ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ರಂಗೀನ್ ಸುವಾಸ್ – By Anil Byndoor

[ತೊ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ಧ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ-ಮೊನಾಂತ್ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಥರಾವಳ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ, ಆಚರಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫೆಸ್ತಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಪರ್ಮಳ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಪ್ರಕೃತಿಚಾ ಸಂಗ್ತಿ ಮಧೆಂ ಭರ್ಸೊನ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್. ದೆವಾನ್ ರಚನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತಿಂತ್ ಫುಲಾಂ, ಫಳಾಂ, ರಾಂದ್ವಯ್, ಬೆಳೆಂ ಸ್ವಂತ್ ಕೃಷಿ ಕರುನ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಆದಿಂ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾವ್ನ್ ಮತ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾವ್ತಾಲೆಂ. ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪಿತಾನಾ ತ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚೊ ಸುಗಂಧ್ ಆನಿ ಘರಾಂ ದೊನ್ಪೊರಾ ನವೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಸೆಂವ್ತಾನಾ ಶಿರೊತಿರ್ ಹುನ್ ವೊರ್ನಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಚಡಯ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತೊ ಸ್ವಾದ್ ಉಣೆಂ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಏಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾಂ. ಆದಿಂ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಜಾಂವ್ಚೊ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಪರತ್ ಅನಿಲ್ ರಂಗಾಳ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಪರತ್ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ರಂಗೀನ್ ಸ್ವಾದ್ ಜಿವೆಂ ಕರ್ತಾ]Anil - Article Image

ಅಗೊಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆವ್ನ್ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಸಪ್ತೆಂಬ್ರ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮೊತ್ ಯಾದ್ಯೆಚ್ಯಾ ರೊಂದಾಂಚೆರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಪಾಟಿ ಧಾಂವ್ತಾ. ರಂಗ್-ರಂಗಾಳ್ ಫುಲಾಂಚೊ ಘಮ್-ಘಮ್, ಆಂಗ್ ಭರೊನ್ ರಂಗೀನ್ ಪಾವ್ಸಾಚಿ ನ್ಹಾಣ್, ಹಾತ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಟ್ಲೆಚೊ ಠಳ್ಳ್. ಳ್. ಳ್. ಳ್. ಳ್ ಆವಾಜ್ .....ವಾಟ್ಲಿ ಪಡ್ಲ್ಯಾರಿ ಆಸ್ ಪಾಸ್ ಗಣ್ಣೆ ನಾಸ್ತಾ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ ಭರುನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉಡೊಂವ್ಚಿ ಮಾಸೂಮ್ ನೆಣ್ತಿ ಬೂದ್.... ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಚಮ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆಚೊ ದೊಸ್ಚ್ಯೊ ಯಾದ್ಯೊ....

"ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ರಂಗ್ ವೊಂಪ್ತಾತ್ ಪಳೆ
ಹಂಗ್ ನಾ ಸೊಬಾಯೆಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೊ
ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಫುಲೊನ್
ಸಾಂಜೆರ್ ಗಳ್ಳ್ಯಾರಿ
ಸಂಗ್ ದೈವಿಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂಚೊ
ಎಕಾ ದೀಸಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ"


ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಕಾಳಾ ಪ್ರಾಸ್ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ಲೆ ತೆ ನೋವ್ ದೀಸ್ ದೊಳ್ಯಾ ದೀಷ್ಟಿಕ್ ರಂಗ್-ರಂಗೀನ್.... ಬೊಂಗ್ಯಾಂಚೆ ಶೆಂಕಾರೆ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಲಾಂಬಾಯೆನ್ ಸೊಭೊವ್ನ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾಂತ್ ಧಲ್ಚ್ಯೊ ವೊಂಯೊ, ವಿಸ್ತಾರ್ ತೊಟಾಂ-ಭಾಟಾನಿಂ ಸೂಕ್ಶಿಮಾಯೆಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಚಿ ಭೊಂವ್ಡಿ. ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂ-ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ವಸೊನ್ ಫುಲಾಂ ಸೊದ್ಚ್ಯಾಂತ್, ಬೊಶಿಯೆನಿಂ ತಿ ಸೊಭೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್, ಹಾತಾಂತ್ ಬೊಶಿಯೊ ಧರ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮೆಟಾಂ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ತಿಂ ಜೊಗಾಸಾಣೆಂತ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್. ನಿಶ್ಕಳಂಕ್ ಭಕ್ತ್, ಬದ್ಲಾಕ್ ಎಕ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೆ ಕಿತೆಂಚ್ ಆಶೆನಾಸ್ತಾ ತಿಂ ಅರ್ಪುಂಚ್ಯಾಂತ್ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಥಂಯ್ ತಾಂಕಾ ಆಸ್ಚಿ ಶ್ರ‍ದ್ಧಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಖಂಚಾಯಿ ಸಂಗ್ತಿಥಂಯ್ ಆಮ್ಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆನಾ... ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ವಿವಿದ್ ರಂಗಾಂಚೆ, ಪರ್ಮಳಿಕ್ ಪಾಕ್ಳ್ಯಾಂಚೆ, ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ್ ರುಚಿಚೆ .... ಇತ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ವಿವಿಧತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಲ್ಹಾನಾಂ-ವ್ಹಡಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತೆನ್ ಆಚರಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಫೆಸ್ತ್... ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್.
ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಚ್ಯೊ ಬಾಂದ್ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಅಕೇರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬಾಳ್ಚ್ಯೊ ತಸಲ್ಯೊ. ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯೊ ಸಂಭ್ರಮಾಚ್ಯೊ ಯಾದ್ಯೊ ನಿಯಾಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್ ಮೊತ್ ಯಾದಿಚ್ಯಾ ಚರೊವಾಕ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ದೆಂವ್ತಾ.... ಎಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕ್ ಘಡಿತಾಂ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಸರಾಗ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನಿಸ್ ಪ್ರಬುದ್ಧ್ ಪ್ರಜ್ನೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತೀರ್ ಸ್ತಭ್ದ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಪೊವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಯಾದಿಂಚ್ಯಾ ಪುರ್ಶಾಂವಾಚಿ ವಾಟ್ ಪರತ್ ಚಲೊಂಕ್ ದರ್ತಾ.

"ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಉಡ್ಕಾಣಾ, ಕೆಲ್ಲಿ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂ
ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರೆರ್ ಬಸೊನ್
ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ವೊಳಿಯೆನಿ
ಪಾಂಯ್ ಖೆಳಯ್ಲೊ
ಉದ್ಕಾಚೊ ಝಳ್-ಝಳ್ ಆಜ್ ಕಲ್ಪನೆಚ್ಯಾ ಸುತಾಂನಿ
ಯಾದ್ಯೊ ವಿಣೊನ್ ಬೊಸ್ತಾನಾ
ಸುಟ್ತಾ ಮೊಗ್ರ್ಯಾ ಕಳ್ಯಾಂಚೊ ಪರ್ಮೊಳ್"


ಹ್ಯಾ ಫುಲಾಂಕ್ ಜಮಂವ್ಕ್ ಕಾಡ್ಲಲೆಂ ಕಷ್ಟ್ ಚಿಂತುಕ್ ಧರ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊಂಡ್ ವೊಂಟಾ ರುಂದಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ಸೊ ಹಾಸೊ ಫುಲಯ್ತಾ.... ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಮ್ಜಜ್ಯಾ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ಭರೊನ್ ಫುಲಾ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಫುಲಾಂ ಎಕ್ಟಾಯ್ ಕರ್ಚೆ ಅಸಲ್ಲೆ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ದೀಷ್ಟಿಕ್ ಭರೊನ್ ಬೊಂಗೆ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಆನಿಂ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ಸೊದ್ಲ್ಯಾರಿ ಬೊಂಗೆ ಝಳ್ಕಾನಾತಲ್ಲೆ.. ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವ್ಹಡಾಂಗೆಲ್ಯಾ ಉಬಾರ್ ದೊರ್ಯಾ ಭಿತರ್ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ವಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚೊ ಸುಗಂದ್ ನಾಕಾಕ್ ಮಾರ್ತಾಲೊ.... ತ್ಯಾ ಫುಲಾಂಕ್ ಹಾತ್ ಲಾಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಿಂಹಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೆವಾಣ್ ಚೊರ್ನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆ ಬರಿಂ. ದೊರ್ಯಾ ಭಿತರ್ ರಾಕ್ಸಾ ಕಾಸ್ತಾಚೆ ಹೈಬ್ರ‍ೀಡ್ ಪೆಟೆ ಪಾರೊ ರಾಕೊನ್ ಭೊಂವ್ತಾಲೆ... ಏಕಾ ಕುಶಿನ್ ಘರ್ಕಾರಾಚಿ ನದರ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್ ಪೆಟ್ಯಾಚೆ ಚಲನ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ದೊರೊ ಉಡೊನ್ ಭಿತರ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತ್ಯಾ ವ್ಹಡಾಂಗೆಲ್ಯಾ ದೊರ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಊಂಚಿ ಫುಲಾಂ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತಾಂತಾಲಿ. ದಾಸ್ಮಿ, ಮೊಗ್ರೆ, ಆಬೊಲಿ ಗುಲೊಬಾ ತಸಲಿ ಫುಲಾಂ ಫಾರುಂಕ್ ದೂದ್ ಚೊರ್ನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಬೊಕುಲಾಪರಿಂ ಲೊವ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಟ್ಯಾನಿ ಭರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ನಿದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಆನಿಂ ಘರ್ಚ್ಯ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಾಂಡಿಕ್ ಪಾಂಯ್ ದಿವ್ನ್ ದೊರೆ ಉಡೊನ್ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲೆಯೀ ಆಸಾ..
ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ನಿಯಾಳ್ಚಿ ಮೊತ್ ಮಾತ್ರ್ ಕ್ಶಣಾಕ್ ತರ್‌ಯೀ ಭಾವುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನೆಣ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಮಜೆನ್ ಸೆಂವ್ತಾ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆ ವಿಶ್ವೆ ಆತಾಂ ವಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ರಾನಾಂತ್ ಬಾಂದುನ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೀವಾಬರಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಮನಪೂರ್ವಕೀ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ....
ತ್ಯಾ ದೀಸಾನಿ ಎಕ್ ರುಪ್ಯಾಚಿ ಪಾವ್ಲಿ ತಾಳ್ವೆರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಆಜ್ ಲಾಕಾ ಲಾಕ್ ಹಾತಾನಿ ಮೆಜ್ಲ್ಯಾರಿ ಮೆಳಾನಾ.... ಕಾರಣ್ ನಾಸ್ತಾ ಸಂಭ್ರಮ್ ಬೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ದೀಸ್ ತೆಂ. ಆಜ್ ಹೊ ಧೀಗ್ ಜೀವ್ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಕ್ಶಣಾಚ್ಯಾ ಸುಕಾಕ್ ಕಾರಣಾ ಸೊಧ್ತಾ....
ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸದಾಂಕಾಲ್ ರಿವೈಂಡ್ ಕರ್ನ್ ಭೊಗ್ಚೊ ಸುಕಾಚೊ ಕಾಳ್ ತೊ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಫುಲಾಂಚೊ ಸುವಾಸ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಬಾಳ್ಚೊ ತಸಲೊ.

Bookmark and Share