Category: News & Events

ಸಂಭ್ರಮಾಚಿ ಪಾಸ್ಕ್ ಪರಭ್ ಆಚರಣ್

ಪಾಸ್ಕಾಚಿ ರಾತ್ ಜುದೆವ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲಿ. ಏಜಿಪ್ತಾಚಾ ಗುಲಾಂಪಣಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಟೊನ್ ನವೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಸ್ಮಾರಕ್ ರಾತ್ ಹಿ. ಕ್ರೀಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾಲಿ. ನವೆಂ ರಚನ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಉಟ್ಲೊ, ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚಾ ದಿವ್ಯ್ ಪ್ರಜಳಾಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆ ಮುಖಮಳ್ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಲೆಂ. ರಾತ್ ದಿಸಾಂ ಬರಿ ಪ್ರಕಾಸ್ಲ್ಯಾ ಸೊಮ್ಯಾ; ಆನಿ ತುಜಾ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ರಾತ್ ಆಸ್ಲೆಂ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಯಾಜಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾವಾರ್ಥಾಚೆ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಜೆಜುಚೆ ಜಿಂವತ್ಪಣ್ ಪಾಸ್ಕಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಸಂಬ್ರಮಿಕ್ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲೆ. ಸುರ್ವೆರ್ ಯಾಜಕಾನ್ ಪಾಸ್ಕಾಚಿ ವಾತ್ ಪೆಟವ್ನ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಸರೊನ್ ಪಾಸ್ಕಾಚಿ ಜಾಗ್ರಣಾಚಿ ಶ್ಲೋಕ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಪರ್ನ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲಿ ದೆವಾಚೆ ಉತಾರ್ ವಾಚುನ್, ದೆವಾಕ್ ಹರ್ಸುನ್ ಶ್ಲೋಕ್ ಗೀತಾ ಗಾಯ್ಲಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯಾಜಕಾನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಉದಾಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದಿತ್ ಕೆಲೆಂ

ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ಪುನರ್ ಜಿಂವತ್ಪಣಾಚೆ ಸತ್ ಹೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ವಜ್ರ್ ಆನಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಡ್ತಿಚೆಂ “ಜರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಜಿವಂತ್ ಕರ್ನ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ನಾ ಆಮಿ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ವ್ಯರ್ಥ್” ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಯಾಜಕಾನ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡುನ್ ಆಮಿ ಪಾತ್ಕಾಂತ್ ಚ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ರಾವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ, ಬಗಾರ್ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್ ಮೊರುನ್ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಪರಿಂ ಆಮಿಯೀ ನವೆಂ ಜೀವನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ತೆದಾಳಾ ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆತಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಪುನರ್ ಜಿಂವತ್ಪಣಾಚಿ ಭಾವಾರ್ಥಾಚೆ ಸತ್ ಆಮಿ ಖರೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ವಾಂಟುನ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಜಿವಂತ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಭಾವಾರ್ಥಾಂತ್ ಥಿರ್ ಕರುನ್ ಶಾಂತಿ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಥಂಯ್ ರಾಜ್ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಪಾಸ್ತಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಸಂದೇಶ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.Bookmark and Share

Priests Message for Holy Week

ಮೊಗಾಳ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾನೊಂ,

ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಶುಭಾಶಯ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಆಮಾ ಸರ್ವಾಂಕ್, ತಾಚಾ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನೆಚೆ ದೆಣೆಂ ಫಾವೊ ಕರುಂದಿ. ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಮಿ ಲಿತುರ್ಜಿಂತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚಾ ಸರ್ವ್ ಫೆಸ್ತಾಂ ಪೈಕಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಫೆಸ್ತ್. ಆಮ್ಚಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ, ಜೆಜುಚಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚೆಂ ಘಡಿತ್ ಹಿ ಪರಬ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಜೆಜುನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾಮರ್ಣಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಬೈಯ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಡ್ಕಾ ಸೊಡ್ವೊಣೆಚೊ ಫಳ್ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಬೊಗ್ಚ್ಯಾಕ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ೪೦ ದಿಸಾನಿಂ ಆಮಿ ಆತ್ಮೀಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಚಲೊಂವ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಆಧಾರಾಚೆಂ ಜಾಂವ್.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಸಭಾರ್ ಸಾಂದೆ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್, ಆದಿಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಸಂಗಿ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆಚರಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕರೆಜ್ಮ್ ಕಾಳ್ ತಶೆಂಚ್ ಪಾಸ್ಕಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾ. ಪರ್ಗಾವಾಂತ್, ವಾವ್ರಾಚೊ ಒತ್ತಡ್, ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಆಡ್ಕಳಿ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಜಾವ್ಚೊಂ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಅನುಭವ್ ಏಕ್ ಆದ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮಾತ್ರ್. ಕಿತೆಂಯಿ ಜಾಂವ್, ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಸಗ್ಳೆ ಸಾಂದೆ ಅಸಲ್ಯಾ ಆಚರಣಾನಿಂ ದೈಹಿಕ್ ಥರಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳನಾಂತ್ ತರೀ ಅತ್ಮೀಕ್ ರೀತಿನ್ ಆನಿ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಲಾಗ್ಗಿಂಚ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹುಳ್ಳೊ ಅನುಭವ್ ಜಿವಂತ್ ಜೆಜು ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಕರುಂ.

ಪರತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಮಾಗೊನ್, ದೆವಾಚೆಂ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.ಫಾ| ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ

ವಿಗಾರ್

Bookmark and Share

Good Friday liturjiik ceremony

ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಚಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾ ಸಂಗೀ ಆರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೆಜುಚಾ ಪಾಶಾವಾಂಚಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಘಡಿಯೆಚಿ ಕಶ್ಟಾಂಚಿ ಕಥಾ, ವಿವಿಧ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಯಾಜಕಾನ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಜೆಜುಚೆ ಕಷ್ಟ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರುನ್ ಹ್ಯಾ ಕರೆಜ್ಮಾಚಾ 40 ದಿಸಾಂನಿ ಜರ್ ಆಮಿ ಬರೆಂ ಆಧಾರುಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ರೀತೀನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲಾ, ತೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಆಮಿ ಫಾವೊ ತ್ಯಾ ಪರಿಂ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ನಾ ತರ್ ಯೆದೊಳ್ ಆಮಿ ಆಧಾರ್ ಲ್ಲೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ವ್ಯರ್ಥ್, ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಬರೆಂ ಆಧಾರುಂಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲಾ ತೆಂ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಾಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಜೊಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜುಚೆ ಖರೆಂ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ಆಮಿ ಜಾತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಂದೇಶ್ ಯಾಜಕಾನ್ ದಿಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಆರಾಧಾನ್ ಕರುನ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂನಿ ಖುರ್ಸಾಚೊ ಉಮೊ ಕಾಣ್ಘೇವ್ನ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ನಮಾನ್ ಅರ್ಪಿಲೊ. ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾಚಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜೆಜುಚೆ ಘಾಯೆಲ್ಲಿ ನೀರ್ಜಿವ್ ಕೂಡ್ ಆನಿ ದುಖೇಸ್ತ್ ಮಾಯೆಚೆ ಇಮಾಜ್ ಪುರ್ಶಾವಾಂರ್ ವ್ಹರುನ್ ಜೆಜುಚೆಂ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಘಡಿಯೆಚೆಂ ಪಾಶಾಂವಾಚೆ ನಿಯಾಳ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂ ಸಂಗೀ ಪುರ್ಶಾವಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೆಂ

Bookmark and Share

ನಿಮಾಣೊ ಬ್ರೆಸ್ತಾರ್

ಸೊಮಿಯಾಚಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾನ್ ವಿಗಾರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪವಿತ್ರ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಜೆಜುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧುವ್ನ್ ಹೆರಾಂಚಿ ಸೆವಾ-ಚಾಕ್ರಿ ತುಮಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಗಾರಾನ್ ೧೨ ಜಣಾಂಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧುಂವ್ಚೆ ರೀತ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ವಿಗಾರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೆರ್ಮಾವಾಂತ್ ಮೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಜೆಜುನ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾರ್ ಹೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಕರಾ, ಜೆಜುಚಾ ತ್ಯಾಗ್ ಆನಿ ಬಲಿದಾನಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಚೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ ಲ್ಲೆಂ ಭಾಗ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಮತಿಂತ್ ದವ್ರುನ್ ಮೀಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ಆಮಿ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಂದೇಶ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ದಿಲೆಂ. ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚಾ ಆರಾಧಾನಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. Continue reading “ನಿಮಾಣೊ ಬ್ರೆಸ್ತಾರ್” »

Bookmark and Share

ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ರಾಮಾಚೊ ಆಯ್ತಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ಸೊಮಿಯಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಹಾತಾಂತ್ ತಾಳ್ವೆ ಧರುನ್ ಜೆಜು ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ನಿಯಾಳುನ್ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೆಂ, ಸುರ್ವೆರ್ ವಿಗಾರಾನ್ ರಾಮ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಜಾತಚ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆ ಉತ್ರಾಂ ಸಂಗೀ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ವಿವರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ತಾಳ್ವೆ ಹಾತಾಂತ್ ಧರುನ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕೆಲೆಂ, ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದನಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೇವ್ನ್ ಸೊಮಿಯಾಚಾ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಕಥಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂನಿ ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲೆಂ. ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಜೆಜುಚಾ ಕಶ್ಟಾಂಚಿ ಘಡಿಂ ನಿಯಾಳ್ ಕರುನ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಬರೆಂ ಅಧಾರುಂಕ್ ಆನಿ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವೊಂಚೆ ತಸಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

Bookmark and Share

ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್


ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಜಾವ್ನ್ 2012 -2013 ವರ್ಸಾಚೆ ದೊತೊರ್ನಿಚೆ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಆನಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾ ಪಾಸತ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಮಿಸಾಚಿ ಭೆಟವ್ಣಿಂ ಕೆಲೆಂ, ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಆನಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂನಿ ಬಲಿದಾನಾಚೆ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಂತ್ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ದೊತೊರ್ನಿಚಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಪುರಾಸ್ಕರ್ ಕಲೆಂ.

ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಖಾಲ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಪರಿಕ್ಷೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೇವ್ನ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಾಂಟ್ಲೆ, ಹ್ಯಾ ಪರಿಕ್ಷೆಂತ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕು| ಮೆಲಿಶಾ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಗರೀಷ್ಟ್ ಅಂಕ್ ಜೊಡುನ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆ ಪದಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆ. ಸಾಂಗಾತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಗೌರವ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಣಿಕೊ ಅರ್ಪುನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.Bookmark and Share

ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಮೀಸ್


ಬೈಂದೂರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಪೂನ್ ಶೆತ್ ಆನಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾಂ ಪರಿಂ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಜಾವ್ನ್, ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ತಲ್ಲೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಸುನಿಲ್ ವೇಗಸ್ ಆನಿ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ ಹಾಂಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ದೇವ್ ಪ್ರಜೆನ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಸುನಿಲ್ ವೇಗಸ್ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೆರ್ಮಾವಾಂತ್ ಸಂದೇಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕಷ್ಟ್ ಅನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಯೆಂವ್ಚೆ ಸಾಮಾನ್ಯ್, ಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಅನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ದೃಢ್ ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ದೆವಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಆಮಿ ಪರಿಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಆಧಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂನಿ ಖುರ್ಸಾಚೆ ರೆಲಿಕೆಕ್ ಆರಾಧನ್ ಕರುನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಅಶೀರ್ವಾದಾಂ ಜೊಡುನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಆನಿ ಮಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.Bookmark and Share

Byndoor Association Celebrates 23 Fruitful Years

ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನಾಚೆ 23ವೊ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಾಚೆ ಆಚರಣ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಸುಕ್ರಾರಾ, ಪೆಬ್ರವರಿ 8 ತಾರಿಕೇರ್ Quick Bite Restaurant Hall, Deira Dubai ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಚರಣ್ ಜಾಲೆಂ.

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನಿತಾ ಹಿಚಾ ಭರತ ನಾಟ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ನ್ರ‍ತ್ಯ್ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ಲೇವಿ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಎಲಿನಾ ಮೊಂತೇರೊ ಹಾಂಚಾ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಗೀತಾ ದ್ವಾರಿಂ ದೆವಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಆಮ್ಚೊಚ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಬೈಂದೂರ್.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಜಾವ್ನಸ್ಲಲೊ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಬಿ.ಜಿ. ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸನ್ಮಾನಿತ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನಾಚಾ ಉದರ್ಗತೆಂತ್ ವಿವಿಧ್ ವಾವ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಮಾಲ್ಗಡೆಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಶ್ರೀ ಸಾಲ್ವದೊರ್ ನಜ್ರೆತ್, ಶ್ರೀ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ನಜ್ರೆತ್, ಶ್ರೀ ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಆಂತೊನ್ ಬಾರೆಟ್ಟೊ ಹಾಣಿಂ ವೇದಿಚೆರ್ ಸಯ್ರೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ವೇದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೇಸ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಬೈಂದೂರ್ಗಾರಾಂಕ್, ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಆನಿ ಹಿತಚಿಂತಕಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗೊನ್ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಮಿಲ್ಲರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನಾಚೆ ಮಟ್ವಿ ಝಳಕ್ ಆನಿ ಸೆವಾ ಸಭೆ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಿ.ಸಿ.ಎ.ಚಾ ಉದರ್ಗತೆಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಹುದ್ದೊ ಸೊಭವ್ನ್ ಸಂಘಾಚಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಶ್ರೀ ಸಾಲ್ವದೊರ್ ನಜ್ರೆತ್, ಶ್ರೀ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ನಜ್ರೆತ್, ಶ್ರೀ ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಆಂತೊನ್ ಬಾರೆಟ್ಟೊ ಹಾಂಕಾ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನಾಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ತಾಂಕಾ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ಸೆವೆಕ್ ಶ್ಲಾಘನ್ ಕರುನ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ, ತಾಂಕಾ ಮಾನ್ ಅರ್ಪಣ್ ಕರುಂಕ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬಿ.ಜಿ. ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಹಾಂಚಾ ಹಾತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಫುಲಾಂಚೊ ತುರೊ ಆನಿ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಕೆಲೆಂ. ವಾವ್ರಾಚಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಹಾಜರ್ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಡಾಯಸಾಚಾ ಪತಿಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀನಾ ಡಾಯಸಾಕ್ ವೇದಿಕೆರ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಡಾಯಸಾಚೆ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಆನಿ ಪುಲಾಂಚೊ ತುರೊ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಅರ್ಪಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ಗಾರಾಂಚಾ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಆನಿ ಮೊಗಾನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬೈಂದೂರ್ಗಾರಾಂಚೊ ಸುಪುತ್ರ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಶ್ರ‍ಿ ಬಿ.ಜಿ. ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಹಾಂಕಾ ವಿವಿಧ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥೊ, ಭಾಸ್, ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಸೆವೆಕ್ ಮಾನ್ ಅರ್ಪಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮಾನೇಸ್ತ್ ಶ್ರ‍ಿ ಬಿ.ಜಿ. ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ತಾಂಚಿ ಮಟ್ವಿ ಪರಿಚಯ್, ಸೆವಾ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ಸಾಧನಾಂ ವಾಚುನ್ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧಾ ಹಿಚೆ ಸಂಗೀ ಗೌರವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಸಾಲ್ವದೊರ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಶಾಲ್ ಪಾಂಗುರ್ನ್ ಆನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ರುಡೊಲ್ಫ್ ಪಿರೇರಾ ಹಾಣಿಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬಿ.ಜಿ. ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ ವರ್ತಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾ, ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಂ ಪರಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪರಿಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪಳೇವ್ನ್ ಆನಿ ಸಂಘಟನಾಚೆ ಎಕ್ವಟ್ ಪಳೇವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಬೈಂದೂರ್ಗಾರಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ, ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಬೈಂದೂರ್ ತಾಲೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೋಷಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ದಶಕ ಥಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ತಾಲೂಕ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲೊ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬಿ.ಜಿ. ಮೋಹನ್ ದಾಸಕ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಉಬೆ ರಾವೊನ್ ತಾಳಿಯಾಂಚಾ ಶಿವೊಂರಾನಿ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಬೈಂದೂರ್ಗಾರಾಂನಿ ದೀರ್ಘ್ ಕಾಳಾಚೆ ಸ್ವಪಾಣ್ ಜಾರಿ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನಾಚಾ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಹರ‍್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರ‍ಿ ಎರಿಕ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಧುವ್ ಕುಮಾರಿ ಗೋಲ್ಡಿನಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಡಿ.ಜೆ. ಜಾವ್ನ್ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಫುಲಾಂಚೊ ತುರೊ ದೀವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೈಂದೂರ್ಗಾರಾಂಚೆ ನಾಂವ್ ಫಾಮಾದ್ ಕರುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಗಾವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಕೊಕ್ಣಿ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಹೆಳ್ ಲ್ಲೆ ಕಲಾಕಾರ್ ಶ್ರೀ ರೊನಿ ಬೈಂದೂರ್ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಬೈಂದೂರ್ ಹಾಂಕಾ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನಾಚಾ ತರ್ಫೆನ್ Sಉರ್ಪ್ರಿಸೆ ರಿತೀನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಗೀತ್, ನಟನಾಂತ್ ತಾಂಚಾ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭಾ ಆನಿ ವಿವಿಧ್ ಶೆತಾಂತ್ ತಾಂಚಾ ಸೆವೆಕ್ ಶ್ಲಾಘನ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಮಾನ್ ಅರ್ಪಣ್ ಕರುನ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬಿ.ಜಿ. ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಹಾಣಿಂ ಶಾಲ್ ಪಾಂಗುರ್ನ್ ಆನಿ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ದೀವ್ನ್ ರೊನಿ ಬೈಂದೂರ್ ಆನಿ ಅಶೋಕ್ ಬೈಂದೂರ್ ಹಾಂಕಾ ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಕೆಲೆಂ. ರೊನಿ ಬೈಂದೂರ್ ಆನಿ ಅಶೋಕ್ ಬೈಂದೂರ್ ಹಾಣಿಂ ಸರ್ವ್ ಬೈಂದೂರ್ಗಾರಾಂಚಾ ಅಭಿಮಾನಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ರುಚಿಕ್ ಜೆವ್ಣಾಂ ಸವೆಂ ಪರತ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಚಲ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಅರ್ವಿನ್, ನೆಹಾ, ರಿಯೊಲಾ, ರೊಶೆಲ್, ನಿಕಿತಾ, ಬೆನಿಟಾ, ಲಿವಾನಾ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಹಾಣಿಂ ಆಕರ್ಷಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆನಿ ಪೊದಾಂ ದೀವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ಮನೋರಂಜನ್ ದಿಲೆಂ.

ಶ್ರ‍ೀ ಅಶೋಕ್ ಬೈಂದೂರ್, ಶ್ರ‍ೀ ಕಿರಣ್ ಲೋಬೊ, ಶ್ರ‍ೀ ರೊಬರ್ಟ್ ನಜ್ರೆತ್ ಆನಿ ಶ್ರ‍ೀ ವಿಲ್ಫೇಡ್ ನಜ್ರೆತ್ ಪೊಕ್ರಿ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಮಧೆಂ-ಮಧೆಂ ಹಾಸ್ಯಾಂಚೆ ಬೊಂಬ್ ಫುಟವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಹಾಸ್ಯಾಂಚೊ ವ್ಹಾಳ್ ವ್ಹಾಳೊವ್ನ್ ಮಜೆದಾರ್ ಫೊಕಾಣಾಂ ಪಾವೊ ಕೆಲೆಂ.

ಶ್ರೀ ರೊನಿ ಬೈಂದೂರ್, ಶ್ರೀ ಮಿಲ್ಲರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಜೆಸಿಂತಾ ನಜ್ರೆತ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ಲೇವಿ ಲೋಬೊ, ಶ್ರೀಮತಿ ಎಲಿನಾ ಮೊಂತೆರೊ, ಶ್ರ‍ಿ ಎರಿಕ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಕುಮಾರಿ ಗೋಲ್ಡಿನಾ ಡಿ’ಸೋಜಾಚಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಾ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಆಕರ್ಷಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಪೊದಾಂ ಗಾವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಚಿ ಮೊನಾಂ ದಾಧೊಶಿಂ ಜಾಲಿಂ.

ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಬೈಂದೂರ್ಗಾರಾಂಚೊ ಸಯ್ರೊ ಆನಿ ಹಿತಚಿಂತಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಗಾರ್ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಪೀಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಚಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲೆ ’ವಿಸಿಲ್ ಮಾರ್’ ಐಟಮ್ ಪೊದಾಕ್ ಸಭಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ಕಂಟ್ರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಚ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಪೀಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಚಿ ಪರಿಚಯ್ ಕರುನ್ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಬಿ.ಸಿ.ಎ.ಚಾ ಅಭಿಮಾನಾಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಪೀಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬಿ.ಸಿ.ಎ. ಚೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾ ಪರಿಂ ಜಾತಾ ಪಳೇವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಪಾಚಾರ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಮನೋರಂಜನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ವಿವಿಧ್ ಸಹಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಗುಲೊಬ್ ದೀವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ, ಶ್ರೀ ಡೊಲ್ಫಿ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ, ಶ್ರೀ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ರೆಬೆರಿಯೊನ್ ಧನ್ಯಾವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ, ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಬೈಂದೂರಾನ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

Bookmark and Share

ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಕಲಾಂಗಣ್ ಸಮಿತಿ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಆನಿ ರಗ್ತಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್

ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚಾ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಸಾಂಜೆಚಾ ವೆಳಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಉಗ್ತ್ಯಾ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ವಿವಿಧ್ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ’ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಕಲಾಂಗಣ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮಿತಿ ಉಗ್ತಾವಣಾಕ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಿ ಲ್ಹಾನ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೆ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ನೃತ್ಯ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚಾ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಗೀತಾ ದ್ವಾರಿಂ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ, ಉಪಾಧಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಡೇನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಪಿರ್ಜೆಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲೊ ಶ್ರೀ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆಲ್ಮೇಡಾ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಡಾಯಸ್ ವೇದಿಕೆರ್ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಆಸೊನ್ ತಾಣಿ ದಿವೊ ಪೆಟೊನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಕಲಾಂಗಣಾಕ್ ದೆವಾಚೊ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊನ್ ’ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಕಲಾಂಗಣ್’ ಸಮಿತಿಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರುನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಡಾಯಸಾನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್, ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಡಾಯಸಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿ ಪಿರೇರಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ’ರಗ್ತಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್’ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಕಲಾಂಗಣ್ ಸಮಿತಿಚಾ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ತಾಂಕಾ ಹೊಗ್ಳಿಗ್ ಆನಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಉಚಾರ್ಲೆಂ.
Report – ByndoorchiZalak.com, Pics – Lawrence Fernades
Bookmark and Share

ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಭ್ ಆಚರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ಪಿರ್ಜೆಂತಿ ಸವೆಂ ಬೆಸ್ಪರ್ ಆನಿ ವಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಬೆಸ್ಪೆರ್ (ಸಾಂಜೆಚೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ) ಕುಂದಾಪುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಹಾಂಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಮಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ರೆಲಿಕೆಚೆ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಚಲೊನ್ ಇತರ್ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಭಿ ದಬಾಜಿಕ್ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮಿಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ಕುಂದಾಪುರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಅನಿಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಕುಂದಾಪುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಹೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಥೋಮಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಣಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ ಹಾಂಚಾ ಸವೆಂ ಹೇರ್ ಸಯ್ರೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನಿ ಮಿಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾಂನಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೇವ್ನ್ ಪಿರ್ಜೆಂತಿ ಸವೆಂ ಸಂಭ್ರಮಾಚ ವಡ್ಲೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಜಾಲೆಂ.

Report by : byndoorchizalak.com
Pics by: Lawrence Fernandes

Bookmark and Share