಾಲೊ. ಆಜ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಧೆಂ ತೆದಾಳಾ ಪರಿಂ ವಾತವರಣ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಮಾಸ್ತೆರ್ ಆನಿ ಟೀಚರಿಂಚೆ ಬೆತಾಚೆ ಮಾರ್ ಕೊಡು ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರಿ ತ್ಯಾ ಬೆತಾಂತ್ ಶಿಸ್ತ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಇಸ್ಕೊಲ್ ಆನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಏಕ್ ಭದ್ರ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗೀ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಏಕ್ ನೈತಿಕ್ ಶಿಸ್ತ್ ಶಿಕವ್ನ್ ಫುಡಾರ್ ರೂಪಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ವಾಂಟೊ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಹಾಂವ್ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಆಸ್ತಾನಾ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಾಕಾಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾತ್, ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಸಕ್ತ್ ನಾ, ಆಸಕ್ತ್ ಯೆತಾನಾ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ ತಾಚಾ ಉತ್ರಾಂತ್ ಸತ್ ಆಸಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ತಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ವೇಳ್ ಆಸ್ಚೊನಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾಚಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ್ ಕರ್ಚೆ ಸುಲಭಾಯೆಚೆ ಕಾಮ್ ನ್ಹಯ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂನಿ ಲಿಸಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗೀ ಸೈರಾಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆ ಆನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಬೇತ್ ಆನಿ ಭೆಸ್ಟಾವ್ಣೆಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ. ಅಯ್ಚಿ ಪಿಳ್ಗಿಂ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಶಿಕಯ್ತಾನಾ ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಅನಿಕೀ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ. ನೈತಿಕ್ ಪಾಟ್ ಶಿಕಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ತುಂವೆ ಶಿಕಂವ್ಚೆನಾಕಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್-ಬಾಪುಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಶಿಕ್ಷಣ್ ವ್ಯವಸ್ತಾ ಬದ್ಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಂತ್ರ್-ಜ್ಞಾನ್ ಗಿನ್ಯಾನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೇಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಕಠೀಣ್ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾನವೀಯ್ ಮೌಲ್ಯ್ ಶಿಕಪ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

ಜೀವಿತ್ ಉಬಾರುಂಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಸರ್ಶಿ ದಾಡ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಕಾವ್ಜೆವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮಧೆಂ, ಮಧೆಂ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೇತಾನ್ ಮಾರ್ಲೆಂ, ಬಾಂಕಾರ್ ಹಾತ್ ಉಬಾರುನ್ ಉಬೆ ರಾವಯ್ಲೆಂ, ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲೆಂ, ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕಾತ್ ಬರೆಂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಡಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಘಾಲೆಂ, ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆರ್ ನೈತಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಂಯ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರೆಂಪಣಾಕ್ ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾಂಚಾ ಭವಿಷ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಚಿತೊಂಕ್ ನೆಣಾ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್ ಆಜ್ ಆಮಿ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್ ಫುಡಾರಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಭವಿಷ್ಯ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಉಜ್ವಾಡ್ಲ್ಯಾ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮಿನ್ಹತೆನ್. ಆಜ್ ತುಮಿ ಆನಿ ಆಮಿ ಖಂಯ್ಗೀ ಪಯ್ಸ್ ಅಂತರಾರ್ ಆಸಾಂವ್ ತರೀ ತುಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ ನಮಾನ್ ತುಕಾ ಮೆಸ್ತ್ರಿ. ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ದಿತೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಶುಭಾಶಯ್.

Bookmark and Share