Third Order (Secular Franciscan Order), Byndoor

ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ 1959 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತವಳ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್, ಪಿ.ಪಿ. ಡಿ'ಸೋಜಾ ಆನಿ ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾದ್ ವಿಶೆಂತ್ ಲೋಬೊ ಅತ್ಮೀಕ್ ಸಹಾಯಕ್ ಹಾಂಚಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲಿ. ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಭೆಸಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವೊಂಚೆ ದೆವಾಚಾ ಉತ್ರಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಪಾಪ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಅತ್ಮೀಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾಂಚೆ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ತಿಸ್ರಿ ಒಡ್ದಿಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆನಿ ಧ್ಯೇಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆಚೆ ಕಾಯ್ದೆ ಪಾಳ್ಚೆ, ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾಂವ್. ರೆತಿರ್ ಆನಿ ವಿವಿಧ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆಚರಣಾಂನಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿತಾಂವ್. ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನ್, ಭಾಗೆವಂತ್ ವರ್, ರೆತಿರ್ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯೆಂತ್ ಸಕ್ರೀಯ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತಾಂವ್. ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಮೊರ್ನಾಚಾ ವೆಳಾ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ದುಖೆಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಗರ್ಜೆಂಕ್ ಪಾವ್ತಾಂವ್. ಘರಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರೆ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಾ ವೈಧ್ಯಕೀಯ್ ಆನಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ದಾಕ್ತೆರಾ ಸರ್ಶಿ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾಂವ್. ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ತಾಂಕಿ ಪುರ್ತಿ ಕುಮಕ್ ದಿತಾಂವ್. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಸಭೆಚಾ ಆಧಾರಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮವರಾಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ 'ಕರುಣಾಲಯ' ಆಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿವ್ನ್ ತಾಂಕಿ ಪುರ್ತಿ ಕುಮಕ್ ದಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿತಾಂವ್.
26.10.2009 ತಾರೀಕೆರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಚೆ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ ಹಾಂಚಾ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹಾನ್ ಆಚರಣ್. ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಘಟಕಾಂಕ್ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ದಿವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕರುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಾರ್ ತಿಸ್ರಿ ಒಡ್ದಿಂತ್ ಆರಂಭಾ ಥಾವ್ನ್ 50 ವರ್ಸಾಂ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಕೆಲೆಂ.
ಪ್ರಸ್ತುತ್ 33 ಸಾಂದೆ ಆಸೊನ್, ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಮಾತ್ ಚಲಯ್ತಾಂವ್.

Bookmark and Share