Parish Wards of Byndoor

ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ 360 ಕುಟ್ಮಾಂ ಆಸೊನ್ 11 ವಾಡೆ ಆಸಾತ್, ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾನಿ ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ಯೊ ಹರ್ಯೇಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಗುರ್ಕಾರಾ ಸವೆಂ ಸಕ್ರೀಯ್ ರಿತೀನ್ ಚಲ್ತಾತ್. ಜಮಾತೆಂತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ 60% ಥಾವ್ನ್ 80% ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ. ಹರ್ಯೇಕಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಾತ್ ಮೆಟಾಂಚಾ ವಿಧಾನಾಚಾ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರುನ್, ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆ ಉತ್ರಾಂ ಉಚಾರ್ನ್, ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಾಕಾಚೆ 'ಜಿವಿತಾಚೆ ಉತಾರ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಂಚುನ್ ತ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಘರಾಂತ್ ‘ಜಿವಿತಾಚೆ ಉತಾರ್' ನಿಯಾಳ್ ಕರುನ್ ಅತ್ಮೀಕ್ ಬರೆಪಣ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆತಾಂವ್ ಆನಿ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಜಮಾತೆರ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಬರೆಪಣಾ ಜಮಾತೆರ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾಂವ್. ವಿಗಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಲಹಾ ಸೂಚನಾ ಘೆತಾಂವ್. ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ ವಾವ್ರ್ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಏಕೆಕ್ ವಾಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾಚೆ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಮಾತೆರ್ ನಮಿಯಾರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಉಲೊ ದಿತಾ. ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಗುರ್ಕಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರುನ್ ಫಾವೊತೆ ಪರಿಹಾರ್ ಜೊಡುನ್ ದಿತಾತ್. ಅಶೆಂ ಫಿರ್ಗೆಜೆಂತ್ ಹರ್ಯೇಕ್ ವಾಡೊ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಿವಾಳ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸೊಂಕ್ ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸವೆಂ ಆಧಾರ್ ದಿವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

Ward Leaders & Tel. No.

 

Sl. No.

Ward Name

Ward Leader

Tel. No.

1.

Christ King Mr. Bonnifas Lobo

9448334620

2.

Sacred Heart Mr. William Lobo

9449332918

3.

Holy Cross Mr. Ronald Nazareth

9945376665

4.

Holy Family Mr. Cyril Reberio

9980896135

5.

Infant Jesus (A) – Church Road Mr. Xavier Rodrigues

9916153358

6.

Infant Jesus (B) – Yedthare Mr. Lawrence Fernandes

9980896182

7.

St. Joseph Mr. Agapith Rodrigues

9844898442

8.

Our Lady of Lourdes Mr. Stany Dias

9980896100

9.

Our Lady of Fatima Mr. Xavier Fernandes

7829842878

10.

St. Sebastian Mr. Joachim Fernandes

9449893257

11.

Nityadhar Mr. John Fernandes

9964447065

Bookmark and Share