ಧೈರಾಧಿಕ್

ಧೈರಾಧಿಕ್ (ಭಾಗ್ - 3)

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂಚೊ ಗಾಂಚ್: ಭಾಗ್ - 1 | ಭಾಗ್ - 2

ಜುಸ್ತ್ 2 ವೊರಾರ್ ಸ್ಟೇನಿಚೊ ಬಾಪಯ್ ಜೆವಾಣ್ ತಿರ‍್ಸುನ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸ್ಟೇನಿ ಜೆವಾಣ್ ಕರ್ನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ತಿಳ್ಸುನ್ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ನವಿನಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಸ್ಟೇನಿಚೆ ಥೊಡೆ ಇಷ್ಟ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ನವೀನಾ ಆನಿ ಇಷ್ಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಲವಿನಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೆ. ಲವಿನಾ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ರಡ್ತಾಲೆಂ. ಹೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಲವಿನಾಚೆರ್ ಭಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ಲಿ. ಸ್ಟೇನಿನ್ ಮುಕಾರ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ನ್ ಮೊಗಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, ತೆದ್ನಾಂ ಲವಿನಾ ದುಃಖಾಂ ಗಳಯ್ತ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ "ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಹಾಂವೆ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಿನಾ ಆನಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಜ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ತಯಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಾಕ್ ತೊ ಮ್ಹಜೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ದುಃಖಿನ್ ಬೊಬ್ ಮಾರ‍್ಲಿ ತರೀ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ. ವಸ್ತುರ್ ವೊಡುಂಕ್ ವೊದ್ದಾಡ್ತಾಲೊ ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಪ್ಪಾ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ವಾಂಚ್ಲಿಂ. ನಾ ತರ್ ತೊ ಮ್ಹಜೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕರ್ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ" ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಲವಿನಾ ರಡ್ತಾನಾ ತಾಚೊ ರಾಗ್ ಅಂತ್ರಳಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಹಾತಾಚ್ಯೊ ಮುಟಿ ಎಕಾ ಫರಾ ಅಂರ‍್ದಿಲ್ಯೊ. ರಾಗಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿಚಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊ.
ಕೋಲ್ ಬೆಲ್ಲಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಮುಕಾರ್ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿಚೊ ಬಾಪಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲೊ.
"ಕೋಣ್ ತುಮಿ...? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್....? ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.
"ಆಮಿ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್" ಉಚಾರ‍್ಲೆಂ ಸ್ಟೇನಿನ್.
"ಕಿತೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ...?" ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ ಸುಮಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಪಳೇವ್ನ್.
"ಭಿತರ್ ಯೆಯಾ ಬಸಾ" ಮ್ಹಣ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ.
"ತೊ ಆತಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಾ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಯೆತಲೊ. ಕಿತೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ...? ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆಂ ಸಾಂಗಾ" ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಸತ್ತ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.
"ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್..." ಸ್ಟೇನಿನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಪುರಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ತಿಳ್ಸಿಲಿ.
ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ ಅಶೆಂ ಕರ‍್ಚೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ ಜಾಲೊ.
"ಆತಾಂ ಯೆತಲೊಂ ನ್ಹಯ್‍ವೇ ತಾಚೆ ಕಡೆಂ ವಿಚಾರ‍್ತಾಂ" ಮ್ಹಣ್ ತೊಯೀ ರಾಗಾನ್ ಕಡ್ಕಡ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಬೈಕಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳ್ಳೆಂ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಆನಿ ತಾಚೊ ಏಕ್ ಇಷ್ಟ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೆ.
"ಕಿತೆರೆಂ...? ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್? ಕಾಲೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಯ್.....?" ಮ್ಹಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಪುತಾಕ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ಜಾಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ವೊಗೊಚ್ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ವಾಂಚೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ತೊ ಸ್ಟೇನಿಕಡೆ ಮಾಫಿ ಮಾಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
"ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಫಿ ಮಾಗ್ತಾಯ್ ಪಪ್ಪಾ? ಹಾಂವೆ ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ" ಮ್ಹಣ್ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಸ್ಟೇನಿಚೊ ರಾಗ್ ಮಸ್ತಕಾರ್ ಚಡ್ಲೊ ಆನಿ ತಡ್ವುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿಚಾ ಕಾನ್ಸುಲಾರ್ ಚಾರ್ ಥಾಪ್ಡಾಂ ವಾಜಯ್ಲಿಂ. ಸ್ಟೇನಿಚಾ ಆಂಗಾಂತ್ ರಗಾತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಹುನ್ ಜಾಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾನ್ ನವೀನಾಚೆರ್ ಹಾತ್ ಉಕಲ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾಂ ಕ್ಷಣಾಂ ಭಿತರ್ ಸ್ಟೇನಿ ವಾಗಾಪರಿಂ ಆಂಗಾಂರ್ ಉಡ್ಲೊ. ಆನಿ ಮೂಟಿ ಅಂರ‍್ದುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಚೆರ್ ಜೊರಾನ್ ಮಾರ‍್ನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ನಿದಾಯ್ಲೊ. ಧರ್ಣಿರ್ ಲೊಳೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ರಗಾತ್ ವ್ಹಾಳಾಸರ್ ಮಾರ‍್ಲೆಂ. ತೆಂ ಮಾರ್ ಪಾವಾನಾಸ್ತಾಂ ಸ್ಟೇನಿಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂನಿ ಆನಿ ನವೀನಾನ್ ಚಾರ್ ವಾಜಯ್ಲೆ. ಮಾರ್ ಖಾವ್ನ್ ಸ್ವಾಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಧರ್ಣಿರ್ ವಳ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಪಳೇವ್ನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟೆಚೆ ಪಿಂತ್ ಕಳ್ವಳ್ಳೆಂ. ತಾಣೆಂ ಉಠಾಉಟಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಫೊನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಳೇವ್ನ್ ಪರತ್ ಚಾರ್ ಧಾಡಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಲವಿನಾಚಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊ.
ಪೊಲಿಸ್ ಆತಾಂ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೆ. ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಆತಾಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಅಪ್ರಾದ್ ಸ್ಟೇನಿಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಥಾಪ್ಲೊ. ಪೊಲಿಸ್ ತಾಚೆಂ ವಿಚಾರಣ್ ಕರ್ನ್ ಲವಿನಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೆ. ಥಂಯ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಸ್ಟೇನಿ ಆನಿ ನವೀನಾಚೆ ಇಷ್ಟ್ ಝಳ್ಕಾಲೆ. "ಸ್ಟೇನಿ ತುಜೆರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ತಾಚಾ ಪುತಾಚೆರ್ ಮಾರಕ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಂಪ್ಲೆಟ್ ಕೆಲಾಂ. ತುಜೆರ್ ಆರೆಸ್ಟ್ ವಾರಂಟ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕೀ ಸಕಾನಾ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಪಯ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ವಳ್ಕಾತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ. ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಆತಾಂ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಆನಿ ತಾಚಾ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಜೀಪಾರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ. ತೆ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಜೀಪಾರ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಬಸ್ತಚ್ ಜೀಪಾನ್ ಸ್ಟೇಶಾನ್ ಕುಶಿನ್ ಧಾಂವ್ ಮಾರ‍್ಲಿ. ತೆ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಗಾಂವಾರ್ ಖಬಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೇನಿಕ್, ತಾಚಿ ಚೂಕ್ ನಾ ಆನಿ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಚೊ ವಿವರ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ಭಿತರ್ ಬಾಯ್ರ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೇನಿಯಿ ಲ್ಹಾನ್ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವ್ಚೊ ಮನಿಸ್, ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಚಿ ವಳೊಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ತಾಚಿ ಫೊನಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವಾತ್....?
ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ನಿದೊನ್ ಆಪ್ಣಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕರ್ತುಬಾಂ ನಿಯಾಳ್ತಾಲೊ. ಸ್ಟೇನಿ ಸುಮಾರ್ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ತೊ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಖಬರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಪರತ್ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ತೆಂ ಸದಾಂಚೆ ಸವಯೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಲದಿನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಥಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೇನಿನ್ ಘರಾ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಘೆತ್ಲಿ.
ಅಶೆಂ ದೀಸ್ ಉಬ್ಲೆ, ಹಫ್ತೆ ಗೆಲೆಂ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಬರೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಕ್ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಅಕ್ಕಲ್ ಝಳ್ಕಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಮಾರಾಂಚೊ ಖಾರ್ ಬಸ್ತಾನಾ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಚುಕೊನ್‍ಯಿ ಲವಿನಾಚಾ ಖಬ್ರೆಕ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ನಾ.
ಸ್ಟೇನಿ ಆತಾಂ ಕಾಮಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ರ‍ಾತ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಯಿ ಸದಾಂಚಾಪರಿಂ ಕಾಮ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮೆಶಿನಾನ್ ಧಖೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಮೆಶಿನ್ ದುರಸ್ತಿ ಕರ್ಚೆ ಕಾಮ್ ಸ್ಟೇನಿಚೊ ಬಾಪಯ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊಚ್ ಸಮಾ ಕರ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮೆಶಿನ್ ಸಮಾ ಕರುಂಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಮಿಶಿನಾಚೊ ರೊಲರ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ರೊಲರ್ ಬದ್ಲಿ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸಿಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸುಮಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್‍ಯಿ ರಾವ್ತಾ. ಎದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಖಂಚೆಯ್ ಕಾಮ್ ವೆಳಾರ್ ಕರ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ಶಾಥಿ ತಾಂಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಸಾಂಜೆಚಿ ಜುಸ್ತ್ 6 ವೊರಾಂ ಜಾತಾನಾ ಸ್ಟೇನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಬೈಕ್ ಘೆವ್ನ್ ರೊಲರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಿಟಿಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲೊ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ತೊ ರೊಲರ್ ಮೆಳಾನಾ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಿಟಿಕ್ ವೆಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ಕಶೆಂಯಿ ರೊಲರ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ತೆದ್ನಾಂ ವೊರಾಂ ರಾತಿಚೆ 8 ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತಾಣೆಂ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ.
"ತುಂ ಘರಾ ವ್ಹಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕಾನಾಕಾ, ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ವೊರಾಂ 10 ಜಾತಿತ್" ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ. ಬಾಪಯ್ ಸ್ಟೇನಿನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಪ್ರೆಸ್ಸ್ ಬಂದ್ ಕರುನ್ ಘರಾ ಗೆಲೊ. ಸ್ಟೇನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ನ್ ಸುಮಾರ್ 9:40 ಜಾತಾನಾ ಘರಾಲಾಗಿಂ ಪಾವೊಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ ಮಾರೊಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತ್ಯಾ ಮಾರ್ಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಡ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಬೈಕ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಮುಕಾರ್ ವೆತಾನಾ ಆಚಾನಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಸ್ಟೇನಿಚೆ ಬೈಕ್ ನಿಸ್ರೊನ್, ಡಾಮರಾಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಝರ್ಕೊಟೊನ್ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಾ ಫಾತ್ರಾಕ್ ಆಪ್ಟಲ್ಲ್ಯಾ ಬಳಾಕ್ ಸ್ಟೇನಿ ಆನಿ ಬೈಕ್ ಎಕೇಕಾ ಕಡೆನ್ ಉಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೇನಿಚಾ ಪಾಂಯಾ ಥಾವ್ನ್ ರಗಾತ್ ಪಾಚಾರ‍್ತಾಲೆ. ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ಚ್ ಪಿಂರ್ಗೊನ್ ವಳ್ವಳ್ತಾಲೊ. ಸುಮಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾಚ್ ವಾಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಾನಾಚಾ ಹೆಡ್‍ಲೈಟಾಚಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್, ಡ್ರೈವರಾಕ್ ಝರ್ಕಟೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಟಯಾರಾಚಿ ಮಾಜ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ತಕ್ಷಣಾ ವ್ಯಾನ್ ರಾವೊನ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಕುಶಿನ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬೈಕ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ದಾಟ್ ಕಾಳೊಕ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆವ್ಶಿನ್-ತೆವ್ಶಿನ್ ಆವಾಜ್ ದಿಲೊ. ತೆದ್ನಾಂ ತಾಕಾ ಖಣ್ಯೆಂತ್ ಪಿಂರ್ಗೊಂಚೊ ಸ್ಟೇನಿ ದಿಸ್ಲೊ. ಸ್ಟೇನಿಕ್ ತೊ ವಳ್ಕಾನಾ ತರೀ ತಾಣೆ ತಾಕಾ ಉಕಲ್ನ್ ವ್ಯಾನಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ತುರಂತ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ತೆದ್ನಾಂ ತೊ ಮತಿರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಪಾವೊನ್ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಸ್ಟೇನಿ ಇಲ್ಲೊ ಮತಿರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಕಠೀಣ್ ದುಃಖಿನ್ ವಳ್ವಳ್ತಾನಾ ತಕ್ಷಣ್ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಏಕ್ಸ್‍ರೆ ಕಾಡ್ನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೆಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಯ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಫಾತ್ರಾಕ್ ಜೊರಾನ್ ಆಪ್ಟಲ್ಲ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಸ್ಟೇನಿಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಚೆಂ ಹಾಡ್ ಮೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾನಿ ಸ್ಟೇನಿ ಸಾರ್ಕೆ ಮತಿರ್ ಯೆತಚ್ ಸ್ಟೇನಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂಚೊ ನಂಬರ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಾನಾಚಾ ಡ್ರೈವರಾಕ್ ದಿಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್ ಸ್ಟೇನಿಚಾ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಕಳಯ್ತಾನಾ 15 ಮಿನುಟಾ ಭಿತರ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಖಬರ್ ಮೆಳೊನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಇಷ್ಟ್ ಜಮೊ ಜಾಲೆ. ಸ್ಟೇನಿಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಳೇವ್ನ್ ತಕ್ಷಣ್ ತಾಣಿಂ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಶಸ್ತ್ರ‍್ ಚಿಕಿತ್ಸಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ಳಿಚ್ ಬಾಪಯ್ ಆನಿ ಸ್ಟೇನಿಚಿ ಭಯ್ಣ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ.
ಸುಮಾರ್ ಏಕ್ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಸ್ತ್ರ‍್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕರ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಸ್ಟೇನಿ ಮತಿರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಟೇನಿ ಪರತ್ ಇಲ್ಲೊ ಮತಿರ್ ಯೆತಾನಾ ದುಃಖಿನ್ ವಳ್ವಳ್ತಾಲೊ. ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದೀವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಉದೆತಾನಾ ದುಃಖ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಣಿಂ ಜಾಲಿ. ಆತಾಂ ಸ್ಟೇನಿ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮತಿರ್ ಯೇವ್ನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಪಾಂಯ್ ಫ್ರಾಕ್ಚೆರ್ ಜಾಲಾ ಆನಿ ಸ್ಟೀಲ್ ರೊಡ್ ಘಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾನಿ ಬೈಕ್ ಕಶೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿಶಾನಿ ಪಾರ್ಕಿತಾನಾ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂಗೀ, ತೇಲ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಬೈಕ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಹೆಂ ಕೊಣೆಂಗಿ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೇಲ್ ಘಾಲಾಂ. ಕೀತ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಖಂಚೆಯೀ ವ್ಹಡ್ ವಾಹನಾಂ ಯೆನಾಂತ್. ತೆಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಸ್ಟೇನಿಚೆ ದೋಗ್ ತೇಗ್ ಇಷ್ಟ್ 9 ವೊರಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾಂ ಒಯ್ಲ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಣೆಂಗೀ ಸ್ಟೇನಿ ಹ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಲ್ ವೊತುನ್ ದವರ‍್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾನಾ, ತಾಂಕಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿಚೆರ್ ಚಡ್ ದುಬಾವ್ ಜಾಲೊ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇನಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾ ಪಯ್ಲೆಂ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ದುಬಾವ್ ಖರೊ ಜಾಲೊ. ಸ್ಟೇನಿಚೆ ಸರ್ವ್ ಇಷ್ಟ್ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿಚಾ ಘರಾ ಗೆಲೆ ಆನಿ ದಾರಾಕ್ ಟೊಕೆ ಮಾರ‍್ಲೆ.

ಕಾಣಿ ಮುಂದರುನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾತಲಿ…

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂಚೊ ಗಾಂಚ್: ಭಾಗ್ - 1 | ಭಾಗ್ - 2

Bookmark and Share