Category: Prayers

ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ

ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ
(ಖುರ್ಸಾರ್ ಸೊಮ್ಯಾನ್ ಉಚಾರ್ಲೆಲಿಂ ೭ ಉತ್ರಾಂ ನಿಯಾಳ್ನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ...)

ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ| ತುಜ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾ ಆನಿ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ಪಣಾ ವರ್ವಿ| ತುವೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮರ್ಣಾಂತ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಚ್ಯಾ ವೊಡ್ನ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಆನಿ ಸಾಸ್ಣಾಚಾ ಮರ್ಣಾಂತ್ಲಿಂ ಸೊಡಯ್ಲಿಂಯ್| ಸಂಸಾರಾಚಾ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರಾ| ತುಕಾ ಖುರ್ಸಾರ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ| ತ್ಯಾ ಕಾಲ್ವಾರ್ ದೊಂಗ್ರಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್| ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆತಾಂ ಆಮಿಂ| ತುಜೆಂ ಭೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಮರಣ್ ನಿಯಾಳ್ತಾಂವ್| ಆನಿ ತುವೆಂ ಖುರ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಚಾರ‍್ಲೆಲಿಂ| ತಿಂ ಸಾತ್ ಅಮೊಲಿಕ್ ಉತ್ರಾಂ| ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂನಿ ಖಂಚಯ್ತಾಂವ್| ಸೊಮಿಯಾ| ತುವೆಂ ತುಕಾ ಖುರ್ಸಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಭೊಗ್ಸುನ್ ಮ್ಹಳೆಂಯ್| “ಬಾಪಾ ತಾಂಕಾಂ ಭೊಗ್ಸಿ| ತೆ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ತಾತ್ ಮ್ಹುಣ್ ತೆ ನೆಣಾಂತ್| ಜೆಜು| ತುಜಿ ದೇಖ್ ಘೆವ್ನ್| ಆಮ್ಕಾಂ ದುಃಖಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್| ಆಮಿ ಭೊಗ್ಸಿತಾಂವ್| ಆನಿ ರಾಗ್, ಮಸರ್, ಹಗೆಂ ಸಾಂಡ್ತಾಂವ್ ಸೊಮಿಯಾ| ಆಪ್ಲೆಂ ಪಾಪ್ ರಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚೊರಾಕ್| ಸರ್ಗ್ ಭಾಸಾವ್ನ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂಯ್:| “ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ| ತುಂ ಸುಖಾಲೋಕಿಂ ಆಸ್ತಾಲೊಯ್”| ಜೆಜು| ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜೆಣ್ಯೆಚಿ ನಿಮಾಣಿಂ ಘಡಿ ಪರ್ಯಾಂತ್| ತುಜ್ಯೆ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೆರ್ ಆಮಿ ಭರ್ವಸ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್| ಸೊಮಿಯಾ| ತುವೆಂ ತುಜ್ಯೆ ಮಾಯೆಕ್| ಸಾಂ. ಜುವಾಂವ್ಚೆ ತಾಬೆನ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂಯ್:| “ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಹೊ ತುಜೊ ಪುತ್| ಪುತಾ, ಹಿ ತುಜಿ ಮಾತಾ|” ಜೆಜು| ತುಜೆ ಮಾಯೆ, ಮರಿಯೆಚೆಂ| ಖರೆಂ ಆನಿ ಮೊವಾಳ್ ಭಕ್ತಿಪಣ್| ಆಮಿ ಆಧಾರ‍್ತೆಲ್ಯಾಂವ್| ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ಸಂಬಂಧಾಂನಿ| ಆಮಿ ಸದಾಂಚ್ ನಿತಳ್ ನಿರ್ಮಳ್ ರಾವ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್| ಸೊಮಿಯಾ| ತುವೆಂ ತುಜೆ ಅಕ್ಲಾಸ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂಯ್:| “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ,| ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ| ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಡ್ಲಾಯ್?”| ಜೆಜು ಸರ್ವಾನಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಆನಿ ನಿರಾಶೆಂತ್ ಆಮಿ ಆಸ್ತಾನಾ, ತುಜೆರ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ರಾವ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್| ಸೊಮಿಯಾ| ಕಠಿಣ್ ವೊಳ್ವೊಳೆ ಭೊಗುನ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂಯ್:| “ಮ್ಹಾಕಾ ತಾನ್ ಲಾಗ್ತಾ| ಜೆಜು| ಅತ್ಮ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಬಚಾವೆ ಪಾಸೊತ್| ಉರ್ಬೆನ್ ಮಾಗೊನ್ ಆನಿ ವಾವುರ್ನ್| ತುಜಿ ಅತ್ಮೀಕ್ ತಾನ್ ಭಾಗೊಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಪೆಚಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್| ಸೊಮಿಯಾ| ತುಜ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್| ಸರ್ಗಿಂಚಾ ಬಾಪಾನ್ ತುಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸಂಪವ್ನ್| ತುವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂಯ್|” ಸಂಪದ್ಲೆಂ| ಜೆಜು ಆಮ್ಚಾ’ಮ್ಚಾ ಭೆಸಾಂನಿ ಆಮಿ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಥರಾನ್ ದೆವಾಚಿ ಆನಿ ಪೆಲ್ಯಾಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್| ಸೊಮಿಯಾ| ಬಾಪಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ತುಜೊ ಅತ್ಮೊ ಭೆಟವ್ನ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂಯ್: “ಬಾಪಾ| ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಅತ್ಮೊ ಒಪ್ಸಿತಾಂ| ಜೆಜು| ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚ್ಯೆ ವೆಳಿಂ| ಹಿಂಚ್ ತುಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಚಾರ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ಅಮರ್ ಅತ್ಮೆ| ತುಜ್ಯೆ ಹಾತಿಂ ಒಪ್ಸುಂಕ್| ಆನಿ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಸಾಂಡುಂಕ್| ತುಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್| ಆಮೆನ್.

ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಬೈಂದೂರ್

Bookmark and Share

ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ

ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ
ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ಸರ್ವ್ ಬರ‍್ಯಾಪಣಾಚಾ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ದೆವಾ| ತುವೆಂ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಅಸೊಯೀ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊಯ್ ಕೀ| ತುಜ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತಾಕ್ ತುವೆಂ ಒಪುನ್ ದಿಲೊಯ್| ಬಾಪಾಚಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತಾ| ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ| ತುವೆಂ ಮ್ಹುಳೆಂಯ್: “ಜಶೆಂ ಮೊಯ್ಜೆನ್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ಪಾಕ್ ಉಬಾರ್ ಲ್ಲೊ| ತಶೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಪುತಾಕ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್| ಕಾಲ್ವಾರಿಚಾ ಖುರ್ಸಾಚೆರ್| ತುವೆಂ ತುಕಾಚ್ ಏಕ್ ಖತಾವಿಣ್ ಬಲಿ ಕಸೊ| ದೆವಾ ಬಾಪಾಕ್ ಭೆಟೊವ್ನ್ ದಿಲೊಯ್| ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಪಾತ್ಕಾಂ ಥಾವ್ನ್| ಆಮ್ಚಿಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಂ ನಿತಳ್ ಕರ್ನ್| ಜಿವಂತ್ ದೆವಾಚಾ ಆರಾಧನಾಕ್| ತಿಂ ಯೋಗ್ಯ್ ಕೆಲಿಂಯ್| ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಬೊಂದೆರಾಖಾಲ್| ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕ್ವಟ್ಲೆಲಿಂ ಆಮಿ| ಸಾಂ. ಪಾವ್ಲು ಸವೆಂ ಮ್ಹುಣ್ತಾಂವ್: “ಆಮ್ಕಾಂ ದುಸ್ರೊ ಮಾನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾಕಾ| ಬಗಾರ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಖುರಿಸ್| ತಾಚೆರ್ ಆಸಾ ಅಮ್ಚೆಂ ತಾರಣ್| ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ಪಣ್| ತಾಚೆಚ್ ವರ್ವಿಂ ಮೆಳ್ತಾ ಆಮ್ಕಾಂ| ಸುಟ್ಕಾ ಆನಿ ಸೊಡ್ವಣ್|”. ಏ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾ| ಸಂಸಾರಾಚಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಉಬಾರ್ಲಾ| ಖುರ್ಸಾಚಾ ರುಪಾರ್| ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಚಿ ಸೊಡ್ವೊಣ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೊ ಆಮ್ಚೊ ದೇವ್| ಏ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾ| ತುಜ್ಯಾ ಘುರ್ತಾ ಮಾರಿಪಾತ್| ಆಮ್ಕಾಂ ದುಸ್ಮಾನಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿಂ ನಿವಾರ‍್ತಾ| ಆಡ್ವಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ರುಕಾಚೆಂ ಫಳ್ ಖಾವ್ನ್| ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಮರಣ್| ಏ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾ ತುಜ್ಯೆರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಅಮೃತ್ ಫಳಾನ್ ಜೆಜುನ್| ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಜಿವಿತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜೊಡುನ್ ದಿಲೆಂ| ಭೂಮಿ ವೈಕುಂಠಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾರ್| ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ದೆಂವ್ಚಾರ್| ಜೆಜುಚಾ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾ| ತುಜ್ಯೆ ವರ್ವಿಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಸಲ್ವಾಲೊ| ದೆಕುನ್ ಏ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾ| ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾತ್ ಝರಿ ಕುರ್ಪೆಚ್ಯೊ| ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ತಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ| ಕಷ್ಟತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಭುಜವಣ್| ಧಣ್ಸತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸವ್ಕಸಾಯ್| ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಭೊಗ್ಸಣೆ| ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ| ಭಕ್ತಿವಂತಾಂಕ್ ಸರ್ಗ್| ಏ ಜಯ್ತೆವಂತಾ ಖುರ್ಸಾ| ತುಜೆರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಾ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರಾನ್| ತುವೆಂ ತುಜ್ಯೆಸ್ತಕಿಂ ದಾಕಂವ್ಚೆ ವೊಳ್ವಳೆ ಆನಿ ಹೀನ್ ಪಣ್| ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಮೊಗಾಂತ್ ಬದ್ಲಿಲೆಂ| ತುಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಡ್ವೊಣೆಚ್ಯಾ ಘುರ್ತಾಕ್ ವೆಂಗ್ ಮಾರ್ನ್| ಭಾವಾರ್ಥಾನ್ ಭರ್ವಸ್ಯಾನ್| ಆನಿ ಮೊಗಾನ್ ಭರೊನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್| ತುಜೆರ್ ಮೊರೊನ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜುಚಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಉಮೊ ದೀವ್ನ್| ತುಜೆ ಮುಳಿಂ ಉಬಿಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯೆ ಮರಿಯೆಚಾ ಮಜತಿನ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಸುಖ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಭೊಂ. ಆಮೆನ್.
ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಬೈಂದೂರ್

Bookmark and Share