Category: News & Events

ಕೊಂಪ್ರಿ ಆಯ್ತಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಭ್ ಆಚರಣಾಚಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್, ಆಜ್ ಕೊಂಪ್ರಿ ಆಯ್ತಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಅನಿ ವ್ಹಡಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವರಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಆನಂದ್ ನೊರಾನ್ಹಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಬೆಟಯ್ಲೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ಮಾನ್ ಕರುನ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ಪುರ್ಶಾವಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ, ಅಖ್ರೇಕ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ಆರಾಧಾನ್ ಕರುನ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಘೆತ್ಲೊ.
Bookmark and Share

ಫೆಬ್ರವರಿಚಾ 5 ಆನಿ 6 ತಾರೀಕೆರ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್

ವರ್ಸಾವರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಭ್ ಆಚರಣ್ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮ್ ಫೆಬ್ರವರಿಚಾ 5 ಆನಿ 6 ತಾರೀಕೆರ್ ಚಲ್ತಲೆಂ, ಪೂರ್ವ್ ತಯಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಕೊಂಪ್ರಿಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವರಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಚಲ್ತಲೆಂ, ಹ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ಮಾ| ಬಾ| ಆನಂದ್ ನ್ಹೊರಾನ್ಹಾ (ವ್ಹಡಿಲ್, ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥೊ, ತ್ರಾಸಿ) ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೀಸ್ ಭೆಟಯ್ತಲೆಂ. ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೆಲಿಕೆಚೆ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಚಲ್ತಲೆಂ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ತಾರೀಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6:30 ವರಾರ್ ಬೆಸ್ಪೆರ್ (ಸಾಂಜೆಚೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ) ಪುರ್ಶಾವಾಂ ಸವೆಂ ಆರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೆ ವಿಧಿಂ ಚಲೊನ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ 6 ತಾರೀಕೆರ್ ಬುದ್ವಾರಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ 10:00 ವರಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆ ಫೇಸ್ತ್ ಮೀಸ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಸಯ್ರೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಸಂಗೀ ಚಲ್ತಲೆಂ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ವಿಗಾರ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಂಡಳಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವಿವಿಧ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲೊನ್ ಆಸೊನ್. ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ನವ್ಯಾನ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕೆಚೊ ಸಂಸ್ಥೊ “ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಕಲಾಂಗಣ್” ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾತಲೆಂ, ಸಾಂಗಾತಾ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಕಲಾಂಗಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ “ರಗ್ತಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾತಲೆಂ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ತಾರೀಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಮೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವರಾರ್ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಬಲಿದಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಖುರ್ಸಾ ದೆವಾಸಾಂವಾ ಆನಿ ರೆಲಿಕೆಚೆ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಆಸ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ.


ಹ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್.

Bookmark and Share

ICYM/YCS Annual day celebration at Byndoor

Report and pics by Lawrence Fernandes
ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ಆನಿ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್ ಸಂಘಟನಾಚೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ್ ಸಮಾರಂಭ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ, ಜನೆರ್ 1 ತಾರೀಕ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಬೋವ್ ದಬಾಜಿಕ್ ಥರಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನಾಚಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ನ್ ಸಮಾಜೆಚಾ ಬರ‍್ಯಾಪಣಾಕ್ ವಾಪರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಚೊ ಸಾಂದೊ, ನಟ್, ಕಲಾಕರ್ ಆನಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಜಾದೂ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂತ್ ನಾವಾಡ್ಲಲೊ ಶ್ರೀ ಓಂ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಉಪ್ಪುಂದ ಹಾಂಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ, ಶ್ರೀ ಓಂ ಗಣೇಶ್ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಾಷೆಚಾ ಮೋಗಾನ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಮಾಯ್ ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಳ್ವೊನ್ ವೆಚಾ ವಾಟೆರ್ ಆಸಾ, ತ್ಯಾ ದೆಖುನ್ ಆಮಿ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಉರಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಉಲವ್ನ್ ವಾಡಂವ್ಕ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾ ಪತ್ರೀಕೋದ್ಯಮಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಜೊಡುನ್ ಉನ್ನತ್ ಹಂತಾಚೆ ಅಂಕ್ ಜೊಡುನ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಕು| ಆಶಾ ವೀಣಾ ಡಾಯಸಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರುನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ಜೊಡ್ಲಲೆಂ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಬಾ| ರೊಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್ ಆನಿ ಬಾ| ಸಂತೋಷ್ ನಜ್ರೆತ್ ಹಾಣಿಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಯುವಜಣಾಂನಿ ಧೃಡ್ ಮನಾನ್, ಜೀವನಾಂತ್ ಫುಡಾರಾಚೆ ದಿಶಾ ದವ್ರುನ್, ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸುಫಳ್ ಜೊಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಉಲೊ ದಿಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕು| ಸೀಮಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸಲಹದಾರ್ ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿ ಪಿರೇರಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ. ಐ.ಸಿ.ವೈ,ಎಮ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕು| ಸೀಮಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಾನಿಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ ಆನಿ ಕು| ಕ್ವೀನ್ಸಿ ರೆಬೆರಿಯೊನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಕು| ದಿವ್ಯಾ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಓಂ ಗಣೇಶ್ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾದೂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಆನಿ ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ಆನಿ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್. ಯುವಜಣಾಂನಿ ಆಕರ್ಷಿಕ್ ವಿವಿಧ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಸಾದರ್ ಕರುನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಫಾವೊ ಕೆಲೆಂ.Bookmark and Share

ಕಾಮ್ ವಾಲಿ ಬಾಯೆಚೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಭರಿತ್ ನಾಟ್ಕುಳೊ

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಪರ್ಜಳ್ಚೊ ಬೈಂದೂರ್ ಗಾರಾಂಚೊ ಕಳೊ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಮಿಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಚಿ ಸ್ವರಚಿತ್ ಆನಿ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ "ಕಾಮ್ ವಾಲಿ ಬಾಯೆಚೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್" ಹಾಸ್ಯ್ ಭರಿತ್ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ Video Clip.

Bookmark and Share

St. Sebestian ward Christmas Celebration

ಸಾಂ ಬಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣ್

ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಚೊ ಏಕ್ವಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜನನಾಚೆ ಸಂದೇಶ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿಂ ಮಧೆಂ ವಾಂಟುನ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೆಂ ಸಮಾಜ್ ರೂಪಿತ್ ಕರ್ಚಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಸಾಂ ಬಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಸನ್ವಾರಾ, ದಸೆಂಬರ್ 22 ತಾರೀಕೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 7:00 ವರಾರ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಾಂದೊ ಶ್ರ‍ೀ ಮೊಂತು ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬಿಯಾರ್ ಹಾಂಚಾ ಘರಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಮಾಯಾ-ಮೊಗಾಚೆ ಸಹಮಿಲನಾಚೆ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ.ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ ಹಾಣಿಂ ಜಮ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಧರ್ಮ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಹಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಮಾಯಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ವಾತವರಣ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಮುಖ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಯಡ್ತರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾ ಪೂಜಾರ‍್ತಿ ಆನಿ ಪತ್ರ್ ಕರ್ತ್ ಶ್ರೀ ಅಂದುಕಾ ಎ. ಎಸ್. ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿವಿಧ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಶ್ರೀ ಜೊಕಿಮ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಸರ್ವಾಂ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ, ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಮನ್ ಲೋಬೊ ಹಿಣೆಂ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ, ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಲೋಬೊನ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

Pics & Report By: Lawarence Fernandes

Bookmark and Share

ಸಿ| ಮಾರಿಯ ಬೆಟ್ಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಅರ್ಗಾಂ ಮೀಸ್ಸಿ| ಮಾರಿಯ ಬೆಟ್ಸಿ ರೆಬೆರಿಯೊ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ದೆವಾಚಾ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮೆಳಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಿಮಾಣಿ ಆಂಗೊವ್ಣ್ ಸಂಪೊವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾಂ ಗಾಂವ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆಯ್ತಾರಾ, ದಸೆಂಬರ್ 23 ತಾರೀಕೆರ್ ಸಿ| ಮಾರಿಯ ಬೆಟ್ಸಿನ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂದಾರಾಂ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಸಿ| ಮಾರಿಯ ಬೆಟ್ಸಿ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಾಮ್ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ದೆ| ಫಿಲಿಫ್ ರೆಬೆರಿಯೊ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ರೆಬೆರಿಯೊ ಹಾಂಚಿ ಧುವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಅರ್ಗಾಂ ಮೀಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಸಿ| ಮಾರಿಯ ಬೆಟ್ಸಿಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಂವ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ, ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ತಿಕಾ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

Pics & Report By: Lawrence Fernandes, byndoorchizalak.com

Bookmark and Share

ICYM Annual Day Invitation

ಜನೆರ್ 1 ತಾರೀಕೆರ್, ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನಾಚೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ್

ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಯುವ ಸಕತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ಆಪ್ಲೊ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ, ಜನೆರ್ 1. 2013 ತಾರೀಕೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವೊರಾರ್, ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಾಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷ್ಯಾ ಜೊಡ್ಲಲೆಂ ನವೆಂ ಯಾಜಕ್ ಫಾ| ರೋಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್ ಆನಿ ಫಾ| ಸಂತೋಷ್ ನಜ್ರೆತ್ ಹಾಣಿಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಖ್ಯಾತೆಚೊ ಜಾದುಗಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್ (ಓಂ ಗಣೇಶ್), ಉಪ್ಪುಂದ ಹಾಂಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಸಂಚಾಲನಾಚೆ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವರ್ದಿ ವಾಚನ್, ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಆಸೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಈCYಂ ಸಾಂದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಸಂಚಾಲನಾಚೆ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ, ಸಂಚಲನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕು| ಸೀಮಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸಲಹದಾರ್ ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿ ಪಿರೇರಾ, ಸರ್ವ್ ಸಂಚಾಲನಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಅನಿ ಮಾನಾಚೆಂ ಅಪೊವ್ಣೆಂ ದೀವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

Report by : Lawrence Fernandes, byndoorchizalak.com

Bookmark and Share

Priest’s Christmas Message

ಸಗ್ಳಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಜೆಜುಚಾ ಜಲ್ಮಾಚಾ ಪರ್ಬೆಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುನ್ ವ್ಹಡಾ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ತಾಚಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ಅಮಿ ಸಗ್ಳಿಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಂವ್, ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯೀ ನತಲಾಚೆಂ ಪರಬ್ ಆಚರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ದಿಸಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ವ್ ಅಖೇರ್ ಜಾತಲೆಂ. ತರೀ ಸವಾಲ್ ಆಸಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಆಚರಣ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಉರ್ತಲೆಂ? ಹ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ಆಮಿ ಜಾಪ್ ದಿತಾನಾ, ಜೆಜು ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಬರಿಂ ಖಬರ್ ಆಮ್ಚಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡಿನಾ ತರ್, ಹೆಂ ಆಚರಣ್ ಪೊಕೊಳ್ ಆನಿ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾತಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ಥೊಡಿಂ ಅತ್ಮೀಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುನ್ ಜೆಜುಕ್ ಆಮ್ಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಕುಟ್ಮಾನಿಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚಾ ಜಲ್ಮಾಂ ವೆಳಾರ್ ದೇವ್ ದುತಾನಿಂ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಬರ‍್ಯಾ ಮನಾಚಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಯ್ಲಲಿ ಶಾಂತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಕರುಂದಿ, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಚೊ ಅತ್ಮೀಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಕಾರ್ಯಾನ್ ಹೆರಾಂ ಥೈಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರೇರಣ್ ದೀಂವ್.

Rev. Fr. Francis Curnelio

ದೇವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಹೊ ಮೋಗ್ ಜೆಜು ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಗಾವಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್ ತರೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಎಕ್ವಟಾನ್ ದವರ್ಚಿ ಮೊಗಾಚಿ ಸಕತ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಆಸಾ. ಹಿ ಮೊಗಾಚಿ ಸಕತ್ ಸರ್ವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಮನಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ವೊಡುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗೊನ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಆನಿ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಮಾಗ್ತಾಂ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮಿ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರ್ಚೆಂ ನವೆಂ ವರಸ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನಾಚೆಂ ಆನಿ ಸಮೃದ್ದಚೆಂ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಭಾಗಿ ಸಂಧರ್ಭಿ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾ.

ಪರತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆನಿ ಬೈಂದೂರ್ಚಿಝಳಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚಾ ಸರ್ವ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ನತಲಾಚೆಂ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟವ್ನ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ದೆವಾಚೊ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂ ಥಂಯ್ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ವಿಗಾರ್
Rev. Fr. Francis Cornelio

Bookmark and Share

ಸಾಂ ಬಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣ್

ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಚೊ ಏಕ್ವಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜನನಾಚೆ ಸಂದೇಶ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿಂ ಮಧೆಂ ವಾಂಟುನ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೆಂ ಸಮಾಜ್ ರೂಪಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಬಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸನ್ವಾರಾ, ದಸೆಂಬರ್ 22 ತಾರೀಕೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 7:00 ವರಾರ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಾಂದೊ ಶ್ರ‍ೀ ಮೊಂತು ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬಿಯಾರ್ ಹಾಂಚಾ ಘರಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣ್ ಕಾರ‍್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ.ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಡೆನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿಸಿಲಿಯಾ ರೆಬೆರಿಯೊ, ಕೊವೆಂತಾಚಿ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂ, ಹಾಂಚಾ ಸವೆಂ ಯಡ್ತರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾ ಪೂಜಾರ‍್ತಿ ಆನಿ ಪತ್ರ್ ಕರ್ತ್ ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಅಂದುಕಾ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿವಿಧ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ಮಾಂಡವಳ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಶ್ರೀ ಜೊಕಿಮ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಳವ್ಣಿ ಕರುನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾ.

Report By: Lawarence Fernandes, byndoorchizalak.com

Bookmark and Share

ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷೆಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್


ದೆವಾಚಾ ಸೆವೆಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಸಮರ್ಪಣ್ ಕರ್ನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಭೆಟಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಮೆಳಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಕಚ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಕರುನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಬ್ರ| ರೋಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್ ಆನಿ ಬ್ರ| ಸಂತೋಷ್ ನಜ್ರತ್ ಹಾಣಿಂ ಆಜ್ ಆಪ್ಲೊ ಜಲ್ಮಾಂ ಗಾಂವ್ ಬೈಂದೂರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಚೆ ಹಾತಿ ಥಾವ್ನ್ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಬಾಪಾನಿಂ ನವ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ತೆಲಾಂತ್ ಮಾಖ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಹೋಲಿಕ್ರೊಸ್ ಮೆಳಾಚೆ ಇತರ್ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿಂ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಲೋಕ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್ ವೈಭವಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲ್ಲೆಂ.ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆ ಅತ್ಮೀಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಬಾ| ರೋಯಲ್ ಆನಿ ಬಾ| ಸಂತೋಷ್ ಆನಿ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಪ್ರಥಮ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಗೊವ್ಳಿ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಕಾ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಂವ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಬಾ| ರೋಯಲ್ ಆನಿ ಬಾ| ಸಂತೋಷ್ ಹಾಂಚಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ನವ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಂವ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ, ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ವೆದಿಚೆರ್ ನವ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂ ಸಂಗೀ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ, ಹೋಲಿ ಕ್ರೊಸ್ ಮೆಳಾಚೊ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ವ್ಹಡಿಲ್ ಪ್ರೊವೆನ್ಶಿಯಲ್ ಮಾ| ಬಾ| ಲಿಯೊ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಸಾಂಗಾತಾ ನವ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಚಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್, ನವ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಚೆ ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿಂ, ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಮಾ| ಬಾ| ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ, ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಬಾ| ರೋಯಲ್ ಆನಿ ಬಾ| ಸಂತೋಷ್ ಹೋಲಿಕ್ರೊಸ್ ಮೆಳಾಕ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

ಸಭಾರ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ವರ್ತಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ದೇವ್ ಆಪೊವ್ಣ್ಯಾಚಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ ಪರತ್ ದೋನ್ ಯಾಜಕ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲಾಕ್ ದೆವಾಕ್ ದಿನ್ವಾಸುನ್ ಹ್ಯಾ ಅಪೂರ್ವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ವ್ಹಡಾ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲೆಂ.

Bookmark and Share