ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ: ಜೊನ್ಸನ್ ರೆಬೆರೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾಸ್ಟನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

By ByndoorchiZalak, 21 Dec 2013

ಯುವಪ್ರಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂಚ್, ಅವ್ಚಿತ್ ಉದೆಂವ್ಚಿ ವಿಭಿನ್ನ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಸಾಗೊರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾ ಬರಿಂ ವ್ಹಾಳ್ತಾನಾ, ತ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಖರೆಂ ರೂಪ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ದೀವ್ನ್ ಸುಫಳ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ. ಎಕಾ ಪಾಂವ್ಡಾರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡ್ತನಾ ಆನ್ಯೇಕಾ ಪಾಂವ್ಡಾಕ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಹಾಕಾ ದೇಕ್ ಜೊನ್ಸನ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾಸ್ಟನಾಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಾಕ್ಸ್.

ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಜೊನ್ಸನ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾಸ್ಟನ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಪ್ತ್ ಮಿತ್ರ್, ದೊಗಾಂಯ್ಚೆ ಮತಿಂತ್ ಎಕಾಚ್ ಕಾಲೆತೆಚಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ. ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಆಭಿರೂಚ್, ವಿವಿಧ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಪೊದಾಂ ಅಯ್ಕೊಂಚೆ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ವಾಜಂತ್ರ್ ವಾಜಂವ್ಚೆ ತಾಂಚೆ ಹವ್ಯಾಸ್. ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಕೊಯರಾಂತ್ ಸಹಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾಸ್ಟನ್ ಕೀಬೋರ‍್ಡ್ ಆನಿ ಗಿಟಾರ್ ವಾಜವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ ತರ್, ಜೊನ್ಸನಾನ್ ಗಾಯನಾಂ ಗಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಯುವಪ್ರಾಯೆರ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾತನಾಂಚ್ ಸಂಗೀತ್ ದೆಣ್ಯಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜೊನ್ಸನ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾಸ್ಟನ್ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಎಕಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಪೊದಾಂ ಘಡೊನ್ ಗಾಯ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಕೀತ್ಯಾಕ್ ಪೊದಾಂ ಘಡುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ ಅಶೆಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾನಾ, ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಿನ್ಹತೆನ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಮೆಳೊವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೃತಿಯೊ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತನಾ ಗಿತಾಂಕ್ ತಾಳೆಂ ಮೆಳಯ್ತಾತ್. ಎಕಾ ರೀತಿಚಿ ಧಯ್ರ್ ತಾಂಕಾ ಉದೇವ್ನ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂಚಿ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ, ತವಳ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ, ದೇವ್ ಸ್ತುತೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗೀತಾಂಚೊ ನಾವಾಡ್ದಿಕ್ ಗೀತಾಂ ಘಡ್ನಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊನ್ ತಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಆನಿ ಉರ್ಬಾ ಪಳೇವ್ನ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಸಲಹಾಂ ಆನಿ ತಿದ್ವಣೆಂ ಸವೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಕೊವ್ಳೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀವ್ನ್, ಶ್ರೀ ಡೊಲ್ವಿನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ "ಆಶೆತಾ ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹಜೆ..." ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂಚಿ ಪ್ರಥಮ್ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ 2011 ಜೂನಾಂತ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಎರಿಕ್ ಒಜಾರಿಯೊ ಹಾಂಚಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಚೆ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಹ್ಯಾ ಕೊವ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಗಾಯನಾಂ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮಿಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಗಾಯನಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಕೊವ್ಳ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಕ್ ಮಾನ್ ಅರ್ಪುನ್, ತಿಂ ಜಿವಾಳ್ ದವರುಂಕ್ ಎಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸೆವಾ ಅರ್ಪಿಲ್ಲಿಂ ತೃಪ್ತಿ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಂಚಿ ತಾಲೆಂತಾ ಊರ್ಜಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ ನವೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾತ್.

ಆಶೆತಾ ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹಜೆ... ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂ ಕೊವ್ಳೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಾಲ್ವೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಯತನಾನ್, ಪರತ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪೊದಾಂಚಾ ಸಂಗೀತ್ ಆಲ್ಪಮಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ Western ಆನಿ ಆದ್ಲೆಂ ಸಾದೆಂ ರೀತ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಪೊದಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪೊದಾಂಚಾ ಸಂಗೀತ್ ಆಲ್ಬಮಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಆಶೇವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಯಶಸ್ವೆಕ್ ಆಧಾರ್ ಆಶೆತಾತ್.

ಹ್ಯಾಸ್ಟನ್ ಆನಿ ಜೊನ್ಸನ್ ಯುವಪ್ರಾಯೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ದವ್ರುನ್ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ತಾಳೆಂ ಮೆಳವ್ನ್ ಆಶೆತಾ ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹಜೆ... ಭಕ್ತಿಕ್ ಕೊವ್ಳೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪೊದಾಂಚಾ ಅಲ್ಬಮಾಕ್ ಮೇಟ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖಂಡಿತ್ ತುಮಿ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಫಾವೊ ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ತಾ. ಮೊಗಾಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾನೊಂ ಹ್ಯಾಸ್ಟನ್ ಆನಿ ಜೊನ್ಸನಾಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಆಲ್ಬಮಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚೊ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಆನಿ ಕುಮಕ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಸೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಆಶೆತಾಂವ್.

Bookmark and Share