ICYM, Byndoor

1988 ಡಿಸೆಂಬರ್, 18 ತಾರೀಕೆರ್ ತವಳ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಯುವ ಸಕತ್ ಸಂಘಟನಾ ವರ್ವಿಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡುನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾವ್ನ್, ದಿರೆಕ್ತೊರಾಚಾ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಚಾ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತಾಚಾ ಚಿಂತ್ನಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಸೆವಾ ಲಾಭೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ, ಸಾಂಗಾತಾ ಯುವ ಜಣಾಂ ಆಪ್ಲೆ ಸ್ವಂತ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ರೂಪಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ತಾಲೆಂತಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಏಕ್ ವೆದಿ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಿವಾಳ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸೊಂಕ್ ಹೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಏಕ್ ಬಳಾದಿಕ್ ಖಾಂಬೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂ


ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಯುವಸಂಚಾಲನ್ ಆಪ್ಲೊ ಧ್ಯೇಯ್ ಆನಿ ಉದ್ದೇಶ್ ಮನಾಂತ್ ದವ್ರುನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಮುಖೆಲ್ಪಣಚಾ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್, ಸೆವಾ ದಿವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪ್ಲಿಂ ತಾಲೆಂತಾ ಪರ್ಜಳುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಯುವಸಂಚಾಲನಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂಚಾ ಹಿತಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಭೆಟಯ್ಲಾ.
• ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಲಿತುರ್ಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಜಮಾತೆಂತ್ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್.
• ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಘರ್ ಬಾಂದಪ್ ಉಬಾರುಂಕ್ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸೌಲತ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಶ್ರಮದಾನ್ ದಿಲಾಂ.
• ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶೇಷ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ವಯಂ ಸೆವಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಧಾರ್
• ಹರ್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಖೆಳಾ ಸ್ಪರ್ದೊ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ದೊ ಮಾಂಡುನ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನಾಚೆ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಂವ್.
• ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾ ವೆಳಾರ್ ಗರ್ದನಾ ಗೊಟೊ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದೇಶ್ ಘರಾಂ ಘರಾಂನಿ ಪಾವೊಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಆಸಾ ಕರ್ತಾಂವ್.
• ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಆನಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾಂವ್.
ಹರ್ಯೇಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಆನಿ ಸಲಹಾದಾರಾಂ ಸಂಗೀ ಸಂಚಾಲನಾಚೆ ಜಮಾತ್ ಚಲಯ್ತಾಂವ್.

Bookmark and Share