ಧೈರಾಧಿಕ್

ಧೈರಾಧಿಕ್ (ಭಾಗ್ - 4)

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂಚೊ ಗಾಂಚ್: ಭಾಗ್ - 1 | ಭಾಗ್ - 2 | ಭಾಗ್ - 3

"ಕೋಣ್ ಹಾಬಾ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾಚಿ ಪಿಸಾಯ್" ಮ್ಹಣ್ ಗುಣ್ಗುಣೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ. ಸಕ್ಟಾಂಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಖಂಚ್ತಾನಾ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಬೊನ್ ಗೆಲೊ. ಪುಣ್ ತೊ ಕಾಂಯ್ ನೆಣಾಸ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ನಟನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.
"ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ...?" ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ರ‍ಾಗುನ್. "ಜಾಂವ್ಚೆ ಕಿತೆಂ...? ಸ್ಟೇನಿ ಬೈಕಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಡೊನ್ ಪ್ರಾಕ್ಚೆರ್ ಜಾಲಾ. ತೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಸಾ" ರಗಾನ್ ತಾಣಿಂ ದಾಡಾಮಾ ಅಡ್ಚಿಲಿಂ.
"ಛೆ...! ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ" ಚುರ್ಚುರ‍್ಲೊ ವ್ಯಂಗ್ ರಿತಿನ್ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ.
ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ "ಹಿಂ ಕಾಮಾಂ ತುಜಿಂಚ್. ತುಂವೆ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆಚ್ಯಾ ಡಾಮಾರ್ ರೊಡಾರ್ ತೇಲ್ ವೊತುನ್ ದವರ‍್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ, ಬಹುಶ್ಯಾ ತಾಕಾ ಮಾರ‍್ಚೆಂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ" ಮ್ಹಣಾಲೊ.
"ತಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರುಂ....?" ತಸಲೊ ಹರಾಮಿ ಹಾಂವ್ ನ್ಹಯ್. ಏಕ್ ವಿಷಯ್ ವ್ಹಯ್, ಲವಿನಾಚ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಸುಧಾರ‍್ಲಾಂ, ತರ್ನಾಟ್‍ಪಣಾಚೆಂ ಹುನ್, ಹುನ್ ರಗಾತ್ ಕುಡಿಂತ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾನಾ, ಲವಿನಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ಭುಲ್‍ಲ್ಲೊ ವ್ಹಯ್ ಫಕತ್ತ್ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಆಶೆವ್ನ್, ತಾಣೆಂ ತೊ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಗಾನ್ ಹಾಂವ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಲೊಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ ತಶೆಂ ಕೆಲೆಂ ಶಿವಾಯ್, ತಾಚೆರ್ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಥಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ.....? ಮೊಗಾಂತ್ ಜಬರ್‌ದಸ್ತಿ ಚಲನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರಾಂನಿ ಸಮ್ಜಲಾಂ, ಪುಣ್ ಹಾವೆಂ ಖಂಡಿತ್ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ, ಮ್ಹಜೆರ್ ಭರ್ವಸೊ ಕರಾ" ಮ್ಹಣ್ ಪಿಂರ್ಗಾಲೊ.
"ತುಜೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಯೇನಾ..." ಮ್ಹಣಾಲೊ ಎಕ್ಲೊ.
"ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆ ಸೊಡ್ಚೆಂ ತುಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆ ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ". ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಮಾತೆಂ ಖೊರ್ಪುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ತ್ಯಾಚ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಬೈಕಾರ್ ಲುವಿಸ್ ಆನಿ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿ ವ್ಹೆತಾಲೆ. ಲುವಿಸ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಕಸಲೆಂಗೀ ಏಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆ ಚತ್ರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ, ಬಹುಶ್ಯಾ ತೆಂ ಒಯ್ಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹಾಂವೆ ತಾಂಕಾ ಸಾರ್ಕೆ ಪಳಯ್ಲಾಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ.
ಹೆಂ ಉತಾರ್ ಸ್ಟೇನಿಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಸತ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ತಕ್ಷಣ್ ತಾಣಿಂ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕಡೆನ್ ಧಾಂವ್ ಮಾರ‍್ಲಿ. ತೆದ್ನಾ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ. "ಹಾಂವ್‍ಯಿ ತುಮ್ಚೆಂ ಸಂಗಿಂ ಯೆತಾ" ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪರತ್ ತಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಉಮಾಳ್ಳಿ ತಾಂಕಾಂ. ಸುಮಾರ್ 6 ಜಣ್ ಆನಿ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಳೊನ್ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಬೈಕ್ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿಚಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್ ದವರ‍್ನ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾ ಹಳ್ತಾರ್ ಚಲೊನ್ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿಚಾ ಕಂಪೌಂಡಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆ.
ಸುಮಾರ್ ಸಕಾಳಿಂಚಿ ವರಾಂ 4 ಜಾತಿತ್, ತಾಣಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ವ್ಹಚೊನ್ ಬೈಕಾಚೆರ್ ನದರ್ ಮಾರ‍್ಲಿ. ಟೊರ್ಚಾ ದ್ವಾರಿಂ ಪೂರ್ಣ್ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಬೈಕಾಚೆರ್ ತೆಲಾಚೆ ಥೆಂಬೆ ಗಳ್‍ಲ್ಲೆ ದಿಸ್ಲೆ. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೇಲ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಬೈಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೇಲ್ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬೈಕಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ತೇಲ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಬೈಕಾರ್‌ಚ್ ಬಸೊನ್ ತೇಲ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವೊತ್ಚ್ಯಾ ಪೊರ್ಸಾರ್ ತೇಲ್ ಬೈಕಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ತಾಣಿಂ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿಚೆ ದಾರ್ ದಾಡಯ್ಲೆಂ. ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ’ಕೋಣ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಲೊ. ತರೀ ದಾರ್ ಉಗಡ್ಲೆಂ ನಾ, ತೆದ್ನಾಂ ’ಹಾಂವ್ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ಲಾಂ’.
ಇತ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ...." ಮ್ಹಣ್ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿ ಉಟೊನ್ ದಾರ್ ಉಗಡ್ಲೆಂ. ದಾರ್ ಉಗಡ್ತಚ್ ಸಗ್ಲ್ಯಾನಿ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿಚಾ ಕೊಲಾರಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೊಡುನ್ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ.
"ನಾಂ ಹಾಂವೆ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ" ಗಾಗೆಲೊ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿ.
"ಸತ್ ಸಾಂಗ್, ವಿಷಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ತುಂ ಬೈಕಾರ 9-30 ವೊರಾರ್ ಲುವಿಸಾಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸೊನ್ ಘೆವ್ನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ತೇಲ್ ವೊತ್ಲಾಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇನಿ ತ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ.
ನಾಂ ಸಾಯ್ಬಾ, ತುಂವೆ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಯ್ಲಾಂಗಿ ಮ್ಹಣ್" ಫಟ್ ಮಾರ‍್ಲಿಂ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿನ್.
"ತಶೆಂಗೀ ತರ್ ಧರ್ ಮ್ಹಣ್" ಏಕ್ ಬಳಾದಿಕ್ ಮೂಟ್ ನಂದುಚ್ಯಾ ಪೊಟಾರ್ ಅಂರ್ದಾಲಿ. ಪರತ್ ಏಕ್ ಮಾರ್ ಕಾನ್ಸುಲಾರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ನಂದು ದುಃಖಿನ್ ಪಿಂರ್ಗಾಲೊ.
"ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ದಮ್ಮಯ್ಯಾ, ಮಾರಿನಾಕಾತ್ ಹೆಂ ಪುರಾ ಲುವಿಸಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಖಾಲ್ ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೆಂ ತಾಣಿ ತಾಕಾಯಿ ಧರ‍್ನ್ ಆತಾಂ ಶೀದಾ ಲುವಿಸಾಚಾ ಘರಾಂ ಗೆಲೆ.
ವೊರಾಂ ಸುಮಾರ್ 5 ಜಾತಿತ್. ಬರ‍್ಯಾ ಗಾಡ್ ನಿದೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲುವಿಸಾಕ್ ದಾರಾರ್ ಟೊಕೆ ಮಾರ‍್ನ್ ಉಟಯ್ಲೆಂ. ದೊಳೆ ಹಳ್ತಾರ್ ಗಷ್ಟುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಲುವಿಸಾಕ್ ಕಳ್ಳೆನಾಂ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಮಾರ‍್ನ್ ಅರ್ದೆಂ ಜಖಂ ಕೆಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಣಿಂ ತಾಕಾ ಸೊಡ್ಲೆಂನಾ ಶೀದಾ ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೆ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಲುವಿಸಾಚೆರ್ ಆನಿ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿಚೆರ್ ಕೇಜ್ ಬುಕ್ ಕರ್ನ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಜೈಲಾ ಭಿತರ್ ಘಾಲೆಂ.
ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಜುಸ್ತ್ 6 ವೊರಾರ್ ತೆಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಪಾವ್ಲೆ. ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಪಳೇವ್ನ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ವಿಷಯ್ ಪುರಾ ವಿಸ್ತಾರುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ. ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಲುವಿಸಾಚೆರ್ ಆನಿ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿಚೆರ್ ಕಠೀಣ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ. ತರೀ ತಾಚಾನ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ. ಪಾಯಾಂಚೆ ಆಪರೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ದುಃಖಿನ್ ತೊ ವಳ್ವೊಳ್ತಾಲೊ. ನಿದ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಆಪವ್ನ್ ತಾಕಾ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಳೆಂ. "ತುಂಚ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ತುಜ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಪ್ರಾಧಿ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಮೊಗಾಚೊ ಇಷ್ಟ್". ತೆದ್ನಾಂ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಸೊನ್‍ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಆನಿ ತುಜಾ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಮೆಚ್ವಾಲಾಂ, ತುಕಾ ಸಲಾಮ್ ಮಾರ‍್ತಾಂ".
ಸ್ಟೇನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಮೆಚ್ವಾಲೊ. ಇಷ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ ಆಸಾಜಾಯ್, ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ. ಆಪುಣ್ ಮತಿರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಂಚ್ಚ್ ತಾಣಿ ತಾಂಚಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ.
ಸ್ಟೇನಿಚಾ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾ ನಿಮ್ತಿಂ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿ ಆನಿ ಲುವಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚೆ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಲುಕ್ಸಾಣಾರ್ ಪಡಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮೊಸ್ರ‍ಾಳ್ಯಾ ನಂಜೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಹಾಣಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕಳ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ವೇಳ್ ಉದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂಚ್ಚ್ ತಾಂಕಾ ಜೈಲಾಚೆಂ ವಾರೆಂ ಖಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಸುಮಾರ್ 8 ದಿಸಾಂ ನಂತರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊ. ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಇಷ್ಟ್ ಯೇವ್ನ್ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆ. ತಾಕಾ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ. ಸುಮಾರ್ ೨ ಮಹಿನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಟೇನಿಚೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಚಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ. ಆಪರೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ರೋಡ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಲೆಂ. ಸುಮಾರ್ 4 ಮಹಿನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಟೇನಿಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಬೊಳ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಬೆತಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾಚೆರ್ ಚಲಾಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಆನಿ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಟೇನಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಆಧಾರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಪುಣ್ ದಾಕ್ತೆರಾನಿಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉಪಾದೆಸ್ ಪಾಳಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಚಡ್ ಚಲೊಂಕ್ ಆನಿ ಬೈಕ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಆಡ್ವಾರ‍್ಲೆಂ. ಎಕಾ ವರ್ಸಾನ್ ಆಪರೇಶನ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಯಾಂತ್ಲೊ ರೋಡ್ ಆಪರೇಶನ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಡ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಚಲಾಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದಾಕ್ತೆರಾಚಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಲೊ ದಿಲೊ ತಾಣೆಂ.
ಕೇವಲ್ ಪ್ರಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಕಾಮಾಂತ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಬಾಪಾಯ್ನ್ ತಾಕಾ ಖಡಕ್ಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿಕೀ ಆನಿ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾಂತ್ ವಚಾನಾಕಾ, ಭಯ್ಣಿ ಲಾಗಿಂ ಉತಾರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ರಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ವಚಾನಾ ಮ್ಹಣ್ . ಅಶೆಂ ಸುಮಾರ್ 11 ಮಹಿನೆಂ ಸಂಪ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ರಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾಂ. ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಸಭಾರ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ನಾನಾತ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಗಾಳಿ ದಿತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಸ್ಟೇನಿಚಿ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಮಾಂದ್ತಾಲೆ. ತರೀ ಆತಾಂ ಸ್ಟೇನಿ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ರಾಟಾವಳೆಂತ್ ವ್ಹಚಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಜೀವಾಚೆ ಭ್ಯೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬಗಾರ್ ಬಾಪಯ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಫಿಕಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಾಂಯ್ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೆಡ್ಡಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಸೆವಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣ್ ಸುನೀತಾಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಸುನಿತಾಕ್ ತೊ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ಆವಯ್ ನಾ ತರೀ ಆವಯ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಸುನೀತಾನ್ ಸ್ಟೇನಿ ಥಂಯ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಘುರ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಟೇನಿ ಥಾವ್ನ್ ಉತಾರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ರಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ವಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಜಾಂವ್ ವಚಾನಾ ಮ್ಹಣ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ತರ್ನಾಟ್‍ಪಣಾಚೆ ಉದ್ವೇಗ್ ಮುಕಾರ್ ಥಂಡ್ ದವರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆ.
ಆಜ್ ವಲ್ಲಿ ಆನಿ ಸ್ಟೀವನ್ ತಾಕಾ ಅಣ್ಕುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ತಾಂಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸ್ಟೇನಿ ಕಾಂಯ್ ಕರ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಪರತ್ ಪರತ್ "ಕಾಲೆಂ ಸಾಯ್ಭಾ ತಾಣೆ ದೊಗಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ತುಕಾ ಜಿವಿಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ತುಂ ತಾಂಕಾ ಕಿತೆಂಯಿ ಕರಿನಾಸ್ತಾ ವೊಗೆ ಆಸಾಯ್, ಖಂಯ್ ಗೆಲೆಂ ತುಜೆಂ ತೆಂ ತರ್ನಾಟ್ಪಣ್".
ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಆನಿ ಲುವಿಸಾಕ್ ಜೈಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾನಿ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೀವನ್ ಲುವಿಸಾಚೊ ಭಾವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವನಾಚೊ ಈಷ್ಟ್ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿಚೆ ಜಿಗ್ರಿ ದೋಸ್ತ್ ಲುವಿಸ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಚಿಂತಾಲೊ ಕೀ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಕಶೆಂ ತರೀ ಮಾರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಹಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತಶೆಂ ಪಯ್ಶೆ ದಿತಾಲೊ ಆನಿ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಪರತ್ ಜಳೊಂಕ್ ಹಾಂಚೆಂ ಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ ತೆ ವಿಷಯ್ ಪರತ್ ಉಸ್ತಿಶೆಂ ಕರ್ತಾಲೊ. ಹಾಂಕಾ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಖಾವಯ್ತಾಲೊ, ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿತಾಲೊ. ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ತೆಂ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಸದಾಂಯಿ ಸತಯ್ತಾಲೆ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಕಾ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಕಿತೆಂಯಿ ಬಾಧಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಸ್ಟೇನಿಕ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಹಿಣ್ಸಿತಾಲೆ, ರಾಗ್ ಯೆಶೆಂ ಕರ್ತಾಲೆ. ಹೆಂ ಪುರಾ ಸೊಸುನ್ ಸ್ಟೇನಿ ಮಾತ್ರ್ ವಗೊಚ್ಚ್ ರಾವ್ತಲೊ.
ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವಲ್ಲಿಚೆ ಆನಿ ಸ್ಟೀವನಾಚೆ ಸತಾಂವ್ಚೆ ಚಡ್ ಜಾಲೆ. ಚಿಂತಾಲೆ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ರಾಗ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಂಚೆರ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಠಿಕಾಣ್ಯಾರ್ ಲಾಂವ್ಚೆ ಯೆವ್ಜಣ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಗುಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸ್ಟೇನಿ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಪುಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ತೊಂಡ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ನಾ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ತಿತ್ ಖಂಡಿತ್. ಆನ್ಯೇಕ್ ವಿಷಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾನಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ತ್ರಾಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಜಾಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪುರಾ ಸೊಸುನ್ ಥಂಡ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಹೆಂ ಪುರಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತೆಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ತಾಂಚೆ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಮೊಡ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ತೆ. ನಾ ತರ್ ಲಗಾಡ್‍ಚ್ಚ್ ಕಾಡ್ತೆ. ತೆಂ ಸ್ಟೇನಿ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕೀ ತಯಾರ್. ತಾಣೆಂ ಸುನೀತಾಕ್ ಉತಾರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕಶೆಂ ಮೊಡುಂ....? ಆವಯ್ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಮನ್ ಕಶೆಂ ದುಖೊಂವ್...? ಚಿಂತ್ತಾಲೊ ಪುಣ್ ತಾಚೆ ದಿಲ್ಲೆ ಉತಾರ್, ಉತಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ‍್ಲೆಂ ನಾ...

ಕಾಣಿ ಮುಂದರುನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾತಲಿ…

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂಚೊ ಗಾಂಚ್: ಭಾಗ್ - 1 | ಭಾಗ್ - 2 | ಭಾಗ್ - 3

Bookmark and Share