Tag: byndoor church

ಹೊಲಿ ಕ್ರ‍ೊಸ್ ಕೊವೆತಾಂಚಾ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಫಾತಿಮಾ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

By ByndoorchiZalak, Pics By Lawrence Fernandes, 13 Oct 2015
ಬೈಂದೂರ್: ಫಾತಿಮಾ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚಾ ಮಾನಾಕ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಹೊಲಿ ಕ್ರ‍ೊಸ್ ಕೊವೆತಾಂಚಾ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂನಿ ಫಾತಿಮಾ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಅಕ್ತೋಬರ್ 13 ತಾರೀಕೆರ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಸಯ್ರೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊಶನ್ ಮಿನೇಜಸ್(OFM Cap-Episcopal Vicar for Religious of Udupi Diocese), ಮಾ| ಬಾ| ಸಂತೋಷ್ ನಜ್ರೆತ್ ಆನಿ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.
ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಕೊವೆತಾಂಚಾ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂನಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೊನ್ವೆಂಟಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಸಿ| ನಿರ್ಮಲಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂನಿ ಕೊವೆತಾಂತ್ ಅನಾಥ್ ಆನಿ ದುರ್ಬಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸೆವಾ ದಿವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊಶನ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಮಾ| ಬಾ| ಸಂತೋಷ್ ನಜ್ರೆತ್, ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಾಳಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ರೊಬರ್ಟ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರ‍ೀಮತಿ ಸಿಸಿಲಿಯಾ ರೆಬೆರೊ ಆನಿ ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭೆಚಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೆನಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Bookmark and Share

ನಿಮಾಣೊ ಬ್ರೆಸ್ತಾರ್

ಸೊಮಿಯಾಚಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾನ್ ವಿಗಾರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪವಿತ್ರ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಜೆಜುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧುವ್ನ್ ಹೆರಾಂಚಿ ಸೆವಾ-ಚಾಕ್ರಿ ತುಮಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಗಾರಾನ್ ೧೨ ಜಣಾಂಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧುಂವ್ಚೆ ರೀತ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ವಿಗಾರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೆರ್ಮಾವಾಂತ್ ಮೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಜೆಜುನ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾರ್ ಹೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಕರಾ, ಜೆಜುಚಾ ತ್ಯಾಗ್ ಆನಿ ಬಲಿದಾನಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಚೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ ಲ್ಲೆಂ ಭಾಗ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಮತಿಂತ್ ದವ್ರುನ್ ಮೀಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ಆಮಿ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಂದೇಶ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ದಿಲೆಂ. ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚಾ ಆರಾಧಾನಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. Continue reading “ನಿಮಾಣೊ ಬ್ರೆಸ್ತಾರ್” »

Bookmark and Share

ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಕಲಾಂಗಣ್ ಸಮಿತಿ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಆನಿ ರಗ್ತಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್

ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚಾ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಸಾಂಜೆಚಾ ವೆಳಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಉಗ್ತ್ಯಾ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ವಿವಿಧ್ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ’ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಕಲಾಂಗಣ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮಿತಿ ಉಗ್ತಾವಣಾಕ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಿ ಲ್ಹಾನ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೆ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ನೃತ್ಯ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚಾ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಗೀತಾ ದ್ವಾರಿಂ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ, ಉಪಾಧಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಡೇನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಪಿರ್ಜೆಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲೊ ಶ್ರೀ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆಲ್ಮೇಡಾ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಡಾಯಸ್ ವೇದಿಕೆರ್ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಆಸೊನ್ ತಾಣಿ ದಿವೊ ಪೆಟೊನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಕಲಾಂಗಣಾಕ್ ದೆವಾಚೊ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊನ್ ’ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಕಲಾಂಗಣ್’ ಸಮಿತಿಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರುನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಡಾಯಸಾನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್, ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಡಾಯಸಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿ ಪಿರೇರಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.
ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ’ರಗ್ತಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್’ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಕಲಾಂಗಣ್ ಸಮಿತಿಚಾ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ತಾಂಕಾ ಹೊಗ್ಳಿಗ್ ಆನಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಉಚಾರ್ಲೆಂ.
Report – ByndoorchiZalak.com, Pics – Lawrence Fernades
Bookmark and Share

ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಭ್ ಆಚರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ಪಿರ್ಜೆಂತಿ ಸವೆಂ ಬೆಸ್ಪರ್ ಆನಿ ವಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಬೆಸ್ಪೆರ್ (ಸಾಂಜೆಚೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ) ಕುಂದಾಪುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಹಾಂಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಮಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ರೆಲಿಕೆಚೆ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಚಲೊನ್ ಇತರ್ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಭಿ ದಬಾಜಿಕ್ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮಿಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ಕುಂದಾಪುರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಅನಿಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಕುಂದಾಪುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಹೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಥೋಮಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಣಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ ಹಾಂಚಾ ಸವೆಂ ಹೇರ್ ಸಯ್ರೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನಿ ಮಿಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾಂನಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೇವ್ನ್ ಪಿರ್ಜೆಂತಿ ಸವೆಂ ಸಂಭ್ರಮಾಚ ವಡ್ಲೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಜಾಲೆಂ.

Report by : byndoorchizalak.com
Pics by: Lawrence Fernandes
Bookmark and Share

ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ’ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಕಲಾಂಗಣ್’ ಕಲಾಕಾರಾಂಚಿ ಸಮಿತಿ ಉಗ್ತಾವಣ್

ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾಂ ವಿವಿಧ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಆನಿ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ವಿವಿಧ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾತಾತ್, ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಂಗೀತ್, ನೃತ್ಯ್, ಫೊಕಾಣಾಂ, ಪ್ರಹಸನ್, ನಾಟಕ್ ಅಶೆಂ ವಿವಿಧ್ ಧರಾವಳ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಲೆಂತಾನಿ ಭರ್ ಲ್ಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಲಾಕರಾಂ ಆಸಾತ್ ತಾಂಕಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಭರುಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ಚಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚಾ ವೆಳಿಂ ವಿಗಾರಾಚಾ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂಚಾ ಆಧಾರಾನ್ ಎಕ್ ನವೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಫಾಮಾದ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಚಾ ಹುಮೆದೆನ್ ’ಕ್ರೀಸಿ ಕಲಾಂಗಣ್” ಮ್ಹಳೆಂ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಡಾಯಸ್ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಜೊಸೆಫ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಂಚಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ ಆನಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಡೇನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಜಾತಲೆಂ.
ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಶ್ರೀ ಜೆ.ಬಿ.ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹಾಣಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ’ರಗ್ತಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಆನಿ ಹಾಸ್ಯ್ ಭರಿತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶ್ರೀ ಜೊಸೇಫ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಾ ನಿರ್ದೇಶನಾ ಖಾಲ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾತಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಫಾಮಾದ್ ಕಲಾಕರಾಂ ನಟನ್ ಕರ್ತಾತ್. ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಶ್ರೀ ಜೊಸೇಫ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾ ಸವೆಂ, ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಡಾಯಸ್, ಹೆನ್ರಿ ಡಾಯಸ್, ಶ್ರ‍ಿಮತಿ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿ ಪಿರೇರಾ, ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್, ಶ್ರೀ ಪೀಟರ್ ನಜ್ರೆತ್, ಶ್ರೀ ಪಾವ್ಲ್ ನಜ್ರೆತ್, ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ರೂಬನ್ ನಜ್ರೆತ್ ಆನಿ ರಾಹುಲ್ ನಜ್ರೆತ್ ಹಾಣಿ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತಾತ್.
ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ವಿವಿಧ್ ತಾಲೆಂತಾನಿ ಭರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಏಕ್ ವೇದಿ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರ‍ೋತ್ಸಾಹ್ ಭರುಂಕ್ ’ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಕಲಾಂಗಣ್ ’ ಸಮಿತಿಚೊ ಆಧಾರ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಆನಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ಧರಾವಳ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಯೆಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವಾಂಚಿ ಆಶಾ.
Report By: byndoorchizalak.com Pics: Lawrence Fernandes

Bookmark and Share

BCA 23rd Anniversary Celebrations

ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇನ್ ಆಪ್ಲೊ 23ವೊ ವರ್ಸುಗೆಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸುಕ್ರಾರಾ, ಫೆಬ್ರವರಿಚಾ 8, 2013 ತಾರೀಕೆರ್, ಸಕಾಳಿಂ 11:00 ವರಾರ್, Quick Bite Restaurant Hall, Deira Dubai ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಚರಣ್ ಜಾತಲೆಂ.
ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ, ದುಬೈ ಹಾಚೊ ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಸಭಾರ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೊ ಬೈಂದೂರ್.ಕೊಮ್ ಆನಿ ಗಲ್ಫ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತರ್ಜಾಳಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ. ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಹಾಣಿಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ತಾಂಕಾ ಬಿ.ಸಿ.ಎ. ತರ್ಫೆನ್ ತಾಣಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ತ್ಯಾ ಸಾಧನಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಂಘಾಚಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬಿ.ಸಿ.ಎ. ಮಾಲ್ಗಡೆಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಶ್ರೀ ಸಾಲ್ವದೊರ್ ನಜ್ರೆತ್, ಶ್ರೀ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ನಜ್ರೆತ್, ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಡಾಯಸ್, ಶ್ರೀ ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಆಂತೋನ್ ಬಾರೆಟ್ಟೊ ಹಾಣಿಂ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲೆಂ.
ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೊನಿ ಬೈಂದೂರ್ ಆನಿ ಅಶೋಕ್ ಬೈಂದೂರ್ ಹಾಂಚಾ ನೇತೃತ್ವಖಾಲ್ ವಿವಿಧ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಆನಿ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಬಿ.ಸಿ.ಎ. ತರ್ಫೆನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರ‍ಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಮೊಗಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಅನಿ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

Bookmark and Share

ಫೆಬ್ರವರಿಚಾ 5 ಆನಿ 6 ತಾರೀಕೆರ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್

ವರ್ಸಾವರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಭ್ ಆಚರಣ್ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮ್ ಫೆಬ್ರವರಿಚಾ 5 ಆನಿ 6 ತಾರೀಕೆರ್ ಚಲ್ತಲೆಂ, ಪೂರ್ವ್ ತಯಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಕೊಂಪ್ರಿಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವರಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಚಲ್ತಲೆಂ, ಹ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ಮಾ| ಬಾ| ಆನಂದ್ ನ್ಹೊರಾನ್ಹಾ (ವ್ಹಡಿಲ್, ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥೊ, ತ್ರಾಸಿ) ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೀಸ್ ಭೆಟಯ್ತಲೆಂ. ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೆಲಿಕೆಚೆ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಚಲ್ತಲೆಂ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ತಾರೀಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6:30 ವರಾರ್ ಬೆಸ್ಪೆರ್ (ಸಾಂಜೆಚೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ) ಪುರ್ಶಾವಾಂ ಸವೆಂ ಆರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೆ ವಿಧಿಂ ಚಲೊನ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ 6 ತಾರೀಕೆರ್ ಬುದ್ವಾರಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ 10:00 ವರಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆ ಫೇಸ್ತ್ ಮೀಸ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಸಯ್ರೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಸಂಗೀ ಚಲ್ತಲೆಂ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ವಿಗಾರ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಂಡಳಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವಿವಿಧ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲೊನ್ ಆಸೊನ್. ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ನವ್ಯಾನ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕೆಚೊ ಸಂಸ್ಥೊ “ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಕಲಾಂಗಣ್” ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾತಲೆಂ, ಸಾಂಗಾತಾ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಕಲಾಂಗಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ “ರಗ್ತಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾತಲೆಂ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ತಾರೀಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಮೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವರಾರ್ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಬಲಿದಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಖುರ್ಸಾ ದೆವಾಸಾಂವಾ ಆನಿ ರೆಲಿಕೆಚೆ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಆಸ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಹ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್.

Bookmark and Share

ಮೊಗಾ, ಕಿತೆಂ ಹಾಡುಂ ತುಕಾ?

[ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್, ಎಕ್ಸುರ‍್ಪಣ್, ನಿರಾಸ್ಪಣ್ ಸೊಸುನ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪರ್ಕಿ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಘೊಳೊನ್, ವರಸ್ ವಾ ದೋನ್ ವರಸ್ ಸಂಪವ್ನ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಸುಶೆಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪರತ್ ಮಾಂಯ್ ಗಾವಾಂಕ್ ಸುಟೆರ್ ವೊಸೊಂಕ್ ಥೊಡೆಂಚ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಗಲ್ಫಾಗಾರಾಚಿ ಮನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಫುಲ್ತಾ, ಮೊಗಾಚಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಕ್ ಪಳೇಂವ್ಕ್ ದೊಳೆ ಲಾಲೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಕಿತೆಂ ವ್ಹರುಂ ತಾಂಕಾ....? ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತುಮ್ಕಾಂ....? ವ್ಹಯ್ ರಾಸ್ ಭರ್ ಆಶಾ... ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲೆ ವಳ್ವಳೆ ಆನಿ ಕಳ್ವಳೆ ಸೊಸುನ್ ಗಾವಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಥರಾವಳ್..... ನಾಕಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲೆ ಧನ್-ದಿರ‍್ವೆಂ, ವಸ್ತುಂ.... ಫಕತ್ ತುಂ ಜಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ....ವೆಗ್ಗಿಂ ಯೆ.....!! ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಅಶೆಂ ಘಡಾತ್ ತರ್....? ಕವಿ ಅಶೋಕ್, ಬೈಂದೂರ್ ಹಾಚಿ ಅರ್ಥಾ ಭರಿತ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಅನಿ ಏಕ್ ಜಾಗ್ವಣಿ]

ಮೊಗಾ, ಕಿತೆಂ ಹಾಡುಂ ತುಕಾ?

ದುಃಖಾನ್ ಭರ್ ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹಜೆ, ಆತಾಂ ಸಂತೋಸಾನ್ ನಾಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ
ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತ್ನಾ-ವಾರೆಂ, ರಭಸಾನ್ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ
ಕೂಡಿಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್, ಹುರುಪಾಚೆಂ, ತ್ರಾಣ್ ಭರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಚೊ, ನಿಮಾಣೊ ಮಹಿನೊ, ಮುಖಾರ್ ಚ್ ಉಭೊ ರಾವ್ಲಾ!

ವೆಗ್ಳಾರಾಚಿ ಘಡಿ ಉತ್ರೊನ್, ಸಂಗಿಂ ಆಮಿ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾಂವ್
ರಾತಿಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಪಳೆಲ್ಲಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಆಮಿಂ, ಖರಿಂ ಕರ‍್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾಂವ್
ದೀಷ್ಟಿಕ್-ದೀಷ್ಟ್ ಮೆಳವ್ನ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ದೆಖ್ಚೊ ದೀಸ್ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸಾ
ಧಾಂಬುನ್ ದವರ್ ಲ್ಲೊ, ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಘುಟ್, ತುಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾ!

ಆನಿ ಮೊಗಾ ತುಂ ಕಾಂಯ್ ಖಂತ್ ಕರಿನಾಕಾ
ವೆಗಿಂಚ್ ಯೆತಾಂಗೊ ಮೊಗಾ, ಘೆ ಗೊಪಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ
ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಧೆಂ ಆನಿ ಖಂಡಿತ್ ನಾಕಾ
ಆತಾಂ ಸಾಂಗ್ ಯೆತಾನಾ, ಕಿತೆಂ ಹಾಡುಂ ತುಕಾ?

ಭಾಂಗಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗಾನಾಕಾ, ಮೋಲ್ ಚಡ್ಲಾಂ ಅಂತ್ರಳಾರ್
ಚಡ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗಾನಾಕಾ, ಮುಖಾರ್ ಚ್ ಆಸಾ ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಕಾಜಾರ್
ಭಾಧುಂಕ್ ಯಿ ಆಸಾ ಘರ್, ಆಮಿ ಘೆವ್ನ್ ದವರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್
ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ಯೆತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಹಾಡುಂ ತುಕಾ?

ಸಾಬೂ, ಶಾಂಪು, ಕ್ರೀಮ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಹಾಡಿನಾ, ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಡಾಯ್?
ಕಾಜು, ಬದಾಮ್, ಪಿಸ್ತಾ ನಾಕಾ, ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಯಾ ಥಂಯ್ಚ್ ಮಿಠಾಯ್
ಟಿ.ವಿ. ಡಿವಿಡಿ ಇಲೆಕ್ಟೊನಿಕ್ಸ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾಕಾ, ಗಾಂವಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ಸವಾಯ್
ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ಯೆತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಹಾಡುಂ ತುಕಾ?

ಲುಗ್ಟಾಂ-ಕಾಪ್ಡಾಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಘೆಂವ್ಯಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಳಾನಾ
ಫಿಲಾದ್ಯಾಕ್, ಭಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಹಾಡುಂಕ್, ತಾಂಚಿ ಸಾಯ್ಜ್ ಮೆಳಾನಾ
ಕ್ಯಾರ್ ಕರಿನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊದೊರ್ನ್-ಮೊದೊರ್ನಿಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ
ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ಯೆತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಹಾಡುಂ ತುಕಾ?

ಲವಂಗ್, ತಿಕಿ, ಎಳೊ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಆನಿಕ್ ಯೀ ಕಬಾಟಾಂತ್ ಕುಸ್ತಾ
ತುಜಿಂ ಲ್ಹಾನ್-ಲ್ಹಾನ್ ವಸ್ತುರಾಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಾಂಗಾನಾಕಾ, ಮೊಲಾಂವ್ಕ್ ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾ
ಮೇಕಪ್, ತುಂ ಕಾಂಯ್ ವಾಪ್ರಿನಾಂಯ್, ಅಶೆಂಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾ
ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ಯೆತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಹಾಡುಂ ತುಕಾ?

ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಂತ್ಲೆ, ಕಿತೆಂಯಿ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಪಸಂಧ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾ
ಟ್ಯಾಂಗ್, ದುದಾ ಪಿಟೊ ಕಿತೆಂಯ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್, ಬೇಗಾಂತ್ ಜಾಗೊ ಪಾವ್ಚೊ ನಾ
ಲಗೇಜ್ ಎದೊಳ್ ಚ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ಚಡ್ತಿಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ನಾ
ಸಾಂಗ್ ಮೊಗಾ, ಯೆತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಹಾಡುಂ ತುಕಾ?

ಕುಟ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂಯಿ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗ್ತಲೆಂ ಹಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್
ತುಜೆ ಖಾತಿರ್, ತುಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್, ಫಕತ್ತ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಯ್
ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾಕಾ ಗಲ್ಫಾಚೆಂ, ಫಕತ್ತ್ ತುಂ ಜಾಯ್
ಖಾಲಿ ಹಾತಾಂನಿಂಚ್, ಹಾಂವ್ ಯೆತಾಂ ಮೊಗಾ, ವಸ್ತುಂಕ್ ಉಜೊ ಲಾಯ್!

ಅಶೋಕ್, ಬೈಂದೂರ್

Bookmark and Share

ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷೆಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್


ದೆವಾಚಾ ಸೆವೆಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಸಮರ್ಪಣ್ ಕರ್ನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಭೆಟಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಮೆಳಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಕಚ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಕರುನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಬ್ರ| ರೋಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್ ಆನಿ ಬ್ರ| ಸಂತೋಷ್ ನಜ್ರತ್ ಹಾಣಿಂ ಆಜ್ ಆಪ್ಲೊ ಜಲ್ಮಾಂ ಗಾಂವ್ ಬೈಂದೂರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಚೆ ಹಾತಿ ಥಾವ್ನ್ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಬಾಪಾನಿಂ ನವ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ತೆಲಾಂತ್ ಮಾಖ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಹೋಲಿಕ್ರೊಸ್ ಮೆಳಾಚೆ ಇತರ್ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿಂ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಲೋಕ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್ ವೈಭವಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲ್ಲೆಂ.


ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆ ಅತ್ಮೀಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಬಾ| ರೋಯಲ್ ಆನಿ ಬಾ| ಸಂತೋಷ್ ಆನಿ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಪ್ರಥಮ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಗೊವ್ಳಿ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಕಾ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಂವ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಬಾ| ರೋಯಲ್ ಆನಿ ಬಾ| ಸಂತೋಷ್ ಹಾಂಚಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ನವ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಂವ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ, ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ವೆದಿಚೆರ್ ನವ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂ ಸಂಗೀ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ, ಹೋಲಿ ಕ್ರೊಸ್ ಮೆಳಾಚೊ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ವ್ಹಡಿಲ್ ಪ್ರೊವೆನ್ಶಿಯಲ್ ಮಾ| ಬಾ| ಲಿಯೊ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಸಾಂಗಾತಾ ನವ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಚಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್, ನವ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಚೆ ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿಂ, ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಮಾ| ಬಾ| ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ, ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಬಾ| ರೋಯಲ್ ಆನಿ ಬಾ| ಸಂತೋಷ್ ಹೋಲಿಕ್ರೊಸ್ ಮೆಳಾಕ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

ಸಭಾರ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ವರ್ತಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ದೇವ್ ಆಪೊವ್ಣ್ಯಾಚಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ ಪರತ್ ದೋನ್ ಯಾಜಕ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲಾಕ್ ದೆವಾಕ್ ದಿನ್ವಾಸುನ್ ಹ್ಯಾ ಅಪೂರ್ವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ವ್ಹಡಾ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲೆಂ.

Bookmark and Share

ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾ......

ಪರಿವರ್ತನ್ ವಾ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಸಂಸಾರಾಚೆ ನಿಯಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತ್ಯಾ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ್ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣಿಂ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡೊನ್ ಆಧುನಿಕ್ ವಿಧಾನಾಚೆ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಿಸ್ಪೊಡ್ಯ್ತಾ ವಾವ್ರಾ ಮಧೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ವಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಕಿತೆಂ ಘಡೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಘಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ ತೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾ.
ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಏಕ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಆನಿ ವಿಶಾಲ್ ಶೆತ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಭಾಗೆವಂತ್ ಸಾಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಮಜತೆನ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಜತ್ನಾಯೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೊ ಭಾವಾರ್ಥಾಚೊ ದಿವೊ ನಿರಂತರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಪರ್ಜಳೊನ್ ಆಸಾ. ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಆಸೊನ್ ವಿವಿಧ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ವಿಶೇಷತಾ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ತಾಲೆಂತಾ, ವಿಚಾರ್, ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆನಿ ಜಯ್ತ್-ಸಾಧನಾಂ ಆಸಾತ್. ಥರಾವಳ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಜಾತಾತ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಗಾವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ಜಯ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸ್ಪೊಡ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಘಡಿತಾಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಝಳಕ್ ಹೆರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗ್ರಾರಾಂಕ್ ಕಳಂವ್ಕ್ ಎಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಬೈಂದೂರ್ಚಿಝಳಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ವಿವರಣ್ ಆಟಾಪೊನ್ ಆಸೊನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ತಾಲೆಂತಾ ಪರ್ಜಳುಂಕ್ ಬೈಂದೂರ್ಚಿಝಳಕ್ ಏಕ್ ವೇದಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಯತನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಚರಿತ್ರಾ, ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾಚಿ ಮಹಿಮಾ, ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಆನಿ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್, ತಸ್ವಿರ್ ಆನಿ ಮಾಹೆತ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಂತ್ ಆಟಾಪೊನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಆಮಿ ಆಧಾರ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ ವಿವರ್ ಆನಿ ತಸ್ವಿರ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕರುಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್, ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಗುರ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಖುಶೆನ್ ತಾಂಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಯಾ. ಅಂತರ್ಜಾಳಿಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಪೋಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೊಸಿಯೇಶನಾನ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಸಭಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆನಿ ವಿವರ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಖುಶೆನ್ ತಾಣಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಂಚೊ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ್ ದಿವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲಾಂ ಆಸ್ತಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್-ಪರೋಕ್ಷ್ ರಿತೀನ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ತಾಂಚೊ ಆಮಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಸರ್ವಾಂಚೆರ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.
ಹೆಂ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಆತಾಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್, ಮಾಹೆತ್ ವಾ ವಿಚಾರ್ ಎಕಾಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ವಾ ಎಕಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಸಿಮೀತ್ ನ್ಹಯ್, ವೆಗಾನ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನವೆಂ ವಿಚಾರ್, ನವೆಂ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವೆಳಾ-ಕಾಳಾ ಅನುಸಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ನವೆಂ ವಿಚಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಸರ‍್ವಾಂ ಮಧೆಂ ಒಳೊಕ್ ಆನಿ ಎಕ್ವಟ್ ರುತಾ ಕರುಂಕ್ ಬೈಂದೂರ್ಚಿಝಳಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚಾ ಸುರ್ವಾತೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ನ್ ಹೆಂ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾಸ್ತಾ, ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಂತ್ ವಿವರ್ ಭರ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಿದ್ವಣಿ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ತುಮಿ ದಿತೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂವ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ತಾಲೆಂತಾನಿ ಭರ್ ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾತ್ ತುಮ್ಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ, ಕವನಾಂ, ಕಾಣಿಯೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಬರ‍್ಪಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಕರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಾಧನಾಂ-ಜಯ್ತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚಿ ಪರಿಚಯ್ ಕಳಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಯಾ.
ಬೈಂದೂರ್ಚಿಝಳಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೆರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಮಾಗೊನ್ ಆಮಿ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರ್ತಾನಾ ವಿಗಾರಾಂಚೊ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚೊ ಅಶೀರ್ವಾದ್, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್, ಉತ್ತೇಜನ್, ಸಲಹಾ, ಸಹಕಾರ್ ಆನಿ ಆಧಾರ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಸೊಂಕ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಝಳಕ್ ಸಂಸಾರಾರ್ ಉಜ್ವಾಡುಂಕ್ ಬೈಂದೂರ್ಚಿಝಳಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಂವ್ಹ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂವ್.

Team ByndoorchiZalak

Bookmark and Share