Mariyal Sodality Byndoor

ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಾತ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲಿಯಾಂಚೆ ಏಕ್ವಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಿಯೆ ಮಾಯೆಚಾ ಪ್ರೇರಣಾನ್ ಮರಿಯಾಳ್ ಸೊಡೆಲಿಟಿಚೊ ಸಂಘ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ.


• ಹರ್ಯೇಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚೆ ನೊವೆನ್ ಕರ್ತಾಂವ್.
• ದಸೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಪಾತ್ರೊನಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕೊಣ್ ಜೊಡ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾಂವ್.
• ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡ್ತಾಂವ್.
• ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ ಆನಿ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾಂವ್.

Bookmark and Share