Category: News & Events

I.C.Y.M. ಆನಿ Y.C.S. ಸಂಘಟನಾಕ್ ನವೆಂ ಹುದ್ದೆದಾರ್: ರೂಬನ್ ನಜ್ರೆತ್ I.C.Y.M. ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್

Ruban Nazareth

ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ಬೈಂದೂರ್, 2013-2014 ವರ್ಸಾಕ್ ನವ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚೆ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಜೂನ್ 15 ತಾರೀಕೆರ್, ನವೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ, ಸಲಹದಾರ್ ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿ ಪಿರೇರಾ ಹಾಂಚಾ ಸನ್ನಿದಾನಾಚೆರ್ ಸಂಘಟನಾಚೆ ಜಮಾತ್ ಚಲವ್ನ್ ನವೆಂ ಹುದ್ದೆದಾರಾಚೆ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ.

ದಿರೆಕ್ತೊರ್ : ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ : ರೂಬನ್ ನಜ್ರೆತ್
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಪ್ರದೀಪ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ : ಕ್ವಿನ್ಸಿ ರೆಬೆರಿಯೊ
ಸಹ-ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ : ಸೀಮಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
ಖಜನ್ದಾರ್ : ಮಾಥ್ಯು ನಜ್ರೆತ್
ಲೇಕ್ ತಪಸ್ಣಾರ್ : ರಾಹುಲ್ ನಜ್ರೆತ್
ಖೆಳಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ : ಆರ್ಥರ್ ಡಾಯಸ್
ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ : ದಿವ್ಯಾ ನಜ್ರೆತ್
ವಾರಾಡೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ : ಸುನಿಲ್ ರೆಬೆರಿಯೊ
ಮಿಡಿಯಾ ರಿಪೋರ್ಟರ್ : ಪ್ರದೀಪ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಸಲಹದಾರ್ : ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿ ಪಿರೇರಾ

-------------------------------------------------------------------------------------

ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್. ಘಟಕ್:

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಮ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಲೋಬೊ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಫಿಡೆಲ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ : ಪ್ರಿಯಾ ಡಾಯಸ್
ಸಹ-ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ : ಮಿಥಲ್ ನಜ್ರೆತ್
ಖಜನ್ದಾರ್ : ಅವಿತಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
ಯುವತಾರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ : ವಾಯ್ಲೆಟ್ ನಜ್ರೆತ್

ಕುಂದಾಪುರ್ ವಾರಡೊ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್ ಘಟಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ಫಿಡೆಲ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ

Bookmark and Share

ರೊನಿ ಬೈಂದೂರ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ನವೊ ನಿಮಂತ್ರಕ್

ByndoorchiZalak, 16 Jun 2013

ದುಬಾಯ್: ದುಬಾಯಾಂತ್ಲೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್, ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ನಿಮಂತ್ರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರೊನಿ ಬೈಂದೂರ್ (ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್) ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ರೊನಿ ಬೈಂದೂರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯುವ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಯುವ ಮುಖೆಲಿ, ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಗಾವ್ಪಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ, ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದುಬಾಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾನಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಂಘಟಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಮಧುರ್ ತಾಳ್ಯಾಚೊ ಗಾವ್ಪಿ, ಘಣ್ಗಣಿತ್ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದುಬಾಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂನಿ ರೊನಿ ಬೈಂದೂರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಬೈಂದೂರ್ಗಾರಾಚೆ ನಾಂವ್ ಎದೊಳಚ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್, ಕರಾವಳ್ ಮಿಲನ್ ದುಬಾಯ್ ಸಂಘಟನಾನಿ ಕಾರ್ಯಳ್ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿವಿಧ್ ಸೆವಾ ದಿವ್ನ್ ಆಸಾ.
ರೊನಿ ಬೈಂದೂರಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಸಹ-ನಿಮಂತ್ರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಂಕಿವಂತ್ ಬರವ್ಪಿ ನಾನು ಮರೊಲ್ ಆನಿ ಖಜನ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕೋಟಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚೆ ಮುಖ್ಯ್ ಕಾರ್ಭಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

Bookmark and Share

ನವೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾಕ್ ಬರೊ ಸ್ವಾಗತ್

ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ ವರ್ಗಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ, ನವೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಾರ್ಕಳ್ ಮಿಯಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಿಗಾರಾಚೆ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ತಾಂಚೆ ಆಗಮನ್ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾ, ಸಭಾರ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಬೈಂದೂರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಸಾಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ದೇವ್ ಪ್ರಜೆನ್ ತಾಂಕಾ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ.
ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ ಮಿಯಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ತಾಸ್ತಾನಾ, ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊನ್ ಪುಲಾಂಚೊ ಹಾರ್ ಘಾಲುನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಸರುನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ವೇದಿಚೆರ್ ಚಲ್ಲ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಬಿಸ್ಪಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ತಶೆಂಚ್ ವಾರಾಡೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾ| ಬಾ| ಅನಿಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಂಚಾ ಸನ್ನಿದಾನಾಚೆರ್ ನಿರ್ಗಮನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊನ್ ನವೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ದೀವ್ನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಡೆನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಪತ್ರಾಂ ನವ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಕ್ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ವಾತ್ ಪೆಟವ್ನ್ ನವ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಕ್ ತಾಂಚೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಹಕಾರ್ ಭಾಸಾವ್ಣಿಂ ಕೆಲೆಂ.
ಉಪ್ರಾಂತ್ ನವೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ನವ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಜರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಬರಿಂ, ಯುವಜಣಾಂ ಥಂಯ್ ಯುವಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ವಿಧೇಯ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚಾ ತಾಂಚಾ ಮನೋಸ್ಥಿತೆಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಮೋಗ್, ವಿಶ್ವಾಸ್, ಗೌರವ್ ಜೊಡುನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಬರೆಪಣ್ ಜೊಡ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲೊ.
ನವೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಎ. ಡಿ’ಲೀಮಾ, ತ್ರಾಸಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಅನಿಲ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ, ಕಾರ್ಕಳ್ ಮಿಯಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ನವ್ಯಾನ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಜೆರೊಮ್ ಮೊಂತೆರೊ, ಕೊಟೇಶ್ವರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಮಾ| ಬಾ| ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಮಾ| ಬಾ| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಮಾ| ಬಾ| ಮೈಕೆಲ್ ಡಾಯಸ್ ಆನಿ ಮಿಯಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ.
ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಲೋಬೊನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿಸಿಲಿಯಾ ರೆಬೆರಿಯೊನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಟೇನಿ ಡಾಯಸಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.
Bookmark and Share

ಬೈಂದೂರ್ಚಾ ದೇವ್ ಪ್ರಜೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ವಿದಾಯ್


Continue reading “ಬೈಂದೂರ್ಚಾ ದೇವ್ ಪ್ರಜೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ವಿದಾಯ್” »

Bookmark and Share

ಅಕ್ರೇಚೊ ನಮಾನ್


[ಮೊಗಾಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾನೊಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ವಿದಾಯ್ ಮಾಗ್ತಾಸ್ತಾನಾ ತಾಂಚಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಬೈಂದೂರ್ಚಿಝಳಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಾಣಿ ದವರ್ಲ್ಯಾ. ತರ್, ಆಮ್ಚಿಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್ ತುಮ್ಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆನಿ ಸಂದೇಶ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೀವ್ನ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಬರೊ ವಿದಾಯ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾಂವ್.]

Bookmark and Share

ಸಾಂ ಬಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಮಿನಿನ್ ಜೆಜು ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ವಿದಾಯ್

ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಚಾ ಸೆವೆಕ್ ತೃಪ್ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾ, ಹ್ಯಾ ತೃಪ್ತೆಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂನಿ ಭಕ್ತಿಪಣ್, ಏಕ್ವಟ್ ಆನಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮನೋಭಾವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದೆಕುನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ವಿದಾಯ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಭೊಗಾನಾ, ಬಗರ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಸೆವಾ ಅರ್ಪಿಲ್ಲೆಂ ಸಂತುಷ್ಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಹೊಚ್ಚ್ ಮನೋಭಾವ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಥಂಯ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂ ಬಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಮಿನಿನ್ ಜೆಜು ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದಾಯ್ ಮಾಗ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ವಿಗಾರಾಚಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲಿಂ.
ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊವೆತಾಂತ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಸೆವಾ ಅರ್ಪುನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚಾ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣ್ ಸಿ|ಅನ್ಸಿಯಾಕ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ವಿದಾಯ್ ಮಾಗೊನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಗುರ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಾನೇಸ್ತಾನಿ ವಿಗಾರ್ ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಆನಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಶ್ಲಾಘನ್ ಕರುನ್ ಆಪ್ಲಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ತಾಣಿಂ ಉಚಾರ್ಲಿ. ಸರ್ವಾಂನಿ ವಿಗಾರಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್ ತಾಂಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಜಯ್ತ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ.Bookmark and Share

ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ ವರ್ಗಾವಣ್ ಆನಿ ನವೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ

Rev. Fr. Francis Cornelio

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿವಿಧ್ ಸಂಗ್ತಿನಿ ಜಿವಾಳ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಕ್ ವ್ಹಡಾ ಮೊಗಾ-ಮಾಯ್ಪಾಸಾನ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರುನ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚೊ ಹುಸ್ಕೊ, ಯುವಜಣಾಂ ಥಂಯ್ ಉರ್ಬಾ, ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ವಟ್, ಹೆರ್ ಸಮೊಡ್ತಿಚಾ ಭಾಂವ್ಡಾ ಮಧೆಂ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸಾರುನ್, ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಿಶಾಲ್, ಮೊವಾಳ್, ಖಾಲ್ತೆಪಣಾನ್ ಮೋಗ್ ದಾಕವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಚಿ ಮನಾ ಜಿಕೊನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಅತ್ಮೀಕ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲೊ ಆಮ್ಚೊ ಮೊಗಾಳ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ವಿರಾಮ್ ಘೇವ್ನ್, ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಖಾತಿರ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ದೈವಿಕ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೆ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಪೊಟ್ಟಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೈವಿಕ್ ಸೆವಾ ಭೆಟಂವ್ಚೆ ತಾಂಚಿ ಆಪೆಕ್ಷಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

Rev. Fr. Ronald Miranda


ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊಚಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಸಾಂ. ಡೊಮಿನಿಕಾಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಮಿಯಾರ್-ಕಾರ್ಕಳ್ ವಾರಾಡೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ ಹಾಣಿ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ನವೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಮೇ 27 ತಾರೀಕೆರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಯೇವ್ನ್ ವಿಗಾರಾಚೆ ಸ್ಥಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುನ್ ಘೆತಲೆ. ಮ್ಹಣ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಮೇ 26 ತಾರೀಕೆರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊಕ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಆನಿ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ದಿನ್ವಾಸ್ ಆನಿ ವಿದಾಯ್ ಮಾಗ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ.

Bookmark and Share

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್


ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಎಪ್ರೀಲ್ 28 ತಾರಿಕೇರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ 17 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೆಜುಕ್ ತಾಂಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಚರ್ಸಿಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ ಹಾಂಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಯ್ರೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂನಿ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವೆಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ರೋಮನ್ ಟೀಚರಿನ್ ಕುಮಕ್ ದಿಲ್ಯಾ.Bookmark and Share

Holy Cross Kinder Garten School Inauguration

ಬೈಂದೂರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಕೊವೆಂತಾಂತ್, ಫಾತಿಮಾ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚಾ ಮೆಳಾಚಾ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂನಿ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ Holy Cross Kinder Garten ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಎಪ್ರಿಲ್ 4 ತಾರೀಕೆರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲೆಂ.
ಸುರ್ವೆರ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಮಿಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭಟಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ನವ್ಯಾನ್ ನಿರ್ಮಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಸಿ| ಅಂತೋನಿಯಮ್ಮಾನ್ ಫಿಂತ್ ಕಾತರ್ನ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರಾನ್ ದಿವೊ ಪೆಟೊವ್ನ್ ನವ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರುನ್ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಿ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂಕ್ ತಾಣಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾಕ್ ಕೊವೆಂತಾಚಾ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂನಿ ಫುಲಾಂಚೊ ತುರೊ ಆನಿ ಕಾಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಅರ್ಪಿಲೆಂ, ಸಾಂಗಾತಾ ನವೆಂ ಬಾಂದಾಪ್ ನಿರ್ಮಿತ್ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಡೆನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತಾಕ್ ಆನಿ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಜೊನ್ಸನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ತಾಂಚಾ ಉದಾರ್ ಮಾನಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ನ್ ಗೌರವ್ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂನಿ ತಾಂಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರುನ್ ಗೌರವ್ ಅರ್ಪಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಕಾಣಿಕ್ ಅರ್ಪಿಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಿ ವಿಗಾರಾನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಿ| ಅಂತೋನಿಯಮ್ಮ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ತಾಣಿ ಭೆಟಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ತಾಂಕಾ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.Bookmark and Share

ಸಂಭ್ರಮಾಚಿ ಪಾಸ್ಕ್ ಪರಭ್ ಆಚರಣ್

ಪಾಸ್ಕಾಚಿ ರಾತ್ ಜುದೆವ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲಿ. ಏಜಿಪ್ತಾಚಾ ಗುಲಾಂಪಣಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಟೊನ್ ನವೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಸ್ಮಾರಕ್ ರಾತ್ ಹಿ. ಕ್ರೀಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾಲಿ. ನವೆಂ ರಚನ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಉಟ್ಲೊ, ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚಾ ದಿವ್ಯ್ ಪ್ರಜಳಾಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆ ಮುಖಮಳ್ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಲೆಂ. ರಾತ್ ದಿಸಾಂ ಬರಿ ಪ್ರಕಾಸ್ಲ್ಯಾ ಸೊಮ್ಯಾ; ಆನಿ ತುಜಾ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ರಾತ್ ಆಸ್ಲೆಂ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಯಾಜಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾವಾರ್ಥಾಚೆ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಜೆಜುಚೆ ಜಿಂವತ್ಪಣ್ ಪಾಸ್ಕಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಸಂಬ್ರಮಿಕ್ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲೆ. ಸುರ್ವೆರ್ ಯಾಜಕಾನ್ ಪಾಸ್ಕಾಚಿ ವಾತ್ ಪೆಟವ್ನ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಸರೊನ್ ಪಾಸ್ಕಾಚಿ ಜಾಗ್ರಣಾಚಿ ಶ್ಲೋಕ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಪರ್ನ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲಿ ದೆವಾಚೆ ಉತಾರ್ ವಾಚುನ್, ದೆವಾಕ್ ಹರ್ಸುನ್ ಶ್ಲೋಕ್ ಗೀತಾ ಗಾಯ್ಲಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯಾಜಕಾನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಉದಾಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದಿತ್ ಕೆಲೆಂ

ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ಪುನರ್ ಜಿಂವತ್ಪಣಾಚೆ ಸತ್ ಹೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ವಜ್ರ್ ಆನಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಡ್ತಿಚೆಂ “ಜರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಜಿವಂತ್ ಕರ್ನ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ನಾ ಆಮಿ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ವ್ಯರ್ಥ್” ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಯಾಜಕಾನ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡುನ್ ಆಮಿ ಪಾತ್ಕಾಂತ್ ಚ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ರಾವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ, ಬಗಾರ್ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್ ಮೊರುನ್ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಪರಿಂ ಆಮಿಯೀ ನವೆಂ ಜೀವನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ತೆದಾಳಾ ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆತಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಪುನರ್ ಜಿಂವತ್ಪಣಾಚಿ ಭಾವಾರ್ಥಾಚೆ ಸತ್ ಆಮಿ ಖರೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ವಾಂಟುನ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಜಿವಂತ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಭಾವಾರ್ಥಾಂತ್ ಥಿರ್ ಕರುನ್ ಶಾಂತಿ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಥಂಯ್ ರಾಜ್ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಪಾಸ್ತಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಸಂದೇಶ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.Bookmark and Share