ಗಾ೦ವ್ ಮ್ಹಜೊ೦ !!! – A konkani poem by Ashok Byndoor

[ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್, ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್, ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಗಾವಾಂತ್, ಬೊಂಬಯಾಂತ್ ತಶೆಂ ದುಬಾಯಾಂತ್ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಕೊಮೆಡಿ ಕಿಂಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ಚೆ ನಾಂವ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪರ್ಜಳಾಯಿಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಶೋಕ್ ಬೈಂದೂರ್ ಆಪ್ಲೊ ಜಲ್ಮಾಂ ಗಾಂವ್ ಬೈಂದೂರಾಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಬೋವ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ವಳಕ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿ ಕರುನ್ ದಿತಾಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆತಾಂ ಅಶೋಕ್ ದುಬಾಯಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಮಧೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ವಾವ್ರ್ ಭೆಟವ್ನ್ ಆಸಾ]

ಗಾ೦ವ್ ಮ್ಹಜೊ೦ !!!

ಯೆಯಾ ದೆಕಾ ಸೊಭಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾಚಿ
ಹಿಂದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ತರೀ ಜಾತಿಂತ್
ಸಗ್ಳೆಂ ಹಾಂಗಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಈದ್, ಚೌತೆಂತ್
ನಾ ಭೇದ್-ಭಾವ್ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಜಾತಿ ಕಾತಿಚಿ

ವಿಶಾಲ್ ಸಾಗೊರಾಚಾ ಸೊಭಿತ್ ತಡಿರ್
ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಘರಾ ಸೊಭ್ತಾತ್ ವಿವಿಧ್ ರಂಗಾನ್
ಶೆತಾ ಭಾಟಾ ತೋಟಾ ಹಾಂಗಾ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಣಾನ್
ಬೊಂವಾರಿ ವ್ಹಾಳ್ತಾ ನ್ಹಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂ ಗಾಂವಾರ್

ಯೆಯಾ ಚಾಕಾ, ರೂಚ್ ತುಮಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾಚಿ
ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಜ್ಯಾರಿ ಸುಂಕ್ಟಾ ಜೀವಿಚ್ ಮೆಳ್ತಾ ಹಾ೦ಗಾ
ಖುಬೆ ಜೊಬಾ ಕಾಲ್ವಚಿ ರಾಸಚ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ ಹಾಂಗಾ
ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮಾಸ್ಳಿ ಹಾಂಗಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಥರಾಚಿ

ದಿಸೊಂಕ್ ದುಬ್ಳೊ ತರೀ ಗಾಂವ್ ಮ್ಹಜೊ
ದಯಾಳ್ ಕರ್ನಿ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ತಯಾರ್
ಅಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸುದಾರ್ಸುಂಕ್ ಸಗ್ಳೆಯಿ ಹುಶಾರ್
ಭಾಗೆವಂತ್ ಸಾಂತ್ ಖುರ್ಸಾ ಭಾವುಡ್ತಾಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ತುಜೊ

ಸೊಭಿತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಕ್ ಪಾವಾ ಹಾಂಗಾ
ಬಾಕ್ರಿ ಮುಟ್ಲಿ ಖುಬ್ಯಾ ಸುಕ್ಯಾ ಸಂವೆಂ ಸುರ್ ಘೆಯಾ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಯೆಯಾ
ವಿಶಾಲ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ವೊಲ್ಯಾಂಕ್ ಖುಶೆನ್ ವೆಂಗಾ.

ರುಕ್ ಝಡಾ ನಾರ್ಲಾ ಮಾಡಾ ಮಧೆಂ ಸೊಭ್ತಾ ಗಾಂವ್ ಮ್ಹಜೊ
ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಮೆಳ್ತಾತ್ ತುಕಾ ರುಚಿಕ್ ಬೊರಾ
ಧಂಯ್ ಥಂಯ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪೊಡ್ತಾತ್ ಝಡಾರ್ ಪೆರಾ೦
ಭಾಗಿಚ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಹಾಂವ್

ಗಾಜ್ತಾ ಗಾಂವ್ಚೆ ನಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್
ಉದೆಂತಿ ರೊಮಾಚಾ ಉತ್ತರಚಾ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್
ಸೊಭ್ತಾ ಗಾಂವ್ ಮ್ಹಜೊಂ ಪಾಚ್ಯ್ವಾ ವರ್ಣಾ೦ತ್< ತೊಚ್ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಗಾಂವ್ ಮ್ಹಜೊ "ಬೈಂದೂರ್" ಅಶೋಕ್ ಡಾಯಸ್, ಬೈಂದೂರ್

Bookmark and Share