Category: News & Events

ಅಕ್ರೇಚೊ ನಮಾನ್


[ಮೊಗಾಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾನೊಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ವಿದಾಯ್ ಮಾಗ್ತಾಸ್ತಾನಾ ತಾಂಚಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಬೈಂದೂರ್ಚಿಝಳಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಾಣಿ ದವರ್ಲ್ಯಾ. ತರ್, ಆಮ್ಚಿಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್ ತುಮ್ಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆನಿ ಸಂದೇಶ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೀವ್ನ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಬರೊ ವಿದಾಯ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾಂವ್.]

Bookmark and Share

ಸಾಂ ಬಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಮಿನಿನ್ ಜೆಜು ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ವಿದಾಯ್

ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಚಾ ಸೆವೆಕ್ ತೃಪ್ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾ, ಹ್ಯಾ ತೃಪ್ತೆಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂನಿ ಭಕ್ತಿಪಣ್, ಏಕ್ವಟ್ ಆನಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮನೋಭಾವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದೆಕುನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ವಿದಾಯ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಭೊಗಾನಾ, ಬಗರ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಸೆವಾ ಅರ್ಪಿಲ್ಲೆಂ ಸಂತುಷ್ಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಹೊಚ್ಚ್ ಮನೋಭಾವ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಥಂಯ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂ ಬಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಮಿನಿನ್ ಜೆಜು ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದಾಯ್ ಮಾಗ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ವಿಗಾರಾಚಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲಿಂ.
ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊವೆತಾಂತ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಸೆವಾ ಅರ್ಪುನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚಾ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣ್ ಸಿ|ಅನ್ಸಿಯಾಕ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ವಿದಾಯ್ ಮಾಗೊನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಗುರ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಾನೇಸ್ತಾನಿ ವಿಗಾರ್ ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಆನಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಶ್ಲಾಘನ್ ಕರುನ್ ಆಪ್ಲಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ತಾಣಿಂ ಉಚಾರ್ಲಿ. ಸರ್ವಾಂನಿ ವಿಗಾರಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್ ತಾಂಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಜಯ್ತ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ.Bookmark and Share

ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ ವರ್ಗಾವಣ್ ಆನಿ ನವೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ

Rev. Fr. Francis Cornelio

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿವಿಧ್ ಸಂಗ್ತಿನಿ ಜಿವಾಳ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಕ್ ವ್ಹಡಾ ಮೊಗಾ-ಮಾಯ್ಪಾಸಾನ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರುನ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚೊ ಹುಸ್ಕೊ, ಯುವಜಣಾಂ ಥಂಯ್ ಉರ್ಬಾ, ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ವಟ್, ಹೆರ್ ಸಮೊಡ್ತಿಚಾ ಭಾಂವ್ಡಾ ಮಧೆಂ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸಾರುನ್, ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಿಶಾಲ್, ಮೊವಾಳ್, ಖಾಲ್ತೆಪಣಾನ್ ಮೋಗ್ ದಾಕವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಚಿ ಮನಾ ಜಿಕೊನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಅತ್ಮೀಕ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲೊ ಆಮ್ಚೊ ಮೊಗಾಳ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ವಿರಾಮ್ ಘೇವ್ನ್, ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಖಾತಿರ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ದೈವಿಕ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೆ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಪೊಟ್ಟಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೈವಿಕ್ ಸೆವಾ ಭೆಟಂವ್ಚೆ ತಾಂಚಿ ಆಪೆಕ್ಷಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

Rev. Fr. Ronald Miranda


ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊಚಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಸಾಂ. ಡೊಮಿನಿಕಾಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಮಿಯಾರ್-ಕಾರ್ಕಳ್ ವಾರಾಡೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ ಹಾಣಿ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ನವೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಮೇ 27 ತಾರೀಕೆರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಯೇವ್ನ್ ವಿಗಾರಾಚೆ ಸ್ಥಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುನ್ ಘೆತಲೆ. ಮ್ಹಣ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಮೇ 26 ತಾರೀಕೆರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊಕ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಆನಿ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ದಿನ್ವಾಸ್ ಆನಿ ವಿದಾಯ್ ಮಾಗ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ.

Bookmark and Share

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್


ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಎಪ್ರೀಲ್ 28 ತಾರಿಕೇರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ 17 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೆಜುಕ್ ತಾಂಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಚರ್ಸಿಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ ಹಾಂಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಯ್ರೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂನಿ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವೆಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ರೋಮನ್ ಟೀಚರಿನ್ ಕುಮಕ್ ದಿಲ್ಯಾ.Bookmark and Share

Holy Cross Kinder Garten School Inauguration

ಬೈಂದೂರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಕೊವೆಂತಾಂತ್, ಫಾತಿಮಾ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚಾ ಮೆಳಾಚಾ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂನಿ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ Holy Cross Kinder Garten ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಎಪ್ರಿಲ್ 4 ತಾರೀಕೆರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲೆಂ.
ಸುರ್ವೆರ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಮಿಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭಟಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ನವ್ಯಾನ್ ನಿರ್ಮಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಸಿ| ಅಂತೋನಿಯಮ್ಮಾನ್ ಫಿಂತ್ ಕಾತರ್ನ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರಾನ್ ದಿವೊ ಪೆಟೊವ್ನ್ ನವ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರುನ್ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಿ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂಕ್ ತಾಣಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾಕ್ ಕೊವೆಂತಾಚಾ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂನಿ ಫುಲಾಂಚೊ ತುರೊ ಆನಿ ಕಾಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಅರ್ಪಿಲೆಂ, ಸಾಂಗಾತಾ ನವೆಂ ಬಾಂದಾಪ್ ನಿರ್ಮಿತ್ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಡೆನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತಾಕ್ ಆನಿ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಜೊನ್ಸನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ತಾಂಚಾ ಉದಾರ್ ಮಾನಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ನ್ ಗೌರವ್ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂನಿ ತಾಂಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರುನ್ ಗೌರವ್ ಅರ್ಪಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಕಾಣಿಕ್ ಅರ್ಪಿಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಿ ವಿಗಾರಾನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಿ| ಅಂತೋನಿಯಮ್ಮ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ತಾಣಿ ಭೆಟಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ತಾಂಕಾ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.Bookmark and Share

ಸಂಭ್ರಮಾಚಿ ಪಾಸ್ಕ್ ಪರಭ್ ಆಚರಣ್

ಪಾಸ್ಕಾಚಿ ರಾತ್ ಜುದೆವ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲಿ. ಏಜಿಪ್ತಾಚಾ ಗುಲಾಂಪಣಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಟೊನ್ ನವೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಸ್ಮಾರಕ್ ರಾತ್ ಹಿ. ಕ್ರೀಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾಲಿ. ನವೆಂ ರಚನ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಉಟ್ಲೊ, ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚಾ ದಿವ್ಯ್ ಪ್ರಜಳಾಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆ ಮುಖಮಳ್ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಲೆಂ. ರಾತ್ ದಿಸಾಂ ಬರಿ ಪ್ರಕಾಸ್ಲ್ಯಾ ಸೊಮ್ಯಾ; ಆನಿ ತುಜಾ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ರಾತ್ ಆಸ್ಲೆಂ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಯಾಜಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾವಾರ್ಥಾಚೆ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಜೆಜುಚೆ ಜಿಂವತ್ಪಣ್ ಪಾಸ್ಕಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಸಂಬ್ರಮಿಕ್ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲೆ. ಸುರ್ವೆರ್ ಯಾಜಕಾನ್ ಪಾಸ್ಕಾಚಿ ವಾತ್ ಪೆಟವ್ನ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಸರೊನ್ ಪಾಸ್ಕಾಚಿ ಜಾಗ್ರಣಾಚಿ ಶ್ಲೋಕ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಪರ್ನ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲಿ ದೆವಾಚೆ ಉತಾರ್ ವಾಚುನ್, ದೆವಾಕ್ ಹರ್ಸುನ್ ಶ್ಲೋಕ್ ಗೀತಾ ಗಾಯ್ಲಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯಾಜಕಾನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಉದಾಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದಿತ್ ಕೆಲೆಂ

ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ಪುನರ್ ಜಿಂವತ್ಪಣಾಚೆ ಸತ್ ಹೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ವಜ್ರ್ ಆನಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಡ್ತಿಚೆಂ “ಜರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಜಿವಂತ್ ಕರ್ನ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ನಾ ಆಮಿ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ವ್ಯರ್ಥ್” ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಯಾಜಕಾನ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡುನ್ ಆಮಿ ಪಾತ್ಕಾಂತ್ ಚ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ರಾವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ, ಬಗಾರ್ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್ ಮೊರುನ್ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಪರಿಂ ಆಮಿಯೀ ನವೆಂ ಜೀವನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ತೆದಾಳಾ ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆತಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಪುನರ್ ಜಿಂವತ್ಪಣಾಚಿ ಭಾವಾರ್ಥಾಚೆ ಸತ್ ಆಮಿ ಖರೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ವಾಂಟುನ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಜಿವಂತ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಭಾವಾರ್ಥಾಂತ್ ಥಿರ್ ಕರುನ್ ಶಾಂತಿ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಥಂಯ್ ರಾಜ್ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಪಾಸ್ತಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಸಂದೇಶ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.Bookmark and Share

Priests Message for Holy Week

ಮೊಗಾಳ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾನೊಂ,
ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಶುಭಾಶಯ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಆಮಾ ಸರ್ವಾಂಕ್, ತಾಚಾ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನೆಚೆ ದೆಣೆಂ ಫಾವೊ ಕರುಂದಿ. ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಮಿ ಲಿತುರ್ಜಿಂತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚಾ ಸರ್ವ್ ಫೆಸ್ತಾಂ ಪೈಕಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಫೆಸ್ತ್. ಆಮ್ಚಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ, ಜೆಜುಚಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚೆಂ ಘಡಿತ್ ಹಿ ಪರಬ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಜೆಜುನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾಮರ್ಣಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಬೈಯ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಡ್ಕಾ ಸೊಡ್ವೊಣೆಚೊ ಫಳ್ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಬೊಗ್ಚ್ಯಾಕ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ೪೦ ದಿಸಾನಿಂ ಆಮಿ ಆತ್ಮೀಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಚಲೊಂವ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಆಧಾರಾಚೆಂ ಜಾಂವ್.
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಸಭಾರ್ ಸಾಂದೆ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್, ಆದಿಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಸಂಗಿ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆಚರಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕರೆಜ್ಮ್ ಕಾಳ್ ತಶೆಂಚ್ ಪಾಸ್ಕಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾ. ಪರ್ಗಾವಾಂತ್, ವಾವ್ರಾಚೊ ಒತ್ತಡ್, ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಆಡ್ಕಳಿ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಜಾವ್ಚೊಂ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಅನುಭವ್ ಏಕ್ ಆದ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮಾತ್ರ್. ಕಿತೆಂಯಿ ಜಾಂವ್, ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಸಗ್ಳೆ ಸಾಂದೆ ಅಸಲ್ಯಾ ಆಚರಣಾನಿಂ ದೈಹಿಕ್ ಥರಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳನಾಂತ್ ತರೀ ಅತ್ಮೀಕ್ ರೀತಿನ್ ಆನಿ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಲಾಗ್ಗಿಂಚ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹುಳ್ಳೊ ಅನುಭವ್ ಜಿವಂತ್ ಜೆಜು ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಕರುಂ.
ಪರತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಮಾಗೊನ್, ದೆವಾಚೆಂ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

ಫಾ| ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ
ವಿಗಾರ್

Bookmark and Share

Good Friday liturjiik ceremony

ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಚಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾ ಸಂಗೀ ಆರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೆಜುಚಾ ಪಾಶಾವಾಂಚಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಘಡಿಯೆಚಿ ಕಶ್ಟಾಂಚಿ ಕಥಾ, ವಿವಿಧ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಯಾಜಕಾನ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಜೆಜುಚೆ ಕಷ್ಟ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರುನ್ ಹ್ಯಾ ಕರೆಜ್ಮಾಚಾ 40 ದಿಸಾಂನಿ ಜರ್ ಆಮಿ ಬರೆಂ ಆಧಾರುಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ರೀತೀನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲಾ, ತೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಆಮಿ ಫಾವೊ ತ್ಯಾ ಪರಿಂ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ನಾ ತರ್ ಯೆದೊಳ್ ಆಮಿ ಆಧಾರ್ ಲ್ಲೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ವ್ಯರ್ಥ್, ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಬರೆಂ ಆಧಾರುಂಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲಾ ತೆಂ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಾಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಜೊಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜುಚೆ ಖರೆಂ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ಆಮಿ ಜಾತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಂದೇಶ್ ಯಾಜಕಾನ್ ದಿಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಆರಾಧಾನ್ ಕರುನ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂನಿ ಖುರ್ಸಾಚೊ ಉಮೊ ಕಾಣ್ಘೇವ್ನ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ನಮಾನ್ ಅರ್ಪಿಲೊ. ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾಚಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜೆಜುಚೆ ಘಾಯೆಲ್ಲಿ ನೀರ್ಜಿವ್ ಕೂಡ್ ಆನಿ ದುಖೇಸ್ತ್ ಮಾಯೆಚೆ ಇಮಾಜ್ ಪುರ್ಶಾವಾಂರ್ ವ್ಹರುನ್ ಜೆಜುಚೆಂ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಘಡಿಯೆಚೆಂ ಪಾಶಾಂವಾಚೆ ನಿಯಾಳ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂ ಸಂಗೀ ಪುರ್ಶಾವಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೆಂ

Bookmark and Share

ನಿಮಾಣೊ ಬ್ರೆಸ್ತಾರ್

ಸೊಮಿಯಾಚಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾನ್ ವಿಗಾರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪವಿತ್ರ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಜೆಜುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧುವ್ನ್ ಹೆರಾಂಚಿ ಸೆವಾ-ಚಾಕ್ರಿ ತುಮಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಗಾರಾನ್ ೧೨ ಜಣಾಂಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧುಂವ್ಚೆ ರೀತ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ವಿಗಾರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೆರ್ಮಾವಾಂತ್ ಮೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಜೆಜುನ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾರ್ ಹೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಕರಾ, ಜೆಜುಚಾ ತ್ಯಾಗ್ ಆನಿ ಬಲಿದಾನಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಚೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ ಲ್ಲೆಂ ಭಾಗ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಮತಿಂತ್ ದವ್ರುನ್ ಮೀಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ಆಮಿ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಂದೇಶ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ದಿಲೆಂ. ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚಾ ಆರಾಧಾನಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. Continue reading “ನಿಮಾಣೊ ಬ್ರೆಸ್ತಾರ್” »

Bookmark and Share

ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ರಾಮಾಚೊ ಆಯ್ತಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್


ಸೊಮಿಯಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಹಾತಾಂತ್ ತಾಳ್ವೆ ಧರುನ್ ಜೆಜು ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ನಿಯಾಳುನ್ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೆಂ, ಸುರ್ವೆರ್ ವಿಗಾರಾನ್ ರಾಮ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಜಾತಚ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆ ಉತ್ರಾಂ ಸಂಗೀ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ವಿವರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ತಾಳ್ವೆ ಹಾತಾಂತ್ ಧರುನ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕೆಲೆಂ, ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದನಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೇವ್ನ್ ಸೊಮಿಯಾಚಾ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಕಥಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂನಿ ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲೆಂ. ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಜೆಜುಚಾ ಕಶ್ಟಾಂಚಿ ಘಡಿಂ ನಿಯಾಳ್ ಕರುನ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಬರೆಂ ಅಧಾರುಂಕ್ ಆನಿ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವೊಂಚೆ ತಸಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

Bookmark and Share