Parish Priests Message – Rev. Fr. Ronald Miranda

Rev. Fr. Ronald Miranda

ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾನೊಂ,
ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ತ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಾ, ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಣಾಮ್ ಆನಿ ಸದಾಂಚ್ ಅಭಾರಿ.
ಪ್ರಕೃತಿಚಾ ಸೊಭಾಯೆನ್ ಪರ್ಜಳ್ಚ್ಯಾ, ಭಾವಾಡ್ತಾಚಾ ವಾಟೆನ್ ಚಮ್ಕೊಂಚಾ, ದುಬ್ಳ್ಯಾದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಹುಸ್ಕೊ ದಾಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚೆ ಬರೆಂಪಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಸರ್ವ್ ರೀತಿನ್ ಹಿ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಯತನ್ ಜ್ಯಾರಿ ದವರ‍್ತಾ.
ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಹಕಾರಾನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಸೆವೆಚೆ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಥಂಯ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಸೊಂ. ವಾವ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಂಯ್ ಸದಾಂಚ್ ಅಭಿಮಾನ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ಸುಫಳ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಅಶೀರ್ವಾದಾಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.
ಸಾಂಗಾತಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ವಿವಿಧ್ ಮಾಹೆತ್ ಪ್ರಸರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬೈಂದೂರ್ಚಿಝಳಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.
ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಣಾಮ್ ಅರ್ಪುನ್ ದೆವಾಚೆಂ ಅಶೀರ್ವಾದಾಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.
ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಂಯ್
ವಿಗಾರ್
ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ

Bookmark and Share