ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್: ಸುರ್ವಾತ್ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಝಳಕ್

[ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಬೈಂದೂರ್ ಸಂಘಟನ್ ಜನೆರ್ 1 ತಾರೀಕೆರ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರ್ಸಿತನಾ, ಯುವಜಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಂಘಟನ್ ಅಸ್ಥಿತ್ವಾಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಜಾತಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಂಘಟನಾಚಾ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟವ್ನ್, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಂಘಟನಾಚೆ ಸುರ್ವಾತ್ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಘಡಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ಆರ್ಪಿತಾ ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ಝಳಕ್]

– ಡೊಲ್ಫಿ ಬೈಂದೂರ್

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಂಘಟನ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್, ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ ಸಾಂಗಾತಾ

ಸ್ಥಾಪಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್

ಸುಮಾರ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾಪಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್

ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಶಿಜೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ವಿಭಿನ್ನ್ ಚಿಂತ್ನಾ, ಉಮಾಳುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಥರಾವಳ್ ತಾಲೆಂತಾ ಖಂಯ್‍ಗೀ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಪಡೊನ್ ಫಾವೊ ತೆಂ ವೇದಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಿ.ಯು.ಸಿ., ಡಿಗ್ರಿ ಜಾತಚ್ ಫುಡಾರಾಚಿ ಚಿಂತ್ನಾ ಧೊಸ್ತಾನಾ ಬೊಂಬಯ್ ಯಾ ಗಲ್ಫಾಚಿ ವಾಟ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ನಿವೊಂನ್ ಗೆಲೆಂ ಯುವಪ್ರಾಯೆಚಿ ಹುನೊಂನಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಸುಕೊನ್ ಗೆಲೆಂ ತಾಲೆಂತಾಚಿ ಝರ್. ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಬಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಯುವ ಸಕತ್ ಖಂಯ್‌ಗೀ ದಿಶಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ವಾಟೆನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಯುವ ಸಂಘಟನ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತವಳ್ ಸೆವಾ ದಿತಲ್ಯಾ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ವಿಗಾರಾನ್ ವಾ ಲಾಯಿಕಾಂನಿ ಚಿಂತ್ನಾ ಆಟಯಿಲ್ಲಿಗೀ? ನಾಗೀ? ಗೊತ್ತುನಾ! ವಿಗಾರ್ ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಗಟ್ಣಿ ವಾಚ್ತಾನಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಭಾ, ತಿಸ್ರಿ ವೊಡ್ದ್, ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್, ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಸೊಡೆಲಿಸ್ತಾಂಚೆ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಮೇಳ್ ಜಾತಚ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಯುವ ಪ್ರಾಯ್ ಉತರ‍್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಸ್ರಿ ವೊಡ್ದ್, ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಸೊಡೆಲಿಸ್ತಾಂಚೆ ಆನಿ ಸಾಂ. ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲಾಚಿ ಜಮಾತ್.

ಹಾಂವ್ ಇಲ್ಲೊ ಬೂದಿ ಪ್ರಕಾಸಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಮಾ| ಬಾ| ರೈಮಂಡ್ ಮೊರಾಯಸ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾ| ಬಾ| ಮಾಕ್ಷಿಮ್ ಫುರ್ಟಾದೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಲಾಯಿಕಾಂಚೆ ಮೆತೆರ್ ಆನಿ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂಚೆ ಮೆಸ್ತ್ರ‍ಿ-ಮೆಸ್ತ್ರಿಣ್, ಫೆಸ್ತ್-ಪರ್ಬೆಕ್ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಮಾನೇಸ್ತಾಂಚಾ ಮೆತೆರ‍್ಪಣಾನ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಚಲ್ತಲಿಂ. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಯುವಜಣಾಂಚೆ ಮೆತೆರ‍್ಪಣ್ ಬೋವ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಹಾಂವೆ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್-ದೋನ್ ಲ್ಹಾನ್-ಲ್ಹಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ.

1988 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ಬಹುಶಃ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಚೆ ಸ್ಪಿರಿತ್‍ಚ್ ಘೇವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಆಯಿಲ್ಲಾ ಸುರ್ವೆರ್‌‍ಚ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ದೋನ್-ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆನಿ ಲಾಯಿಕಾಂ ಮಧೆಂ ಬಾಂಧ್ ಘಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಸಂಗ್ತಿನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ವೊತ್ತಾನಾ, ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಕುರ್ವೊನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಜಾಗ್ವೊನ್ ಯುವ-ಸಕತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕವ್ನ್, ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಯುವ-ಸಂಘಟನ್ ಆಸ್ಥಿತ್ವಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗೀ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಬದ್ಲಾವಣೆಚೆ ವಾದಾಳ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡಾಚಾ ನಿರ‍್ದೇಶನಾಖಾಲ್ ಆನಿ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಆಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಆಲ್ಪನ್ ಡಾಯಸಾಚಾ ಫುಡಾರ‍್ಪಣಾಖಾಲ್1988 ಇಸ್ವೆಂತ್ ದಸೆಂಬರ್ 18 ತಾರೀಕೆರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರ್ಸಿತಾ. ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್‍ಚ್ ಎಕ್ ಥರಾಚಿ ಅಕರ್ಷಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ದೇವ್-ಸ್ತುತೆಂತ್ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತೆಂತ್ ಯುವಜಣಾಂಚೆ ವಿಶೇಸ್ ಹುಮೆದಿನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚೆ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತಶೆಂ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಶ್ರಮದಾನ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಹರ‍್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಯುವ ಸಂಘಟನ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಇಷ್ಟಾಗತೆಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಆನಿ ಕ್ರ‍ೀಡಾ ವೈಭವಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಯೆತಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಯುವ-ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತರೀ ಜನವರಿಚಾ ಪಯ್ಲೆ ತಾರೀಕೆರ್ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಜಾತನಾ ವಿವಿಧ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕಿತೆಂಗೀ ನವೆಸಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಮಧುರ್ ಅನುಭವ್ ಆತಾಂಯೀ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾತ್. ಫಾವೊ ತೆಂ ಸಂಪರ್ಕ್-ಸುವಿಧಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಹೊಲಾಚಾ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಹಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಂದಾಪುರಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ "ವಿಲ್ಫಿ ನಾಯ್ಟ್" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾಚೆ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನಾಚೆ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಫಾವೊ.

ಕ್ರಿಸ್‍ಮಸ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್, ಗರ್ದನಾಗೊಟೊ, ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್, ಆಸುಂಪ್ಸಾಂವ್ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ತಾಲೆಂತ್ ದಿವಸ್ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾಂ ಚುಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಯುವಸಂಘಟನಾನ್ ಖುದ್ಧ್ ಖೆಳವ್ನ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ವಾರ್ಷಿಕ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣಾಕ್ ಥೊಡೆಂ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಸಾಂಜೆಚಾ ವೆಳಾ ಸೈಕಲ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಇಗರ್ಜೆ ಕುಶಿನ್ ಗುಡ್ಡಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಬಲ್ಕಾವಾಂತ್ ನಾಟಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ್, ಉಗ್ತ್ಯಾ ರಂಗ್-ಮಂದಿರಾಕ್ ಮಾಟೊವ್ ಬಾಂದುನ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಆಚರಣಾ ದಿಸಾ ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಸಂಪ್ತಚ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೊ ಅಭಿನಯ್ ಅದ್ಭುತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವಾರಾಡ್ಯಾ ಆನಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಂತ್ ಸಭಾರ್ ತಾಲೆಂತಾ ಉಜ್ವಾಡುಂಕ್ ಆನಿ ಊರ್ಜಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಯುವಸಂಘಟನ್ ಏಕ್ ವೇದಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಂವೆ ಹ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ತರೀ ಯುವ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ಇಷ್ಟಾಗತೆಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂತ್ ಭೊಗ್ಲಾಂ. ಪಾಟಿಂ-ಪಾಟಿಂ ಲಜೆವ್ನ್ ರಾವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಚಾ ಸ್ವಭಾವಾಕ್ ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಯುವ-ಸಂಘಟನಾಂತ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಚೆ ಸಂಯ್ಭ್ ಹಾಡ್ತನಾ ಸಭಾರ್ ವಿಷಯ್ ಸಂಘಟಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕೊನ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೆ ರೊದ್ ಘುಂವೊನ್ ಮುಕಾರ್ ವೆತಾನಾ ಥೊಡೆಂ ಥೊಡೆಂ "ಸೆಲ್ಫ್ ಕೊನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆನಿ ಮೊಟಿವೇಶನ್" ಜಾವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕಾಳ್ ಘುಂವೊನ್ ಪುಡಾರಾ ಲಾಗೊನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆತಾನಾ ಯುವ ಸಂಚಾಲನಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೆಂ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. ಯುವ ಸಂಚಾಲನಾಚಾ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ತವಳ್ ಸಂಘಟನಾಚೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ‍್ ಘಾಲುನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಸ್ವೀರ್ ಪಳೆತಾನಾ ಅಮ್ಚೆಂ ತರ್ನೆಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಶಿರ್ಪುಟ್ ಜಿವಾಚೆ ಆಮಿ ಆಜ್ ಫುಗ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಅಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಆಜ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಯುವ ಪ್ರಾಯ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ತವಳ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಾಯಸ್ (ವಾಲ್ಟಿ) ತರ್ನ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ದೆವಾ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವೊನ್ ಆಜ್ ಅಮ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾ.

ಸ್ಥಾಪಕ್ ಆಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಆಲ್ಪನ್ ಡಾಯಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಯುವ ಸಂಘಟನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ರೂಬನ್ ನಜ್ರೆತಾಚಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಚಾ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಆಜ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಚೊ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರ್ಸಿತಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಯುವ-ಸಂಘಟನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಂತ್ ಯುವಜಣಾಂಚೊ ಪಾತ್ರ್ ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ಕುಮಕ್, ವಿವಿಧ್ ಸ್ಪರ್ದೊ ಮಾಂಡುನ್, ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ‍್ಯೆಂ, ಕ್ರಿಸ್‍ಮಸ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್, ಶ್ರಮದಾನ್, ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ಕುಮಕ್ ದೀವ್ನ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಧ್ಯೇಯ್ ಆನಿ ಉದ್ದೇಶ್ ಜಿವಾಳ್ ದವ್ರುನ್ ಆಸಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣಾಚಾ ತಯಾರಾಯೆರ್ ಆಸೊನ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆನಿ ತ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಚಲವ್ನ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚಲವ್ನ್, ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚಾ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಕುಂದಾಪುರ್-ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ವಾರಾಡೊ ಹಂತಾರ್ ನಾಚ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಸ್ಥಾಪಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ ನಿರ್ದೇಶನಾಖಾಲ್, ಸಲಹದಾರ್ ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿ ಪಿರೇರಾ ಸವೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೂಬನ್ ನಜ್ರೆತ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕು| ಕ್ವಿನ್ಸಿ ರೆಬೆರಿಯೊ ಹಾಂಚಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ಜಿವಾಳ್ ಆನಿ ಸಕ್ರೀಯ್ ಸಂಘಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಆನಿ ಸಾಂದ್ಯಾ ಸವೆಂ ವ್ಹಡಾ ಉಲ್ಲಾಸುನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾತ್.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಯುವಜಣಾಂಚೆ ಕಾಲೆತ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಥರಾಂಚಿ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಾಧನಾಂನಿ ವೇಳ್ ವಿಭಾಡ್ಚೊ (ಟೈಮ್ ಪಾಸ್) ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಯುವಜಣಾಂ ಉಪ್ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸಂಘಟನಾಂತ್ ಅತ್ಮೀಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಉಣೆಂ-ಉಣೆ ಜಾತಸ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಚೆಂ ಯುವಜಣ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ಥರಾನ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಖುಶೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ನಾಮ್ನೆಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಶ್ರೀ ಬರ್ನಾಡ್ ಜೆ. ಕೊಸ್ತಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೊ ಆನಿ ಯುವ ಸಂಚಾಲನಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಸಾಂದೊ ಶ್ರೀ ಜೋಸೆಫ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಾ ನಿರ್ದೇಶನಾ ಸವೆಂ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಾಂದೆ ಖುದ್ಧ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ "ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಏಕ್" ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾತಲೆಂ. ತಾಂಚಾ ಸರ್ವ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆನಿ ರುಪೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಜಯ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಅಶೆಂಚ್ ತುಮ್ಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಆನಿ ಸೆವೆದ್ವಾರಿಂ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಸ್ಪಿರಿತ್ ವಾಡೊಂ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಗೌರವಾಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಆಶಾ.

Bookmark and Share