Tag: holy cross church byndoor

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್


ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಎಪ್ರೀಲ್ 28 ತಾರಿಕೇರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ 17 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೆಜುಕ್ ತಾಂಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಚರ್ಸಿಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ ಹಾಂಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಯ್ರೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂನಿ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವೆಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ರೋಮನ್ ಟೀಚರಿನ್ ಕುಮಕ್ ದಿಲ್ಯಾ.Bookmark and Share

ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಕಲಾಂಗಣ್ ಸಮಿತಿ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಆನಿ ರಗ್ತಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್

ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚಾ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಸಾಂಜೆಚಾ ವೆಳಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಉಗ್ತ್ಯಾ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ವಿವಿಧ್ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ’ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಕಲಾಂಗಣ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮಿತಿ ಉಗ್ತಾವಣಾಕ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಿ ಲ್ಹಾನ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೆ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ನೃತ್ಯ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚಾ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಗೀತಾ ದ್ವಾರಿಂ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ, ಉಪಾಧಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಡೇನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಪಿರ್ಜೆಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲೊ ಶ್ರೀ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆಲ್ಮೇಡಾ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಡಾಯಸ್ ವೇದಿಕೆರ್ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಆಸೊನ್ ತಾಣಿ ದಿವೊ ಪೆಟೊನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಕಲಾಂಗಣಾಕ್ ದೆವಾಚೊ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊನ್ ’ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಕಲಾಂಗಣ್’ ಸಮಿತಿಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರುನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಡಾಯಸಾನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್, ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಡಾಯಸಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿ ಪಿರೇರಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.
ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ’ರಗ್ತಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್’ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಕಲಾಂಗಣ್ ಸಮಿತಿಚಾ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ತಾಂಕಾ ಹೊಗ್ಳಿಗ್ ಆನಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಉಚಾರ್ಲೆಂ.
Report – ByndoorchiZalak.com, Pics – Lawrence Fernades
Bookmark and Share

ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಭ್ ಆಚರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ಪಿರ್ಜೆಂತಿ ಸವೆಂ ಬೆಸ್ಪರ್ ಆನಿ ವಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಬೆಸ್ಪೆರ್ (ಸಾಂಜೆಚೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ) ಕುಂದಾಪುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಹಾಂಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಮಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ರೆಲಿಕೆಚೆ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಚಲೊನ್ ಇತರ್ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಭಿ ದಬಾಜಿಕ್ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮಿಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ಕುಂದಾಪುರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಅನಿಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಕುಂದಾಪುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಹೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಥೋಮಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಣಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ ಹಾಂಚಾ ಸವೆಂ ಹೇರ್ ಸಯ್ರೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನಿ ಮಿಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾಂನಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೇವ್ನ್ ಪಿರ್ಜೆಂತಿ ಸವೆಂ ಸಂಭ್ರಮಾಚ ವಡ್ಲೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಜಾಲೆಂ.

Report by : byndoorchizalak.com
Pics by: Lawrence Fernandes
Bookmark and Share

ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷೆಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್


ದೆವಾಚಾ ಸೆವೆಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಸಮರ್ಪಣ್ ಕರ್ನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಭೆಟಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಮೆಳಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಕಚ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಕರುನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಬ್ರ| ರೋಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್ ಆನಿ ಬ್ರ| ಸಂತೋಷ್ ನಜ್ರತ್ ಹಾಣಿಂ ಆಜ್ ಆಪ್ಲೊ ಜಲ್ಮಾಂ ಗಾಂವ್ ಬೈಂದೂರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಚೆ ಹಾತಿ ಥಾವ್ನ್ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಬಾಪಾನಿಂ ನವ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ತೆಲಾಂತ್ ಮಾಖ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಹೋಲಿಕ್ರೊಸ್ ಮೆಳಾಚೆ ಇತರ್ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿಂ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಲೋಕ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್ ವೈಭವಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲ್ಲೆಂ.


ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆ ಅತ್ಮೀಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಬಾ| ರೋಯಲ್ ಆನಿ ಬಾ| ಸಂತೋಷ್ ಆನಿ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಪ್ರಥಮ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಗೊವ್ಳಿ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಕಾ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಂವ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಬಾ| ರೋಯಲ್ ಆನಿ ಬಾ| ಸಂತೋಷ್ ಹಾಂಚಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ನವ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಂವ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ, ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ವೆದಿಚೆರ್ ನವ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂ ಸಂಗೀ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ, ಹೋಲಿ ಕ್ರೊಸ್ ಮೆಳಾಚೊ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ವ್ಹಡಿಲ್ ಪ್ರೊವೆನ್ಶಿಯಲ್ ಮಾ| ಬಾ| ಲಿಯೊ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಸಾಂಗಾತಾ ನವ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಚಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್, ನವ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಚೆ ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿಂ, ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಮಾ| ಬಾ| ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ, ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಬಾ| ರೋಯಲ್ ಆನಿ ಬಾ| ಸಂತೋಷ್ ಹೋಲಿಕ್ರೊಸ್ ಮೆಳಾಕ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

ಸಭಾರ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ವರ್ತಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ದೇವ್ ಆಪೊವ್ಣ್ಯಾಚಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ ಪರತ್ ದೋನ್ ಯಾಜಕ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲಾಕ್ ದೆವಾಕ್ ದಿನ್ವಾಸುನ್ ಹ್ಯಾ ಅಪೂರ್ವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ವ್ಹಡಾ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲೆಂ.

Bookmark and Share

ಗಾ೦ವ್ ಮ್ಹಜೊ೦ !!! – A konkani poem by Ashok Byndoor

[ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್, ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್, ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಗಾವಾಂತ್, ಬೊಂಬಯಾಂತ್ ತಶೆಂ ದುಬಾಯಾಂತ್ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಕೊಮೆಡಿ ಕಿಂಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ಚೆ ನಾಂವ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪರ್ಜಳಾಯಿಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಶೋಕ್ ಬೈಂದೂರ್ ಆಪ್ಲೊ ಜಲ್ಮಾಂ ಗಾಂವ್ ಬೈಂದೂರಾಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಬೋವ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ವಳಕ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿ ಕರುನ್ ದಿತಾಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆತಾಂ ಅಶೋಕ್ ದುಬಾಯಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಮಧೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ವಾವ್ರ್ ಭೆಟವ್ನ್ ಆಸಾ] Continue reading “ಗಾ೦ವ್ ಮ್ಹಜೊ೦ !!! – A konkani poem by Ashok Byndoor” »

Bookmark and Share

Vice President’s Message

ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಅತ್ಮೀಕ್, ಗೊವ್ಳಿಕ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಿಸಾಂವಾಂಚಿ ಝಳಕ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚಾಕ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಯುವಕಾಂನಿ ಏಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾಸ್ತಾ, ಹೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಚಡ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾ. ಭಾಗೆವಂತ್ ಸಾಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಸಮರ್ಪುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಏಕ್ ವಿಶಾಲ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟಾಮ್ ಆಸೊನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂನಿ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವಿಗಾರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರೆಂಪಣ್, ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆನಿ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾ.
ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ ಹಾಂಚಾ ನಿರಂತರ್ ವಾವ್ರಾನ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲೆ ವಿವಿಧ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥೆ ಸಕ್ರೀಯ್ ರಿತೀನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಿವಾಳ್ ಆನಿ ಕಾರ‍್ಯಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಅಶೆಂ ಭಾವಾರ್ಥಾಚೆಂ, ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೆಂ ಆನಿ ಎಕ್ವಟಾಚೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟಾಮ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಗಾವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಯೋಜನಾಂಕ್ ಎಕಾ ವಾಂಟ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ತಿದೊಡ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾನಿ ದಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಆಧಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್, ತಾಂಚಾ ಉದಾರ್ ಮನಾಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರಿಸ್ ಧಾರಾಳ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂನಿ ಭರೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಹಾಂವ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾ. ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಮಜತೆನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಸುಭಾಮ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಲಾಭೊನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಲಾಭೊನ್ ಆಸಾ, ಸಾಂಗಾತಾ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ವಿವಿಧ್ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕುರ್ಪಾ ಜೊಡುನ್ ಘೆತಾತ್, ಬೈಂದೂರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ಆನಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಕುರ್ಪಾ ಹೆರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಜೊಡುಂದಿತ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡೊ ಎಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪೂನ್ ಶೆತ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ.
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಚರಿತ್ರಾ, ಖುರ್ಸಾ ಗುಡೊ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಂಡಳಿ, ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಲಲೆಂ ಹೆಂ ಅಂತರ್ಜಾಳ್, ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಚೆ ಆನಿ ಘಡಿತಾಂಚೆ ವಿವರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಲಾಭೊಂಕ್, ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ದೆಣಿಂ ಆಸಾತ್, ತಿಂ ದೆಣಿಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡುನ್ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ್ ಭರೊಂಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂಚೆ ನಿರಂತರ್ ಸಂಪರ್ಕ್, ಸಳಾವಳ್ ಆನಿ ಎಕ್ವಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹೆಂ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ಸಹಕಾರ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ಬೈಂದೂರ್ಚಿ ಝಳಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಸಹಕಾರ್ ಭಾಸಾವ್ನ್ ಬರೆಂ ಆನಿ ಜಯ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಜೈ!

ಡೆನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್,
ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿ,
ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಬೈಂದೂರ್

Bookmark and Share

Byndoor Catholic Association

ತುಮ್ಚೊಂಚ್ ಸ್ವಂತ್ ಆದಾಯ್ ಪಳೆನಾಕಾತ್; ಬಗಾರ್ ಹೆರಾಂಚೆಯೀ ಬರಪಣ್ ತುಮಿಂ ಸೊಧಾ (ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 2:4) ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಚಾ ಉತ್ರಾಚೊ ಧ್ಯೇಯ್ ವಾಕ್ಯ್ ಘೇವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಆಧಾರ್ ಆನಿ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚೆ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಮುಖ್ಯ್ ಉದ್ದೇಶ್ ದವ್ರುನ್ U.A.E. ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಜಾವ್ನ್ 03-11-1989 ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾ ಮಧೆಂ ಬೋವ್ ಮಾಲ್ಘಡೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನ್ ಯಶಸ್ವೆಚಾ ಮೆಟಾಂನಿ ಮುಂದರುನ್ ಆಸಾ.ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಂಘಟಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸಮಾಜೆಕ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಆಧಾರ್ ಆನಿ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮಚಾದೊಚಾ ವಿಶೇಷ್ ಉರ್ಬೆನ್ ಆನಿ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ಸಾಂದ್ಯಾಚಾ ಎಕ್ವಟಾಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬೈಂದೂರ್ಗಾರಾಂಚೆ ಸಂಘಟನ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯೆಚಿ ಆಡಂಭರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಾ ಫಳಾಂತ್ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರ್ನ್ ಉರಯಿಲ್ಲೆಂ ದಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಗರ್ಜೆವಂತಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಆಧಾರ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಶೆಂಚ್ ಗಾವಾಂತ್ ಆವ್ಚಿತ್ ಅವ್ಘಡಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಂಘಟನಾನ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲಾಂ. 2009 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಏಕ್ ಶಾಶ್ವತ್ ಶಿಕ್ಪಾ ನಿಧಿ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಯೋಜನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುನ್ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಕ್ ವಿಗಾರಾಂಚಾ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚಾ ಆಧಾರಾನ್ ಗಾವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಆಮಿ ಚಿಂತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ದೊಡ್ತೆಂ ಆರ್ಥಿಕ್ ಮಜತ್ ದೀವ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಉದಾರ್ ಮನಾಚಾ ಧರ್ಮಿಷ್ಟಾಂನಿ ದಾನ್ ದಿವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಏಕ್ ಶಾಶ್ವತ್ ಶಿಕ್ಪಾ ನಿಧಿ ಜಮೊ ಕರುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಯಾಸ್ತಾ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಳ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ.
ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಸಹಮಿಲನ್, ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಆನಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಆಸಾ ಕರುನ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಿ ವಿವಿಧ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾಂವ್. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆಚರಣ್ ಆನಿ ಗಾಂವ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಜಿವಾಳ್ ದವರುಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚಾ ಸಂಗೀ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾಂ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ನವೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕರುನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮೋಗ್ ಅನಿ ಎಕ್ವಟ್ ರುತಾ ಕರ್ತಾಂವ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ U.A.E. ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ತಾ ಮಧೆಂ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಮ್ಹಣ್ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಲಿಟ್ಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಮುಕಾಮರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚೆ ಸಂಘಟನಾನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಮಟ್ಟಾರ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಸಂಘಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಬೋವ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಘಟನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ’ಕಾಳ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್’ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಗೌರವ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಯಾಸ್ತಾ ಸರ್ವ್ ಬೈಂದೂರ್ಗಾರಾಂಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನ್ ಯಶಸ್ವಿ 24 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪವ್ನ್ 25ವೊ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಜುಬ್ಲೆವ್ ವರ್ಸಾಚಾ ಸಂಭ್ರಮಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊಚಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಮಿಲ್ಲರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಚಾ ಸಂಗೀ ಸರ್ವ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂ ಆನಿ ಸಾಂದೆ ಎಕಾಮೆಕಾ ಎಕ್ವಟ್ ದವ್ರುನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನ್ ಫುಡೆಂ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಮಿ ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಸೆವಾ ದಿಲಾಂ ವಿಗಾರಾಂಚಾ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚಾ ಪ್ರೇರಣಾನ್ ಆನಿ ಉತ್ತೇಜನಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಆಮಿ ಅಭಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್, ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಅನಿಕೀ ವರ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಶೆತಾಂವ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಸೊನ್ ಸಂಘಟನಾದ್ವಾರಿಂ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆನಿಕೀ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ತುಮ್ಚಿಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಬೆಸಾಂವಾ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

Bookmark and Share

ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ

ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ
(ಖುರ್ಸಾರ್ ಸೊಮ್ಯಾನ್ ಉಚಾರ್ಲೆಲಿಂ ೭ ಉತ್ರಾಂ ನಿಯಾಳ್ನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ...)

ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ| ತುಜ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾ ಆನಿ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ಪಣಾ ವರ್ವಿ| ತುವೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮರ್ಣಾಂತ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಚ್ಯಾ ವೊಡ್ನ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಆನಿ ಸಾಸ್ಣಾಚಾ ಮರ್ಣಾಂತ್ಲಿಂ ಸೊಡಯ್ಲಿಂಯ್| ಸಂಸಾರಾಚಾ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರಾ| ತುಕಾ ಖುರ್ಸಾರ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ| ತ್ಯಾ ಕಾಲ್ವಾರ್ ದೊಂಗ್ರಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್| ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆತಾಂ ಆಮಿಂ| ತುಜೆಂ ಭೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಮರಣ್ ನಿಯಾಳ್ತಾಂವ್| ಆನಿ ತುವೆಂ ಖುರ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಚಾರ‍್ಲೆಲಿಂ| ತಿಂ ಸಾತ್ ಅಮೊಲಿಕ್ ಉತ್ರಾಂ| ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂನಿ ಖಂಚಯ್ತಾಂವ್| ಸೊಮಿಯಾ| ತುವೆಂ ತುಕಾ ಖುರ್ಸಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಭೊಗ್ಸುನ್ ಮ್ಹಳೆಂಯ್| “ಬಾಪಾ ತಾಂಕಾಂ ಭೊಗ್ಸಿ| ತೆ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ತಾತ್ ಮ್ಹುಣ್ ತೆ ನೆಣಾಂತ್| ಜೆಜು| ತುಜಿ ದೇಖ್ ಘೆವ್ನ್| ಆಮ್ಕಾಂ ದುಃಖಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್| ಆಮಿ ಭೊಗ್ಸಿತಾಂವ್| ಆನಿ ರಾಗ್, ಮಸರ್, ಹಗೆಂ ಸಾಂಡ್ತಾಂವ್ ಸೊಮಿಯಾ| ಆಪ್ಲೆಂ ಪಾಪ್ ರಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚೊರಾಕ್| ಸರ್ಗ್ ಭಾಸಾವ್ನ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂಯ್:| “ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ| ತುಂ ಸುಖಾಲೋಕಿಂ ಆಸ್ತಾಲೊಯ್”| ಜೆಜು| ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜೆಣ್ಯೆಚಿ ನಿಮಾಣಿಂ ಘಡಿ ಪರ್ಯಾಂತ್| ತುಜ್ಯೆ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೆರ್ ಆಮಿ ಭರ್ವಸ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್| ಸೊಮಿಯಾ| ತುವೆಂ ತುಜ್ಯೆ ಮಾಯೆಕ್| ಸಾಂ. ಜುವಾಂವ್ಚೆ ತಾಬೆನ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂಯ್:| “ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಹೊ ತುಜೊ ಪುತ್| ಪುತಾ, ಹಿ ತುಜಿ ಮಾತಾ|” ಜೆಜು| ತುಜೆ ಮಾಯೆ, ಮರಿಯೆಚೆಂ| ಖರೆಂ ಆನಿ ಮೊವಾಳ್ ಭಕ್ತಿಪಣ್| ಆಮಿ ಆಧಾರ‍್ತೆಲ್ಯಾಂವ್| ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ಸಂಬಂಧಾಂನಿ| ಆಮಿ ಸದಾಂಚ್ ನಿತಳ್ ನಿರ್ಮಳ್ ರಾವ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್| ಸೊಮಿಯಾ| ತುವೆಂ ತುಜೆ ಅಕ್ಲಾಸ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂಯ್:| “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ,| ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ| ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಡ್ಲಾಯ್?”| ಜೆಜು ಸರ್ವಾನಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಆನಿ ನಿರಾಶೆಂತ್ ಆಮಿ ಆಸ್ತಾನಾ, ತುಜೆರ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ರಾವ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್| ಸೊಮಿಯಾ| ಕಠಿಣ್ ವೊಳ್ವೊಳೆ ಭೊಗುನ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂಯ್:| “ಮ್ಹಾಕಾ ತಾನ್ ಲಾಗ್ತಾ| ಜೆಜು| ಅತ್ಮ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಬಚಾವೆ ಪಾಸೊತ್| ಉರ್ಬೆನ್ ಮಾಗೊನ್ ಆನಿ ವಾವುರ್ನ್| ತುಜಿ ಅತ್ಮೀಕ್ ತಾನ್ ಭಾಗೊಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಪೆಚಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್| ಸೊಮಿಯಾ| ತುಜ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್| ಸರ್ಗಿಂಚಾ ಬಾಪಾನ್ ತುಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸಂಪವ್ನ್| ತುವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂಯ್|” ಸಂಪದ್ಲೆಂ| ಜೆಜು ಆಮ್ಚಾ’ಮ್ಚಾ ಭೆಸಾಂನಿ ಆಮಿ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಥರಾನ್ ದೆವಾಚಿ ಆನಿ ಪೆಲ್ಯಾಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್| ಸೊಮಿಯಾ| ಬಾಪಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ತುಜೊ ಅತ್ಮೊ ಭೆಟವ್ನ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂಯ್: “ಬಾಪಾ| ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಅತ್ಮೊ ಒಪ್ಸಿತಾಂ| ಜೆಜು| ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚ್ಯೆ ವೆಳಿಂ| ಹಿಂಚ್ ತುಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಚಾರ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ಅಮರ್ ಅತ್ಮೆ| ತುಜ್ಯೆ ಹಾತಿಂ ಒಪ್ಸುಂಕ್| ಆನಿ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಸಾಂಡುಂಕ್| ತುಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್| ಆಮೆನ್.

ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಬೈಂದೂರ್

Bookmark and Share

ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ

ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ
ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ಸರ್ವ್ ಬರ‍್ಯಾಪಣಾಚಾ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ದೆವಾ| ತುವೆಂ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಅಸೊಯೀ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊಯ್ ಕೀ| ತುಜ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತಾಕ್ ತುವೆಂ ಒಪುನ್ ದಿಲೊಯ್| ಬಾಪಾಚಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತಾ| ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ| ತುವೆಂ ಮ್ಹುಳೆಂಯ್: “ಜಶೆಂ ಮೊಯ್ಜೆನ್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ಪಾಕ್ ಉಬಾರ್ ಲ್ಲೊ| ತಶೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಪುತಾಕ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್| ಕಾಲ್ವಾರಿಚಾ ಖುರ್ಸಾಚೆರ್| ತುವೆಂ ತುಕಾಚ್ ಏಕ್ ಖತಾವಿಣ್ ಬಲಿ ಕಸೊ| ದೆವಾ ಬಾಪಾಕ್ ಭೆಟೊವ್ನ್ ದಿಲೊಯ್| ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಪಾತ್ಕಾಂ ಥಾವ್ನ್| ಆಮ್ಚಿಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಂ ನಿತಳ್ ಕರ್ನ್| ಜಿವಂತ್ ದೆವಾಚಾ ಆರಾಧನಾಕ್| ತಿಂ ಯೋಗ್ಯ್ ಕೆಲಿಂಯ್| ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಬೊಂದೆರಾಖಾಲ್| ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕ್ವಟ್ಲೆಲಿಂ ಆಮಿ| ಸಾಂ. ಪಾವ್ಲು ಸವೆಂ ಮ್ಹುಣ್ತಾಂವ್: “ಆಮ್ಕಾಂ ದುಸ್ರೊ ಮಾನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾಕಾ| ಬಗಾರ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಖುರಿಸ್| ತಾಚೆರ್ ಆಸಾ ಅಮ್ಚೆಂ ತಾರಣ್| ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ಪಣ್| ತಾಚೆಚ್ ವರ್ವಿಂ ಮೆಳ್ತಾ ಆಮ್ಕಾಂ| ಸುಟ್ಕಾ ಆನಿ ಸೊಡ್ವಣ್|”. ಏ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾ| ಸಂಸಾರಾಚಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಉಬಾರ್ಲಾ| ಖುರ್ಸಾಚಾ ರುಪಾರ್| ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಚಿ ಸೊಡ್ವೊಣ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೊ ಆಮ್ಚೊ ದೇವ್| ಏ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾ| ತುಜ್ಯಾ ಘುರ್ತಾ ಮಾರಿಪಾತ್| ಆಮ್ಕಾಂ ದುಸ್ಮಾನಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿಂ ನಿವಾರ‍್ತಾ| ಆಡ್ವಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ರುಕಾಚೆಂ ಫಳ್ ಖಾವ್ನ್| ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಮರಣ್| ಏ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾ ತುಜ್ಯೆರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಅಮೃತ್ ಫಳಾನ್ ಜೆಜುನ್| ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಜಿವಿತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜೊಡುನ್ ದಿಲೆಂ| ಭೂಮಿ ವೈಕುಂಠಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾರ್| ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ದೆಂವ್ಚಾರ್| ಜೆಜುಚಾ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾ| ತುಜ್ಯೆ ವರ್ವಿಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಸಲ್ವಾಲೊ| ದೆಕುನ್ ಏ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾ| ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾತ್ ಝರಿ ಕುರ್ಪೆಚ್ಯೊ| ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ತಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ| ಕಷ್ಟತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಭುಜವಣ್| ಧಣ್ಸತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸವ್ಕಸಾಯ್| ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಭೊಗ್ಸಣೆ| ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ| ಭಕ್ತಿವಂತಾಂಕ್ ಸರ್ಗ್| ಏ ಜಯ್ತೆವಂತಾ ಖುರ್ಸಾ| ತುಜೆರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಾ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರಾನ್| ತುವೆಂ ತುಜ್ಯೆಸ್ತಕಿಂ ದಾಕಂವ್ಚೆ ವೊಳ್ವಳೆ ಆನಿ ಹೀನ್ ಪಣ್| ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಮೊಗಾಂತ್ ಬದ್ಲಿಲೆಂ| ತುಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಡ್ವೊಣೆಚ್ಯಾ ಘುರ್ತಾಕ್ ವೆಂಗ್ ಮಾರ್ನ್| ಭಾವಾರ್ಥಾನ್ ಭರ್ವಸ್ಯಾನ್| ಆನಿ ಮೊಗಾನ್ ಭರೊನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್| ತುಜೆರ್ ಮೊರೊನ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜುಚಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಉಮೊ ದೀವ್ನ್| ತುಜೆ ಮುಳಿಂ ಉಬಿಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯೆ ಮರಿಯೆಚಾ ಮಜತಿನ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಸುಖ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಭೊಂ. ಆಮೆನ್.
ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಬೈಂದೂರ್

Bookmark and Share

Parish Priest’s Message

Rev. Fr. Francis Cornelio

ಆಯ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೊ ಸಂಸಾರ್, ಹಾಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರ್ ಬೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ದಿಸ್ತಾ ಆನಿ ಅಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಚಡ್ ಲಾಗ್ಗಿಂಚ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಹೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮೊಗಾಚಾಂಕ್ ಸರಿ ಕರ್ತಾನಾ, ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಹಜಾರೊ ಮೈಲಾ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಚಡ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಸಳಾವಳೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಭಾಂದ್ ಘಟ್ ಆನಿ ಜಿವಾಳ್ ದವರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲಾ. ಹೆ ದಿಶೆನ್ ವೆಬ್-ಸೈಟ್ ಬೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಮಾಹೆತ್ ಪ್ರಸರಣ್ ಆನಿ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾಲಾಂ.
ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸೊನ್ ಆಜ್ ದಿಸ್ಪೊಡ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ಸಂಸಾರಾಚಾ ವಿವಿಧ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ದಿಸಾ-ದಿಸಾಂಚಿ ಘಡೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಖುದ್ಧ್ ದೊಳ್ಯಾನಿಂ ಅನುಭವ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಬಾಂಧ್ ಜಿವಾಳ್ ದವರುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಅಂತರ್ಜಾಳಾಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ಏಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರುಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಚೆ ಹುಮೆದೆನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವಿವರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಆಟಾಪ್ಲಾಲೆಂ ಹೆಂ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾಸ್ತಾ, ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಹೆತ್ ಪ್ರಸರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾ.
ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಗಾವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್, ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತವಳ್-ತವಳ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ವಳಕ್, ಸಳಾವಳ್, ಬಾಂಧ್ ಆನಿ ಎಕ್ವಟ್ ಘಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾ.
ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಮೆಳೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.
ದೇವ್ ಆಮಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂನಿ ಭರೊಂದಿ.
ಕ್ರಿಸ್ತಾಂ ಥಂಯ್ ವಿಶ್ವಾಸಿ
ವಿಗಾರ್
Rev. Fr. Francis Cornelio

Bookmark and Share