ಧೈರಾಧಿಕ್

ಧೈರಾಧಿಕ್ (ಭಾಗ್ - 5)

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂಚೊ ಗಾಂಚ್: ಭಾಗ್ - 1 | ಭಾಗ್ - 2 | ಭಾಗ್ - 3 | ಭಾಗ್ - 4

ತೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ತಾರ್, ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಜುಬ್ಲೆವಾಚೊ ದೀಸ್. ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ತರ್ಫೆನ್ ಇಗರ್ಜೆ ವಠಾರಾಂತ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇನಿ ಆನಿ ಸುನೀತಾ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವ್ತಚ್ ಸುನೀತಾಚಿ ಇಷ್ಟಿಣ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುನೀತಾನ್ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ. "ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟಿಣಿ ಸಂಗಿಂ ಬಸ್ತಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಕಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮೆಳ್ತಾಂ" ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚಾ ಬರಾಬರ್ ತೆಂ ಗೆಲೆಂ. ಸ್ಟೇನಿಚಿ ಈಷ್ಟ್ ಕೊಣೀ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ಚ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಲೈನಿರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಾರ್ಯೆಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಲೋಕ್‍ಯೀ ಪುರಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಬಸೊಂಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಗೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ಚ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಬೆ ರಾವೊನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪಳೆತಾಲೊ. ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಥಂಯ್ ಬಸೊನ್ ಬೋರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಶಿನ್ ವಲ್ಲಿ ಆನಿ ಸ್ಟೀವನಾಚಿಂ ಹುಣ್ಸುಂಚೆ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಇಲ್ಲೆಂ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಗೆಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ. ತೆಂ ಪಳಯ್ಲೆ ವಲ್ಲಿ ಆನಿ ಸ್ಟೀವನ್ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಆತಾಂ ಕಳ್ಳೆಂ ಹೆಂ ಆತಾಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ನಾ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆ ಆಸಾತ್. ಹೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸತಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ವಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ.
"ಆತಾಂ ಕಶೆಂಯೀ 9 ವರಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾತನಾ ಧಾ ಜಾತೆಲಿ. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಲಾಯ್ಟ್‍ಯೀ ನಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಕ್ ಬರೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಯೆತ್, ವ್ಹಯ್‍ರೆ ಸ್ಟೀವನ್ ಆಜ್ ಕಶೆಂ ತರೀ ಹಾತ್ ಸಾಫ್ ಕರಿಜೆ ವಲ್ಲಿ", ಸ್ಟೀವನಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಸ್ಟೇನಿಚೆ ಕಾನ್ ನೀಟ್ ಜಾಲೆ.
"ತೆಂ ವ್ಹಯ್‍ರೇ ವಲ್ಲಿ, ಆಜ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಹಾತ್ ಪಳೇವ್ನ್ಂಚ್ ಸೊಡ್ತಾ, ತುವೆಂ ಏಕ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಥಂಡ್ ರಾವ್ತಾಗೀ" ಮ್ಹಣಾಲೊ.
"ತೆಂ ಸಮಾ ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಹಾತ್ ಸಾಫ್ ಕರ್ಚೆ ತರೀ ಕೊಣಾಚೆರ್...?"
ತೆಂಚ್ ಆಸಾನೆ, ಅಮ್ಚೆಂ ಸುನಿತಾ ಆಜ್ ತಾಚಿ ರೂಚ್ ಚಾಕಾಜೆ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ನಂಜಾಳಿ ಉತ್ರಾಂನಿ.
ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂಚ್ ಸ್ಟೇನಿಚೆಂ ರಗಾತ್ ಕಡ್ಕಡ್ಲೆಂ, ತರೀ ರಾಗ್ ನಿವೊನ್, ಕೊಣಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವೊಗೊ ರಾವ್ಲೊ.
ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಮುಂದರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ "ಪುಣ್ ಸುನಿತಾಚ್ಚ್ ಕಿತೆಂ...? ದುಸ್ರಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಆಸಾತ್ ನೆ..."
"ದುಸ್ರಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ತೆಂಚ್ ಆಸಾನೆ ಆಪುಟ್ ಆಂಕ್ವಾರ್. ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಸತಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆಂ ಬಾಪಯ್ ವಾ ಭಾವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ಚೆನಾಂತ್, ದೆಕುನ್ ಸುನಿತಾಕ್ ವಿಂಚ್ಲಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ವಲ್ಲಿ.
"ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಸುನಿತಾಚ್ಚ್...? ಸುನಿತಾ ಕಾಂಯ್ ಆನಾತ್‍ಗೀ..."? ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ಸ್ಟೀವನಾನ್.
"ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಅನಾಥ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್...ಆನಿ ಅನಾಥ್ ಜಾತಲೆಂ. ಬಾಪಯ್ ಕಶೆಂಯಿ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ ಆನಿ ಎಕ್ಲೊ ಭಾವ್ ಆಸಾ, ತೊ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೊ ನ್ಹಯ್. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಪುಣ್ ಧೈರಾಧಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹರ್ಧೆಂ ಮುಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಘುಂವ್ತಾಲೊ. ಆತಾಂ ತೊ ಉಂದಿರ್ ಜಾಲಾ. ತಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಧಾವೊಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಯ್ನಾ".
ತಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇನಿಚಾ ಆಂಗಾಂತ್ಲೆಂ ರಗಾತ್ ಹುನ್ ಜಾಲೆಂ. ಡಾಡಾಮಾ ಅಡ್ಚಾಲಿಂ, ಕುಡಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬೊಳ್ ಎಕ್ಟಾಯ್ಲೆಂ. ದಾಂತ್ ಚಾಬೊನ್ ಹಾತಾಚ್ಯೊ ಮುಟಿ ಅಂರ್ದಾಲ್ಯೊ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಘಡಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಚಿಂತಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕುಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಮೂರ‍್ಯಾ ಫಾತೊರ್ ಘೇವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ವಲ್ಲಿಚಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಧಾಡಾಯ್ತಾನಾ ಕ್ಷಣಾನ್ ರಗಾತ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ರಗ್ತಾನಿಂ ತೊಂಡ್ ಪುರಾ ಬುಡೊನ್ ವಲ್ಲಿಚಿ ಆತಾಂ ಚಿಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಧರುಂಕ್ ಯೆತಾನಾ ಸ್ಟೇನಿನ್ ಸ್ಟೀವನಾಚೆ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಾ ಫೊರ್ಸಾರ್ ಹಾತ್ ಲಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಮೊಡ್ಲೆ. ದುಖಿನ್ ಸ್ಟೀವನ್ ವಳ್ವಳ್ತಾನಾ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಹಾತಾಕ್ ಪರತ್ ಧರ್ನ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
"ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಧೈರಾಧಿಕ್, ಹೆಂ ನಾಂವ್ ಹಾಂವೆ ಮಾಗೊನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್, ತುಮಿ ಜಾವ್ನ್ ಮೊಗಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಕೆದ್ನಾಂಯಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಧೈರಾಧಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಕ್ನಾ. ತುಮಿಂ ದೊಗಾಂನಿ ಸಾಂಗೊನ್ ಕೊಲಾಯ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಖರೆಂ ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ಧೈರ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾತ್ ನ್ಹಯ್, ತುಮಿಂ ಆತಾಂ ಪಳೆಯಾಂ, ಮ್ಹಜೆ ಧೈರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲೊ. ತಿ ದೂಖ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾ ಸ್ಟೀವನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಪಡ್ಲೊ. ವಲ್ಲಿ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪಡೊನ್ ವಳ್ವಳೊನ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟ್ತಾನಾ ರಸ್ತ್ಯಾಚಾ ದೆಗೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮಾತಿ ಘೇವ್ನ್ ವಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಚೆಪುನ್, ದಾಂತ್ ಚಾಬೊನ್ "ಧೈರಾಧಿಕ್" ಮ್ಹಣ್ ಹಾಸೊನ್ ಉತಾರ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗುಣ್ಗುಣೊನ್ ಸ್ಟೇನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಲ್ತೆಚ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಸಮಾಪ್ತ್

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂಚೊ ಗಾಂಚ್: ಭಾಗ್ - 1 | ಭಾಗ್ - 2 | ಭಾಗ್ - 3 | ಭಾಗ್ - 4

Bookmark and Share