Holy Cross Primary School Byndoor

ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಇಗರ್ಜೆ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸೊನ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾಚಾ ಪಾಂಯಾ ಥಳಾ ಪ್ರಕೃತಿಚಾ ಸುಂದರ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಸೊಭೊನ್ ಆಸಾ. ಚರಿತ್ರೆಚಾ ಪ್ರಕಾರ್ 1909 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತವಳ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ತತ್ಕಾಲಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲೊ ಮಾ| ಬಾ| ಸೌರೆಜ್ ಹಾಣಿ ಹೋಲಿ ಕ್ರೊಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. 1917 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಾ| ಬಾ| ಎ.ಇ. ಕುವೆಲ್ಲೊನ್ ಮುಂದರ್ಸುನ್ ಪಯ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ವಿಸ್ತರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾತ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ವಿಸ್ತರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಹೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಏಕ್ ಉತ್ತಮ್ ಶಿಕಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಜಾವ್ನ್ ಮುಂದರುನ್ ಆಸಾ.

ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸುರ್ವಾತೆ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ನಿರಂತರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಪರಿಸರಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಾತ್-ಮತ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಉತ್ತಮ್ ಶಿಕಪ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಶಿಸ್ತ್, ಶೆಗುಣಾಂನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಆನಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂನಿ ಭರೊನ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆ ಶಿಕಪ್ ಹರ‍್ಯೇಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಏಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮೆಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮುಂದರುನ್ ಆಸಾ. ಜೀವನಾಚೆ ಪ್ರಾಧಮಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲುನ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಶಿಕ್ ಲ್ಲಿಂ ಚಡಾವತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಜ್ ಕೇಂದ್ರ್, ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಾ ಉನ್ನತ್ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸೊನ್, ಥೊಡಿಂ ಖಾಸ್ಗಿಂ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ವ್ಹಡ್-ವ್ಹಡ್ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸೊನ್ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ರಾಜಕೀಯ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕ್ಷೆತ್ರಾಂತ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಕೀರ್ತ್ ಗಾಜವ್ನ್ ಆಜ್ ಹಜಾರೊಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೆ ಭವಿಷ್ಯ್ ಉತ್ತಮ್ ಥರಾನ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾಂ.

ಚಡಾವತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡ್ ಲ್ಲಿಂ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಸಂತೊಸ್ ಉಬ್ಜತಾ. ಆಪ್ಲೆಂ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಲೆಂ ಹಂತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಖೂಬ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗುನ್ ತವಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಲಿಂ ಮಧುರ್ ಘಡಿತಾಂ ಆನಿ ಘಡಿಂ ಪರತ್, ಪರತ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾತ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಬರೆಂ ಶೆಗುಣ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಜಾಲಾ.

ಶತಮಾನ್ ಸೊಂಪಯ್ಲಲೆಂ ಹೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚಾ ವಿಶೇಸ್ ಹುಮೆದೆನ್ ಬರೆಂ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮುಂದರುನ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಾ ಸಂಖ್ಯಾನುಸರ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂ ಆಸೊನ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ ಹಾಂಚಾ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹಾನ್, ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚಾ ಆನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಸಮಿತಿಚಾ ಸಲಹಾ ಸೂಚನಾ ಖಾಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಾ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬರೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಚಟಿವಟಿಕೆನ್ ಭರೊನ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಸಮಾಜೆಚೆ ಬರೆಂ ನಾಗರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಜಳುಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಬರೆಂ ಭವಿಷ್ಯ್ ರೂಪಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರ‍ಿಣ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಸಾಂಗಾತಾ ಬೈಂದೂರ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ನಾವಾಡ್ದಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಉತ್ತೀಮ್ ರೀತಿನ್ ಪ್ರಗತಿ ಜೊಡುನ್ ಹಜಾರೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಆಪ್ಲೆ ಬರೆಂ ಫುಡಾರ್ ರೂಪಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಆಪ್ಲೆಂ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬರೆಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಏಕ್ ಉತ್ತಮ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

Bookmark and Share