ಪರತ್ ಉಗ್ಡಾಸ್... – By Dolphie

[ಚಡಾವತ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡ್ ಲ್ಲಿಂ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಸಂತೊಸ್ ಉಬ್ಜತಾ. ಆಪ್ಲೆಂ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಲೆಂ ಹಂತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಖೂಬ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗುನ್ ತವಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಲಿಂ ಮಧುರ್ ಘಡಿತಾಂ ಆನಿ ಘಡಿಂ ಪರತ್, ಪರತ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಯೆಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಂಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಭುತಿ ಉಗ್ತೆಂ ದವರ್ತಾಂ.......]

ಉಗ್ಡಾಸಾಚಾ ಭುತಿಯೆಂತ್ಲೆ


ನಾಲ್ಕನೆ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದ ಹುಡುಗ, ಏನಾಗಿದೇಯೊ ನಿನಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ರಾಯರ ಕುದುರೆ ಕತ್ತೆ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನಿನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಗಿದ್ದಿಯಾ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಡಿ ದಿನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆನೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಒದಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಹೆಡ್ಡ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಣ್ ಸಕ್ಕು ಬಾಯ್ ಟಿಚರಿಚೆ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಫಿಸ್ ಕೊಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊ....ವಯ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾ, ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲೆ ಲಜ್ ದಿಸ್ಲೆ, ಇಲ್ಲೆಂ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ...... ಸಕ್ಕು ಬಾಯ್ ಟೀಚರ್ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಮೊವಾಳಿ ತರೀ, ತಿಚೆ ರಾಗಿಷ್ಟ್ ಮುಖಮಳ್ ಆತಾಂಯೀ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್....... ಪುಣ್ ತೀ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಧೆಂ ನಾ......

ದೋನ್-ತೀನ್ ದಶಕಾಂ ಆದ್ಲಿಂ ಗಜಾಲಿಂ ಪುರಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಖುಶಾಲಿಂ....ಅದ್ಲಿಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ತ್ಯಾ ರಮೇಶಾಚಾ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ ಚೊರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕ್ರುಟಾವರ್ನಿಂ ಅಮೃತ್....., ಪ್ರೈಮರಿಂತ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೆಂ ಲ್ಹಾನ್ಪಣ್, ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚಿ ಟಿನೇಜ್, ಕೊಲೇಜಿಚೆ ಗೊಲ್ಡನ್ ಏಜ್ ಸಗ್ಳಿಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಂ ಚಿಂತಾನಾ ಮತ್ ಫುಲ್ತಾಂ ನ್ಹಯ್ಗೀಂ......

ಚಡಾವತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಆಪ್ಲೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಿಕಾಪ್ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ ಲ್ಲಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್, ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಅಂಗನವಾಡಿ, ಬಾಲವನ, ಶಿಶು ಮಂದಿರ, ಎಲ್ ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿ ಮ್ಹಣ್ ಖರ್ಕರೆ ನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ. ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಬಾಪಯ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ ತರೀ, ಮಾಂಯ್ಚಾ ಆನಿ ಆಬಾ-ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ಚಾ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ಮಸ್ತಿ-ಕುಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಬಾಳ್ಪಣ್ ಖುಶಾಲಾಯೆನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ತ್ಯೊ ಉಗ್ಡಾಸಾಂ ಆತಾಂಯೀ ಘಯ್ರೆಂ....ಘಯ್ರೆಂ... ದಿಸ್ತಾತ್ ತರೀ ಮತಿಕ್ ಸಂತೊಸ್ ದಿತಾತ್, ತ್ಯಾ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಂತ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಖರೊ ಸಂತೊಸ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ರಾತ್ ಸಂಪ್ಲೆ ತರ್, ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ಶಿದಾ ಆಬಾ ಘರಾ, ಉರಿಗೆಲ್ಲ ಸುಣ್ಣದ್ ನಾಯ್ಕ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಫೇಮಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಆಬ್ ರುಜಾರ್ ಲೋಬ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಂಭಿರ್ ತರೀ, ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೊಗಾಳಿ, ತ್ಯಾ ಕಷ್ಟೀ ಆಬಾಚೊ ಚುನ್ಯಾ ಖೊರ್ನಾಚೊ ಮಿಶಿನ್ ಘುಂವ್ಡೊನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿ ಟೀಚರಾಚೆ ಒಂದನೆ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಬಸ್ ಲ್ಲೊಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮಾಗಿರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಸಾತ್ವಿ ಸಂಪ್ಲಿ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಕ್ ಭಾಯ್ಲಿಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೊಸೊಂಕ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಗೀ ವಾ ಅತ್ಮೀಕ್ ನಿತಳಾಯೆಕ್ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾತ್-ಆಟ್ ಮಯ್ಲಾಂ ವ್ಹಾಣೊ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾನಿ ಚಲೊನ್ ಉಪ್ಪುಂದ ಥಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ, ಹೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೆ ಆಶಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾ ವಾ ತವಳ್ಚಾ ವಿಗಾರಾಂಚಿ ಖಡಕ್ ತಾಕೀದ್ ಗೊತ್ತುನಾ, ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಂಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಯೆತಾಲಿಂ.

ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಮೇಟ್ ದವರ್ತನಾ ಸಕಯ್ಲೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಮುಖಾರ್ ಖಡ್ಪಾಂ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ, ಸಕಾಳಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಖಡ್ಪಾಂಚೆರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಹೈ ಕಮಾಂಡಾಚ್ಯೊ ಜಮಾತ್, ದೆಣ್ಗಿ ಜಾವ್ನ್ ಚಿಂಚಾರೆ, ಭಾಜ್ ಲ್ಲಿಂ ಭಿಂಕ್ಣಾ, ಭುಂಯ್ಚಾಣೆ, ಮುಟ್ಯ್ಲೊ, ಕಡ್ಬು ಇತ್ಯಾದಿ ಆಶಾರ್-ಪಾಶಾರ್ ಸ್ಟಡಿ ಬೆಲ್ಲ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಚಲ್ತಾಲೆ, ಮಾಗಿರ್ ಬೆಂಚ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ತರಗತಿ ಗುಡಿಸುವ ಕೆಲಸ, ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ತಿಸ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಚಾನಾಕ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಖೊರೆಂ, ಪಿಕಾಸ್ ದಾಂಡೊ ಘೇವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂಚ್, ವೊಣೊದ್ ಕೊಸ್ಳಾವ್ನ್ ತಿಸ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸತ್ಯನಾಸ್, ಕಿತೇಂ ಖಬಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆತಾನಾ ನವ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಪಂಚಾಂಗ್ ಘಾಲೊಂಕ್ ತಿಸ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೊಡ್ ಲ್ಲೆಂ (ಧಂಯ್ ಆತಾಂ ಭಿತರ್ಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಸಾ) ಅಕ್ಟೋಬರ್ ರಜಾ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಯ್ಯ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಮಡ್ಲಾಂಚಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ, (ಕಾಜಾರ್ ನ್ಹಯ್) ತಿಸ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಹೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆತಾಂಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಟ್ಸ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಂ ಕಾಡ್ತಾತ್, ಥೊಡಿಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಟ್ಸ್ ದುಬಾಯ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಉರುಲ್ಲಿಂ ಗಾವಾಂತ್ ಆನಿ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಲ್ಯಾತ್. ವ್ಹಾ ಕಸಲಿಂ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ತ್ಯಾ ಮಡ್ಲಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್. ಹಾಂವ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ನವೆಂ ಕಟ್ಟೊಣ್ ಉಬಾರುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜನವರಿಂತ್ ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಡುವರಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಜಯ್ಲ್ಯಾ ಶಾಶ್ವತ್ ಲಿಕ್ಣೆಚಚೊ ನಾಮ್ ಫಲಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ರಾಜ್ ಜಾವ್ನ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ನವ್ಯಾ ಕಟ್ಟೋಣಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲೆಂ.

ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಸನ್ವಾರಾಚೆ ಬಾಲ ಸಭಾ ಚಲ್ತಾಲೆಂ, ಹ್ಯಾ ಬಾಲ ಸಭೆಂತ್, ಏಕೇಕಾ ಸನ್ವಾರಾಂ ಏಕೇಕ್ ಟೀಚರ್ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್, ಏಕಾ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಬಾಷಣಾಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ, ಥೊಡೆಂ ಆಡ್-ಉಬೆಂ ಪೊಡೊನ್ ಬಾಷಣಾಂ ಬಾಯ್ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಸಭೆರ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹಪಾಟಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡುವ ವಂದನೆಗಳು, ಇವತ್ತು ನಾನು ___ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಮ್ಹಣ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಪ್ಯಾರಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಏಕೆಂದರೆ.... ಏನಂದರೆ..... ಮ್ಹಣ್ ಧಾ ಪಾವ್ಟಿ ಸಾಂಗೊನ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಭಾಷಣ ಬೂಕ್ ಘೇವ್ನ್ಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯೆತಾಲೆಂ, ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಾಚಾ ಹುಕ್ಮೇಖಾಲ್ ಆಯ್ಲಿಂಚ್ ಹಾಂವ್ ವಾಂಚ್ಲಾಗೀ, ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಗೊಂಕ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ಹಳ್ಳಿ ಮೇಲೊ ಆನಿ ಪಟ್ಟಣ ಮೇಲೋ, ಪಟ್ಟಣ ಕಿತೇಂ ಮ್ಹಣ್ ಗೊತ್ತುಚ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್, ಪಟ್ಟಣವೇ ವಾಸಿ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಷಣ್ ತ್ಯಾ ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಬೂಕ್ ಧರುನ್ ಬೊಂಬಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ಶಹರಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೀವ್ನ್ ಕಶೆಂ ಪುಣೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಸ್ ಮಾದರಿನ್ ಭಾಷಣ್ ಸಂಪಯ್ಲೆ, ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಣಾಂಕ್ ಪಟ್ಟಣ ಅರ್ಥ್ ಜಾಲೇಗೀ ಗೊತ್ತುನಾ...

ಪಾಂಚ್ವಿ, ಸೊವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ತರ್, ಫೆಬ್ರೆರ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಚಾ ಹಾಡಿಂತ್ (ಆತಾಂ ಹೊ ಜಾಗೊ ಇಗರ್ಜೆನ್ ಖರಿದ್ ಕೆಲಾಸ್ತಾ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್) ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಹಾಡಿಂತ್ ದಾಡ್ ಪೊಡ್ತಾಲಿಂ ಆಂಬೆ, ಕಾಜು, ಜಾಂಬ್ಳಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಖಾಂವ್ಕ್, ತೆದಾಳಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಚೊರಿ ಫಕತ್ ಭುಕೆ ಖಾತಿರ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ, ಕೀತ್ಯಾಕ್ ಚಡಾವತ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಗರೀಬ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ, ಆಮ್ಚಿಂ ಲೂಟ್ ತಡ್ವೊಂಕ್ ತವಳ್ ಮೊರಾಯಸ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆನಿ ಫುಡ್ತಾದ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಂಬಾಚಾ ಬೊಟ್ಲೆರಾಂಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆಂ ಮಾರ್ ಖೆಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್. ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಪ್ರೀಲಾಚೆ ಧಾ ತಾರೀಕ್ ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಹಣೆ ಬರಾಪ್ ಪಾಸ್ ಗೀ/ ಫೈಲ್ ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಕು ಟೀಚರ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಸಾಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆರ್ ಬಳ್ ಘಾಲ್ನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ದಾಂಬುನ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್, ಆಮ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಪಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾ ಪರಿಂ ಉಡೊನ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ವೊಸೊನ್ ಬಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ ರಿಸರ್ವ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್, ಪುಣ್ ಫೈಲ್ ಜಾಲ್ಲಾಂಚಿ ರಡ್ಣೆಂ/ಬೊಬ್/ವಿಳಾಪ್ ಆಕಾಸಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ಥೊಡೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂ ಬರಿಂ ವೊಸೊನ್ ತಾಂಕಾ ಭುಜಾವಣ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್, ಅಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಹಾಂವ್ ಆರನೇ ತರಗತಿ ಪಾವ್ತಾನಾ ಈರ್ ಪಕ್ಷಿಚೊ ಗೊಂಯ್ದ ಫೇಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ, ತಾಚ್ಯೊ ಬೋಬೊ ಭಯಾನಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಯ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕಾಲಾಚೊ ನಳೆ ಉಡೊನ್ ವೆಚಾ ಪರಿಂ ತಾಚೆ ವಿಳಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ, ನಾ ಹೊಳಿಗ್ ಹಾರ್ತೆ, ಅಪ್ಪಯ್ಯ ನಂಗ್ ಬಚ್ಚುದಿಲ್ಲ, ಕೊಂದೆ ಹಾಕತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಭುಜಾವಣ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಖುದ್ದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಯ್ಲೊ ತರೀ ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾಧ್ಯ್, ಅಖ್ರೇಕ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗು ಕೋಣ ಹೊಳೆಗೆ ಹಾರುವುದಾದರೆ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಹಾರು ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಗೊಂಯ್ದ ಶಾಂತ್ ಜಾಲೊ, ಗೊಂಯ್ದಚೆ ವಿಳಾಪ್ ಪಳೇವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಯೀ ಚುರ್ಚುರ್ಲೊ. ವಾಟೆರ್ ತಾಕಾ ಈರ್ ಪಕ್ಷಿ ನ್ಹಂಯ್ ಉತರ್ನ್ ಘರಾಂ ವಸೊಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೇತ್ ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಯೀ ಭಿಂಯೆಲ್ಲೊ, ಮಾಗಿರ್ ಗಿಮೆ ದೀಸಾಂಚಿ ರಜಾ ಸಂಪ್ತಾನಾ ಗೊಂಯ್ದ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ನವೆಂ ನೈಲನ್ ಪೊತೆಂ, ನವಿಂ ಸತ್ರಿ, ನವೆಂ ಬೂಕ್, ಪೆನ್ನ್, ಪೆನ್ಸಿಲಾ ಸವೆಂ ಗೊಂಯ್ದ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರ್, ಪುಣ್ ಗೊಂಯ್ದಚೆ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಧ್ಯಂತರ್ ರಜೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಂದರುನ್ ಗೆಲೆನಾ, ಏಕಾ ದಿಸಾ ಬಾಪಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಜರ್ ಭಾಶಿ (ಖಾದರ್ ಭಾಷಾ) ಆಂಗ್ಡಿಲಾಗಿಂ ಗೊಂಯ್ದ ಮೆಳ್ ಲ್ಲೊ, ಗೊಂಯ್ದಚಿ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಳಿನಾ, ಪ್ಯಾಂಟ್-ಶರ್ಟಾರ್ ಸೊಭೊನ್, ಉಗ್ತೆಂ ಸೊಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಶರ್ಟಾಚಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಚೇಯ್ನ್, ಗುರ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಖುದ್ಧ್ ವೊಳೊಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ನಾ ಇಗ ಧಾರವಾಡ್ದಗ್ ಮಮ್ಮನ್ ಹೊಟ್ಲಗ್ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ (ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತಸಲಿಂ ಹುದ್ದೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ತವಳ್ ಚಿಂತ್ ಲ್ಲೆಂ).

ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸಂಪ್ತಚ್ ತ್ಯಾ ಅಣ್ಣ ಪಣ್ಣ (ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಅಣ್ಣ) ಚಿ ಚೆಪ್ಪೆ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ, ಬೆಲ್ಲದ ಕ್ಯಾಂಡಿ, ಪೆಪ್ಸಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕುಶ್ಣಪ್ಪಾಚಿ ಸಂಗಮ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ, ಕಿತೇಂ ರುಚಿಕ್ ಅಕ್ರುಟಾಂ ತ್ಯಾ ರಮೇಶ ಆನಿ ಮೊಟಾ ಆಂಗ್ಡಿಚಿ, ಸನ್ವರಾಂ ದಿಸಾಂ ಅರ್ದ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸಂಪೊವ್ನ್ ದನ್ಪರಾ ವೊತಾಂತ್ ಆಮಿ ಥಂಯ್, ಥಂಯ್ ತಂಬು ಫಾಲ್ನ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಚಾ ಆಮ್ಮಾ ಘರಾಂ ರೆಡೀಯೊಚೆರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಸುರು ಜಾತಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೊನ್ಪರಾ ಅಡೇಜ್ ವೊರಾರ್ ಘರಾಂ ಪಾವ್ತಲಿಂ, ಅತಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಸ್ಸ್ ಆಸಾ......

ಪಳೇಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ದೈವಿಕ್ ಥರಾನ್ ಏಕಾ ರೀತಿಂಚಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಮೆಳ್ ಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್, ಅತ್ಮೀಕ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಪಣ್ ಭೊಗುಂಕ್ ನಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂನಿ ಹರ್ಯೇಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕಯ್ಲ್ಯಾ, ಇಸ್ಕೊಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚಿ ಭೆಟ್, ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಮೀಸ್, ಕರೆಜ್ಮಾಚಾ ದಿಸಾಂನಿ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್, ವಿಶೇಷ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕರೆಜ್ಮಾಚಾ ದಿಸಾಂನಿ ಭುತಿ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ದನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚಾಚ್ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಹರ್ಯೇಕಾ ದಿಸಾ ದನ್ಪಾರಾಂಚೆ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ... ಅಶೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಅತ್ಮೀಕ್ ರಿತೀನ್ ಭದ್ರ್ ಆಸೊಂಕ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಆಸ್ತಾಂ ವರ್ತ್ಯಾ ಧಾಧೊಸ್ಕಾಯೆಚೆಂ ದೀಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಸ್ತಾನಾ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ತ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ ಲ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ಭಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾ.

ಹಾಂವ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಕ್ಕು ಬಾಯ್ ಟೀಚರ್ ಹೆಡ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಣ್ ತರ್, ಮಹಾಬಲ್ ಭಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಥೋಮಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಲೆನ್ಸಿ ಮಾಸ್ಟರ್, ಪ್ರೆಸ್ಸಿ ಟೀಚರ್, ರತ್ನಿ ಟೀಚರ್, ಏಲಿಜಬೆತ್ ಟೀಚರ್, ಮಾಗ್ಗಿ ಟೀಚರ್ ಆನಿ ಲೀನಾ ಟೀಚರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ, ಮಹಾಬಲ್ ಭಟ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಾಚಾ ಮಾರಾಕ್ ಮ್ಹಸ್ತ್ ಜಣಾಂ ಭಿಯೆತೆಲಿಂ, ಥೊಡಿಂ ತಾಚಾ ಮಾರಾಕ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಸಲಾಮ್ ದೀವ್ನ್ ಬೊಂಬಯ್ಚೆ ವಾಟ್ ಧರ್ ಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್, ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಬೆತಾಚಾ ಮಾರಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಠೋರ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ, ಬೆತಾಚಾ ಮಾರಾಕ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಮ್ಹಸ್ತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ , ತರೀ ಥೊಡಿಂ ಶಿಕ್ಷಕಾಂ ವಿಪರೀತ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ವಾತಾವರಣ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಬೊಗ್ತಾಲೆಂ... ಕಿತೇಂಯೀ ಜಾಂವ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಿಕಾಪ್ ಆಮಿ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂ ಮೊಗಾಳಿಂ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೆ ಮಿನ್ಹತೆನ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ರುತಾ ಕರುನ್ ಆಜ್ ಆಮಿ ಗಾವಾಂತ್-ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಲ್ಯಾಂವ್, ಆಮ್ಚೊ ಫುಡಾರ್ ರುತಾ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಚೊಯೀ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಆಸಾ, ಬರಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್, ನೈತಿಕ್ ಮೊಲಾಂ ದೀವ್ನ್ ಸಾತ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಅತ್ಮೀಕ್ ರಿತೀಂನಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಸ್ಥೈಯ್ರ್ ತಾಣಿಂ ಭರ್ಲ್ಯಾಂ, ಜೀವನಾಕ್ ಏಕ್ ಅರ್ಥ್ ಆನಿ ಬರೆಂ ಭವಿಷ್ಯ್ ರೂಪಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಅವಿಭಾಜ್ಯ್ ಅಂಗ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ ಭೊಗ್ತಾಂ, ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಹಾಂವ್ ತವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕಯ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಪ್ರಣಾಮ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ, ಚಡಾವತ್ ಆಮಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಭೆಟ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾಂ ತಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾನ್ ದೋನ್ ಸಬ್ದ್ ಉಲಯ್ತಾತ್, ಥೊಡಿಂ ತವಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂ ಘಡಾಂ-ಮೋಡಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಕಿತ್ಲೊ ಪೊಕ್ರಿ ಆಸ್ ಲ್ಲೊರೆಂ ತುಂ.... ಅತಾಂ ಕಿತ್ಲ್ಲೊ ಸಾದೊ ದಿಸ್ತಾಯ್.... ಖುಶಾಲಾಯೆನ್ ತಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ದಿತಾನಾ ಭಾವಾನಾತ್ಮಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉದೆತಾತ್.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಗಾವಾಂಕ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ದೊಳೆ ಉಬಾರ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಭಂವಾರಿ ಪಳೆಲೆಂ ವಯ್ಲೆ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಆತಾಂ ಬಂದ್ ಆಸಾ, ಪಣ್ಗಿಲ್ ಪಡೊನ್, ವಯ್ಲೆಂ ಪಾಕೆಂ ಶೀಥಿಲ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿಶ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಬೈಂದೂರ್ ಆತಾಂ ಆಧುನೀಕತೆಚೊ ರಭಸ್ ಭರೊನ್ ವೇಗಾನ್ ಸುಧಾರುನ್ ಆಸಾ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಚಡ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಮುಖಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಿತೇಂಯೀ ಪರಿವರ್ತನ್ ವಾ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾ ಚಿಂತ್ನಾಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಚಿಂತೊನ್ ಆಸಾತ್, ಆಮಿ ಚಡಾವತ್ ಹ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಹಳೆ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನ್ ಕರ್ಯಾಂಗೀ......?

Bookmark and Share