• ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಮೀಸ್
  07/05/2018
  By ByndoorchiZalak, Pics: Lawrence Fernandes, 06 May 2018 ಬೈಂದೂರ್:ಪವಿತ್ರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಬಲಿದಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೇ 6 ತಾರೀಕೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮಾ| ಬಾ| ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (Rector, St. Mary’s Minor Seminary, Mysore) ಆನಿ ವಿಗಾರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆ.ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ... Read more...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್
  29/04/2018
  By ByndoorchiZalak, Pics: Lawrence Fernandes, 29 Apr 2018 ಬೈಂದೂರ್:ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ 15 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವ್ಹಡಾ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8 ವೊರಾರ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಂತ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾನ್ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಂತ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ... Read more...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್
  01/04/2018
  By ByndoorchiZalak, Pics: Lawrence Fernandes, 31 Mar 2018 ಬೈಂದೂರ್: ಜೆಜುಚಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚೆ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾನ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಬಲಿದಾನಾ ಸವೆಂ ವ್ಹಡಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ, ರಾಕ್ಣೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ವಾಲೇರಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಮಾ| ಬಾ| ರಿಚರ್ಡ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾನ್ ವಾತ್ ಪೆಟವ್ನ್ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಸರೊನ್ ಪಾಸ್ಕಾಂಚಿ ಜಾಗೃಣೆಚಿ ಶ್ಲೋಕ್ ಗಿತಾಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ... Read more...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಜೆಜುಚಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚೆ ನಿಯಾಳ್
  31/03/2018
  By ByndoorchiZalak, Pics: Lawrence Fernandes, 30 Mar 2018 ಬೈಂದೂರ್: ಬೈಂದೂರ್: ಜೆಜುಚಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರಣಾಚೆ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾನ್ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂನಿ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾನ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾಚೆ ಪಾಶಾಂವಾಚೆ ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್ ಕರುನ್ ಕಷ್ಟಾಂಂ ಮೊರ್ನಾಚೊ ನಿಯಾಳ್, ದೊನ್ಪಾರಾ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ, ಸಾಂಗಾತಾ ರಾಕ್ಣೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ವಾಲೇರಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಮಾ| ಬಾ| ರಿಚರ್ಡ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ದೆವಾಚಾ ಸಬ್ದಾಂಚೊ ನಿಯಾಳ್, ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಮಾಹಾ ... Read more...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ನಿಮಾಣೊ ಬ್ರೆಸ್ತಾರ್
  30/03/2018
  By ByndoorchiZalak, Pics: Lawrence Fernandes, 30 Mar 2018 ಬೈಂದೂರ್: ಸೊಮಿಯಾಚಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾಕ್ಣೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ವಾಲೇರಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಮಾ| ಬಾ| ರಿಚರ್ಡ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆ. ಜೆಜುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾರ್ ಶಿಸಾಂಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧುವ್ನ್ ಹೆರಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕರುನ್ ತಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಚಾಕ್ರಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಘಡಿತ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ... Read more...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್
  25/03/2018
  By ByndoorchiZalak, Pics By Lawrence Fernandes 25 Mar 2018 ಬೈಂದೂರ್: ಜೆಜುನ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಆನಿ ಜೆಜುಚಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮೊರ್ನಾಂಚೊ ನಿಯಾಳ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ(ರಾಮಾಚೊ)ಆಯ್ತಾರ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ.ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಹಾತಾಂತ್ ತಾಳಿಯೊ ಧರುನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ಪಾತ್ರ್ ಘೇವ್ನ್ ಸೊಮಿಯಾಚಿ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಕಥಾ ಆನಿ ಪಾಶಾಂವ್ ನಿಯಾಳ್ ... Read more...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ಫೆಬ್ರೆರ್ 27, 28 ಆನಿ ಮಾರ್ಚ್ 1, ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚಿ ರೆತಿರ್
  26/02/2018
  By ByndoorchiZalak, 26 Feb 2018 ಬೈಂದೂರ್: ಫೆಬ್ರೆರ್ 27, 28 ಆನಿ ಮಾರ್ಚ್ 1, 2018 ತಾರೀಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 9 ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5 ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚಿ ಧ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂಚಿ ರೆತಿರ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಹಜಾರೊಂ ಲೊಕಾಂಕ್ ಜೆಜುಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜೊಡುನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಆನಿ 'ಯೇಸು ಸ್ಪರ್ಶ' ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಿ ರೆತಿರ್ ಚಲ್ತಲಿಂ. ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ರೆತಿರೆಂತ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿಗಾರ್ ... Read more...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಗುಡ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಆಚರಣ್
  12/02/2018
  By ByndoorchiZalak, 11 Feb 2018, Pics: Lawrence Fernandes ಬೈಂದೂರ್: ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಉಡುಪಿ ಆಸ್ಸಿಸಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಮಾ| ಬಾ| ಸ್ಟೀಫನ್ ಆನಿ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಅರ್ಗಾಂ ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಆರಾಧಾನ್ ಕರುನ್ ಸಮೇಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂನಿ ಖುರ್ಸಾಚಾ ರೆಲಿಕೆಚಿ ... Read more...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಕಲಾಂಗಣ್ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 'ಸಾಂಗೊನ್ ಮುಗ್ದಾನಾ...' ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್
  09/02/2018
  By ByndoorchiZalak, 08 Feb 2018, Pics: Lawrence Fernandes ಬೈಂದೂರ್: ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶೆತಾಂತ್ ನಾಮ್ನೆಚೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾರ್ಬೊಜಾ ಪಾಲಡ್ಕಾ ಹಾಂಚಾ ರಚ್ನೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನಾಟಕ್ ‘ಸಾಂಗೊನ್ ಮುಗ್ದಾನಾ...’ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನಾಟಕ್ ’ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಕಲಾಂಗಣ್’ ಸಂಘಟನಾಚಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಉಗ್ತಾ ಮೈದಾನಾಚಾ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲೊ. ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಚಾ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ, ... Read more...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ವಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್
  08/02/2018
  By ByndoorchiZalak, 08 Feb 2018, Pics: Lawrence Fernandes ಬೈಂದೂರ್: ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ಸೊಡ್ವಣ್ ನಿಯಾಳುನ್ ಪಾತ್ರೊನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಮಾನ್ ಕರುನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಆನಿ ವ್ಹಡಾ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಬುದ್ವಾರಾ ದಿಸಾ ಬೆಸ್ಪರ್ (ಸಾಂಜೆಚೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ) ಸಾಂಜೆರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂನಿ ಆರಾಧಾನ್ ಕರುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ರೆಲಿಕೆಚಿ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕರುನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಮಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೊ. ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ... Read more...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bookmark and Share