Sthri Sanghatan (Woman’s Organisation), Byndoor

ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಾ, ಕಥೋಲಿಕ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆನಿ ಚಲಿಯಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಸ್ತ್ರಿ ಸಂಘಟನಾಚೆ ಉದ್ದೇಶ್ ಆನಿ ಧ್ಯೇಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.ಸ್ತ್ರಿ ಸಂಘಟನಾ ಥಾವ್ನ್ ಸೆವೆಚೆ ಮಟ್ವೊ ವಿವರ್:
• ಚಲಿಯಾಂಚಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾಂವ್, ಸ್ತ್ರಿಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊ ದೀಸ್ ಆಸಾ ಕರುನ್ ಅತ್ಮೀಕ್ ಬರೆಪಣಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿತಾಂವ್.
• ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಭೆಟ್, ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಿಶೇಷ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಆನಿ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳಾಯೆಕ್ ಕುಮಕ್.
• ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ರೆತಿರ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಶಿಬಿರ್ ಆಸಾ ಕರ್ತಾನಾ ಜೆವಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ರಾಂದ್ಪಾಕ್ ಆಧಾರ್.
• ಸ್ವ-ಸಹಾಯ್ ಪಂಗ್ಡಾಚಾ ಜಮಾತೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾಂವ್.
• ಸಂಘಟನಾಚಾ ಮನೋರಂಜನಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಏಕಾಮೆಕಾ ಸಂತೊಸ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಆಸಾ ಕರ್ತಾಂವ್.
• ವಾರಾಡ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾಂವ್.
• ವರ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಹೆತ್ ಶಿಬಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿತಾಂವ್.
• ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರುನ್, ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾಂವ್.
• ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂತ್ 26 ಸಾಂದೆ ಆಸೊನ್, ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಜಮಾತ್ ಚಲಯ್ತಾಂವ್.

Bookmark and Share