Category: Wishes & Obituary

Francis D’Almeida (70), Church Road, Byndoor

Francis D’Almeida (70) Church Road – Byndoor, Husband of Lilly D’Almeida, Passed away on Monday, 15th July 2013.

Funeral Cortege leaves Residence ‘Almeida House’ Church Road for Holy Cross Church Byndoor on Wednesday 17th July, 2013 at 3:30 pm, mass at 4:00 pm.

Contact: +91 8254 251008, +91 9611283009

Bookmark and Share

Obituary – Clement Gras (79)

Clement Gras (79), Nithyadahar Nagar – Byndoor, Husband of Marceline Gras, Father of John/Matilda, Joyce/Anthony, Delphine/Salvador, Edwin/ Hilda, Dinesh/ Shaila, 13 Grand Children and 2 great grand children, Passed away on Saturday, 22nd June 2013.

Funeral Cortege leaves ‘BETHEL’ Nithyadhar Nagar, on 23rd June, 2013 to Holy Cross Church Byndoor at 3:30 pm

Bookmark and Share

Farewell Message from BCA

                                                                                                                                                              

Bookmark and Share

Archy & Teena Wedding wishes from BCA


                                                                                                                                                              

Bookmark and Share

Tribute of Love

Dear Papa It has been one month now, Since God called you away, How the angles rejoiced as you walked through those Pearly Gates that day we can never say goodbye to you. Because we could never bear the pain. Instead we say we love you until we meet again in Heaven. Days ran, month passed praying you, You left us saying goodbye. God grant you an eternal rest offering to your soul today an month mass. Always we remember you in our hearts . Send us praying a rain of Grace your example in our life a relief of peace a tribute of Love.
Your beloved wife Philomena
Children: Ullas, Tara/Greg, Vineetha/Santhosh, Rorita
Grand son: Elton, Brayan, Melrick

Bookmark and Share

Obituary: Lawrence Dias

Lawrence Dias (76), Uppunda-Byndoor, Husband of Sophia Dias, Father of Stany, Janet, Ivan, Pramila, Nirmala, Mable, Veena & Vejai Passed away on Friday, 15th March 2013.

Funeral Cortege leaves from residence, Uppunda-Ambagilu, for Holy Cross Church, Byndoor Sunday 17th March 2013 at 3:00 p.m. Mass at 4:00 pm.

Bookmark and Share

Happy Birthday – Kiran David Lobo

Happy Birthday! Kiran,
May your day be filled with laughter,
sunshine, and lots of love.
I hope your birthday is the
beginning of another great year
full of happiness.
Enjoy a day of celebration,
With family and your friends.
Have a most fantastic birthday,
Filled with joy that never ends
Have a wonderful day!

Bookmark and Share

Obituary – Clement Nazareth (85), Byndoor


Clement Nazareth (85), Byndoor, Husband of Alice Nazareth, Father of Philip/Jospin, Mary/Franky, Nancy/Vejai, Stany/Daisy, Clara/Valerian, Gretta/Manoj, Rony (Rony Byndoor)/Jessy, Prema/Antony & Prakash/Venoka, Passed away on Thursday, 14th February 2013.

Funeral Cortege leaves from residence ‘River Bank’, Angdibhat, Byndoor for Holy Cross Church, Byndoor on Saturday 16th February 2013 at 3:00 p.m. Mass at 4:00 pm.

Ph: +91 8254 251331, + 91 7259106319 (Rony Byndoor), + 91 9663522925.

Bookmark and Share

Obituary

Theresa Dias(83), Durmi/Byndoor

Theresa Dais (83), Durmi/Byndoor, Wife of Late Albert Dias, Mother of Keropin, Late Jacinta, Emarcin, Late Fredric, Nora, Lethecia and Maria Passed away on Saturday 26th January 2013.

Funeral Cortege leaves from residence Dias House, Durmi, on Sunday 27th January 2013 at 3:30 p.m. for Holy Cross Church, Byndoor. Mass at 4:00 pm.

Bookmark and Share

Priest’s Christmas Message

ಸಗ್ಳಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಜೆಜುಚಾ ಜಲ್ಮಾಚಾ ಪರ್ಬೆಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುನ್ ವ್ಹಡಾ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ತಾಚಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ಅಮಿ ಸಗ್ಳಿಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಂವ್, ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯೀ ನತಲಾಚೆಂ ಪರಬ್ ಆಚರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ದಿಸಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ವ್ ಅಖೇರ್ ಜಾತಲೆಂ. ತರೀ ಸವಾಲ್ ಆಸಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಆಚರಣ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಉರ್ತಲೆಂ? ಹ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ಆಮಿ ಜಾಪ್ ದಿತಾನಾ, ಜೆಜು ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಬರಿಂ ಖಬರ್ ಆಮ್ಚಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡಿನಾ ತರ್, ಹೆಂ ಆಚರಣ್ ಪೊಕೊಳ್ ಆನಿ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾತಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ಥೊಡಿಂ ಅತ್ಮೀಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುನ್ ಜೆಜುಕ್ ಆಮ್ಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಕುಟ್ಮಾನಿಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚಾ ಜಲ್ಮಾಂ ವೆಳಾರ್ ದೇವ್ ದುತಾನಿಂ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಬರ‍್ಯಾ ಮನಾಚಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಯ್ಲಲಿ ಶಾಂತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಕರುಂದಿ, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಚೊ ಅತ್ಮೀಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಕಾರ್ಯಾನ್ ಹೆರಾಂ ಥೈಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರೇರಣ್ ದೀಂವ್.

Rev. Fr. Francis Curnelio

ದೇವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಹೊ ಮೋಗ್ ಜೆಜು ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಗಾವಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್ ತರೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಎಕ್ವಟಾನ್ ದವರ್ಚಿ ಮೊಗಾಚಿ ಸಕತ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಆಸಾ. ಹಿ ಮೊಗಾಚಿ ಸಕತ್ ಸರ್ವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಮನಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ವೊಡುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗೊನ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಆನಿ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಮಾಗ್ತಾಂ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮಿ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರ್ಚೆಂ ನವೆಂ ವರಸ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನಾಚೆಂ ಆನಿ ಸಮೃದ್ದಚೆಂ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಭಾಗಿ ಸಂಧರ್ಭಿ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾ.

ಪರತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆನಿ ಬೈಂದೂರ್ಚಿಝಳಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚಾ ಸರ್ವ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ನತಲಾಚೆಂ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟವ್ನ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ದೆವಾಚೊ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂ ಥಂಯ್ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ವಿಗಾರ್
Rev. Fr. Francis Cornelio

Bookmark and Share