Category: wishes-byndoor

Priest’s Christmas Message

ಸಗ್ಳಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಜೆಜುಚಾ ಜಲ್ಮಾಚಾ ಪರ್ಬೆಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುನ್ ವ್ಹಡಾ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ತಾಚಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ಅಮಿ ಸಗ್ಳಿಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಂವ್, ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯೀ ನತಲಾಚೆಂ ಪರಬ್ ಆಚರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ದಿಸಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ವ್ ಅಖೇರ್ ಜಾತಲೆಂ. ತರೀ ಸವಾಲ್ ಆಸಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಆಚರಣ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಉರ್ತಲೆಂ? ಹ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ಆಮಿ ಜಾಪ್ ದಿತಾನಾ, ಜೆಜು ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಬರಿಂ ಖಬರ್ ಆಮ್ಚಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡಿನಾ ತರ್, ಹೆಂ ಆಚರಣ್ ಪೊಕೊಳ್ ಆನಿ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾತಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ಥೊಡಿಂ ಅತ್ಮೀಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುನ್ ಜೆಜುಕ್ ಆಮ್ಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಕುಟ್ಮಾನಿಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚಾ ಜಲ್ಮಾಂ ವೆಳಾರ್ ದೇವ್ ದುತಾನಿಂ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಬರ‍್ಯಾ ಮನಾಚಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಯ್ಲಲಿ ಶಾಂತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಕರುಂದಿ, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಚೊ ಅತ್ಮೀಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಕಾರ್ಯಾನ್ ಹೆರಾಂ ಥೈಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರೇರಣ್ ದೀಂವ್.

Rev. Fr. Francis Curnelio

ದೇವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಹೊ ಮೋಗ್ ಜೆಜು ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಗಾವಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್ ತರೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಎಕ್ವಟಾನ್ ದವರ್ಚಿ ಮೊಗಾಚಿ ಸಕತ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಆಸಾ. ಹಿ ಮೊಗಾಚಿ ಸಕತ್ ಸರ್ವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಮನಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ವೊಡುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗೊನ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಆನಿ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಮಾಗ್ತಾಂ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮಿ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರ್ಚೆಂ ನವೆಂ ವರಸ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನಾಚೆಂ ಆನಿ ಸಮೃದ್ದಚೆಂ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಭಾಗಿ ಸಂಧರ್ಭಿ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾ.

ಪರತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆನಿ ಬೈಂದೂರ್ಚಿಝಳಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚಾ ಸರ್ವ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ನತಲಾಚೆಂ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟವ್ನ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ದೆವಾಚೊ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂ ಥಂಯ್ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ವಿಗಾರ್
Rev. Fr. Francis Cornelio

Bookmark and Share

Happy Birthday – Melvin


Many Many Happy Returns Of The Day! God Bless you with Good Health, Peace, Joy and Happiness, and let the Holy Spirit fill you with Wisdom, Knowledge, Patience and Understanding, the Precious blood of Jesus cover you and protect you always from all dangers and attacks of the evil one. WE LOVE U MY DARLING.

Your Loving Dad/Mom
Ignatius & Flevy Lobo, Dubai

Bookmark and Share

Birthday Wishes

28th Nov – On this special day let’s go down the memory lane and celebrate those awesome moments we had together.
Have a superb birthday and a fantastic year ahead of you…..
Many more happy returns of the day Sudhir Rodrigues

                                        &#160                                                        

Bookmark and Share

Birthday Greetings

May all the blessing of the world follow you everywhere you go. Happy Birthday, Avin!

                                                                                                                                           

Bookmark and Share