ಧೈರಾಧಿಕ್

ಧೈರಾಧಿಕ್ (ಭಾಗ್-1)

"ಹಾ....ಹಾ.....ಹಾ.... ಧೈರಾಧಿಕ್ ಖಂಯ್....., ಆತಾಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ತಾಚೆಂ ಧೈರ್...? ಕಶೆಂ ದೆಂವ್ಲಾ ಪಳೆಂ ತಾಚೆಂ ಕಾಲ್ಚೆಂ ಪಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ. ಕಶೆಂ ಪಳೆಂ ಉಂದ್ರಾಪರಿಂ ಜಿಯೆತಾ."
ಸ್ಟೀವನ್ ಹಕಾಂರಿ ಉತ್ರಾಂನಿ ವಲ್ಲಿಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾಂ ವಲ್ಲಿ ಪರತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚಿ ಖೊರೊಜ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಮುಂದರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
"ತೆಂ ತುಂ ಹಜಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್, ಎಕಾ ಟೈಮಾರ್ (ವೆಳಾರ್) ಹರ‍್ದೆಂ ಮುಕಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ....?
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಟಪೋರಿ ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಘೇವ್ನ್ ಘುಂವ್ಚೆ ಕಿತೆಂ? ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾನಿ ತೀರ್ಪ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಕಿತೆಂ....? ಆಪುಣ್‌ಂಚ್ ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಉದ್ಧಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಪಳೆ ಹಾಚಿ ಗತ್. ಆತಾಂ ತಾಚೆಂ ಉದ್ಧಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಕೋಣ್ ಆಸಾತ್....? ತೀನ್ ವೆಳಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಘರಾ ತಯಾರ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಖಾವ್ನ್ ವೊಗೆಚ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಡೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್, ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಮಾರ‍್ನ್ ಬೊಡಾವ್ನ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೀನ್ ಕಾಸಾಂಚೊ, ಹಾ....ಹಾ.....ಹಾ...", ನಂಜ್ಯಾಳ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾ ಸವೆಂ ವಲ್ಲಿನ್ ಸಂಪಯ್ತಾನಾ, ಸ್ಟೀವನ್ ಚಾರ್ ಮೆಟಾಂ ವಯ್ರ್ ಚಡೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾಪರಿಂ:
"ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ನಶೀಬಾನ್ ಬಾವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ ನಾ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಾವ್ಡ್ಯಾಚೆ ನಶೇಬ್ ಪಳೆ... ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ದೆವಾಚೆ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ. ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಖಂಯ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಸಾ ಥಂಯ್ ಪಾವಯ್ತಾ. ಆತಾಂ ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಪಳೆ, ಖಂಯ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಲೊ ಆನಿ ಆತಾಂ ಖಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ಲಾ?" ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಹಳ್ತಾನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ.
"ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಖಂಡಿತ್ ವ್ಹಯ್....., ತುವೆಂ ಸತ್‌ಚ್ಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಯ್" ಸ್ಟೀವನಾಚಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಕಾತ್ರುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ ವಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಭೆರೊ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಸ್ಟೇನಿ.
ವಲ್ಲಿ ಆನಿ ಸ್ಟೀವನ್ ಉಲಂವ್ಕ್‌ಯಿ ಕಾರಣ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸ್ಟೇನಿ ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಅಣ್ಕಾಣೆ ಆಯ್ಕೊನ್ ಥಂಡ್ ರಾವೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ತಾಕಿದ್ ತರೀ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉತಾರ್. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ಸ್ಟೇನಿ ಎಕಾ ಕಾನಾಂತ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಸೊಡ್ತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಪರತ್ ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ಪರಿಂ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.
’ಕೊಣ್‌ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಲೆಂ ಹಲ್ಕ್ ಕರುಂದಿ ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಜಾಪ್ ದೀನಾ, ಆನಿ ತಾಂಚೆರ್ ಹಾತ್ ಉಬಾರ‍್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊಂ ನಿಚೆವ್ ತಾಣೆಂ ಮತಿಂತ್ ಘಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ.
ಅತಾಂ ಸ್ಟೇನಿ ಪುರ‍್ತೊ ಮೌನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಕೊಣೀ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊಂದಿ ಹಾಂವೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಧೆಂ ಪಡೊನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಜಾಯ್? ಹಾಂವೆಂ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ನಿಮಾಣೆಂ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಲೊಕಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಚೆಂ, ಬರೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಜಾಯ್ನಾ ಆನಿ ವಾಯ್ಟ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಜಾಯ್ನಾ. ದೆಕುನ್ ಬೆಸ್ಟೆಂಚ್ಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತ್ರಾಸಾಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ. ’ಆಪುಣ್-ಆಪ್ಣಾಕ್ ದೇವ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮತಿಂತ್ ದವರ‍್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಇಕ್ರಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಟೇನಿ ಶಾಂತ್ ರಿತಿಚೆಂ ಜೀವನ್ ಸಾರುನ್ ಆಯ್ಲೊ.
ಸ್ಟೇನಿ ಆತಾಂ 26 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ದಡಂಗ್ ಜೀವಾಚೊ ಘಟ್-ಮೂಟ್ ತರ‍್ನಾಟೊ. ಸ್ಟೇನಿ ಏಕ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ವ್ಹಯ್ ತರೀ ಆತಾಂ ತಾಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್. ತ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಸ್ಟೇನಿ ದುಸ್ರೊ ತಶೆಂ ನಿಮಾಣೊ ಪೂತ್. ಮಾಲ್ಗಡೆ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲೆಂ ಸುನಿತಾ. ಸುನಿತಾ ಜಲ್ಮೊನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸ್ಟೇನಿ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ. ಸಭಾರ್ ಜಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಬರ‍್ಪೂರ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ’ಆಮಿ ದೊಗಾಂ ಆಮ್ಚಿಂ ದೊಗಾಂ" ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಸ್ಟೇನಿಚೊ ಬಾಪಯ್ ಫಿಲಿಫ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಉಣ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾನ್ ತಾಂಕಾ ಜಾಯ್ತೆ ತ್ರಾಸ್ ಭಗ್ತಾಲೆ ತರೀ ತೊ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ದೀಸ್ ಲೊಟ್ತಾಲೊ. ದೀಸ್ ಧಾಂವ್ತಾಂ ಧಾಂವ್ತಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಝಡಾರ್ ಏಕ್ ಫುಲ್ ಪುಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ತನಾ ಸುನಿತಾ ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತಾಂಕಾ ಜಾಯ್ತೆ ತ್ರಾಸ್ ಭಗ್ಲೆಂ ತರೀ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ನ್ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂತ್ ದೀಸ್ ಸರ್ತಾಲಿಂ.
ಘರಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೆಗಾಂ ಜಾವ್ನ್, ನೆಣ್ತೆಂ ಬಾಳ್ ಸುನಿತಾ ಸಂಗಿಂ ಕಶೆಂ ಅಡೇಜ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತಾಂಕಾಂಚ್ಚ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಚಾನಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಫಿಲಿಫ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚಾ ಧನಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಬರಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ತಿ ಖಬಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಫಿಲಿಪಾನ್ ಕುವೇಯ್ಟ್ ವೆಚೆಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ತಾಕಾ ಮನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಂಳಾಂತ್ ಫುಡಾರ್ ಚಲಂವ್ಚೊ ಕಷ್ಟಾಂಚೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸುನಿತಾ ಆತಾಂ ಆಡೇಜ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ. ತೆಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಕ್ ಪಯ್ಶೆಂ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಜಮಂವ್ಚೆ? ತೆಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ದುಸ್ರೊ ಸೈರೊ ಯೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಅತಾಂ ತೆಂ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚೆಂ ಗುರ್ವಾರ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಅನಿಕೀ ತ್ರಾಸ್ ವಾಡ್ತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಬರ‍್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ ಫಿಲಿಪಾಕ್ ಘರಾಂತ್ ಪತಿಣ್ ಎದೊಳ್ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚೆಂ ಗುರ್ವಾರ್, ತೆಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ನೆಣ್ತೆಂ ಸುನಿತಾ, ಕಶೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ವೆಚೆಂ? ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ ತರೀ, ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ಮುಕ್ಲೆಂ ದೀಸ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಸಾರಿಜೆ ತರ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸಾತ್ ದರ್ಯಾಂ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹಚಾಜೆ ತೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಆನಿ ಆಡೇಜ್ ವರ್ಸಾಂಚಾ ಸುನಿತಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಕುವೆಯ್ಟ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಲೊ.
ಫಿಲಿಪ್ ಕುವೆಯ್ಟ್ ಪಾವೊನ್ ಥೊಡೆಂ ದೀಸ್ ಜಾಲೆ. ತಾಕಾ ಥಂಯ್ ಚಡ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆನಾಂತ್. ಫಿಲಿಪಾಚಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚೆಂ ಆನಿ ಕುವೆಯ್ಟಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಟ್‍ನರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಜಾಕಾಚಿ ಬರೀ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಿಲಿಪಾಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ತೊ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂತ್ D.T.P. ಒಪರೇಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ.
ಫಿಲಿಪ್ ಕುವೆಯ್ಟ್ ವ್ಹಚೊನ್ 6 ಮಹಿನೆ ಸಂಪ್‍ಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಫಿಲಿಪಾಕ್ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ಚೆರ್ಕೊ ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಆಯ್ಲಾ ಆನಿ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸ್ಟೇನಿ. ಸ್ಟೇನಿ ಜಲ್ಮಾತೆಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಂ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರೊನ್ ಏಕೇಕ್ ಮೇಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಗಿರೆಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಫಿಲಿಪಾಕೀ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ವಿಸಾ ಸಂಪ್ತಚ್ಚ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವಾಡೊನ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂತ್ ತಾಚೆ ಕಾಮ್ ಸರ್ವ್ ಮೆಚ್ವಾತಾಲೆ ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂತ್ ಕಾಯಾಮ್ ಆಟ್ರ‍ಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಘೊಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಘರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಲ್ಹಾನ್‍ಶೆಂ ನಳ್ಯಾಚೆ ಘರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆತಾಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಸ್ಲ್ಯಾಬಾಚೆಂ ಘರ‍್ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಘರಾಂ ಭಂವ್ತಣಿ ವೀಸ್ ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆತಾಂ ಏಕ್ ಏಕ್ರೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಗಾಂವಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಯ್ ಬಸ್ಸ್-ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಚಲಂವ್ಚೆ ಶೋಪ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ತಾಂಕಾ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆನ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಸುನಿತಾ B.Com ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೇನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಾ ಪಿ.ಯು.ಸಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.
ಆತಾಂ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಚಾನಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ದುಖಾಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸ್ಟೇನಿಚಾ ಆವಯ್ನ್ ಆಚಾನಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಕಠಿಣ್ ತಾಪಾನ್ ಮಾಂದ್ರಿ ಧರ‍್ಲಿ. ಕಿತ್ಲಿಂ ವಕ್ತಾ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತಿಕಾ ತ್ಯಾ ತಾಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭ್ಲಿನಾ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ತಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗ್ಡೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ನಿಮಾಣೆ ತ್ಯಾ ತಾಪಾನ್ ತಿಚೊ ಜೀವ್ ಘೆತ್ಲೊ.
ಸ್ಟೇನಿಚಿ ಆವಯ್ ಸರ‍್ತೆಚ್ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಮಾಲ್ಗಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಣಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಸ್ಟೇನಿಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕುವೆಯ್ಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮ್ ದೀವ್ನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಬಸ್‍ಸ್ಟೆಂಡಾಲಾಗಿಂ ಅಂಗಡ್ ಘೆವ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಬರ‍್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಆತಾಂ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಶೊಪಾಂತ್ ಫಿಲಿಪಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪ್ರಿಂಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಸುನಿತಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೊ ಭರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೊ. ಸ್ಟೇನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಬಾಪಾಯ್ ಸಂಗಿಂ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂತ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಸುರ್ವೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕೀ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಮೊಸ್ತು ಶಿಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ತಾಚಿ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಮನ್ ನಾಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಅಖೆರಿಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಖುಶೆಕ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಖಬ್ಲಾತ್ ದಿಲಿ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಪ್ರೆಸ್ಸ್ ಉಗ್ತೆ ಕರುನ್ 6 ಮಹಿನೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತ್ಯಾ ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಖಾಸ್ ಕಾಮಾಚೆಂ ಆರ್ಡರ್ ಮೆಳೊಂಕ್ನಾಂತ್. ತಾಕಾಯೀ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸ್ಟೇನಿಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಚಡಾವತ್ ಲೋಕ್ ವಳ್ಕಾನಾತ್ಲೆ ಕಾರಣ್ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಸ್ಟೇನಿ ಬಾಪಯ್ ಸಂಗಿಂ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂತ್ ಗೆಲ್ಲೆ ತೆದಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಟೇನಿಚ್ಯಾ ವಳ್ಕೆನ್ ಎಕಾ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಕಾಮಾಂ ಯೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿಂ. ಅಖೆರಿಕ್ ಸ್ಟೇನಿಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ತಾಂಕಾ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ವಳ್ಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೋಣ್‍ಯಿನಾಂತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಬೋವ್ ಚುರುಕ್ ಬುದಿಚೊ. ಹೆರಾಂಕಡೆ ಉಲವ್ನ್ ಸಳಾವಳ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲೊ ತಾಚ್ಯಾ ಸಳಾವಳೆಂತ್ ದೀಸ್ ವೆತಾಂ, ವೆತಾಂ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸಭಾರ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಿತೆಂಯಿ ಚಡ್ ಉಣೆಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕಿತೆಂಯಿ ಝಗ್ಡೆ ಜಾಂವ್, ಕುಮಕ್ ಜಾಂವ್, ಖಂಯ್ ವ್ಹೆಚೆಂ ಜಾಂವ್, ತಾಂಕಾ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಟೇನಿಚೊ ಉಕ್‍ಲ್ಲೊ ಹಾತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸ್ಟೇನಿಚಾ ಇಷ್ಟಾಂಸಂಗೀ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂ ಸವೆಂ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಅಶೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಭಿಯೆನಾ‍ತ್‍ಲ್ಲೊ ಧೈರಾಧಿಕ್ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ತಾಚೆ ಇಷ್ಟ್ ಚಡ್ ಮಾಂದ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಮೆಚ್ವಾತಾಲೆ. ದೀಸ್ ವ್ಹೆತಾಂ, ವ್ಹೆತಾಂ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸ್ಟೇನಿಚಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಆನಿಕೀ ವಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಸಭಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆಂ, ರಾಜ್‍ಕಾರಿಣಿಚೆಂ, ಕೋರ್ಟ್-ಕಚೇರಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ, ಕೇಜಿಂತ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ವಕೀಲಾಂಚೆ ಅಶೆಂ ಸಭಾರ್ ವ್ಹಡ್-ವ್ಹಡ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೇನಿಕ್ ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಬರಿ ಮರ‍್ಯಾದ್ ದಿತಾಲೆ. ಸ್ಟೇನಿಕಡೆ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೆ, ಚುರುಕ್‍ಕಾಯೆಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಆನಿ ದಿಸೊಂಕಿ ಸೊಭಿತ್ ಘಟ್‍ಮುಟ್ ಧೈರಾಧಿಕ್ ದಿಂಡೊ ಮಾನಾಯ್. ತಾಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತೀ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಪಸಂದ್ ಕರ‍್ತಾಲೆ. ಕೀತ್ಯಾಕ್ ಸಭಾರಾಂಚಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಪಾವ್ತಾಲೊ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣಾಕೀ ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೊ ಮುಕಾರ್.

ಕಾಣಿ ಮುಂದರುನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾತಲಿ…

ಭಾಗ್ - 2

Bookmark and Share