Category: News & Events

ಎಪ್ರಿಲ್ 2, ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಸೊಮಿಯಾಚೊ ಪಾಶಾಂವಾಚೊ ನಿಯಾಳ್

By ByndoorchiZalak, 24 March 2017
ಬೈಂದೂರ್: ಬೈಂದೂರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಕುಂದಾಪುರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ತಾರಾ, ಎಪ್ರಿಲ್ 2 ತಾರೀಕೆರ್ ಸೊಮ್ಯಾಚಾ ಪಾಶಾವಾಂಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಆನಿ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ.3ದೊನ್ಪಾರಾಂ 3 ವೊರಾರ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಂ, 4 ವೊರಾರ್ ಸೊಮಿಯಾಚಾ ಪಾಶಾಂವಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಆನಿ 5 ವೊರಾರ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಾಂ ಜುಜೆ ಸೆಮಿನರಿಚೆ ಮಾ| ಬಾ| ಜೊಸೇಫ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಹಾಂಚಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಚಲ್ತಲೆಂ

ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಹ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

Bookmark and Share

ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಗುಡ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಆಚರಣ್

By ByndoorchiZalak, Pics By : Lawrence Fernandes, 26 Feb 2017

ಬೈಂದೂರ್: ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಬಾರ್ಕೂರ್ ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಮಾ| ಬಾ| ವಾಲೇರಿಯನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಆನಿ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಸಂತೋಷ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಆನಿ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.

ಅರ್ಗಾಂ ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಆರಾಧಾನ್ ಕರುನ್ ಸಮೇಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂನಿ ಖುರ್ಸಾಚಾ ರೆಲಿಕೆಚಿ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.
bz001

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

bz012

bz013

bz014

bz015

bz016

bz017

bz018

bz019

bz020

bz021

Bookmark and Share

ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಕಲಾಂಗಣ್ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ’ಮಾಲ್ದಿಸಾಂವ್’ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್

By ByndoorchiZalak, Pics By : Lawrence Fernandes, 22 Feb 2017

ಬೈಂದೂರ್: ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಖ್ಯಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಕಲಾಕಾರ್ ಶ್ರೀ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಹಾಂಚಾ ರಚ್ನೆಚೊ ’ಮಾಲ್ದಿಸಾಂವ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್, ಹಾಸ್ಯ್ ಆನಿ ಲಿಸಾಂವ್‌ಭರಿತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನಾಟಕ್ ’ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಕಲಾಂಗಣ್’ ಸಂಘಟನಾಚಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಾ ಸುವಾಳ್ಯಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಶ್ರೀ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಕಲಾಂಗಣ್ ಸಂಘಟನಾಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.
bz001

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

bz012

bz013

bz014

bz015

bz016

bz017

bz018

bz019

bz020

bz021

bz022

bz023

bz024

bz025

bz026

bz027

bz028

Bookmark and Share

ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

By ByndoorchiZalak, Pics By : Lawrence Fernandes, 22 Feb 2017

ಬೈಂದೂರ್: ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ಸೊಡ್ವಣ್ ನಿಯಾಳುನ್ ಪಾತ್ರೊನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಮಾನ್ ಕರುನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಆನಿ ವ್ಹಡಾ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದಿಸಾ ಬೆಸ್ಪರ್ (ಸಾಂಜೆಚೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ) 6:30 ವೊರಾರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂನಿ ಆರಾಧಾನ್ ಕರುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ರೆಲಿಕೆಚಿ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕರುನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಮಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೊ.001ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಆಚರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ10:00 ವೊರಾರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಪಿರ್ಜೆಂತ್ ಶ್ರೀ ಅಬೆಲ್ ನಜ್ರೆತ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಮಾನಾಚಿ ವಾತ್ ಅರ್ಪಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಬ್ರಹ್ಮವಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೋಶನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಆದ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ, ವಾರಾಡೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಅನಿಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಕುಂದಾಪುರ್ ವಾರಾಡೊ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಯಾಜಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಮೀಸಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯಾಜಕಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಾಂಡವಳಿಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.
002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050

051

Bookmark and Share

ಕೊಂಪ್ರಿ ಆಯ್ತಾರ್ ಆಚರಣ್

By ByndoorchiZalak, Pics By : Lawrence Fernandes, 19 Feb 2017

ಬೈಂದೂರ್: ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಪೂರ್ವ್ ತಯಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಕೊಂಪ್ರಿಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೊ. ಸಾಂಜೆರ್ ೪ ವೊರಾರ್ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸ್ ಉಡುಪಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ವಿಲಿಯಂ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಆನಿ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ ಸವೆಂ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.057ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂನಿ ಆರಾಧಾನ್ ಕರುನ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾನ್ ಗಾಂದಿ ಮೈದಾನಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಕರುನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಪಾಚಾರ್ಲೊ. ವಿವಿಧ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಜೆಜುಚಾ ಸುವಾರ್ತೆಚಿ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಪಯಣ್ ಆಟಾಪುಂಚೆ ಸ್ಥಬ್ದ್ ಚಿತ್ರಣ್ ಹ್ಯಾ ಪುರ್ಶಾವಾಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಪುರ್ಶಾಂವಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಂದಿ ಮೈದಾನಾಚಾ ವೇದಿಚೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ನಮಾನ್ ಕರುನ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ.
001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050

051

052

053

054

055

056

057

Bookmark and Share

ಫೆಬ್ರೆರ್ 21 ಆನಿ 22 ತಾರೀಕೆರ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್

By ByndoorchiZalak

ಬೈಂದೂರ್: ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಬ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಸಂಭ್ರಮ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 21 ಆನಿ 22 ತಾರೀಕೆರ್ ಚಲ್ತಲೆಂ, ಫೆಬ್ರೆರ್ 19 ತಾರೀಕೆರ್ ಪೂರ್ವ್ ತಯಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಪ್ರಿಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:00 ವೊರಾರ್ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮಿಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ಆರಾಧಾನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಗಾಂದಿ ಮೈದಾನಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಾಕ್ರ‍ಾಮೆತಾಂಚೆ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. DSC_7793 copyಫೆಬ್ರೆರ್ 21 ತಾರೀಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ 7:00 ವೊರಾರ್ ಬೆಸ್ಪೆರ್ (ಸಾಂಜೆಚೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ) ಪವಿತ್ರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪುರ್ಶಾವಾಂ ಸವೆಂ ಆರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂ ವಿಧಿಂ ಚಲ್ತಲೆಂ. ಬುದ್ವಾರಾ ೨೨ ತಾರೀಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 10:30 ವರಾರ್ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. ಶ್ರೀ ಅಬೆಲ್ ನಜ್ರೆತ್ ಆನಿ ಕುಟಾಮ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಪಿರ್ಜೆಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಸಾಂಜೆರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಕಲಾಂಗಣ್ ಸಂಘಟನಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. 2017-01-26-PHOTO-00000002ಫೆಬ್ರೆರ್ 26 ತಾರೀಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಬಲಿದಾನ್, ಖುರ್ಸಾ ದೆವಾಸಾಂವಾ ಆನಿ ರೆಲಿಕೆಚೆ ಆಶೀರ್ವಾದಾನ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಜಾತಲೆಂ.

Bookmark and Share

ದೇವ್‌ಮಾತೆಚಿ ಪರಬ್ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್

By ByndoorchiZalak, Pics By : Lawrence Fernandes, 01 Jan 2017

ಬೈಂದೂರ್: ವರ್ಸಾಚಾ ಅಕ್ರೇಚಾ ದಿಸಾ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಉಪ್ಕಾರಾಂಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆ ಆರಾಧಾನ್ ಕರುನ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಅರ್ಗಾಂ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಬ್ರ| ಜೊಸೇಫ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಬೋವ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಆರಾಧಾನಾಚೆ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚಾ ಆರಾಧಾನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೇವ್ ಮಾತೆಚಿ ಪರಬ್ ಆನಿ ನವೆಂ ವರಸ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮಿಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ಜೊಡುನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾ| ಸಂದೇಶ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮೀಸ್ ಭೆಟವ್ಣೆಚೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ ಆನಿ ಸಯ್ರೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾ| ಬಾ| ಬೆನ್ನಿ ಹಾಂಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾನ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಂಘಟನಾಚಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಆಚರಣಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಹೌಸಿ-ಹೌಸಿ ಖೆಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲೆ.

ನವ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚೆ ಭಾಸಾವ್ಣಿ

ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಕ್ ನವ್ಯಾನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂನಿ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಚೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆನಿ ಕಾಯ್ದೊ ಪಾಳುಂಕ್ ದೆವಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ಭಾಸಾವ್ಣಿಂ ಕೆಲೆಂ.
04

07

08

09

09a

10

11

12

13

14

15

16

17

18

z01

z05

z06

z07

Bookmark and Share

ಬ್ರ| ಸಂದೇಶಾಕ್ ಯಾಜಕಿ ದೀಕ್ಷಾ

By ByndoorchiZalak, Pics By : Lawrence Fernandes, 27 Dec 2016

ಕುಂದಾಪುರ್: ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಕರುನ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಭೆಟಂವ್ಚ್ಯಾಕ್, ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಮೆಳಾಂತ್ ಯಾಜಕೀ ತರ್ಭೆತಿ ಜೊಡುನ್ ಬ್ರ| ಸಂದೇಶ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕುಂದಾಪುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಬ್ರ| ರೋಶನ್ ಜೊಸೇಫ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕುಂದಾಪುರ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ದಸೆಂಬರ್ 27 ತಾರೀಕೆರ್, ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಬ್ರ| ಸಂದೇಶ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ದೆ| ಫಿಲಿಫ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಬೆನೆದಿಕ್ಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಂಚೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಪ್ರೊವಿನ್ಶಿಯಲ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕುಂದಾಪುರ್ ವಾರಾಡೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಅನಿಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ ಆನಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೆ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಧರ್ಮ್-ಭಯ್ಣಿಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Bookmark and Share

ಸಂಭ್ರಮಾಚೆಂ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತ್

By ByndoorchiZalak, Pics By : Lawrence Fernandes, 25 Dec 2016

ಬೈಂದೂರ್: ಶಾಂತಿ-ಸಮಾಧಾನೆಚೆ, ಎಕ್ವಟಾಚೆ, ಮಾಯಾ-ಮೋಗಾಚೆ ಸಂಭ್ರಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ತ್ರಾಸಿ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮಾ| ಬಾ| ಮಾಕ್ಷಿಮ್ ಬಲಿದಾನಾಚೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್, ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ ಆನಿ ಬ್ರದರ್ ಸಂದೇಶ್ ತಾಂಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮಿಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ವಿಗಾರಾನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆನಿ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.

27
3128

30

29

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Bookmark and Share

Holy Cross Kindergarten School Annual Day

By ByndoorchiZalak, Pics By : Lawrence Fernandes, 20 Dec 2016

ಬೈಂದೂರ್: ಕೊವೆತಾಂತ್ ಫಾತಿಮಾ ಮೆಳಾಚಾ ಧರ್ಮ್-ಭಯ್ಣಿಂನಿ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಹೊಲಿ ಕ್ರೊಸ್ ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಟನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಾಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಸಿ| ಮೇರಿ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್, ಬೈಂದೂರ್ ಜೂನಿಯಲ್ ಕೊಲೆಜಿಚೆ ಸಹಾಯಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ, ಬೈಂದೂರ್ ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಮನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಮುಖ್ಯ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಿ| ಸಹಾಯ್ ಹಾಣಿಂ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೆಂ ಜಾವ್ನ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಹಿಣೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಹರ‍್ಯೇಕ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂನಿ ಲ್ಹಾನಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪರಿಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ತಾಂಕಾ ಬರೆಂ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದೀವ್ನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಂತ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಚಟುವಟಿಕೆಂತ್ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ಬಹುಮಾನಾಂ ವಾಂಟ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ಮ್ ವಿವಿಧ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದೇಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸಿ| ಬಿನು ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶಾ ಲೋಬೊನ್ ಧನ್ಯಾವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿದ್ಯಾ ಹಿಣೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ದಿಲೆಂ.
0

mail-1-copy

mail-2-copy

mail-3-copy

mail-4-copy

mail-5-copy

mail-6-copy

mail-7-copy

mail-8-copy

mail-9-copy

mail-10-copy

mail-11-copy

mail-12-copy

mail-13-copy

mail-14-copy

mail-15-copy

mail-16-copy

mail-17-copy

mail-18-copy

mail-19-copy

mail-20-copy

mail-21-copy

mail-22-copy

mail-23-copy

mail-24-copy

mail-25-copy

mail-26-copy

mail-27-copy

mail-28-copy

mail-29-copy

mail-30-copy

mail-31-copy

mail-32-copy

mail-33-copy

mail-34-copy

mail-35-copy

mail-36-copy

mail-37-copy

mail-38-copy

mail-39-copy

mail-40-copy

mail-41-copy

mail-42-copy

mail-43-copy

mail-44-copy

mail-45-copy

mail-46-copy

mail-47-copy

mail-48-copy

mail-49-copy

mail-50-copy

mail-51-copy

mail-52-copy

mail-53-copy

mail-54-copy

mail-55-copy

Bookmark and Share