ಪ್ರಾಚಿತ್... – Short story by Clinton Dsouza

[Creativist ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವ್ ಬೈಂದೂರ್ಗಾರಾಂಕ್ ಪರಿಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಿ ಆನಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಿ ಕಲಾ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸೊನ್, ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಂತುನಿ ಆಪ್ಲಿ ಶಾತಿ ಪ್ರದರ್ಸುನ್ ಉತ್ತಮ್ ಯುವ ಕಾರ್ಭಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಥೊಡಿಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖನಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಡಿ”ಸೋಜಾ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕ್ಲಿಂಟನಾನ್ ದೋಗ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಮಿತ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ಇಷ್ಟಾಗತೆಚೊ ಫುಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾಂ ಏಕ್ ಕುತೂಹಲ್ ಭರಿತ್ ಕಾಣಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ]

ತಾಕಾ೦ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಶೆಲ್ಲೋ... ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಭಿಜಲ್ಲೇ ಪಿಸೊಳೆ ವಾತಾಚ್ಯಾ ಉಬ್ಯೆಂಕ್ ಆಶೆಲ್ಯಾ೦ ಭರಿ೦..


ಗೆಟಿಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಉಭೊ ಅಸ್ಲೋ. ಏಕಾ ಮೆಣಾಚಿ ವಾತ್ ಜಶೆ೦ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕವ್ನ್ ಕಾಳೋಕಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ೦ ಅಧೀನ್ ಕರ್ತಾ೦, ತಶೆ೦ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಭಿರಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆ೦ ಆಡಳಿತ್ ವಿಸ್ತಾರುನ್ ಆಸ್ಲೆ೦. ಮನ್ಶ್ಯಾ ಸೋಡ್ನ್ ದುಸ್ರೆ ಕಿತೆಯಿ೦ ಬದ್ಲಾ೦ವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹುಣ್ ಭೊಗ್ಲೆ೦. ಗೆಟಿಚಿ ಖೀಳ್ ಸರ್ಕಾಯ್ಲಿ೦. ಆವಾಜ್ ಮಸ್ತ್ ಸಳಾವಳಿಚೆಂ ಭೊಗ್ಲೆ೦. ಖಳ್ಯಾ೦ತ್ ನಿದುನ್ ಆಸ್ಲೋ ಪೆಟ್ಯಾನ್ ಅರ್ದೆ೦ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ೦ ಕರ್ನ್ ಪರ್ತುನ್ ಆಪ್ಲೆ೦ ನಿದೆಂಕ್ ವೆಂಗ್ ಮಾರ್ಲೆ೦. ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಯಿ ಮ್ಹಜ್ಹೆರ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಯಾ ಹಾಂವ್ ವಳ್ಕಿಚೋ ಮುಳ್ಳೇ೦ ಸಾಳಾವಳ್ ಗಿ೦ ಮುಳ್ಳ್ಯಾ೦ ಗೊಂದೊಳಾಕ್ ಪಾರಿಹಾರ್ ಸೋದ್ಚ್ಯಾ೦ ಸುವಾತೆರ್ ಹಾಂವ್ ನಾತ್ಲೋ೦ .

ಚಾರ್ ಮೆಟಾ೦ ಮುಕಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ೦ ದಾರಾಶಿ೦ ಪಾವ್ಲೋ೦. ಹರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಘಾಂಟ್ ವಾಜ್ಹ್ಲ್ಯಾರಿ೦ ಹಾತ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಲಾಕ್ ಸೋದ್ತಾಲೋ೦.

ಟಿಂಗ್ ಟಾಂಗ್...
ಹರ್ದ್ಯಾಂತ್ ವಾಜ್ಚಿ೦ ಘಾಂಟ್ ಏಕಚ್ಪರ ರಾವ್ಲೆ೦. ವಾರೆ೦ ವಾದಾಳ್ ಯಿ ದಾರ್ ಉಘಡ್ಚೆ೦ ಪೊಳೆ೦ವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸ್ಥಿರ್ ಜಾಲ್ಯಾಶಿ೦ ಭೊಗ್ಲೆ೦.

ಕಷ್ಟಾನಿ೦ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆ೦ ಕರ್ಚೆ೦ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೆ೦. ಏಕ ಮೇಟ್ ಫಾಟಿ೦ ಸರ್ಲೋ.

ದಾರ್ ಉಘಡ್ಲೆ೦..

ಹಾ೦ ತೆಂಚ್ ದೊಳೆ೦.. ಖಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ನಾತ್ಲೆ೦ ತೆಂಚ್ ದೊಳೆ೦.. ಪುಣ್ ದೊಳ್ಯಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ದೀಷ್ಟ್ ಸರೊಂಕ್ ನಾ೦. " ಕೊಣ್ ತುಮಿ೦, ಕೊಣ್ ಜಾಯ್ ? " ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆ೦ ತೆ೦ ನೆಣ್ತೊ ಭುರ್ಗೋ ಏಕಾ ಪರ್ಕಿ೦ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪೋಳೆವ್ನ್.

" ಕೊಣ್ ಆಯ್ಲಾ೦ ಮುಣ್ಣಾ ".. ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಲೆ೦. ಮ್ಹಜ್ಹೆ ಭಿಯಲ್ಲೇ೦ ಮುಖಾಮಳ್ ಆನಿ೦ ತೊಂಡಾ೦ತ್ ಉತ್ರಾ೦ ಸುಟಾನಾತ್ಲೇ ಪೋಳೆವ್ನ್ " ಮಮ್ಮಿ ", ಮುಣೋನ್ ಭುರ್ಗೆ೦ ಭಿತರ್ ಧಾ೦ವ್ಲೆ.
"ಕೊಣ್ " ಮುಣೋನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೇ೦ ತೆ೦ ಮ್ಹಾಕಾ೦ ಪೋಳೆವ್ನ್ ಥ೦ಯ್ಚ್ ರಾವ್ಲೆ೦. ತಿಚ್ಯಾ೦ ಮಸ್ತಕಾರ್ ಯಿ ತೆಂಚ್ ಭ್ಯೇ೦ , ಆತಂಕ್ ದಿಸ್ಲೆ೦.. ಇಲ್ಲೇ ಸುದಾರ್ಸುನ್.. ದೊನ್ ಮೆಟಾ೦ ಮುಕಾರ್ ಸರೋನ್, "ಭಿತರ್ ಯೇ " ಮ್ಹುಣಾಲೆ೦.

ಘಾಮಾಚ್ಯಾ೦ ಥೆ೦ಬ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ಯಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ಗಳ್ಯಾ೦ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆ ಪಯ್ಣ್ ಸಂಪಯ್ಲೇ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕಾಚ್ ಸಬ್ದ್ ಆಯ್ಲೇ೦...
" ಜೀ ... ವನ್ "

ತಿಣೆ೦ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಬೊಟ್ ದಾಕಯ್ಲೇ... ಮೆಟಾ೦ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಪಾ೦ಯ್ ಕಾ೦ಪೊಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ೦.. ಕಾಳಿಜ್ ಏಕ್ ಚಮತ್ಕಾರ್ ಪೊಳೆ೦ವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಲೇ. ಮನಾಂತ್ ಯೇ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಭಿರಾ೦ಕುಳ್ ವಾದಾಳಾಚೆ ಚೆತಾವ್ಣಿ ಆಯ್ಕತಲೇ.
ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೋ೦.. ಜೀವನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೋಳೆವ್ನ್ ಖಾಟ್ಯೆ೦ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೋನ್ ಬಸ್ಲೋ, ದೊಳ್ಯಾ೦ತ್ ಹಜಾರ್ ಸವಾಲ ಘೆವ್ನ್. ತಾಕಾ ದೀಷ್ಟ್ ಮೆಳೋ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತ ಹಾಂವೆ ಮಸ್ತಕ್ ದೇವಯ್ಲೇ೦.
ಏಕಾಚ್ ಘಡ್ಯೇ೦ತ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಧುಖಾ ಗಳೊನ್ ಆಯ್ಲಿ೦..

*** ಚಾರ್ ವರ್ಸಾ೦ ಲಾಗ್ಲಿ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಚೋ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ ಕರೊಂಕ್. ಚಾರ್ ವರ್ಸಾ೦ ಆದಿ೦ ಮ್ಹಜ್ಹೆ ಏಕ್ ಚುಕಿ ನಿಮ್ತಿ೦ ಏಕಾ ಅವಘಡಾ೦ತ್ ಜೀವನಾನ್ ಆಪ್ಲೋ ಪಾ೦ಯ್ ಹೋಗ್ದಾಯ್ಲೋ. ಹಾಂವೆ ಕಿತ್ಲೆ೦ ದಾಕ್ತೆರಾ ಲಾಗಿ೦ ದಾಡ್ಲ್ಯಾರಿ೦ ತೊ ಸಾರ್ಕೋ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೋ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೆ೦ ಆನಿ೦ ತಾಚ್ಯಾ೦ ಬಾಯ್ಲೆಚೆ೦ ಮುಕಾರ್ ವೆಚೆ೦ ತಿತ್ಲೇ೦ ದೈಯ್ರ್ ನಾತ್ಲೆ೦. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಲೋ೦ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾ೦ ಥಾವ್ನ್. ಇಷ್ಟಾಚ್ಯಾ೦ ಘರ್ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಕೆಲ್ಲೇ೦ ಕಳಂಕ್ ಸೋಸುನ್ ಥಕ್ಲೋ೦... ದೀಸ್ ರಾತ್ ಏಕ್ ಚಮತ್ಕಾರ್ ಜಾ೦ವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಾಗ್ತಾಲೋ೦. ಸರ್ವ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ನಿರ್ಫಾಳ್ ಜಾಲ್ಯಾ೦ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಪಾವ್ಲೋ ತಾಜೆಶಿ೦.. ತಾಚೋ ದುಸ್ರೋ ಪಾ೦ಯ್ ಜಾವ್ಚ್ಯಾಕ್.. ಆಸ್ರೋ ಜಾವ್ಚ್ಯಾಕ್.... ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್.. ***
ಧುಖಾ ಪುಸೋನ್ ಮ್ಹುಣಾಲೋ " ಆತಾಒ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜೀವ್ ಆಸಾಯ್ ಯಾ ಮೆಲಾಂಗಿ ಮ್ಹುಣ್ ಪೊಳೆ೦ವ್ಕ್ ಆಯ್ಲಾರೆ " ಘದ್ಗದಿತ್ ಗಳ್ಯಾನ್...

" ಮೆಲ್ಲೋ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಯೆತಾ೦ ಆಸ್ಲೋ " ಮುಳ್ಳೇ೦ ಹಾಂವೆ ಪೊಟ್ಲುನ್ ತಾಕಾ೦.. ದೊಗಾಯಿ೦ ಹಾಸ್ಲೆ೦.. ರಡ್ಲೆ೦.
– A Story by Clinton Dsouza Byndoor

Bookmark and Share

Comments

  1. admin says:

    ??????