ಜೆಜು ಪರತ್ ಜಲ್ಮಾಲೊಂ!

[ದಸೆಂಬರ್ ಮಯ್ನೊ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಎಕ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಮತಿಂತ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ನತಲಾಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆದಿಂ ಆನಿ ಆತಾಂ ಫರಕ್ ಆಸಾ. ನವೆಂ ವಸ್ತುರ್, ಕುಸ್ವಾರ್, ಕಿಸ್ಮಸ್ ಶುಭಾಶಯ್ ಕಾರ್ಡಾಂ, ನೆಕೆತ್ರ್, ಗರ್ದನಾ ಗೊಟೊ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಭಾರ್ ದಿಸಾಂಚೆ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. ಕಾಳ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಆಧುನಿಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಶುಭಾಶಯ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಉಣಿಂ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ವಾ ನಾಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ಕುಸ್ವಾರ್, ನೆಕೆತ್ರ್, ಗರ್ದನಾ ಗೊಟೊ ರೆಡಿಮೆಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಆದಿಂ ಗರ್ದನಾ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ನೀಜ್ ರೂಪಾಚೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಸಜವ್ಣೆನ್ ಎಕಾ ದಿವ್ಯಾಚಾ ಉಜ್ವಾಡಾನ್ ಸೊಭ್ತಲೊ. ಚಿವ್ಯಾಚಾ ಬೊಡಿಯೆನ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನೆಕೆತ್ರಾಕ್ ರಂಗ್-ರಂಗಾಚ್ಯೊ ಕಾಗ್ದಾಂ ಚಿಡ್ಕೊನ್, ನೆಕೆತ್ರಾ ಭಿತರ್ ದಿವೊ (ಲ್ಯಾಂಪ್) ಜಳವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ದಿಸ್ಚೆ ತಶೆಂ ಉಮ್ಕಾಳಾಂವ್ಚೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಅಶೋಕ್ ಬೈಂದೂರ್, ಸಭಾರ್ ದಿಸಾಂ ನಂತರ್ ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ಅಂತಾರ್ಜಾಳಿಕ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿತಾಸ್ತಾನಾ, ಆಧುನಿಕ್ ಪಿಳ್ಗಿಂ ಆಧುನಿಕ್ ಆಚರಣ್ ಆಶೆತಾ ತರೀ, ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚೆ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಆಚರಣ್ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮ್ ತಾಂಚಿ ಆಶಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆನ್ ಜಿವಾಳ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಝಳ್ಕತಾ. ಹಿ ಕಾಣಿ 2009 ಇಸ್ವೆಂತ್ ನತಾಲಾಂಚೆ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ "ಕುಟಾಮ್" ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ ಪತ್ರಾರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ]


ಹಿಂವಾಳ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಫಾಂತ್ಯಾಫಾರಾರ್, ಎಕಾಚ್‌ಫಾರಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಜೀವಾಳ್ಚೆಂ ಹಿಂವ್ ವೋಲಿ ಭಿತರ್‌ಯಿ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಶಿರ್ಶಿರಾಯ್ತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಪರತ್ ನೀದ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲಿನಾ. ಘಡಿಯೆ-ಘಡಿಯೆ ಕೂಸ್ ಪರುನ್ ನಿದ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್, ಉಟೊನ್ ಖಾಟಿಯೆಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ದವರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಿಗ್ರೆಟಿಚಾ ಪೆಕೆಟೆಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾಂವೆ ವೊಂಟಾಚೆರ್ ಖಿಳಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ಲಾಯ್ಟರಾನ್ ಜಳಯ್ಲಿ. ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ದಮ್ಮ್ ಮಾರುನ್, ಸುಳಿಯೆ ರೂಪಾರ್ ನೀಳ್ ಧುಂವರ್ ಸೊಡ್ನ್, ಕೂಸ್ ಪರ‍್ತುನ್ ಕುಶಿನ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತಿಣ್ ವಿನ್ನಿಚೆರ್ ಹಾವೆಂ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿಂ. ತೆಂ ಗಾಢ್ ನಿದೆಂತ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ದೆಖ್ತಾಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹಾಂವ್ ಉಟೊನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಂ ತೆಂ ಕೂಸ್ ಪರ‍್ತುನ್ ನಿದ್ತಾನಾ, ಹಾಂವೆ ಹಳೂ ಉಟೊನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾಚೆ ಖಿಳ್ ಕಾಡ್ನ್ ವರಾಂಡಾಚೆರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಭಾಯ್ಲೆಂ ಶೀತಳ್ ವಾರೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗಾ-ಕಾತಿಕ್ ಆಪ್ಟೊನ್ ಶಿರ್ಶಿರೊ ದಿಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹಿಂವಾಳ್ಯಾಚೊ ತೊ ಗಾಂವಾಂತ್ಲೊ ಶಿಂವರ್ ಸಭಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೂಡಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಕರ್ಚೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ಪುಳಕಿತ್ ಜಾಲೊಂ. ತೆಂ ಪರಿಸರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಳಾವಳಿಚೆಂ ವ್ಹಯ್ ತರಿ, ಹ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹಾವೆಂ ಸಭಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಸಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಆತಾಂ ವರ‍್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ನವ್ಯಾಚ್ ಅನ್ಭೋಗಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಮ್ಹಾಕಾ ನವೊಚ್ ಭಗಾಪ್ ದೀಲಾಗ್ಲೊ ಹಾಂವೆ ಸಿಗ್ರೆಟಿಚೊ ಲಾಂಬ್ ದಮ್ಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ನದರ್ ತೆಣೆಂ-ಹೆಣೆಂ ಮಿಸ್ಳಾಯ್ಲಿಂ.

ಫಾಂತೆ ಪರ್ತೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಚಂದ್ರೆಮಾ ಉಜ್ವಾಡಾಚೊ ಪರ್ಜಳ್ ತ್ಯಾ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಸೃಷ್ಟೆಚೆರ್ ಪ್ರಸಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಪಳೆತಾನಾ, ಕಾಳೊಕಾಂತ್‌ಯಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹರ‍್ತಾ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಜ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಘರಾಚಾ ಪರಿಸರಾಚಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂತೊಸಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ‍್ತಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತೊ ಏಕ್ ಅಪರಿಮೀತ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ದೀಸಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಹಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ತೆ ಭಾಂಗ್ರಾಳೆ ದೀಸ್ ನಾಕಾ-ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಉದೆತಾನಾ, ಕಿತೆಂಗಿ ಚುಕ್‌ಲ್ಲೆಂ-ಚುಕ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾವ್ನ್ ಹಾವೆಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹೆಲೆಂ.

ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಿಂ ಮ್ಹಜಿ ದೀಷ್ಟ್ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಜಯ್ತ್ ಆಂಬ್ಯಾ ರೂಕಾಚೆರ್ ಪಡ್ತಾನಾ, ಏಕ್ ಲಾಂಭ್ ಶಿರ್ಶಿರೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೂಡಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ. ಹಾಂವೆ ದೊಳ್ಯಾ ವಯ್ಲೆಂ ವೊಕ್ಲ್ ಕಾಡುನ್ ದೊಳೆ ಪುಸುನ್ ಪರತ್ ಲಾವ್ನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ದೊಳೆ ರುಂದಾಯ್ಲೆ. ತೊ ಲ್ಹಾನ್‌ಸೊ ರೂಕ್ ಆಜ್ ರಾಕ್ಸಾ ಸಾರ್ಕೊ ವಾಡೊನ್ ವಿಶಾಲ್ ಫಾಂಟೆ ವಿಸ್ತಾರಾವ್ನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಆಪಯ್ತಾ ತಶೆಂ ಭಗ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ರೂಕಾಚೆರ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ ಭಿರೆಂ ವಾಡಯ್ಲಾಂ ತರಿ, ತ್ಯಾ ರೂಕಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಜ್‌ಯಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೆ ಖೊಲೆ ಪಾಚಾರ‍್ತಾಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಉಸ್ಕಾಲಿಂ. ತೆ ಲ್ಹಾನ್‌ಶೆ ಫಾಂಟೆ ಆಜ್ ವಾಡೊನ್ ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ಪ್ರಸರ‍್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಂಗ್ ಮಾರುಂಕ್ ಆಯ್ತೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್‌ಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಎದೆಶಿಂ ಅಂಬ್ಯಾ ಸಸಿ ಆಜ್ ಎದೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ರೂಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ದಿಸ್ತಾನಾ, ತ್ಯಾ ಸಸಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ರೂಕಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಮಧೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ವರ‍್ಸಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ.

ತಿಸ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವನಮಹೋತ್ಸವ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿಂ ಏಕ್ ಅಂಬ್ಯಾಚಿ ಸಸಿ ಹಾಂವೆ ಘರಾ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ. ತಿ ಹಾಡ್ನ್ ಬಾಬಾಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ಖಂಯ್ ಲಾಂವ್ಚಿಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಘರಾಂ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ವಸ್ತುರ್ ಉಂಬುಳ್ಚ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಲಾಗಿಂ ರೊಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೀಸಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪುರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಸಿಯೆಕ್ ಹಾಂವೆ ಸದಾಂ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ವಾಡಯಿಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಕೊಲೇಜಿಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ತನಾ, ತೊ ಆಡ್ಬೊಸೊರೊ ರೂಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಿ ಸಸಿ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾಚ್ ವರ‍್ಸಾಂ, ತ್ಯಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜೀವಿತಾಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ರಚ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವರ‍್ಸಾಂ ತಿ ತಿ ಸಸಿ ವಾಡತ್ತ್ ಯೆತಾನಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗರ್ದನಾಚಾ ಗೊಟ್ಯಾಚೆ ನಿರೂಪಣ್ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಕೊಲೇಜಿಚಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂ ತ್ಯಾ ರೂಕಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ಸೊಭಿತ್ತ್ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ನಿರ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ವೀಜ್ ದಿವೆಂ ಘಾಲುನ್, ಸುಂರ್ಗಾರಾವ್ನ್, ಭೋವ್ ಸುಂದರ್ ರೀತಿನ್ ಗುಡೆ-ದೊಂಗರ್, ವಾಟೊ, ವ್ಹಾಳ್ ತಶೆಂಚ್ ಶೆತಾಂ-ಭಾಟಾಂ ರಚುನ್ ಹಾಂವೆ ತೊ ಗೊಟೊ ರಚ್‌ಲ್ಲೊ.

ಆನಿ ತೊಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜೀವಿತಾಂತ್ಲೊ ನಿಮಾಣೊ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಂಚೊ ಜೆಜು. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲೊನಾ. ಪೊಟಾ ಗ್ರಾಸಾಕ್ ಆನಿ ಫುಡಾರಾಚಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಬೊಂಬಯ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಗೊಟೊ ರಚುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊನಾ ಆನಿ ಮುಂಬಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ಶಹರಾಂತ್ ತಸಲೊ ಅವ್ಕಾಸ್‌ಯಿ ಉಣೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್. ಮಜ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಂಚೊ ಜೆಜು ಪರತ್ ಜಲ್ಮಾಂಲೊನಾ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತ್ನಾನಿ ಹಾಂವ್ ಭಾವುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಪರತ್ ತ್ಯಾ ರೂಕಾ ಪಂದಾ ಜೆಜು ಜಲ್ಮಾತ್‌ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾನಿ ರೆವೊಡ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ 54 ವರ‍್ಸಾಂಚಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಿ ಉಮ್ಹೆದ್ ಪರತ್ ಉಬ್ಜಾತ್‌ಗೀ? ಬಹುಶಃ ಕಷ್ಟ್! ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಹಾಂವೆ ನವೀಕರಣ್ ಕರ‍್ನ್ ಭಾಂದ್ಲಾ. ತರಿ, ತ್ಯಾ ರೂಕಾ ಪಂದ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜುಚೊ ಗೊಟೊ ಉಬಾರ‍್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್‌ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ವಾಡ್ತಾನಾ, ಎಕಾಚ್‌ಫಾರಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಹಾತಾಚೊ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಜಾತಾನಾ, ಹಾಂವೆ ಎಕಾಚ್‌ಫಾರ್ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲೆಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾನ್ ಪತಿಣ್ ವಿನ್ನಿ ಉಬೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೀರ್ಘ್ ನದ್ರೆಕ್ ಪಳೇವ್ನ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ತೆಂ. ಆಪ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಲೊಟುನ್ ಮುಸ್ಮುಸೆಂ ಹಾಸ್ಲೆಂ.

"ಆಂಬ್ಯಾ ರೂಕಾಚ್ಯಾ ಪಂದಾ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಗೊಟೊ ಸೊದ್ತಾಯ್?" ತಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ನಿಶ್ಯಬ್ಧತೆಂತ್ ಅಜ್ಯಾಪಿ ಸವಾಲ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ಲೊ ಆನಿ ದೀಷ್ಟ್ ಗುಂವ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ತಾಕಾಚ್ ಫುಡ್ ಕರ‍್ನ್ ರಾವ್ಲೊಂ, ತಾಕಾ ಕಶೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮೌನ್ ಸವಾಲಾಂ ಬರಾಬರ್...

"ಮಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿ... ತುಂ ಹ್ಯಾ ರೂಕಾ ಮೂಳಾಂತ್ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಕರ‍್ತಾಲೊಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ತೊ ರೂಕ್‍ಯಿ ತುವೆಂಚ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಾಬ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ತೊ ಗೊಟೊ ಬಾಂದ್ತಾನಾ ತುಂ ಮ್ಹಸ್ತ್ ಉರ್ಬೆಸ್ತ್ ಜಾತಲೊಯ್ ವ್ಹಯ್‍ಮು?" ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಸರ್ವಜ್ಞ್ನ ಪರಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.

"ತೊ ಕಾಳ್ ಗೆಲೊ ವಿನ್ನಿ ... ತೆಂ ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್, ತೆಂ ತರ್ನಾಟ್ಪಣ್ ಆತಾಂ ನಾ. ತೊ ಗೊಟೊ ಸಭಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಅಖೇರ್ ಜಾಲಾ..." ಹಾಂವೆ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.

ಉಜ್ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ ನ್ಹಾಣಿಯೆ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ನಿತಳ್ಕಾಯ್ ತಿರ‍್ಸುನ್ ಚಾ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಡಾಯ್ನಿಂಗ್ ಟೇಬಲಾಚೆರ್ ಯೆತಾನಾ, ದಿಸಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ ಮೆಜಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ತೆಂ ವಾಚ್ತಾ-ವಾಚ್ತಾ ವಿನ್ನಿನ್ ಮೆಜಾರ್ ನಾಸ್ಟೊ ಆನಿ ಚಾ ಮಾಂಡ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿ.

"ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್, ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತ್, ರೊಯಲ್ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ" ಬ್ರೆಡ್ಡಾಕ್ ಮೊಸ್ಕೊ ಸಾರಯ್ತಾನಾ ವಿನ್ನಿ ಉದ್ಗಾರ‍್ಲೆಂ.

"ಹುಂ" ಹಾಂವೆ ಕಾನಾಂನಿ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ತರಿ, ಪೆಪರಾ ವಯ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ದುಸ್ಪಾಟಾಯ್ಲಿನಾ.

"ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ರೆನ್ನಿಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಘಟ್ ಕರುಂಕ್, ಭಾವೊಜಿ ವತ್ತಾಯೆನ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಗೆಲಾ. ಆಮಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಾಯೆನ್ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ" ತಾಣೆಂ ಮೊಸ್ಕೊ ಲಾಯಿಲ್ಲೊ ಬ್ರೆಡ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ಲೇಟಿರ್ ಪಾತ್ಳಾಯ್ಲೊ.

"ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಆದ್ಲ್ಯಾಚ್ ದೀಸಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದವರ‍್ಲಾಂ ತಾಣಿಂ... ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಮೀಸಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗೊತ್ತು ನಾಂಗಿ?" ಹಾಂವೆ ಬ್ರೆಡ್ ಚಾಬ್ಲೊ.

"ಬಾಯೆಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ತ್ಯಾ ದೀಸಾ... ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಘಟ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ದವರ‍್ಲಾಂ. ಆಮಿ ವಚಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭಾವೊಜಿ ರಾಗಾರ್ ಜಾತಲೊಂ..."

"ವಿನ್ನಿ ಹೆಂ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತ್, ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ಆಚರ‍್ಸುಂಚೆ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತ್ಯಾ ದೀಸಾ ರೊಯಲ್ ಯೆತಾ ನ್ಹಯ್ಗೀ? ಆಮಿ ಚವ್ಗಾಂನಿಂಯಿ ರಾತಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೀಸಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಠರಾಯ್ಲಾ, ಹಾಂವೆ ಚಾಯೆಚೆ ಕಪ್ಪ್ ತೊಂಡಾಕ್ ತೆಂಕ್ಲೆಂ" ತುಂ ರೊಹನಾಕ್ ಘೇವ್ನ್ ವಚ್" ನೊ...ಡ್ಯಾಡ್...ತುಮಿಂ ಆಂಟಿಗೆರ್ ವಚೊನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಮೀಸಾಕ್ ವಚಾ. ಹಾಂವ್ ರೊಯಲಾಕ್ ಘೇವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೀಸಾ ವೆಳಾರ್ ಭೆಟ್ತಾಂ" ತೊಂಡ್ ಪುಸಿತ್ತ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೊ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಪುತ್ ರೋಹನ್.

"ಪುಣ್... ರೋಹನ್, ಹಾಂವೆ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೀಸಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ"

"ನೊ ಡ್ಯಾಡ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಮಾಯ್‌ಗಾಂವಾಂತ್ಲೆ ಪಯ್ಲೆಂ ನತಾಲಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ಹಾಂವೆ ಆನಿ ರೊಯಲಾನ್ ಸರ್‌ಪ್ರಾಯ್ಜ್ ಫೀಸ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾ ದೆಕುನ್ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಸಗ್ಳಿಂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಂ ಆಮಿಂ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಂವ್..." ತಾಣೆಂ ನಷ್ಟೊ ಸೆಂವ್ತಾನಾ ತೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಭುರ್ಗಿಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಚ್ ತಾಂಚೆ ಆಯ್ಕಾಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಸುಸ್ತಾತಾನಾ, ಹಾಂವೆ ರೋಹನಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ಚೆರ್ಕೊ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ತರ್ನಾಟೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ದೆವಾಚಾ ಆಪೋವ್ಣಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಸೆಮಿನೆರಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾಲೊ. ರೋಹನ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ನಾವಾಡ್ದಿಕ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿಯುಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ.
ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಎದೆಶೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೋಗ್‌ಯಿ ಪೋರ್; ಆತಾಂ ಯೆದೆ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಚಿಂತ್ನಾ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ತಾನಾ... ಹಾಂವ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆರ್ಸ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಪ್ರತಿರೂಪಾಕ್ ಪಳೆತಾನಾ, ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾತರೊ ಜಾಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಕಾಲ್ ಚೆರ್ಕೊ ಭುರ್ಗೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಕ್ ವೆಂಗೊನ್ ಹಾಂವ್ ಇತ್ಲೆಂ ವೆಗಿಂ ಮ್ಹಾತರ‍್ಪಣಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ತರ್, ತಿಂ ಪಾಟ್ಲಿಂ ವರ‍್ಸಾಂ ಇತ್ಲೆಂ ವೆಗಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ ಜಾವ್ಯೆತ್.

ಕೋಲೆಜ್ ಮುಗ್ದೊನ್ ಮುಂಬಯ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮ್ ಬರೆಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೋನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ರಾವ್ತಚ್ ಹಾಂವೆ ಲ್ಹಾನ್‌ಶಿ ಕೊಟ್ರಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಂಯ್-ಬಾಬಾನ್ ಕಾಜಾರಾಚಿ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿನ್ನಿ ಮ್ಹಜೆ ಹೊಕಲ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಬೊಂಬಯ್ ಯೆತಾನಾ, ಆಮ್ಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ರುತಾ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ವರ‍್ಸಾನ್ ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಜಾಲೊಂ ಆನಿ ತೊಚ್ ರೋಹನ್.

ರೋಹನಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾನ್ ಬಹುಶಃ ಮ್ಹಜೆ ನಶೀಬ್ ಉಘಡ್ಲೆಂ. ತೊ ಜಲ್ಮೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೇಂಪಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾಯ್ ವೆಚೆಂ ಚಾನ್ಸ್ ಮೆಳ್ತನಾ, ಆಮಿಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಇತ್ಲೊ ಆನಿ ತಿತ್ಲೊ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವೆ ತುರಂತ್ ವಿನ್ನಿಕ್ ಆನಿ ರೋಹನಾಕ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾಯ್ಲೆಂ. ಕೊಟ್ರಿ ಬಾಡ್ಯಾಕ್ ದಿಲಿಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾ ಮಾಂಯ್-ಬಾಬಾ ಸರ್ಶಿಂ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದೀಸಾಂನಿ ದುಬಾಯ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆ ಕಾಮ್ ಬೋವ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಂಚಾ ಸಸಾಯೆನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಕಾಮಾ ಥಂಯ್ ಮಿಸ್ಳಾಲೊ, ಅಶೆಂ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸುಫಳ್ ಜೀವನಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿ.

ವರಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತನಾ ಆಚಾನಕ್ ಬಾಬ್ ಸಿರೀಯಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಪೊಳ್ಳೊಂ. ದುರಾದೃಷ್ಟಾನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ದೀಸಾ ಬಾಬ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾತನಾ. ಮಾಂಯ್ ವಿಧವ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತಿಕಾ ಆತಾಂ ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಆಸ್ರೊ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಮಹಿನ್ಯಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ಸಂಪವ್ನ್ ವಿನ್ನಿ, ಮಾಂಯ್ ಆನಿ ರೋಹನಾಕ್ ಸೊಡುನ್ ಹಾಂವ್ ಅಸಾಹಾಯಕ್ ರೀತಿನ್ ಪಾಟಿಂ ದುಬಾಯ್ ಉಬ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಎಕ್ಸುರ‍್ಪಣ್ ಬಹುಶಃ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ ಜಾಯ್ಜಯ್. ತಿ ಭಿಛ್ಯಾಣ್ಯಾರ್ ತೆಂಕ್ತಾನಾ ತಿಣೆಂ ತಿಚೆಂ ದೀಸ್ ಮೆಜುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಸೊವ್ ಮಹಿನ್ಯಾನಿಂಚ್ ಮಾಂಯ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಜಾತನಾ, ಪರತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಖರ್ಚಾರ್ ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಉಬ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆತುರ‍್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ಮಾಂಯ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲಿ ದೋನ್ ಘಟ್ ಫಾಂಟೆ ಸೋವ್ ಮಹಿನ್ಯಾನಿಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡುನ್ ಗೆಲೆ. ಹಾಂವ್ ನಿಸ್ತೇಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುರ್ವಾತಾನಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಧಾರಾಕ್ ರಾಕ್ಚೆ ದೋನ್ ಜೀವ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಲೆಂ. ಮಾಲ್ಘಡೆಂ ಘರ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪರತ್ ದುಬಾಯ್ ವೆತಾನಾ ವೆಗಿಂಚ್ ವಿನ್ನಿ ಆನಿ ರೋಹನಾಕ್ ಥಂಯ್ ವ್ಹರ‍್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಶ್ವಾಸನ್ ಹಾಂವೆ ತಾಂಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ.

ಸರ್ವ್ ದುಃಖ್ ವೆಳಾ-ಕಾಳಾಕ್ ನಿಂವಾರ‍್ತಾ ಖಂಯ್. ತ್ಯಾಚ್‌ಪರಿಂ ಮಾಂಯ್-ಬಾಬಾಚೆಂ ನಿರ್ಗಮನ್ ವೆಳಾ-ಕಾಳಾ ಸಂಗಿಂ ಉಣೆಂ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಯೆತಾನಾ, ಸೊವ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ವಿನ್ನಿಕ್ ಆನಿ ರೋಹನಾಕ್ ಹಾಂವೆ ದುಬಾಯ್ ಹಾಡಯ್ಲೆಂ. ಪರತ್ ನವೊ ಸಂಸಾರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತನಾ, ರೋಹನ್ ದುಬಾಯ್ತ್‌‍ಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಭರ‍್ತಿ ಜಾಲೊ. ವಿನ್ನಿಕ್‌ಯಿ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ, ರೋಹನಾಕ್ ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗಾರ್ ದವರ‍್ನ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ವಿನ್ನಿ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಜೊಡಿಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್. ದೀಸ್ ಸರ‍್ತಾಂ-ಸರ‍್ತಾಂ ತೀನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ವೊಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಪರತ್ ದುಬಾಯ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ನವಿ ಖಬಾರ್ ವಿನ್ನಿನ್ ದಿತನಾ, ಹಾಂವ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊಂ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ಲೊ, ವಿನ್ನಿ ಪರತ್ ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಖುಣಾ ದಾಕಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆಮಿಂ ಪರತ್ ಸಂತೊಸಾಚೊ ಪಾಗೊರ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾಂವ್. ನವ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ‍್ಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲ್ತಾನಾ, ವೇಳ್-ಕಾಳ್ ಪಾವ್ತಚ್ ವಿನ್ನಿ ಪರತ್ ಎಕಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾಲೆಂ.

ಪರತ್ ಘರಾಂತ್ ಚೆರ್ಕೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಆಮಿ ರೊಯಲ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದವರ‍್ಲೆ. ದೋಗ್‌ಯಿ ಚೆರ್ಕೆ ವಾಡ್ತಾಂ-ವಾಡ್ತಾಂ ವರ‍್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕಳ್ಳಿನಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ದುಬಾಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಾವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಭುರ್ಗೆಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಕಪ್ ಶಿಕೊನ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲ್ಲೆ. ರೋಹನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾತನಾ, ರೊಯಲ್ ದೈವಿಕ್ ಚಿಂತ್ನಾನಿ ವಾಡೊನ್ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆತುರ‍್ಲೊ. ಆತಾಂ ಆಮಿಂ ಭಾರತಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕೆಲಿ. ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ತಚ್ ರ‍ೋಹನ್ ಬರ‍್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ, ರೊಯಲ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಭರ‍್ತಿ ಜಾಲೊ.

"ಖಂಯ್ ಆಸಾಯ್ ತುಂ...?" ಆವಾಜಾಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಪಾಫುಡ್ನ್ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ ವಿನ್ನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ.

"ರೋಹನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ವೆತಾ ಖಂಯ್. ತುಕಾ ಕಾಂಯ್ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ಆಸಾಗೀ?" ತೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಘಡಿ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

"ವ್ಹಯ್, ಏಕ್ ಬೋತ್ಲ್ ರಮ್ಮ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್. ಹಿಂವ್ ಚಡ್‌ಚ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾ ನಹಿಂಗಿ?" ಹಾಂವೆ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.

***

ಫಾಲ್ಯಾ ನತಾಲಾ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಸಾಂಜ್. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಮಿವ್ಣೆಚಾ ಘರಾಯಿ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ರಾತಿಕ್ ಮೀಸಾಕ್ ವೆಚೆಂ ತೀರ್ಮಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಿವ್ಣೆಗೆರ್ ವೆತಾನಾಂಚ್ ಸೂಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿರ್ಣಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ರೊಯಲ್ ಸಾಧಾರ‍್ಣ್ ಇಕ್ರಾ ವರಾಂಚೆರ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತಲೊ. ದೋಗ್‌ಯಿ ಭಾಭಾವ್ ಘರ್ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯ್ತಲೆ. ಕುಸ್ವಾರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್, ವಿನ್ನಿನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ನವ್ಯಾನ್ ಬಾಂಧ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತ್. ರೋಹನ್ ಆನಿ ರೊಯಲಾಚಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಖಾಲ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ರಿತೀರ್ ಆಚರಣ್ ಜಾತಲೆಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ರೂಕಾ ಪಂದ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ದನಾಚಾ ಗೊಟ್ಯಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತೆಂ ಆತಾಂ ಕೇವಲ್ ಏಕ್ ಸ್ವಪಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ‍್ತೆಲೆಂ. ತೊ ಪರತ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಆತಾಂಚೆ ನವಿ ಪರಂಪರಾ ಸೊಡ್ಚಿನಾ, ಮಾತಿಯೆಚೆ ಗುಡೆ, ವ್ಹಾಳೆ, ನ್ಹಯೊ, ಗುಡೆ, ದೊಂಗೊರ್, ಇಮಾಜಿ...! ಆತಾಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಬದ್ಲಲಾಂ ಆತಾಂ ನವ್ಯೊಚ್ ರೀತಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರ‍ೀ... ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂಚೊ ಸುಂರ್ಗಾರ್, ಜ್ಯೊರಾಚೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆನಿ ರೆಡಿಮೆಡ್ ಕ್ರಿಬ್...ಆಧುನಿಕ್ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ.

ಹ್ಯಾ ಆತಾಂಚಾ ಸ್ಟಾಯ್ಲಿಕ್ ಆಡಾವ್ನ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ರೀತಿಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ರಚ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಯ್ರಾಣ್ ವ ಉರ್ಬಾ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ನಾ. ತ್ಯೊ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯೊ ರೀತಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಪಸಂಧ್ ನಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ತಾಂತು ತಾಂಕಾಂ ಮಿಸ್ಳಾವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಮಾತ್ರ‍್ ಕಠೀಣ್‌ಚ್ ಸಯ್.

ದುಸ್ರೆ ದೀಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂಚ್ ರೋಹನಾಚೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೆಂಪಾರೆಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ. ’ಜಿಂಗಲ್ ಬೆಲ್ಲ್’ ಸಿಸ್ಟಮಾರ್ ವ್ಹಾಜ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ವಿನ್ನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಗೆರ್ ವಚೊಂಕ್ ನ್ಹೆಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತನಾ ರೋಹನಾಕ್ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಮೀಸಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ವಿನ್ನಿನ್ ಜಾಗಯ್ಲೆಂ.

ವಿನ್ನಿಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣ್ಯಿಗೆರ್ ಗಡ್ದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಸಂಪ್ತನಾ ಸಾಂಜೆಚಿಂ ಸೊವ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಆರಾಮ್ ಕರ್ತಚ್. ರಾತಿಚ್ಯಾ ಮೀಸಾಕ್ ವೆಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲ್ಲಿ ಸಗ್ಳಿಂ ಸುಂರ್ಗಾರೊನ್ ಮೀಸಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ರೋಹನ್ ಆನಿ ರೊಯಲಾಕ್ ಸೊಧ್ತಾನಾ, ಲೊಕಾಚಾ ಗಡ್ದೆಂತ್ ತಾಂಕಾ ಸೊಧುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಸಫಲ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ.

ಮೀಸ್ ಸಂಪ್ಲೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯೆ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಬರೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತನಾ, ಕೋಣ್ ಗಾಲ್ ಗಸ್ಟಿಲಾಗ್ಲಿಂ ತರ್, ಕೋಣ್ ಒಂಠ್ ದಾಂಬಿಲಾಗ್ಲಿಂ. ಹಾಂವೆ ವಿನ್ನಿಚಾ ಗಾಲಾಕ್ ಏಕ್ ಉಮೊ ದಾಂಬುನ್ ಬರೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತನಾ, ತಾಣೆಂ ಪ್ರತಿ ಉಮೊ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಂಗ್ಲೆ.

"ರೋಹನ್ ಆನಿ ರೊಯಲ್ ದಿಸಾನಾಂತ್‌ಮೂ.... ಮೀಸಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್‌ಗಿ ನಾ?" ಹಾಂವ್ ವಿನ್ನಿಲಾಗಿಂ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊಂ.

"ಆಮ್ಚೊ ಮುಖ್ಲೊ ಪಾದ್ರಿ, ಬಾವಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಸಾ ತೋಗೀ ಸೊಡ್ಚೊ? ತೆ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಮೀಸ್ ಜಾತಚ್ ಬಾಯ್ಕಾರ್ ಘರಾಂ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಲೆ. ಆಜ್ ತಾಂಚೆ ಸರ್‌ಪ್ರಾಯ್ಜ಼್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ?" ತಾಣೆಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.

ಹಾಂವೆಯೀ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ. ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಭಿತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರಿ, ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂಚೆ ವಾಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಆವೇಶಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ತಶೆಂಚ್ ಅವಾಜ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ ವೊಮ್ತೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ, ಘರಾಂ-ಘರಾಂನಿ ವ್ಹಾಜ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಬೊಬಾಟೆನ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಲೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್‌ಯಿ ನತಲಾಂಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಪ್ರಸಾರುನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಜೆಜು ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ!

ಆಮಿ ಘರಾಂ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಪೊಂತಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾಂ ಕುಶಿಂ ದೆಕ್ತಾನಾ ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂಚೊ ಪರ್ಜಳ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಟಾಲೊ. ಲಾಗಿಂ-ಲಾಗಿಂ ಜಾತನಾ "ಸಾಯ್ಲೆಂಟ್ ನಾಯ್ಟ್" ಗೀತ್ ವ್ಹಾಜೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನತಾಲಾಂಚೊ ಶ್ವಾಸ್ ಆದಾಳ್ಳೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಚಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ನತಾಲಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲೊ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಮೆಟಾಂಚೆ ವೇಗ್ ಚಡಯ್ಲೆಂ.

ಗೇಟಿಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ರೋಹನ್ ಆನಿ ರೊಯಲ್ ದೋಗ್‌ಯಿ ಸುಟಾರ್ ಉಭೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಪುಲಾಂಚೆ ತುರೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

"ಮೆರ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಡ್ಯಾಡ್... ಹೆಪ್ಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮಾಮ್ಮಿ" ದೊಂಗಾಯ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಸಂತೊಸಾಚ್ಯಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ವ್ಹಾಳ್ತಾನಾ ಆಮಿಂ ತಾಂಚೆ ತುರೆ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ವೆಂಗ್ಲ್ಯಾಂವ್.

"ಡ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ವಿದ್ ಅಜ್..." ತಾಣಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವೊಡಿತ್ತ್ ಹಿತ್ಲಾ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾನಾ ತಾಂಚೆ ಸಂಗೀ ಆಜ್ಯಾಪಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ತುಲಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ, ವಿನ್ನಿ ಫಟಾಫಟ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಆತಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಮ್ಖಾರ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಆಂಬ್ಯಾ ರೂಕಾ ಮೂಳಾಂತ್ ಏಕ್ ಗರ್ದನಾ ಗೊಟೊ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ರಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆನ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ತೊಚ್ ಪರ್ನೊ ಜೆಜು ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆ-ಜುಜೆಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ನಿದ್‌ಲ್ಲೊ!

ತೊಚ್ ಬಾಳೊಕ್! ವರ‍್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗರ್ದನಾಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಂಚೊ ತೊಚ್ ಬಾಳೊಕ್! ತಿಚ್ ಮರಿ, ತೊಚ್ ಜುಜೆ, ತೆಚ್ ಗೊವ್ಳಿ, ತೊಚ್ ಆಂಜ್ ಭಡ್ವೊ, ತೆಂಚ್ ರೂಪ್, ತಿಚ್ ದೀಷ್ಟ್, ಇಮಾಜ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ರಂಗಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನವ್ಯೊಚ್ ದಿಸ್ತಾಲ್ಯೊ ತರ್, ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಚಿ ತಯಾರಿ ಬೋವ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಆನಿ ಪುತಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಉಬೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಗಾಯ್ಕಿ ಪಳಲೆಂ "ಥೆಂಕ್‌ಯೂ ಸನ್..." ಹಾಂವೆ ದೊಂಗಾಯ್ ಪುತಾಂಕ್ ವೆಂಗ್ಲೆ.

ರೂಕಾ ವಯ್ಲೆಂ ಫಾಂಟೆ ಶೀತಳ್ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳಯ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಪರತ್ ಜೆಜು ಜಲ್ಮಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಮ್ಹಜೆ ಸ್ವಪಾಣ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಘರಾಂತ್ ವ್ಹಾಜ್ತಾಲೆ ಕಂತಾರ್.

"ಮೊಧ್ಯಾನ್ ರಾತ್, ನಿಧಾನ್ ರಾತ್..."

ಆಂಬ್ಯಾ ರೂಕಾ ಮೂಳಾಂತ್ ಗೊಟೊ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಜೆಜು ಪರತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ!

Bookmark and Share