Category: News & Events

ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಪಿಡೆಕ್ ಸಂಭಂದಿ ಧಮಾರ್ಥ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಶಿಬಿರ್

Report & Pics By: Dr. Roshan Pais, 10 Dec 2017

ಬೈಂದೂರ್: ಇಂಡಿಯಾನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆನಿ ಹಾರ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಪಿಡೆಚಾ ಸಂಭಂದಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ತಪಾಸ್ಣಿ ಶಿಬಿರ್ ಆಯ್ತಾರಾ, 10 ತಾರೀಕೆರ್ ಫಿರ್ಗೆಜೆಚಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ಡೊ. ಆನಂದ್ ಆನಿ ಡೊ. ಅರಿಫ್ ಹಾಂಚಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂಕ್ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕೆಲೆಂ. ಸುಮಾರ್ 200 ಜಣಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಶಿಬಿರಾಚೆ ಪ್ರಯೋಜನ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆತ್ಲೆ. ECG ಆನಿ ECHO ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರುನ್ ಸುಮಾರ್ 20 ಜಣಾಂಕ್ Angiography ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಪಿಡೆಚಾ ಸಮಸ್ಯಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೋಗ್ ಜಣಾಂನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ತಾಣಿಂ ಸಲಹಾ ಜೊಡುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಸೈಂಟ್ ಆಂತೋನಿ ಕನ್‍ಸ್ಟ್ರಕ್ಶನ್ ಹಾಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಶಿಬಿರಾಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಪೋಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಆಯೋಗಾಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಹಕಾರಾನ್ ಶಿಬಿರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೆಂ.bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

Bookmark and Share

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬೈಂದೂರ್ ಘಟಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

By ByndoorchiZalak, Pics By: Lawrence Fernandes, 03 Dec 2017

ಬೈಂದೂರ್: ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬೈಂದೂರ್ ಘಟಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರ‍ೋತ್ಸಾಹ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಅಯ್ತಾರಾ, ದಸೆಂಬರ್ 3 ತಾರೀಕೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಎಲ್‍ರೊಯ್ ಕಿರಣ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ನಿಯೋಜಿತ್ ಆಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬೈಂದೂರ್ ಘಟಕಾಚೊ ಪೂರ್ವ್ ಅದ್ಜ್ಯಕ್ಷ್ ಡೆನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಡಾಯಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನಿತಾ ನಜ್ರೆತ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವೆದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂನಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಸ್ಮರಣಿಕಾ ದೀವ್ನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.bz033ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬೈಂದೂರ್ ಘಟಕಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಇಗ್ನೆಶಿಯಸ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ, ಜೊಸ್ಪಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಿಣೆಂ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ರೊನಾಲ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.bz001

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

bz012

bz013

bz014bz034

bz015

bz016

bz017

bz018

bz019

bz020

bz021

bz022

bz023

bz024

bz025

bz026

bz027

bz028

bz029

bz030

bz031

bz032

Bookmark and Share

ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್

By ByndoorchiZalak, 01 Oct 2017

ಬೈಂದೂರ್: ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ’ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್’ ಅಕ್ತೋಬರ್ ೧, ಆಯ್ತಾರಾ ದಿಸಾ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಯ್ರೊ ಯಾಜಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮಿಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾ| ಬಾ| ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೊನ್ ವೇಳ್ ಕಾಳ್ ಬದಲ್ತಾನಾ ಜಿಣ್ಯೆ ರೀತ್ ಬದ್ಲತಾ, ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಸ್ಥೆತೆಕ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಪ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ, ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಡಾಯಸ್ ವೇದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿಯಾದೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಉಪ್ಪುಂದ ಆನಿ ವೀರಾ ಡಾಯಸ್ ನಿತ್ಯಾಧರ್ ನಗರ್ ಹಾಣಿಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಪೋಷಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಲಿಯೊ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಆನಿ ಐರಿನ್ ಡಾಯಸಾನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲಿಂ.

ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚಾ ಶಾಂತಿ ಡಾಯಸಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಜೊಯ್ಲಾಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಧನ್ಯಾವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ದಿಲೆಂ.bz001

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

bz012

bz013

bz014

bz015

bz016

bz017

bz018

bz019

bz020

bz021

bz022

bz023

bz024

bz025

bz026

bz027

bz028

bz029

bz030

bz031

bz032

bz033

bz034

bz035

bz036

bz037

bz038

bz039

bz040

bz041

bz042

bz043

bz044

bz045

bz046

bz047

bz048

bz049

bz050

bz051

bz052

bz053

bz054

bz055

bz056

Bookmark and Share

ರೋಜರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸಮುದಾಯ್ ಭವನಾಕ್ ರು. 50,000/- ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಹಾಯ್

By ByndoorchiZalak, 22 Sep 2017

ಬೈಂದೂರ್: ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ನವ್ಯಾ ಸಮುದಾಯ್ ಭವನಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಹಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ರೋಜರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೊನ್ಸನ್ ಆಲ್ಮೇಡಾನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾಕ್ ರು.50,000 ಚೆಕ್ಕ್ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕೆಲೆಂ.Churchಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಾರ್ ರೋಜರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೋನ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಬೈಂದೂರ್ ಶಾಖ್ಯಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಡಾಯಸ್, ಸದಸ್ಯ್ ತಿಯೊದೊರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಬೈಂದೂರ್ ಶಾಖ್ಯಾಚೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿನಿತಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

Bookmark and Share

ಡೆಲ್ಫಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಕ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

By ByndoorchiZalak, 21 Sep 2017

ಉಡುಪಿ: ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಡೆಲ್ಫಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ‍ಿಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಡೆಲ್ಫಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಸುಮಿತ್ರಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಯ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.0ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತ್ಯಾಚಿ ಮಂತ್ರಿ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿನ್ ರು.25,000 ನಗದ್ ಇನಾಮ್ ಆನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಡೆಲ್ಫಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಕ್ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕೆಲೆಂ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 28 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಡೆಲ್ಫಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿಂತ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಅಂಗನಾವಾಡಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗಿ ಸ್ತ್ರ‍ಿಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಾ ಯೋಜನಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಹಾಯ್-ಸೌಲಭ್ಯ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್, ಶಿಕ್ಷಣ್, ಭಲಾಯ್ಕೆಂ ತಪಾಸಣ್, ಪೌಷ್ಟಿಕ್ ಖಾಣಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೌಲಭ್ಯ್ ಲಾಭಶೆಂ ಕರುನ್ ತಿಣೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಹಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಡೆಲ್ಫಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಚೆ ಜಲ್ಮಾ ಗಾಂವ್ ಬೈಂದೂರ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಆನಿ ದೆವಾಧಿನ್ ಫಿಲೊಮೆನಾ ಗ್ರಾಸ್, ಬಿಯಾರ್ ಹಾಂಚಿ ದುಸ್ರಿ ಧುವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಬೈಂದೂರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆನಿ ರತ್ತುಬಾಯ್ ಜನತಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಶಿಕಪ್ ತಿಣೆಂ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ. ಲಗ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ವಾವ್ರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗಿ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಲಾಯಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಭೆಟವ್ನ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೆವೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಮುಂದರುನ್ ಆಸಾ.
0a1
432

Bookmark and Share

ದುಃಖಿ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

By ByndoorchiZalak, Pics By Lawrence Fernandes, 17 Sep 2017

ಬೈಂದೂರ್: ದುಃಖಿ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚಾ ಮಾನಾಕ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ 7 ದಿಸಾಂನಿ ವಿಶೇಸ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರುನ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂನಿ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಂ ಸವೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ದುಃಖಿ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ಮಾ| ಬಾ| ಜೊಸ್ಲಿನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ (Principal, St. Antony Institute, Sastan) ಭೆಟವ್ಣೆಚೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಆನಿ ಜೀನಾ ನಜ್ರೆತ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಪಿರ್ಜೆಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.bz001bz011

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

Bookmark and Share

ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಂಘಟನಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ

By ByndoorchiZalak, Pics By Lawrence Fernandes, 08 Sep 2017

ಬೈಂದೂರ್: ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಂಘಟನಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ದೊನ್ಪಾರಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಂಡಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಡಾಯಸ್, ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆ ತೀರ್ಪ್‍ದಾರಾಂ ಜಾವ್ನ್ ತ್ರಾಸಿ ಹೊಲಿ ಕ್ರೊಸ್ ಕೊವೆಂತಾಚೆ ಧರ್ಮ್-ಭಯ್ಣಿಂ, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಲಹದಾರ್ ಶ್ರೀ ಜೊಸೇಫ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಆಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸೂರಜ್ ನಜ್ರೆತ್ ಅನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೆನ್ಸನ್ ಡಾಯಸ್ ವೇದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಫಾತಿಮಾ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಚೆ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ, ಸಾಂ ಬಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಚಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪೋಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀ ರೋಶನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಕ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಸಂಘಟನಾ ತರ್ಫೆನ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ.

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

bz012

bz013

bz014

bz015

bz016

bz017

bz018

bz019

bz020

bz021

bz022

bz014

bz013

bz012

bz011

bz010

bz009

bz008

bz007

bz006

bz005

bz004

bz003

bz002

bz001bz001

Bookmark and Share

ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

By ByndoorchiZalak, Pics By Lawrence Fernandes, 08 Sep 2076

ಬೈಂದೂರ್: ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿನ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂನಿ ಏಕ್ ಕುಟಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕರುನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಶೆತಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನವೆಂ ಬೆಳೆಂ ಬೆಂಜಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಮರಿಯೆಕ್ ಹೊಗಳ್ಸಿಯಾಂ... ಕಂತಾರಾ ಸವೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪುನ್ ಹೊಗಳ್ಸಿಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಚೆ ಇಮಾಜ್ ಆನಿ ಬೆಂಜಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನವೆಂ ಫಳ್ ಘೇವ್ನ್ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಸರೊನ್ ವಿಗಾರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.

ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಕ್ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಫುಲಾಂ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಬು ವಾಂಟ್ಲೆ.bz001

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

bz012

bz013

bz014

bz015

bz016

bz017

bz018

bz019

bz020

bz021

bz022

bz023

bz024

bz025

bz026

bz027

bz028

bz029

bz030

bz031

bz032

bz033

bz034

bz035

bz036

bz037

bz038

bz039

bz040

bz041

bz042

bz043

bz044

bz045

bz046

bz047

bz048

bz049

bz050

bz051

bz052

bz053

bz054

bz055

bz056

bz057

bz058

bz059

bz060

bz061

Bookmark and Share

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬೈಂದೂರ್ ಘಟಕಾ ಥಾವ್ನ್ ’ಮಳೆ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ’ ಮಾಹೆತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್

By ByndoorchiZalak, Pic by: Lawrence Fernandes, ByndoorchiZalak, 09 July 2017

ಬೈಂದೂರ್: ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬೈಂದೂರ್ ಘಟಕಾ ಥಾವ್ನ್ ’ಮಳೆ ನಿರಿನೊಂದಿಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ’ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚೊ ಅಭಾವ್ ಕಶೆಂ ಆಡಾವ್ಯೆತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಜೋಸೆಫ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಹಾಣಿಂ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಉದಾಕ್ ಕಶೆಂ ಸಂಗ್ರಹ್ ಆನಿ ಉರೊವ್ಣಿ ಕರ‍್ಯೆತ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲೆಂ.bz001ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ತ್ರಾಸಿ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮಾ| ಬಾ| ಮಾಕ್ಸಿಂ ಹಾಣಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿ ಪಿರೇರಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ, ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್ ಲೋಬೊನ್ ಧನ್ಯಾವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ದಿಲೆಂ.bz005

bz004

bz003

bz002

Bookmark and Share

ನವ್ಯಾ ಸಮುದಾಯ್ ಭವನಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದಿ ಫಾತರ್

By ByndoorchiZalak, Pic by: Lawrence Fernandes, ByndoorchiZalak, 25 June 2017

ಬೈಂದೂರ್: ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ನವ್ಯಾ ಹೊಲಾಚಾ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ (ಸಮುದಾಯ್ ಭವನ್) ಬುನ್ಯಾದಿ ಫಾತರ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಅಶೀರ್ವಚನ್ ಕರುನ್, ಬೈಂದೂರ್ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಶಾಸಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿನ್ ಬುನ್ಯಾದಿ ಫಾತರ್ ದವರ್ಲೆಂ.bz011ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ. ಸದಸ್ಯ್ ಶ್ರೀ ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ್ ಶ್ರೀ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಹೋಬಳಿದಾರ್, ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಡಾಯಸ್, ಕಂತ್ರಾಟ್‌ದಾರ್ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ, ಬಾ| ಮೈಕಲ್ ಡಾಯಸ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ನಜ್ರೆತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಶ್ರೀ ರೊಬರ್ಟ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಲೋಬೊನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ದಿಲೆಂ.bz001

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

Bookmark and Share