Category: News & Events

ಸಿ| ಮಾರಿಯ ಬೆಟ್ಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಅರ್ಗಾಂ ಮೀಸ್ಸಿ| ಮಾರಿಯ ಬೆಟ್ಸಿ ರೆಬೆರಿಯೊ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ದೆವಾಚಾ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮೆಳಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಿಮಾಣಿ ಆಂಗೊವ್ಣ್ ಸಂಪೊವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾಂ ಗಾಂವ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆಯ್ತಾರಾ, ದಸೆಂಬರ್ 23 ತಾರೀಕೆರ್ ಸಿ| ಮಾರಿಯ ಬೆಟ್ಸಿನ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂದಾರಾಂ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಸಿ| ಮಾರಿಯ ಬೆಟ್ಸಿ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಾಮ್ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ದೆ| ಫಿಲಿಫ್ ರೆಬೆರಿಯೊ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ರೆಬೆರಿಯೊ ಹಾಂಚಿ ಧುವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಅರ್ಗಾಂ ಮೀಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಸಿ| ಮಾರಿಯ ಬೆಟ್ಸಿಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಂವ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ, ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ತಿಕಾ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

Pics & Report By: Lawrence Fernandes, byndoorchizalak.com

Bookmark and Share

ICYM Annual Day Invitation

ಜನೆರ್ 1 ತಾರೀಕೆರ್, ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನಾಚೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ್

ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಯುವ ಸಕತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ಆಪ್ಲೊ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ, ಜನೆರ್ 1. 2013 ತಾರೀಕೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವೊರಾರ್, ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಾಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷ್ಯಾ ಜೊಡ್ಲಲೆಂ ನವೆಂ ಯಾಜಕ್ ಫಾ| ರೋಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್ ಆನಿ ಫಾ| ಸಂತೋಷ್ ನಜ್ರೆತ್ ಹಾಣಿಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಖ್ಯಾತೆಚೊ ಜಾದುಗಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್ (ಓಂ ಗಣೇಶ್), ಉಪ್ಪುಂದ ಹಾಂಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಸಂಚಾಲನಾಚೆ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವರ್ದಿ ವಾಚನ್, ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಆಸೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಈCYಂ ಸಾಂದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಸಂಚಾಲನಾಚೆ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ, ಸಂಚಲನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕು| ಸೀಮಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸಲಹದಾರ್ ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿ ಪಿರೇರಾ, ಸರ್ವ್ ಸಂಚಾಲನಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಅನಿ ಮಾನಾಚೆಂ ಅಪೊವ್ಣೆಂ ದೀವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

Report by : Lawrence Fernandes, byndoorchizalak.com

Bookmark and Share

Priest’s Christmas Message

ಸಗ್ಳಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಜೆಜುಚಾ ಜಲ್ಮಾಚಾ ಪರ್ಬೆಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುನ್ ವ್ಹಡಾ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ತಾಚಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ಅಮಿ ಸಗ್ಳಿಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಂವ್, ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯೀ ನತಲಾಚೆಂ ಪರಬ್ ಆಚರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ದಿಸಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ವ್ ಅಖೇರ್ ಜಾತಲೆಂ. ತರೀ ಸವಾಲ್ ಆಸಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಆಚರಣ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಉರ್ತಲೆಂ? ಹ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ಆಮಿ ಜಾಪ್ ದಿತಾನಾ, ಜೆಜು ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಬರಿಂ ಖಬರ್ ಆಮ್ಚಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡಿನಾ ತರ್, ಹೆಂ ಆಚರಣ್ ಪೊಕೊಳ್ ಆನಿ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾತಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ಥೊಡಿಂ ಅತ್ಮೀಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುನ್ ಜೆಜುಕ್ ಆಮ್ಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಕುಟ್ಮಾನಿಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚಾ ಜಲ್ಮಾಂ ವೆಳಾರ್ ದೇವ್ ದುತಾನಿಂ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಬರ‍್ಯಾ ಮನಾಚಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಯ್ಲಲಿ ಶಾಂತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಕರುಂದಿ, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಚೊ ಅತ್ಮೀಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಕಾರ್ಯಾನ್ ಹೆರಾಂ ಥೈಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರೇರಣ್ ದೀಂವ್.

Rev. Fr. Francis Curnelio

ದೇವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಹೊ ಮೋಗ್ ಜೆಜು ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಗಾವಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್ ತರೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಎಕ್ವಟಾನ್ ದವರ್ಚಿ ಮೊಗಾಚಿ ಸಕತ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಆಸಾ. ಹಿ ಮೊಗಾಚಿ ಸಕತ್ ಸರ್ವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಮನಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ವೊಡುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗೊನ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಆನಿ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಮಾಗ್ತಾಂ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮಿ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರ್ಚೆಂ ನವೆಂ ವರಸ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನಾಚೆಂ ಆನಿ ಸಮೃದ್ದಚೆಂ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಭಾಗಿ ಸಂಧರ್ಭಿ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾ.

ಪರತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆನಿ ಬೈಂದೂರ್ಚಿಝಳಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚಾ ಸರ್ವ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ನತಲಾಚೆಂ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟವ್ನ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ದೆವಾಚೊ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂ ಥಂಯ್ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ವಿಗಾರ್
Rev. Fr. Francis Cornelio

Bookmark and Share

ಸಾಂ ಬಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣ್

ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಚೊ ಏಕ್ವಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜನನಾಚೆ ಸಂದೇಶ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿಂ ಮಧೆಂ ವಾಂಟುನ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೆಂ ಸಮಾಜ್ ರೂಪಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಬಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸನ್ವಾರಾ, ದಸೆಂಬರ್ 22 ತಾರೀಕೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 7:00 ವರಾರ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಾಂದೊ ಶ್ರ‍ೀ ಮೊಂತು ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬಿಯಾರ್ ಹಾಂಚಾ ಘರಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣ್ ಕಾರ‍್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ.ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಡೆನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿಸಿಲಿಯಾ ರೆಬೆರಿಯೊ, ಕೊವೆಂತಾಚಿ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂ, ಹಾಂಚಾ ಸವೆಂ ಯಡ್ತರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾ ಪೂಜಾರ‍್ತಿ ಆನಿ ಪತ್ರ್ ಕರ್ತ್ ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಅಂದುಕಾ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿವಿಧ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ಮಾಂಡವಳ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಶ್ರೀ ಜೊಕಿಮ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಳವ್ಣಿ ಕರುನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾ.

Report By: Lawarence Fernandes, byndoorchizalak.com

Bookmark and Share

ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷೆಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್


ದೆವಾಚಾ ಸೆವೆಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಸಮರ್ಪಣ್ ಕರ್ನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಭೆಟಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಮೆಳಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಕಚ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಕರುನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಬ್ರ| ರೋಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್ ಆನಿ ಬ್ರ| ಸಂತೋಷ್ ನಜ್ರತ್ ಹಾಣಿಂ ಆಜ್ ಆಪ್ಲೊ ಜಲ್ಮಾಂ ಗಾಂವ್ ಬೈಂದೂರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಚೆ ಹಾತಿ ಥಾವ್ನ್ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಬಾಪಾನಿಂ ನವ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ತೆಲಾಂತ್ ಮಾಖ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಹೋಲಿಕ್ರೊಸ್ ಮೆಳಾಚೆ ಇತರ್ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿಂ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಲೋಕ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್ ವೈಭವಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲ್ಲೆಂ.ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆ ಅತ್ಮೀಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಬಾ| ರೋಯಲ್ ಆನಿ ಬಾ| ಸಂತೋಷ್ ಆನಿ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಪ್ರಥಮ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಗೊವ್ಳಿ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಕಾ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಂವ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಬಾ| ರೋಯಲ್ ಆನಿ ಬಾ| ಸಂತೋಷ್ ಹಾಂಚಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ನವ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಂವ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ, ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ವೆದಿಚೆರ್ ನವ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂ ಸಂಗೀ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ, ಹೋಲಿ ಕ್ರೊಸ್ ಮೆಳಾಚೊ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ವ್ಹಡಿಲ್ ಪ್ರೊವೆನ್ಶಿಯಲ್ ಮಾ| ಬಾ| ಲಿಯೊ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಸಾಂಗಾತಾ ನವ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಚಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್, ನವ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಚೆ ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿಂ, ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಮಾ| ಬಾ| ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ, ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಬಾ| ರೋಯಲ್ ಆನಿ ಬಾ| ಸಂತೋಷ್ ಹೋಲಿಕ್ರೊಸ್ ಮೆಳಾಕ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

ಸಭಾರ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ವರ್ತಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ದೇವ್ ಆಪೊವ್ಣ್ಯಾಚಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ ಪರತ್ ದೋನ್ ಯಾಜಕ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲಾಕ್ ದೆವಾಕ್ ದಿನ್ವಾಸುನ್ ಹ್ಯಾ ಅಪೂರ್ವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ವ್ಹಡಾ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲೆಂ.

Bookmark and Share

ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ದೇವ್ ಆಪೊವ್ಣ್ಚಾಚಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ ಬ್ರ| ರೋಯಲ್ ಆನಿ ಬ್ರ| ಸಂತೋಷ್


[ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ದೇವ್ ಆಪೊವ್ಣ್ಯಾಚಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ ಫುಲ್ ಲ್ಲಿಂ ದೋನ್ ಫುಲಾಂ ಬ್ರ| ರೋಯಲ್ ಆನಿ ಬ್ರ| ಸಂತೋಷ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮೆಳಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್, 14 ವರ್ಸಾಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ಸೊಂಪೊವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಬೈಂದೂರ್ಚಿಝಳಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬ್ರ| ರೋಯಲ್ ಆನಿ ಬ್ರ| ಸಂತೋಷ್ ಹಾಂಚಿ ಮಟ್ವಿ ಪರಿಚಯ್]

ಬ್ರ| ರೋಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್

ಬ್ರ| ರೋಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್ ಪುರ್ತೆಂ ನಾಂವ್ ರೋಯಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಜ್ರೆತ್, ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಶ್ರೀ ಪೀಟರ್ ನಜ್ರೆತ್ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾರ್ಮಿನ್ ನಜ್ರೆತ್ ಹಾಂಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನ್ 1982 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಗೋಸ್ತಾಚಾ 2 ತಾರೀಕೆರ್ ಹಾಂಚೊ ಜಲ್ಮ್. ಬೈಂದೂರ್ಚಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರಕಾರಿ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಉಪ್ಪುಂದ-ಅಂಬಾಗಿಲು ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕಾಪ್ ಸೊಂಪೊವ್ನ್, 1998 ಇಸ್ವೆಂತ್ ದೇವ್-ಆಪೊವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮೆಳಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಮೆಳಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಕೇರಳ, ತ್ರಿಪುರ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾನಿ ತಾಂಚೆ ಕೊಲೆಜಿಚೆ ಅನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ , ತಮಿಳುನಾಡು ಏರ್ ಕಾಡಾಂತ್ ನೋವೀಶಿಯೆಟ್ ತರ್ಭೆತಿ ಸೊಂಪೊವ್ನ್ , 2006 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮೇಯಾಚಾ 30 ತಾರೀಕೆರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ಪಯ್ಲಿಂ ಆಂಗೊವ್ಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೂನಾ ಜ್ನಾನ ದೀಪಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಾಂತ್ ತತ್ವ್-ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆ ಆನಿ ದೇವ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆ ಶಿಕಾಪ್ ಸೊಂಪೊವ್ನ್, 2012, ಫೆಬ್ರೆರ್ 11 ತಾರೀಕೆರ್ ನಿಮಾಣಿ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಕರುನ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ 12 ತಾರೀಕೆರ್ ದಿಯಾಕೊನಾಚಿ ಓಡ್ದ್ ಪೂನಾಚೆ ಬಿಸ್ಪ್ ಅ| ಮಾ| ಥೋಮಸ್ ದಾಬ್ರೆ ಹಾಂಚೆ ಹಾತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಜೆಜುರಾಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ದಿಯಾಕೊನಾಚೆ ಸೆವಾ ಆನಿ ತರ್ಭೆತಿ ಜೊಡುನ್ 14 ವರ್ಸಾಂ ಸೆಮಿನರಿಚೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ಸೊಂಪೊವ್ನ್ ಸೊಮಾರಾ, ದಸೆಂಬರ್ 10 ತಾರೀಕೆರ್ ಆಪ್ಲೊ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್, ಭಾವ್, ಸಾಂಗಾತಾ ಕುಟ್ಮಾಂ ಸಮೇತ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಗೊವ್ಳಿ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ಜೊಡುನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಜಿವಿತಾಚೆ ಮಹತ್ವಾಚೆ ಘಡಿಯೆಕ್ ಬ್ರ| ರೋಯಲ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾತ್.ಬ್ರ| ಸಂತೋಷ್ ನಜ್ರೆತ್;

ಬ್ರ| ಸಂತೋಷ್ ನಜ್ರೆತ್ ಪುರ್ತೆಂ ನಾಂವ್ ಸಂತೋಷ್ ಜೇಕಬ್ ನಜ್ರೆತ್, ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಶ್ರೀ ವಲೇರಿಯನ್ ನಜ್ರೆತ್ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮರಿಯಾ ನಜ್ರೆತ್ ಹಾಂಚೊ ನಿಮಾಣೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನ್ 1982 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜುಲಾಯೆಚಾ 26 ತಾರೀಕೆರ್ ಹಾಂಚೊ ಜಲ್ಮ್. ಬೈಂದೂರ್ಚಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೈಂದೂರ್ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕಾಪ್ ಸೊಂಪೊವ್ನ್, 1998 ಇಸ್ವೆಂತ್ ದೇವ್-ಆಪೊವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮೆಳಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಮೆಳಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಕೇರಳ, ತ್ರಿಪುರ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾನಿ ತಾಂಚೆ ಕೊಲೆಜಿಚೆ ಅನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ , ತಮಿಳುನಾಡು ಏರ್ ಕಾಡಾಂತ್ ನೋವೀಶಿಯೆಟ್ ತರ್ಭೆತಿ ಸೊಂಪೊವ್ನ್ , 2006 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮೇಯಾಚಾ 30 ತಾರೀಕೆರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ಪಯ್ಲಿಂ ಆಂಗೊವ್ಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೂನಾ ಜ್ನಾನ ದೀಪಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಾಂತ್ ತತ್ವ್-ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆ ಆನಿ ದೇವ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆ ಶಿಕಾಪ್ ಸೊಂಪೊವ್ನ್, 2012, ಫೆಬ್ರೆರ್ 11 ತಾರೀಕೆರ್ ನಿಮಾಣಿ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಕರುನ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ 12 ತಾರೀಕೆರ್ ದಿಯಾಕೊನಾಚಿ ಓಡ್ದ್ ಪೂನಾಚೆ ಬಿಸ್ಪ್ ಅ| ಮಾ| ಥೋಮಸ್ ದಾಬ್ರೆ ಹಾಂಚೆ ಹಾತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ದಿಯಾಕೊನಾಚೆ ಸೆವಾ ಆನಿ ತರ್ಭೆತಿ ಜೊಡುನ್ 14 ವರ್ಸಾಂ ಸೆಮಿನರಿಚೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ಸೊಂಪೊವ್ನ್ ಸೊಮಾರಾ, ದಸೆಂಬರ್ 10 ತಾರೀಕೆರ್ ಆಪ್ಲೊ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್, ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿಂ, ಕುಟ್ಮಾಂ ಸಮೇತ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಗೊವ್ಳಿ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ಜೊಡುನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಜಿವಿತಾಚೆ ಮಹತ್ವಾಚೆ ಘಡಿಯೆಕ್ ಬ್ರ| ಸಂತೋಷ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾತ್.


Bookmark and Share

ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನಾ ಥಾವ್ನ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಆಚರಣ್

ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನಾಚೆ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಸುಕ್ರಾರಾ, ನವೆಂಬರ್ ೨೩ ತಾರಿಕೇರ್, ಮಮ್ಜಾರ್ ಬೀಚ್ ಪಾರ್ಕ್, ದುಬಾಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವ್ಹಡಾ ಖುಶಾಲಾಯೆನ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರ‍ೀ ರುಡೊಲ್ಫ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಜಮ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೆರ್ ದೆವಾಚೊ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗೊನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಕೆಲೆಂ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಜಮ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾನಿ ಆಪಾಪ್ಲೆಂ ಪರಿಚಯ್ ಸಾಂಗುನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲೆಂ.


ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ರೊನಿ ಬೈಂದೂರ್ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಬೈಂದೂರ್ ಹಾಣಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಿಕ್ನಿಕಾಚೆ ಮಾಂಡಾವಳಿಚಿ ಮಟ್ವೊ ವಿವರಣ್ ದೀವ್ನ್, ಕಿತೆಂಚ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸರ್ವ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಆನಿ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಹರ‍್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೈಟ್ ಟೀಮ್, ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ಆನಿ ಬ್ಲೂ ಟೀಮ್ ಅಶೆಂ ತೀನ್ ಪಂಗಡ್ ಕರುನ್ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ತಾಂಚೊ ಮುಖೆಲಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಜಾತಚ್, ಎಕೇಕಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ತಾಂಚಿ ತಾಲೆಂತಾ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ಸನ್ನೀವೆಶಾಚೆ ಪಂಗಡ್ ನಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್, ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್, ಏರ್ ಹೊಸ್ಟೆಸ್, ಘರಾಂತ್ ಸಾಂದೊ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚೆ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಘಡಿತ್, ಮಾಂಯ್-ಸುನಾ ಮಧೆಂ ವಾದ್-ವಿವಾದ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಸೈರಿಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ, ಥಿಯೆಟರಾ ಮುಖಾರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕಾರ್ ಟಿಕೇಟ್ ವಿಕ್ರಾಪ್, ಮೊನೆಂ ನಟನ್, ಸಾಂಗಾತಾ ವಿವಿಧ್ ಖೆಳಾ ಸ್ಪರ್ದೆ ಆನಿ ಥರಾವಳ್ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಕ್ ಜವಾಬ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಹರ‍್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾನಿ ಆಪ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದಾಧೊಶಿ ಮನೋರಂಜನ್ ದಿಲೆಂ. ಪಂಗಡ್ ನಟನಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂಚಾ ಆಕರ್ಷಕ್ ನಟನ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವೊನ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ, ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ತಾಂಚಾ ಸಾಮರ್ಥೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಅಂಕ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಖ್ರ‍ೇಕ್ ವೈಟ್ ಟೀಮ್ ಗರಿಷ್ಟ್ ಅಂಕ್ ಜೊಡುನ್ ವಿಜೇತ್ ಟೀಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಆಯ್ತಾರಾ ನವಂಬರ್ ೨೫ ತಾರಿಕೇರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬೈಂದೂರ್ಚಿಝಳಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಕ್ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನಾಚೆ ತರ್ಫೆನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ರೊನಿ ಬೈಂದೂರಾನ್ ಬೈಂದೂರ್ಚಿಝಳಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚಿ ಝಳಕ್ ಸರ್ವಾಂ ಮುಖಾರ್ ದವ್ರುನ್, ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಕ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಬೈಂದೂರ್ಚಿಝಳಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ತಾಲೆಂತಾ ಉರ್ಜಿತ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ, ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಸರ್ವಾಂನಿ ತಾಂಚಿ ಖುಶಿ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುನ್ ಬೈಂದೂರ್ಚಿಝಳಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.
ಅಖ್ರ‍ೇಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ರುಡೊಲ್ಫ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಲ್ಹಾನಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟುನ್ ಖುಶಿ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಜೇತ್ ಪಂಗಡ್ ವೈಟ್ ಟೀಮಾಕ್ ಸಂಘಟನಾಚಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಇನಾಮ್ ಫಾವೊ ಕೆಲೆಂ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ರೊನಿ ಬೈಂದೂರ್ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಬೈಂದೂರ್, ಹಾಂಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕಿರಣ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನಜ್ರೆತ್ ಹಾಣಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಿಕ್ನಿಕಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಖುಶಾಲ್ ಭರಿತ್ ದೀಸ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಉಚಾರ್ನ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.ವರ್ದಿ ಆನಿ ತಸ್ವೀರ್: ಡೊಲ್ಫಿ, ಬೈಂದೂರ್ಚಿಝಳಕ್.ಕೊಮ್

Bookmark and Share

BCA’s Monti Fest 2012

Byndoor Catholic Association ( Association of Byndoor Parishioners residing in UAE ) a 23 years old and one of the most Oldest Konkani Community Association in UAE, celebrated their Monti Fest-2012 on Sept 21, 2012 at Mr. Rudolph Pereira’s Residence, Sharjah.


Continue reading “BCA’s Monti Fest 2012” »

Bookmark and Share