ಧೈರಾಧಿಕ್

ಧೈರಾಧಿಕ್ (ಭಾಗ್ - 2)

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಚೊ ಗಾಂಚ್ (ಭಾಗ್ - 1)

ಕೊಣೀ ಆಚಾನಾಕ್ ಪಿಡೆಂತ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ರಾತಿಚೆ ವೆಳಾರ್ ಕೊಣೀ ನಾ ತರ್, ಸಗ್ಳೆಂ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಆಪೊಂವ್ಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಗಾಂವಾಂತ್ ರಾತಿಚೆಂ ರಿಕ್ಷಾ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ತಸಲಿ ಸವ್ಲತಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೇನಿಕಡೆಂ ಬೈಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಟಾಉಟಿಂ ವ್ಹಚೊನ್ ಗಾಡ್ಯೆಚೆ ವ ರಿಕ್ಷಾಚಿಂ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ್ತಾಲೊ. ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯಿ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಮುಕಾರ್ ವ್ಹಚೊನ್ ತಿರ್ಮಾನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಜಾಯ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಭಾವ್‍ಯಿ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಜಾತ್-ಕಾತ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಹರ‍್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ತೊ ಪಾವ್ತಲೊ. ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಕೋರ್ಟ್-ಕಚೇರಿಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಆಪಯ್ತಾಲೆಂ. ಸ್ಟೇನಿ ಇಲ್ಲೊ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೊ ಆಸೊನ್ ತಾಚಿ ಕೋರ್ಟ್-ಕಚೇರಿಂತ್ ಬರಿಂ ವಳಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹರ‍್ಯೇಕ್ ಕಾಮ್ ಪಾಟಾಪಟ್ ಕರ‍್ತಲೊ. ಸ್ಟೇನಿಚೆ ಇಷ್ಟ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪಯ್ತಾಲೆಂ. ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾತಾನಾ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಮಾರ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾತ್, ತರೀ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪರ್ವಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚಾ ಖಬ್ರೆಕ್ ಕೊಣಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ರಿತ್ಯಾ ಹಾತಾನಿಂ ಧಾಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಚಾರ್ ವಾಜವ್ನ್ಂಚ್ ಧಾಡ್ತಾಲೊ ಎಕಾ ವಾಟೆಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಂತು ಸ್ಟೇನಿಯಿ ಎಕ್ಲೊ.
ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆವಯ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೋಬ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಯ್ ರಾತಿಕ್ ಕೊಣೀ ಫೊನ್ ಕರ‍್ನ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ತೊ ಬೈಕ್ ಘೇವ್ನ್ ಚಲ್ತೆಚ್ ರಾವ್ತಲೊ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ವಸ್ತುರಾಂ ಪುರಾ ರಗ್ತಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚಿಂ ಆವಯ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣ್ ಭಿಯೆತಾಲಿಂ. ತಕ್ಷಣ್ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ತಾಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಸ್ಟೇನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಯೆತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಖಂತಿನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲಿಂ. ಥೊಡೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸ್ಟೇನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಖಬರ್ ಆವಯ್ ಕಡೆ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ ತೆದ್ನಾಂ ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಿ ಭಿಯೆತಾಲಿ. ಖಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಕೊಣ್ಣಾಂ ಚಿಂತುನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ತೊ ಆಯ್ಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆನಾ, ತುಮಿಂ ಭಿಯೆನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್‍ಚ್ಚ್ ಉತಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಡಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೇನಿಚಿ ಆವಯ್ ಜೀವಂತ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜೀವಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಬಾಧಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.
ಆವಯ್ ಸರ‍್ತಚ್ ಸ್ಟೇನಿ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಥಂಡ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಪಯ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಥೊಡೆ ಮಹಿನೆ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಸ್ಟೇನಿ ಕೋಲೆಜ್ ಕಾಬಾರ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕರ‍್ತೆಚ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸರ್ವ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂತ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ, ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಯಿ ವಿಷಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ, ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವರ್ಚೆಂ, ಲೊಕಾನಿಂ ತಾಕಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಮರ‍್ಯಾದ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಾಪಯ್ ಖಂತಿಷ್ಟ್ ಜಾಲೊ. ಅಖೆರ್ ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ ಇತ್ಲೊ ಮುಕಾರ್ ಕಸೊ ಪಾವ್ಲೊಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮತಿಂತ್ ಆಟೊವ್ನ್ ಚುರ್ಚುರ‍್ತಾಲೊ.
"ಖಂಚಾಯಿ ಬರ‍್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ವ್ಹಚ್ ಪುತಾ. ಪುಣ್ ಮಾರಾಮಾರಿ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹಚಾನಾಕಾ" ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ತಾಚಿ ಏಕ್ ಜಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ "ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕಾಂಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕರಿನಾ, ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್ತಾಂ, ಆನಿ ಮಾರಾಮಾರಿ ಕರ್ಚೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಪಿಶೆಂ ನಾ, ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ, ಥೊಡೆ ಟಪೋರಿ ತರ್ನಾಟೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಸತಾಯ್ತಾತ್, ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕರ್ತಾತ್, ಚೆಡ್ವಾಂಕೀ ಸತಾಯ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾ ಸಮ್ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ ಆನಿ ತೊಂಡಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜನಾ ತರ್ ಹಾತಾನ್ ಸಮ್ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ಚ್". ಅಖೆರ್ ಬಾಪಯ್ ಥಂಡ್ ರಾವ್ಲೊ. ಸ್ಟೇನಿಚ್ಯಾ ವಳ್ಕೆನ್ ತಾಚಿಯಿ ಜಾಯ್ತಿ ವಳಕ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಜಾಲಿ. ಸ್ಟೇನಿನ್ ಸರ್ವ್ ವ್ಹಡ್-ವ್ಹಡ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಳ್ಕೆನ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಕ್ ಮೊಸ್ತು ಕಾಮ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ತಾಂಕಾ ತೆಂ ಕಾಮ್ ವೆಳಾರ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ದಿತಾಲೆ.
ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರ್ವೆರ್ 4 ಜಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ 12 ಜಣಾಂ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾಲೆಂ ತರಿ ತಾಂಕಾ ಕಾಮ್ ಇತ್ಲೆಂ ಯೆತಾಲೆಂ ಕೀ, ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ವೇಳ್ ಪಾವಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಗಾಂವ್ಚೆ ಥೊಡೆಂ ಜಣ್ ಮೊಸರ್ ವೊಂಕ್ತಾಲೆ.
ಅಶೆಂಚ್ಚ್ ದೀಸ್ ಧಾಂವ್ಲೆ. ಮಹಿನೆ ಉಬೊನ್ 3 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲಿ. ಪ್ರೆಸ್ಸ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೋಗಾಂ ಪಯ್ಶೆವಾಲ್ಯಾಂನಿಂ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ದೋನ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಫಿಲಿಪಾಚೆ ವ್ಯಾಪಾರ್ ವೊಡುನ್ ತಾಕಾ ಬುಡವ್ನ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ತಾಂಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಣಿ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಯೋಜನ್ ಕಾರ್ಯಾರುಪಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ ನಾ. ಸ್ಟೇನಿಚಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಕ್ ತೆ ವೊಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲೆನಾಂತ್. ಕಿತ್ಲೆಂ ಉಣ್ಯಾ ದರಿರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ವೊಡುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಸ್ಟೇನಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ ಥಂಯ್ ವ್ಯವಹಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಬರಿ ಪೊಲಿಸಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತೊಂಡಾರ್ ಸದಾಂಚ್ ಹಾಸೊ, ಬರೆಂ ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ಕಾಳಿಜ್ ಜಿಕ್ಚಿಂ ಶಾಥಿ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲೆಕಡೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಮೊಸ್ತು ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಘಮಂಡ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸ್ಟೇನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್, ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಕೋಣ್ ಹ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ತಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ನವ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದು ಶೆಟ್ಟಿ ಆನಿ ಲುವಿಸಾಕಡೆ ಘಮಂಡಾನ್ ದಂಧೊ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕೋಣ್ ವ್ಹಚಾತ್....? ನಿಮಾಣೆ ಸಮಕಟ್ಟ್ ವ್ಯವಹಾರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ದೋನಿ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚೆ ಮ್ಹಾಲಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಬುಡಂವ್ಕ್ ವಚೊನ್ ಖುದ್ಧ್ ಬುಡೊಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಎಕಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊನೀ ಪ್ರೆಸ್ಸಾ ಬಂಧ್ ಜಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಸ್ಟೇನಿ ವಯ್ರ್ ಪ್ರೆಸ್ಸ್ ಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಕಾಂಕ್ ರಾಗ್ ತಕ್ಲೆರ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಎಕ್ ಪ್ರಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿ ತರ್, ಆನ್ಯೇಕ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಲುವಿಸ್ ದೊಗೀ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನಿಸ್. ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚಾ ಹಂಕಾರಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ತಾಣಿಂ ಪ್ರೆಸ್ಸ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸ್ಟೇನಿಚಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ಚ್ಯಾ ಚತುರಾಯೆಚಾ ವ್ಯಾಪಾರಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಣಿಂ ಸಲ್ವಣಿ ಜೊಡಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೆ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಂಕಾ ಫರಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ ತರೀ, ಸಲ್ವಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಿರುದ್ ತಾಂಚೆ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆ ಸ್ಟೇನಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಲ್ವಣೆಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆಲೆ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ತಾಂಚಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಕೆದಾಳಾ ಸ್ಟೇನಿಚೆರ್ ಪಡಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಕೊಣೀ ನೆಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ....!
ಸ್ಟೇನಿ ಮಾತ್ರ್ ಸದಾಂಚ್ಯಾಪರಿಂ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂತ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಪುರ್ಸತ್ ನಾಂ ತರ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ವಾಟೆನ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ, ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘಡಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಳಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಏಕಾ ದೀಸಾ ಕಾಮ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇನಿ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಘರಾ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಬಾಪಾಯ್ಕ್, "ತುಂ ಜೆವ್ನ್ ಯೆ, ತುಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಚ್ ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ, ತೆದ್ನಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಂ" ಮ್ಹಣ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಘರಾ ಧಾಡ್ಲೊ.
ಮಿಶಿನಾರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಯಾಗ್‍ಜಿನ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಚೊ ಇಷ್ಟ್ ನವೀನಾಚೊ ಫೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಚೊ ಪೂತ್ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಲವಿನಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಲವಿನಾಚೆರ್ ಜಬರ್‌ದಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪೆಂಟೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಲವಿನಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಘರಾ ಪಾವ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಚಾವ್, ನಾಂ ತರ್ ಲವಿನಾಚೆರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ದೇವ್‍ಚ್ ಜಾಣಾ. ಲವಿನಾಚಾ ಬಾಪಯ್ಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾನ್ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ನಂಪಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಲವಿನಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗೊನ್ ರಡ್ತಾಲೊ. ಕಿತೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ ನವಿನಾನ್ ಸ್ಟೇನಿಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ‍್ತಾನಾ...
ಸ್ಟೇನಿಕ್ ರಾಗ್ ಕಠಿಣ್ ಥರಾನ್ ತಳ್ಮ್ಯಾಟೆರ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೊ, ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್ಚ್ ತೊ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂತ್ ಕೊಣಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ದೋನ್ ವರಾಂಚೆರ್ ತುಜ್ಯಾ ಘರಾಂ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಟೇನಿನ್ ಫೊನ್ ದವರ‍್ಲೆಂ ಆನಿ ಕಾಮ್ ಕರಿತ್ತ್ ಬಾಪಯ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ರಾಕ್ತಾಲೊ.
ಲವಿನಾ ಸ್ಟೇನಿಚ್ಯಾಚ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ದುಬ್ಳೆಂ ಚೆಡುಂ. ಲವಿನಾಚಿ ಮಾಂಯ್ ಸರೊನ್ ಸುಮಾರ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಾಚೊ ಭಾವ್ ಮುಂಬಯ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಬಾಪಯ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಲಿಚಾ ಕಾಮಾಂತ್‍ಚ್ ಘರ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ. ಲವಿನಾ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಶಿಕೊನ್ ಘರಾಂತ್‍ಚ್ ಶಿವ್ಣೆಚೆಂ ಮಿಶಿನ್ ದವರ‍್ನ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಂತ್ ಆಧಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. 18 ವರ್ಸಾಂಚೆ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ ಚೆಡುಂ ಲವಿನಾ ಚಡಾವತ್ ಘರಾಂತ್ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಪರೀತ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ, ತಾಚೆ ಫುಗ್ರೆ ಗಾಲ್, ಉಬಾರ್ ಹರ್ಧೆಂ ಹರ‍್ಯೇಕ್ ಚೆಡ್ಯಾಕ್ ಪಿಶಾರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಾವ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ತಾಚಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಭುಲ್‍ಲ್ಲೊ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಚೊ ಪೂತ್ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ತಾಚೆರ್ ದೊಳೆ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲವಿನಾಕಡೆಂ "ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಕಡೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ" ಮ್ಹಣ್ ಗಾಣಾ ಗಾಯ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ", ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ ಪುಣ್ ಲವಿನಾ ಏಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೆ ಸಾಧೆಂ ಚೆಡುಂ, ದೆಕುನ್ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ ತರೀ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಲವಿನಾಚಾ ಪಾಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೊ.
ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿಚೊ ಬಾಪಯ್ ಎಕ್ದಮ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನಿಸ್, ತಾಚೊ ಆಪ್ಣಾಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ತೀನ್ ಬೆಕ್ರಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಬಾಪಯ್ ಸಾಧೊ ತರೀ ಪೂತ್ ಚೆಡ್ವಾಂಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಪಿಸೊ. ಖಂಯ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಮೆಳ್ತಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಆಂಯ್ಡೆ ಗಳಾಯ್ತಾಲೊ. ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೊಂಡಾಟ್ಯಾನ್ ಪೊಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚಾ ಹಂಕಾರಾನ್ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ದೀಸ್ ವ್ಹೆತಾ, ವ್ಹೆತಾ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿಚೆ ಉಪದ್ರ್ ಚಡ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲವಿನಾಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ದುಬ್ಳೆಂ ಚೆಡುಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಂವ್ಕ್ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಕ್ತಲೊ. ಲವಿನಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಎಕ್ದಮ್ ಸಾದೊ ಆನಿ ಬೊಳೊ ಮನಿಸ್. ಕಿತೆಂಯಿ ದೂರ್ ತಾಚೆಂ ವಿಶಿಂ ಕರಿನ್ ತರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ತೊ ಕಿತೆಂ ನಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿರಾಂತೆನ್ ಕೊಣಾಕೀ ಸಾಂಗಿನಾತ್ಲೊ. ಪುಣ್ ದೀಸ್ ವ್ಹೆತಾಂ ವ್ಹೆತಾಂ ವಾಟೆರ್ ಮೆಳ್ಳೆ ಮೆಳ್ಳೆಕಡೆ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟು ಲವಿನಾಕ್ ಧೊಸ್ತಾಲೊ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಲವಿನಾನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಜೆನೆಟಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ ವಿಷಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ ಆನಿ ಜೆನೆಟ್ ಲವಿನಾಚೆಂ ಎಕ್ದಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೆನೆಟ್ ನವಿನಾಚೆ ಭಯ್ಣ್. ಲವಿನಾಚೆರ್ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಉಪದ್ರಾ ವಿಶಿಂ ಜೆನೆಟಾನ್ ನವಿನಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತಾಣೆಯಿ ಕಾನಾರ್ ಘಾಲ್ಲೆಂನಾ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಲವಿನಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನವಿನಾಕ್ ಸಾಂಗಿಲಾಗ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾಂ ನವೀನ್ ಸಮ್ಜಾಲೊಕೀ, ಲವೀನಾ ದುಬ್ಳೆಂ ಚೆಡುಂ ತಾಕಾ ಕುಮೊಕ್ ಕರ‍್ತಲೆ ಕೊಣ್ಣಿ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್. ದುಬ್ಳೆ ಆನಿ ಎಕ್ಸುರ‍್ಪಾಣಾಚೆ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಂವ್ಚೊ ಯೆಮ್ಕುಳೊ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿಚೊ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹಿ ಖಬರ್ ಜಟಪಟ್ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ತಿಳ್ಸಿಲಿ. ಸ್ಟೇನಿನ್ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಚೆಡ್ವಾಂಚೆರ್ ಆಂಯ್ಡೆ ಗಳಯ್ತಾನಾ ತಶೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮೊಗಾನ್ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಟ್ಯಾಕ್ ತಕ್ಲೆಂತ್ ರಿಗೊಂಕ್ ನಾಂ.

ಕಾಣಿ ಮುಂದರುನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾತಲಿ…

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂಚೊ ಗಾಂಚ್: ಭಾಗ್ - 1 | ಭಾಗ್ - 3

Bookmark and Share