Category: News & Events

ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಮೀಸ್

By ByndoorchiZalak, Pics: Lawrence Fernandes, 06 May 2018

ಬೈಂದೂರ್:ಪವಿತ್ರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಬಲಿದಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೇ 6 ತಾರೀಕೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮಾ| ಬಾ| ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (Rector, St. Mary’s Minor Seminary, Mysore) ಆನಿ ವಿಗಾರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆ.ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಪಾಟವ್ನ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೇವ್ನ್, ಖುರ್ಸಾಕ್ ಆರಾಧಾನ್ ಕರುನ್ ರೆಲಿಕೆಚಿ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ.
ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಕುಟಾಮ್, ಲೂಯಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಕುಟಾಮ್ ಆನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಕುಟಾಮ್ ಪಿರ್ಜೆಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

Bookmark and Share

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

By ByndoorchiZalak, Pics: Lawrence Fernandes, 29 Apr 2018

ಬೈಂದೂರ್:ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ 15 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವ್ಹಡಾ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8 ವೊರಾರ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಂತ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾನ್ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಂತ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೆವ್ನ್ ಜೆಜುಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುನ್ ಅರ್ಗಾಂ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ದಿವ್ನ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಲೋಬೊಕ್ ವಿಗಾರಾನ್ ತಿಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

Bookmark and Share

ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

By ByndoorchiZalak, Pics: Lawrence Fernandes, 31 Mar 2018

ಬೈಂದೂರ್: ಜೆಜುಚಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚೆ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾನ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಬಲಿದಾನಾ ಸವೆಂ ವ್ಹಡಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ, ರಾಕ್ಣೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ವಾಲೇರಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಮಾ| ಬಾ| ರಿಚರ್ಡ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾನ್ ವಾತ್ ಪೆಟವ್ನ್ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಸರೊನ್ ಪಾಸ್ಕಾಂಚಿ ಜಾಗೃಣೆಚಿ ಶ್ಲೋಕ್ ಗಿತಾಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲಿ ವಾಚ್ಪಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆವಾಚೆ ಉತಾರ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ಪವಿತ್ರ್ ಉದಾಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದಿತ್ ಕರುನ್ ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಭೆಟವ್ನ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.bz001

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

bz012

bz013

bz014

bz015

bz016

bz017

bz018

bz019

bz020

bz021

bz022

bz023

bz024bz003

bz002

bz001

Bookmark and Share

ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಜೆಜುಚಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚೆ ನಿಯಾಳ್

By ByndoorchiZalak, Pics: Lawrence Fernandes, 30 Mar 2018

ಬೈಂದೂರ್: ಬೈಂದೂರ್: ಜೆಜುಚಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರಣಾಚೆ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾನ್ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂನಿ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾನ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾಚೆ ಪಾಶಾಂವಾಚೆ ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲೆಂ.
ಸಕಾಳಿಂ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್ ಕರುನ್ ಕಷ್ಟಾಂಂ ಮೊರ್ನಾಚೊ ನಿಯಾಳ್, ದೊನ್ಪಾರಾ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ, ಸಾಂಗಾತಾ ರಾಕ್ಣೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ವಾಲೇರಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಮಾ| ಬಾ| ರಿಚರ್ಡ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ದೆವಾಚಾ ಸಬ್ದಾಂಚೊ ನಿಯಾಳ್, ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಮಾಹಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ, ಖುರ್ಸಾಕ್ ನಮಾನ್ ಆನಿ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಪ್ರಸಾದಾಚೆ ಭಾಗ್ ಸಂಪವ್ನ್, ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಾಂಪ್ರಾದಾಯಿಕ್ ಥರಾನ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಜೆಜುಚಾ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡಿಚೆ ಫುಲಾಂನಿ ನೆಟಯಿಲ್ಲ್ಯೆಂ ಪಾಳ್ಣೆಂ ಆನಿ ದುಖೇಸ್ತ್ ಮಾಯೆಚೆ ಇಮಾಜ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ವ್ಹರುನ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ.bz001

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

bz012

bz013

Bookmark and Share

ನಿಮಾಣೊ ಬ್ರೆಸ್ತಾರ್

By ByndoorchiZalak, Pics: Lawrence Fernandes, 30 Mar 2018

ಬೈಂದೂರ್: ಸೊಮಿಯಾಚಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾಕ್ಣೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ವಾಲೇರಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಮಾ| ಬಾ| ರಿಚರ್ಡ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆ. ಜೆಜುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾರ್ ಶಿಸಾಂಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧುವ್ನ್ ಹೆರಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕರುನ್ ತಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಚಾಕ್ರಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಘಡಿತ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಪಾಂಯ್ ಧುಂವ್ಚೆ ರೀತ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ.
ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯಾಜಕಾನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ಪುರ್ಶಾವಾಂರ್ ವಿಶೆವಾಚಾ ಆಲ್ತಾರಿಕ್ ವ್ಹರುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆ ಆರಾಧಾನ್ ಚಲ್ಲೆಂ.bz001

bz002

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

bz012

Bookmark and Share

ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್

By ByndoorchiZalak, Pics By Lawrence Fernandes 25 Mar 2018
ಬೈಂದೂರ್: ಜೆಜುನ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಆನಿ ಜೆಜುಚಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮೊರ್ನಾಂಚೊ ನಿಯಾಳ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ(ರಾಮಾಚೊ)ಆಯ್ತಾರ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ.bz001ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಹಾತಾಂತ್ ತಾಳಿಯೊ ಧರುನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ಪಾತ್ರ್ ಘೇವ್ನ್ ಸೊಮಿಯಾಚಿ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಕಥಾ ಆನಿ ಪಾಶಾಂವ್ ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲೆಂ.

bz01bz02bz003bz03bz04bz05bz06bz006bz06bz008

Bookmark and Share

ಫೆಬ್ರೆರ್ 27, 28 ಆನಿ ಮಾರ್ಚ್ 1, ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚಿ ರೆತಿರ್

By ByndoorchiZalak, 26 Feb 2018

Byndoor Church Retreatಬೈಂದೂರ್: ಫೆಬ್ರೆರ್ 27, 28 ಆನಿ ಮಾರ್ಚ್ 1, 2018 ತಾರೀಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 9 ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5 ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚಿ ಧ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂಚಿ ರೆತಿರ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಹಜಾರೊಂ ಲೊಕಾಂಕ್ ಜೆಜುಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜೊಡುನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಆನಿ 'ಯೇಸು ಸ್ಪರ್ಶ' ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಿ ರೆತಿರ್ ಚಲ್ತಲಿಂ. ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ರೆತಿರೆಂತ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

Bookmark and Share

ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಗುಡ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಆಚರಣ್

By ByndoorchiZalak, 11 Feb 2018, Pics: Lawrence Fernandes

ಬೈಂದೂರ್: ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಉಡುಪಿ ಆಸ್ಸಿಸಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಮಾ| ಬಾ| ಸ್ಟೀಫನ್ ಆನಿ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.
ಅರ್ಗಾಂ ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಆರಾಧಾನ್ ಕರುನ್ ಸಮೇಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂನಿ ಖುರ್ಸಾಚಾ ರೆಲಿಕೆಚಿ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.bz001

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

bz012

bz013

bz014

bz015

bz016

bz017

Bookmark and Share

ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಕಲಾಂಗಣ್ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 'ಸಾಂಗೊನ್ ಮುಗ್ದಾನಾ...' ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್

By ByndoorchiZalak, 08 Feb 2018, Pics: Lawrence Fernandes

ಬೈಂದೂರ್: ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶೆತಾಂತ್ ನಾಮ್ನೆಚೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾರ್ಬೊಜಾ ಪಾಲಡ್ಕಾ ಹಾಂಚಾ ರಚ್ನೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನಾಟಕ್ ‘ಸಾಂಗೊನ್ ಮುಗ್ದಾನಾ...’ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನಾಟಕ್ ’ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಕಲಾಂಗಣ್’ ಸಂಘಟನಾಚಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಉಗ್ತಾ ಮೈದಾನಾಚಾ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲೊ.
ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಚಾ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ, ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಪಿರ್ಜೆಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ ರೊಮೆಲ್ ಆನಿ ಸುನೀತಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಕಲಾಂಗಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲಿಯೊ ನಜ್ರೆತಾನ್ ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ.bz001

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

bz012

bz013

bz014

bz015

bz016

bz017

bz018

bz019

bz020

bz021

bz022

bz023

bz024

bz025

bz026

bz027

bz028

bz029

bz030

bz031

bz032

bz033

bz034

bz035

bz036

bz037

bz038

bz039

bz040

bz041

bz042

Bookmark and Share

ವಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

By ByndoorchiZalak, 08 Feb 2018, Pics: Lawrence Fernandes

ಬೈಂದೂರ್: ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ಸೊಡ್ವಣ್ ನಿಯಾಳುನ್ ಪಾತ್ರೊನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಮಾನ್ ಕರುನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಆನಿ ವ್ಹಡಾ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಬುದ್ವಾರಾ ದಿಸಾ ಬೆಸ್ಪರ್ (ಸಾಂಜೆಚೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ) ಸಾಂಜೆರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂನಿ ಆರಾಧಾನ್ ಕರುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ರೆಲಿಕೆಚಿ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕರುನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಮಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೊ. bz006ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಆಚರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ 10:00 ವೊರಾರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಪಿರ್ಜೆಂತ್ ರೊಮೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಮಾನಾಚಿ ವಾತ್ ಅರ್ಪಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಲೆಸ್ಲಿ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಕುಂದಾಪುರ್ ವಾರಾಡೊ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಯಾಜಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಮೀಸಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯಾಜಕಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಾಂಡವಳಿಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.bz001

bz002

bz003

bz004

bz005

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

bz012

bz013

bz014

bz015

bz016

bz017

bz018

bz019

bz020

bz021

bz022

bz023

bz024

bz025

bz026

bz027

bz028

bz029

bz030

bz031

bz032

bz033

bz034

bz035

bz036

bz037

bz038

bz039

bz040

Bookmark and Share