ರೂಕ್

[ಪರ್ನೆಂ ಮಾಜ್ವೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ತರೀ, ತಿಂ ಪರತ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಂಚಾ ಭಾವಾನಾತ್ಮಕ್ ವೊಳಿಂತ್ ರೂಪ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ವೆಳಾಂ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆತಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಾ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚುರ್ಚುರೆ ಪಾಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ಬರಂವ್ಚಿ ತಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಪರಿಚಯ್, ತಿಂ ಖಂಯ್ಚಿ ಹಾಂವ್ ಆಜೂನೀ ನೆಣಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾಚಿ ಭುಕ್ ಆನಿ ಗರೀಬ್‍ಪಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಳ್ ಕಾಮ್ಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಂವ್ಚೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತರ್, ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ದಾದ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಅಹಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ರ‍ೀಯೆಕ್ ಅಬಲ್‍ಪಣಾಚಿ ಹಕ್ಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಿಮೀತ್. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಶೆಂ ನಾ ಉದರ್ಗತೆಚಿ ವಿಕಾಸ್ ಜಾವ್ನ್, ಸುಧಾರಣ್ ಆನಿ ಸಮಾನತಾಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕಾಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಥೊಡಿಂ ಮಾಲ್ಗಡಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಗೆಲಿಂ, ತಶೆಂ ತೊ ರೂಕ್‍ಯೀ ಉಬೆ ರಾವೊಂಕ್ ಸಕತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಲೊ ಆಪ್ಣಾಚಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಆನಿ ತೊ ನವೊ ರೂಕ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಸಾವ್ಳಿ ದಿಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ]

ಮೇ ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ ಕಠಿಣ್ ಧಗ್, NH 66 ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವೆಚಾ ಆಡ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ರಾಹುತನ ಕಟ್ಟೆ ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಟೊಪಾರ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ನೆಣ್ತೆಂ ಧುವ್ ಸಾವ್ಳಿ ಸೊಧುನ್ ರುಕಾ ಮುಳಿಂ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ಇಲ್ಲೆಂ ನದರ್ ಚರಯ್ಲೆಂ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವಾಹನಾಂ ದಾಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಛತ್ರಾ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ನವ್ಯಾ ಕಟ್ಟೋಣಾಕ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ್ ಜಾಲಾ, ಪರ್ನ್ಯಾ ಕಟ್ಟೋಣಾಂತ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಆನಿ ಇತರ್ ವ್ಯಾಪಾರಾಚಿ ಆಂಗ್ಡಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ರೂಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಮೆಂಟಿಚಾ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧುವೆ ಸಂಗೀ ಬಸ್ಲೊ. ದೊಳೆ ಉಬಾರ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ, ರೂಕ್ ಪಯ್ಲೆಚಾ ರುಕಾಕ್ ಸಮಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲಾ, ರುಕಾಚಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಸುಶೆಗ್ ಮೆಳ್ಳಿಂ ತರೀ ಗಾಂವಾಂತ್ ಪರಿಗತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ತಾಪ್‍ಮಾನ್ ಚಡೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರೂಕಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಥಂಡಾಯ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೆನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ಚಿಂತ್ನಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಪರ್ತೊನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ಜಯ್ತ್ ರೂಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ರೂಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಗಜಾಲ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ.
ರಾಹುತನ ಕಟ್ಟೆ ಹೊ ಜಾಗೊ ಹಿಂದ್ವಾಂಚಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ತಳ್ಟ್ಯಾ ರೂಕಾಚೆರ್ ರಾಹುತ (ರಾಕ್ಕೊಸ್) ಭೂತ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾತಿಂ ಬಾರಾ ವೊರಾರ್ ಧೊಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ, ಆಮ್ಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವ್ ಸಯ್ತ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ರಾಹುತ ಧೊಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕುತೂಹಲ್ ಕಾಣಿ ಪಾತ್ಳಾಯ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ರಾತಿಂ ಬಾರಾ ವೊರಾಂಚೆರ್ ತ್ಯಾ ರೂಕಾ ಕುಶಿಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲಾ ತರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ತೊ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ರಾಹುತ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ. ತೊ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ರಾಹುತನ ಕಟ್ಟೆ ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಟೋಪಾರ್ ಜಯ್ತ್ ರೂಕ್ ಸಭಾರಾಂಕ್ ಸಾವ್ಳಿ ದೀವ್ನ್ ಸುಶೆಗ್ ದಿಲ್ಲೊ ರೂಕ್, ರಾನಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಂಕ್ಡಾಂ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಸಾಂಜೆಚೆ ಗಡಗಾಂತ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾರ್ನ್ ಪಟ್ಟಾಂಗಾಂ ಮಾರ್ತೆಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ನಾಕ್‍ಭರ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಲೊಳ್ತೆಲ್ಯಾ ಬೆಬ್ದ್ಯಾಕ್, ಸಾವ್ಳಿ ಸೊಧುನ್ ಯೆತಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಹೊ ವಿಶಾಲ್ ರೂಕ್ ವಿಶೆವಾಚೊ ಜಾಗೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಆಮಿ ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸಾ ಅರ್ದೊ ದೀಸ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಘರಾ ವೆತಾನಾ ಅರ್ದ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ತಂಬು ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ರೂಕಾ ಮುಳಿಂ ಮಾರ‍್ಚೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರುಕಾಚಾ ಸಾವ್ಳೆಕ್ ಬಸೊನ್ ಐಸ್‍ಕ್ಯಾಂಡಿ ಚಿಂವೊನ್ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡಾ ಆವಾಜಾನ್ ವೆಚಾ ವಿವಿಧ್ ವಾಹನಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ, ತಾಂತುನ್ ಬೊಂಬಯ್ ವೆಚೆ ಬಸ್ಸಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಡಾ ಭರ್ಮಾನ್ ಆವಾಜ್ ಕರುನ್ ವೇಗ್ ಚಡವ್ನ್ ವೆಚಿಂ ತಿಂ ಬಸ್ಸಾಂ ಹಜಾರೊಂ ಲೊಕಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೊಂಬಯ್ ಸರ್ಗಾಕ್ ಪಾಯ್ತಲಿಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹ್ಯಾ ಬಸ್ಸ್-ಸ್ಟೊಪಾರ್ ಬೊಂಬಯ್ ವೆತಲಿಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಹೊರ್‌ಚ್ಚ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಬೊಂಬಯ್ ವೆತಲಿಂ ಬಸ್ಸಾರ್ ಲಗೇಜ್ ಘಾಲುನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ ತ್ಯಾ ರೂಕಾ ಮುಳಾಚಾ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಪಡೊನ್ ಜಿರ್ಲ್ಯಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ? ತ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಬೊಂಬಯ್ ಸರ್ಗಾಕ್ ವೆತಾನಾ ರಡ್ಚೆಂ ಕೀತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾ ವಿದಾಯ್ ಮಾಗ್ತಲ್ಯಾ ಘರ‍್ಚ್ಯಾನಿ ತಾಂಕಾ ಬೊಂಬಯ್ ದಾಡ್ಚೆ ತರೀ ಕೀತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉದೆತಾಲೆ. ಬೊಂಬಯ್ ಸರ್ಗ್ ಫುಡಾರಾಚಿ ವಾಟ್, ಭುಕ್ ಥಾಂಬಂವ್ಚಿ ತಾಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಬುದಿಕ್ ಯೆತಾನಾ ಕಳ್ಳೆಂ.
ಬೊಂಬಯ್ ಶಹರ್ ಆಜ್ ಹಜಾರೊ ಕುಟ್ಮಾಂಚಾ ಫುಡಾರಾಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ಲೆಲೆಂ ಶಹರ್. ಆಜ್ ಆಮಿ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆನಿ ಖಂಯ್ ಆಸಾಂವ್ ತರೀ ಚಡಾವತ್ ಜಣಾಂಕ್ ಫುಡಾರಾಚಿ ದಾರ್ವಾಟೊ ಉಗಡ್‍ಲ್ಲೊ ಬೊಂಬಯ್ ಶಹರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಪಯ್ಲೆಂ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಉಬ್ಚೆಂ ತರ್ ಬೊಂಬಯ್ಚೆ ವಡಾ-ಪಾವ್ ಖಾವ್ನ್ಂಚ್ ಕಾಮಾಚೆ ಅನ್ಭೋಗ್ ಕಾಣ್ಘೇವ್ನ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಉಬ್ಚೆಂಚ್ ಎಕಾ ರೀತಿಚಿ ನಿಯಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಪರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಂತ್ ಅರ್ದ್ಯಾರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರುನ್ ಪುತಾಂ-ಧುವೆಕ್ ಬೊಂಬಯ್ ಶಹರಾಕ್ ಧಾಡ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ತರ್, ಥೊಡಿಂ ಶಿಕ್ಚಾಕ್ ದಾಡ್ಡೊ-ದಾಡ್ಡಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಸಲಾಮ್ ಕರುನ್ ಬೊಂಬಯ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾತಾರಾಂಕ್-ಭಾವ್ಡಾಂಕ್ ಘರಾಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಥೊಡಿಂ ಟಪೂರಿ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಗೆಲೆಂ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಗಾಂವಾಂಕ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ನಾಪಾತ್ತೊ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಗೆಲೆಂ. ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನ್ ತವಳ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಬೊಂಬಯ್ ಪಾವೊನ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಯಾ ಜಾವ್ನ್ ಘೊಳೊನ್ ಘರ್ ಉಜ್ವಾಡೊಂಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ ಭಯ್ಣಿಂಚೊ ವಾಂಟೊಚ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.
ಅಶೆಂ ತೊ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸನ್ವಾರ್ ತ್ಯಾ ರೂಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕೋಣ್‍ಗೀ ವ್ಹಡ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಬೊಂಬಯ್ ವೊಸೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಕುಶಿನ್ ಇಲ್ಲೆಶ್ಯಾ ಅಂತರಾರ್ ಎಕ್ ಕುಟಾಮ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ತ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ‍ಸಂಗಿಂ ಬೊಂಬಯ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ, ಏಕ್ ಪಿಂಜ್ಕರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾಲೆಂ. ಆವಯ್ಚೊ ಹಾತ್ ಧುವೆಚೆ ಮಾತೆಂ ಪೊಶೆತಾಲೆಂ, ತಿಂ ಮಧೆಂ, ಮಧೆಂ ಸುಸ್ಕಾರ್ನ್ ದುಖಾಂ ಗಳಯ್ತಾಲಿಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ದುರ್ಸೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿಂ ತುಜೆಂ ಜಿದ್ದ್, ಹಟ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಧಾಡೊಂಕ್ ಪಾಯ್ಲೆಂಯ್, ತುಜ್ಯಾ ಪಿಯೊಣ್ಯಾನ್ ಘರಾಂತ್ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಕೆಲಾಂಯ್, ಕೀತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜಾ ಬಾಳಾಕ್ ಬೊಂಬಯ್ ಧಾಡ್ತಾಯ್? ಕಿತೆಂಗೀ ತಿಚೆಂ ಥಂಯ್ ಆಕ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಭಾಷಣ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಸ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಧುವೆಕ್ ತಾಣಿಂ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಚಡಯ್ಲೆಂ, ಬಸ್ಸ್ ಸುಟ್ಲೆಂ ಆವಯ್ ದುಖಾಂ ಗಳೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಘೊವ್ ಮಾತ್ರ್ ಆತಾಂ ರಡ್ಚೆಂ ನಾಟಕ್ ಪುರೊ ಘರಾಂ ವೊಸ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ, ತಿ ಥಂಯ್ಚ್ ಕುಸ್ಕೊನ್ ರುಕಾ ಮುಳಾಂ ಬಸ್ಲಿಂ ರಾನಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಂಕ್ಡಾ ವ್ಹಾವಯ್ತಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ತಿಕಾ ಮರ್ಕ್ ಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ (ರಡನಾಕಾ ಆಮ್ಮ) ಮ್ಹಣ್ ಭುಜಾವಣ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ, ಪುಣ್ ಘೊವ್ ಖಂಚೆಯೀ ಪರ್ವಾ ನಾಸ್ತಾನಾ ಗಡಂಗಾ ಕುಶಿಂ ಖುಶೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾಲೊ ಬಹುಶಃ ಮುಕಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾ-ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಧುವೆಚಾ ಸಾಂಬಾಳಾಕ್. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ನಿರ್ಭಾಗಿ ಆವಯ್ಚಿ ದೂಖ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಚಿಂತುನ್ ದುಖಾಂಚೊ ವ್ಹಾಳ್ ತ್ಯಾ ಜಯ್ತ್ ರೂಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ವ್ಹಾಳ್‍ಲ್ಲಿಂ.

Bookmark and Share