Category: News & Events

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

By ByndoorchiZalak, Pics By Lawrence Fernandes 30 Apr 2017
ಬೈಂದೂರ್: ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ 14 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವ್ಹಡಾ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8:00 ವೊರಾರ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಂತ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ, ಬಾ| ಒಲಿವರ್ ನಜ್ರೆತ್, ಬಾ| ಜೋನ್ ಆನಿ ಬಾ| ಸಂತೋಷ್ ನಜ್ರೆತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾನ್ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.bz059ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಂತ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೆವ್ನ್ ಜೆಜುಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುನ್ ಅರ್ಗಾಂ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ದಿವ್ನ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಲೋಬೊಕ್ ವಿಗಾರಾನ್ ತಿಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.bz003

bz002

bz003

bz004

bz005

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

bz012

bz013

bz014

bz015

bz016

bz017

bz018

bz019

bz020

bz021

bz022

bz023

bz024

bz025

bz026

bz027

bz028

bz029

bz030

bz031

bz032

bz033

bz034

bz035

bz036

bz037

bz038

bz039

bz040

bz041

bz042

bz043

bz044

bz045

bz046

bz047

bz048

bz049

bz050

bz051

bz052

bz053

bz054

bz055

bz056

bz057

bz058

Bookmark and Share

ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

By ByndoorchiZalak, Pics By Lawrence Fernandes 15 Apr 2017
ಬೈಂದೂರ್: ಜೆಜುಚಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚೆ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾನ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಬಲಿದಾನಾ ಸವೆಂ ವ್ಹಡಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ ಆನಿ ಸಯ್ರೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾ| ಬಾ| ಐವನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ವಾತ್ ಪೆಟವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಸರೊನ್ ಪಾಸ್ಕಾಂಚಿ ಜಾಗೃಣೆಚಿ ಶ್ಲೋಕ್ ಗಿತಾಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲಿ ವಾಚ್ಪಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆವಾಚೆ ಉತಾರ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ಪವಿತ್ರ್ ಉದಾಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದಿತ್ ಕರುನ್ ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಭೆಟವ್ನ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.bz001

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

bz012

bz013

bz014

bz015

bz016

bz017

bz018

bz019

bz020

bz021

bz022

bz023

bz024

bz025

bz026

bz027

bz028

bz029

Bookmark and Share

ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಜೆಜುಚಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚೆ ನಿಯಾಳ್

By ByndoorchiZalak, Pics By Lawrence Fernandes 14 Apr 2017
ಬೈಂದೂರ್: ಜೆಜುಚಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರಣಾಚೆ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾನ್ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂನಿ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾನ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾಚೆ ಪಾಶಾಂವಾಚೆ ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸಕಾಳಿಂ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್ ಕರುನ್ ಕಷ್ಟಾಂಂ ಮೊರ್ನಾಚೊ ನಿಯಾಳ್, ದೊನ್ಪಾರಾ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಯ್ರೊ ಯಾಜಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಐವನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ದೆವಾಚಾ ಸಬ್ದಾಂಚೊ ನಿಯಾಳ್, ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಮಾಹಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ, ಖುರ್ಸಾಕ್ ನಮಾನ್ ಆನಿ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಪ್ರಸಾದಾಚೆ ಭಾಗ್ ಸಂಪವ್ನ್, ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಾಂಪ್ರಾದಾಯಿಕ್ ಥರಾನ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಜೆಜುಚಾ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡಿಚೆ ಫುಲಾಂನಿ ನೆಟಯಿಲ್ಲ್ಯೆಂ ಪಾಳ್ಣೆಂ ಆನಿ ದುಖೇಸ್ತ್ ಮಾಯೆಚೆ ಇಮಾಜ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ವ್ಹರುನ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ.bz001

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

bz012

bz013

Bookmark and Share

ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ

By ByndoorchiZalak, Pics By Lawrence Fernandes 13 Apr 2017
ಬೈಂದೂರ್: ಸೊಮಿಯಾಚಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ ಆನಿ ಸಯ್ರೊ ಯಾಜಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಐವನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆ. ಬಾ| ಐವನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಜೆಜುನ್ ಕಶೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾರ್ ಶಿಸಾಂಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧುವ್ನ್ ಹೆರಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕರುನ್ ತಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಚಾಕ್ರಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಘಡಿತ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ 12 ಜಣಾಂಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧುಂವ್ಚೆ ರೀತ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯಾಜಕಾನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ಪುರ್ಶಾವಾಂರ್ ವಿಶೆವಾಚಾ ಆಲ್ತಾರಿಕ್ ವ್ಹರುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆ ಆರಾಧಾನ್ ಚಲ್ಲೆಂ.bz001

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

Bookmark and Share

ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್

By ByndoorchiZalak, Pics By Lawrence Fernandes 09 Apr 2017
ಬೈಂದೂರ್: ಜೆಜುನ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಆನಿ ಜೆಜುಚಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮೊರ್ನಾಂಚೊ ನಿಯಾಳ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ(ರಾಮಾಚೊ)ಆಯ್ತಾರ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಹಾತಾಂತ್ ತಾಳಿಯೊ ಧರುನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ಪಾತ್ರ್ ಘೇವ್ನ್ ಸೊಮಿಯಾಚಿ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಕಥಾ ಆನಿ ಪಾಶಾಂವ್ ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲೆಂ.

ರಾಮಾಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಹರ್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾಂ ಪರಿಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಯುವಜಣಾಂನಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸ್ತೆಸಾಂವಾಂನಿ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟೆಚಿ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆನಿ ನಿಯಾಳ್ ಕರುನ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.bz001

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

bz012

Bookmark and Share

ಬೈಂದೂರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಸೊಮಿಯಾಚೊ ಪಾಶಾಂವಾಚೊ ನಿಯಾಳ್

By ByndoorchiZalak, Pics By : Lawrence Fernandes, 02 April 2017
ಬೈಂದೂರ್: ಕುಂದಾಪುರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾ ಸೊಮ್ಯಾಚೊ ಪಾಶಾಂವಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕುಂದಾಫುರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಾಂ ಜುಜೆ ಸೆಮಿನರಿಚೆ ಮಾ| ಬಾ| ಜೊಸೇಫ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಕುಂದಾಪುರ್ ವಾರ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಆನಿಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆನಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೆ ಹೆರ್ ಯಾಜಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗೆಚೆಚೊ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಕಲಾಂಗಣ್ ಸಾಂದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟೆಚಿ ನಿಯಾಳ್ ನೀಜ್ ಸ್ವರೂಪಾಚೆ ದೃಶ್ಯ್ ನಟನ್ ಕರುನ್, ಕಶೆಂ ಜೆಜುಕ್ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಮರಣ್ ಫಾವೊ ಕರುನ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರುಂಕ್ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ವ್ಹರ್ಚೆ ದೃಶ್ಯ್ ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ 14 ಸ್ತೆಸಾಂವಾಂನಿ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ಗೀತಾದ್ವಾರಿಂ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟೆಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರುನ್ 14 ಸ್ತೆಸಾಂವಾಂನಿ ಜೆಜುನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ಆನಿ ಜೆಜುಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಕಲಾಂಗಣ್ ಸಾಂದ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಲವ್ನ್ ದಿಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾ| ಬಾ| ಜೊಸೇಫ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಹ-ಯಾಜಕಾಂ ಸವೆಂ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾನ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.bz001

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

bz012

bz013

bz014

bz015

bz016

bz017

bz018

bz019

bz020

bz021

bz022

bz023

bz024

bz025

bz026

bz027

bz028

bz029

bz030

bz031

bz032

bz033

bz034

bz035

bz036

bz037

bz038

bz039

bz040

bz041

bz042

bz043

bz044

bz045

bz046

bz047

bz048

bz049

bz50

Bookmark and Share

ಎಪ್ರಿಲ್ 2, ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಸೊಮಿಯಾಚೊ ಪಾಶಾಂವಾಚೊ ನಿಯಾಳ್

By ByndoorchiZalak, 24 March 2017
ಬೈಂದೂರ್: ಬೈಂದೂರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಕುಂದಾಪುರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ತಾರಾ, ಎಪ್ರಿಲ್ 2 ತಾರೀಕೆರ್ ಸೊಮ್ಯಾಚಾ ಪಾಶಾವಾಂಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಆನಿ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ.3ದೊನ್ಪಾರಾಂ 3 ವೊರಾರ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಂ, 4 ವೊರಾರ್ ಸೊಮಿಯಾಚಾ ಪಾಶಾಂವಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಆನಿ 5 ವೊರಾರ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಾಂ ಜುಜೆ ಸೆಮಿನರಿಚೆ ಮಾ| ಬಾ| ಜೊಸೇಫ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಹಾಂಚಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಚಲ್ತಲೆಂ

ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಹ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

Bookmark and Share

ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಗುಡ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಆಚರಣ್

By ByndoorchiZalak, Pics By : Lawrence Fernandes, 26 Feb 2017

ಬೈಂದೂರ್: ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಬಾರ್ಕೂರ್ ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಮಾ| ಬಾ| ವಾಲೇರಿಯನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಆನಿ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಸಂತೋಷ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಆನಿ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.

ಅರ್ಗಾಂ ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಆರಾಧಾನ್ ಕರುನ್ ಸಮೇಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂನಿ ಖುರ್ಸಾಚಾ ರೆಲಿಕೆಚಿ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.
bz001

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

bz012

bz013

bz014

bz015

bz016

bz017

bz018

bz019

bz020

bz021

Bookmark and Share

ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಕಲಾಂಗಣ್ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ’ಮಾಲ್ದಿಸಾಂವ್’ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್

By ByndoorchiZalak, Pics By : Lawrence Fernandes, 22 Feb 2017

ಬೈಂದೂರ್: ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಖ್ಯಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಕಲಾಕಾರ್ ಶ್ರೀ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಹಾಂಚಾ ರಚ್ನೆಚೊ ’ಮಾಲ್ದಿಸಾಂವ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್, ಹಾಸ್ಯ್ ಆನಿ ಲಿಸಾಂವ್‌ಭರಿತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನಾಟಕ್ ’ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಕಲಾಂಗಣ್’ ಸಂಘಟನಾಚಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಾ ಸುವಾಳ್ಯಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಶ್ರೀ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಕಲಾಂಗಣ್ ಸಂಘಟನಾಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.
bz001

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

bz012

bz013

bz014

bz015

bz016

bz017

bz018

bz019

bz020

bz021

bz022

bz023

bz024

bz025

bz026

bz027

bz028

Bookmark and Share

ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

By ByndoorchiZalak, Pics By : Lawrence Fernandes, 22 Feb 2017

ಬೈಂದೂರ್: ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ಸೊಡ್ವಣ್ ನಿಯಾಳುನ್ ಪಾತ್ರೊನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಮಾನ್ ಕರುನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಆನಿ ವ್ಹಡಾ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದಿಸಾ ಬೆಸ್ಪರ್ (ಸಾಂಜೆಚೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ) 6:30 ವೊರಾರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂನಿ ಆರಾಧಾನ್ ಕರುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ರೆಲಿಕೆಚಿ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕರುನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಮಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೊ.001ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಆಚರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ10:00 ವೊರಾರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಪಿರ್ಜೆಂತ್ ಶ್ರೀ ಅಬೆಲ್ ನಜ್ರೆತ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಮಾನಾಚಿ ವಾತ್ ಅರ್ಪಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಬ್ರಹ್ಮವಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೋಶನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಆದ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ, ವಾರಾಡೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಅನಿಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಕುಂದಾಪುರ್ ವಾರಾಡೊ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಯಾಜಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಮೀಸಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯಾಜಕಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಾಂಡವಳಿಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.
002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050

051

Bookmark and Share