Holy Cross Hill

ಖುರ್ಸಾಚೆ ಭಕ್ತಿಪಣ್:3"ಜಶೆಂ ಮೊಯ್ಜೆನ್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ಪಾಕ್ ಉಬಾರ‍್ಲೊ, ತಶೆಂ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಪುತಾಕ್ ಉಂಚ್ ಉಬಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತವಳ್ ತಾಕಾ ಸತ್ಮಾನ್ತಲ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಜಿವಿತ್ ಲಾಭ್ತಲೆಂ" (ಜುವಾಂವ್ 3:14-15)
ಖುರ್ಸಾಚೆ ಚಿಂತಾಪ್ ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದೆವಾಚಾ ಯೋಜನಾ ಖಾಲ್ ಜೆಜು ಸಂಸಾರಾರ್ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಖುರ್ಸಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಖುನಿಗಾರಾಂಕ್, ವ್ಹಡ್ ಚೊರಾಂಕ್, ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂಕ್, ದೇಶ್ ದ್ರೋಹಿಂಕ್ ಆನಿ ಧರ್ಮ್ ವಿರೋಧ್ ವೆಚಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದೀವ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ರೊಮಾಂತ್ ತಶೆಂ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಚಾಲ್ತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಖುರ್ಸಾಚೆ ಮರ‍ಣ್ ಮೆಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಶಿರಾಪ್ ಜೊಡ್ಲಲೊ ಮ್ಹಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಜೆಜುಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಅಶೆಂ ಖುರಿಸ್ ಜುದೆವಾಂಕ್ ಅಕ್ಮಾನಾಚೊ, ನಾಲಿಸಾಯೆಚೊ ಅನಿ ಲಜೆಚೊ ಪ್ರತೀಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ದೆವಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ವಿಚಿತ್ರ್! ಹೊಚ್ಚ್ ಖುರಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಚೆ ಸೊಡ್ವಣೆಚೆ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲುನ್ ಕುರ್ಪೆಚಿ ಝರ್ ಹ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಕ್ ಮೆಳಾಶೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಖುರಿಸ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೊ, ಮಾನಾಚೊ, ಗೌರವಾಚೊ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಾಚೊ ಘುರ್ತ್ ಜಾಲಾ. ಪುರಾತನ್ ಇತಿಹಾಸಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಸುಮಾರ್ ಕ್ರಿ.ಶ. ೩೨೬ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸಾಂತ್ ಹೆಲೆನಾನ್ ಜೆಜುಚೊ ಖುರಿಸ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ. ಖುರ್ಸಾಕ್ ನಮಾನ್, ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್, ಖುರ್ಸಾಚಾ ರೆಲಿಕಾಂಚೆ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಖುರಿಸ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾಚೊ, ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೊ ಆನಿ ಶಾಂತಿ-ಸಮಾಧಾನೆಚೊ ಖುರಿಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಕ್ ಭಾಯ್ಲೊ ಘುರ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಮಾನ್ ಕರುನ್ ಆರಾಧಾನಾಚೆ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾ ಆನಿ ಪೂನ್ ಶೆತಾಂ ಆಸಾತ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಲೋಕ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಪಾಂಯಾ ಥಳಾಂ ಯೇವ್ನ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಮಾನ್ ಕರುನ್, ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ಸೊಡ್ವಣ್ ನಿಯಾಳ್ನ್ ದೆವಾಚಾ ಮೊಗಾಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜೊಡ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ದೈವಿಕ್ ಸಕ್ತೆಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜೊಡುನ್ ಖುರ್ಸಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ರಾವೊನ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೆ ಜಿವಿತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಶೆತಾತ್. ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾತ್ ತರ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಅಖ್ರ‍ೇಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡೊ ಆಸೊನ್ ದೆವಾಚೊ ದೈವಿಕ್ ಉಲೊ ಹ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾರ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಕ್ ವೊಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ.
ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಆನಿ ಭಕ್ತಿಪಣ್:
Old Chapelಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಸಾಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲಿ ಇಗರ್ಜ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ, ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಗುಡೊ ಆಸೊನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಪರ್ಜೆಚೊ ಮೂಳ್ ಆನಿ ಉಗಮ್ ಸ್ಥಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಚರಿತ್ರೆಚಾ ಆಧಾರಾಂನಿ ಫುಡ್ತುಗಲಾಂಚಾ ಕಾಳಾರ್ ದರ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ವ್ಯಾಪಾರ್-ವಹಿವಾಟ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ವಾರ‍್ಯಾ ವಾದಾಳಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದೆವಾಚಾ ಸಸಾಯೆನ್ ಬಚಾವೆಚಿ ಜಯ್ತ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಊಂಚ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ರುಕಾಚೊ ಖುರಿಸ್ ಉಬಾರುನ್ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ. ಅಶೆಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಲೊಕ್ ಯೇವ್ನ್ ತೆರ್ಸಾಚೆ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆನಿ ತೆಸಾಂವಾಂ ಭೆಟವ್ನ್, ವಾತಿ ಪೆಟವ್ನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ದೀಸ್ ವೆತಾಂ, ವೆತಾಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಚಡ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 1935 ಇಸ್ವೆಚಾ ಜನೆರ್ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಚಾ 22 ತಾರೀಕೆರ್ ತವಳ್ಚೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಲಿಯೊ ಪಿ. ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಆದಿಂ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ರುಕಾಚೊ ಖುರಿಸ್ ಕಾಡುನ್ ಫಾತ್ರಾಚೊ ಖುರಿಸ್ ಬಾಂದಯ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಭಕ್ತಿಪಣಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತವಳ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಪುರ್ಟಾದೊ ಹಾಂಚಾ ಹುಮೆದಿನ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂಚಾ ಆಧಾರಾನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಸಾವ್ಳಿ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಜಾಲೆ. ತವಳ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ಮೆಟಾಂ ಚಡೊನ್ ವೊಸೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಕಟ್ಟೋಣಾಚೆ ಸಾಹೆತ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ವಿಗಾರಾಚಾ ಆನಿ ಲೊಕಾಂಚಾ ಮಿನ್ಹತೆನ್ ಮೇ, 3, 1985 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 1999 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಾ| ಬಾ| ಥೋಮಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಂಚಾ ವಿಶೇಷ್ ಉರ್ಬೆನ್ ಹರ‍್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಾಹನ್ ವೆಚಾ ಲಾಗೊನ್ ರಸ್ತೊ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಆನಿ ಸ್ಮಾರಕ್ ಬಾಂದ್ಪಾ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕರ್ಕಟೊ ಸುವಾತ್ ಸಮತಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ ವಿಶಾಲ್ ಸುವಾತ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಚಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಕ್ ಗುಡ್ಯಾಚಾ ಪಾಂಯಾಥಳಾ ಥಾವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಪಾಂಯಾ ಥಳಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಖುರ್ಸಾ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟೆಚಿಂ ಸ್ತೆಸಾಂವಾಂ ಬಾಂದೊನ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಹೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂಕ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಸಸಾಯ್ ಆನಿ ಭಕ್ತಿಪಣಾಚೆ ಥಳ್ ಪರಿಚಯ್ ಕರುನ್ ದಿಲೆಂ.ಬೈಂದೂರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾಚಿ ಸಸಾಯ್ ಹೆರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಪರಿಚಯ್ ಜಾವ್ನ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಭಕ್ತಿಪಾಣಾಚೆ ಶೆತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಅರ್ವ್ಯಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಸಾನ್-ದೀಸ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಭಾವಾರ್ಥಿ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಸಸಾಯ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾ. ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಂಗಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟೆಚಿ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆಧಾರ್ತಾತ್. ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಭೆಟ್ ದಿವ್ನ್ ಅರ್ಗಾಂ ಆನಿ ಸಸಾಯ್ ಮಾಗ್ತಾತ್. ಥೊಡೆಂ ಭಕ್ತಿಕ್ ಸಸಾಯ್ ಜೊಡುನ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಂವ್ಕ್ ತವಳ್, ತವಳ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಂಚಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಭಕ್ತಿಕಾಂ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬರೆಪಣಾಚಿ ಸಾಕ್ಸೆಚಿ ವಿವರಣ್ ದಿತಾತ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಬರೆಪಣ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿತಾತ್. ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಮಜತೆನ್ ಭುಜ್ವಣ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಭಾವಾರ್ಥ್ ಚಡ್ತಾ, ಪಿಡಾ-ಶಿಡಾ ಗೂಣ್ ಜಾತಾ, ಖಂತ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾತಾ, ವಿಘ್ನಾಂ-ಅನ್ವಾರಾಂತ್ ರಾಕಣ್ ಮೆಳ್ತಾ ಆನಿ ಪಾತ್ಕಾಚೆ ಭೊಗ್ಸಾಣೆ ಮೆಳೊನ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತೃಪ್ತಿ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ಮೆಳ್ತಾ ಮಳ್ಳೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂಚಿ ಖೂಬ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
ಪವಿತ್ರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡೊ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೊಭಾಯ್:
ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳಿಚಾ ಬಗ್ಲೆ ಥಾವ್ ಇಲ್ಲೆಶ್ಯಾ ಅಂತರಾರ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಊಂಚ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಧ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ, ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಪ್ರಕೃತೆಚಿ ಅಗಾಧ್ ಸೊಭಾಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಪಳವ್ಯೆತ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಉಂಚ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಭೊಂವ್ತಣಿ ದೀಷ್ಟ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರಕೃತೆ ಸೊಭಾಯೆನ್ ನೆಟೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಬೈಂದೂರ್ ಗಾಂವ್ ಪಳವ್ಯೆತ್. ಅಸ್ತಮ್ತೆಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ವಿಶಾಲ್ ದರ್ಯೊ, ದರ್ಯಾ ತಡ್ ಆನಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಬೈಂದೂರ್ ಬೀಚ್. ತೆಣ್ಕಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್-ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಂಯೊ, ವಿಶಾಲ್ ಗಾದೆಂ ಆನಿ ನಾರ್ಲಾ ಮಾಡಾಂಚಿ ರಾಸ್. ಬಡ್ಗಾಕ್ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಒತ್ತಿನಣೆ ಗುಡೊ ಆನಿ ಉದೆಂತಿಕ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ಗುಡೆ-ದೊಂಗರಾಂಚಿ ರಾಸ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಘಾಟ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮತಿಕ್ ಸಂತೊಸ್ ದಿತಾತ್. ಅಶೆಂ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಖುರ್ಸಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಆಮಿ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹೊ ಪವಿತ್ರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡೊ ಖೂಬ್ ಸುಶೆಗ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಥಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
ಯಾತ್ರಿಕಾಂಚಾ ಗುಮಾನಾಕ್:
ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಚಲ್ಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಲಿತುರ್ಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆಸಾ:

  • ಫೆಬ್ರವರಿಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರ್ಬೆಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದಬಾಜಿಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಮೀಸ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಆರಾಧಾನ್.
  • ಸ್ಮಾರಕ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಮೇ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸ್.
  • ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಸ್.

  • Bookmark and Share