Category: Featured

ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಕ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್... ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿ ವಳೊಕ್... ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ನವೆಂಬರ್ 25, 2012 ತಾರೀಕೆರ್ ತವಳ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಅಂತಾರ್ಜಾಳ್ ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಕ್ ಆಜ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್.

ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ತೊ ಖುಶೆಚೊ, ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ವಿಶೇಸ್ ರಿತಿನ್ ಆಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಇರಾದೊ ಘಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ, ಪುಣ್ ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚಾ ಘರಾಂತ್ ಏಕ್ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ದಿವ್ಯಾಚೊ ಮೊಲಾದಿಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ಹೊ ಸಬ್ದ್ ಕಾನಾಂನಿ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ, ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ವಾಚ್ತಾನಾ ಹರ‍್ಯೇಕ್ ಘಡಿ ನೇವಿಲಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ-ಮನಾಂತ್ ಪರತ್, ಪರತ್ ಧೊಸ್ತಾ. ನೇವಿಲಾಚೆ ಆಚಾನಕ್ ಮರಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಅಘಾತ್ ಜಾವ್ನ್, ಎಕಾ ರಿತೀಚೊ ಮೌನ್‍ಪಣ್ ಆನಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ಜಲ್ಮಾಂ ದಿಸಾ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ನೇವಿಲಾಚಾ ಅತ್ಮಾಕ್ ಶಾಂತಿ ಮಾಗೊನ್ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪಾಟಯ್ತಾ.BZ-5th-Anniversaryಏಕ್ ಬರೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆನಿ ಆಶಾ ಮನಾಂತ್ ದವ್ರುನ್ ಬೈಂದೂರ್ಚಿಝಳಕ್ ಆರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾಚಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ತೃಪ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿ, ಪಿರ್ಗಜ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥೆ, ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾನ್ ಆನಿ ಹಿತಚಿಂತಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಬರ್ಪೂರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಕ್, ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಬೈಂದೂರ್ಚಿಝಳಕ್ ಆಜ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟವ್ನ್ ಅಭಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್.
ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಚಾ ರಾಟವಳಿಂ ಮಧೆಂ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ತಸ್ವೀರ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕರುನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಂಡಳಿ ತಶೆಂಚ್ ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ದುರಸ್ತಿ ಆನಿ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾಂ ವೆಳಾರ್ ರಿನಿವಲ್ ಕರುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಲಿಂಟನಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಅಭಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ಪುರ್ಸತ್ ಕರುನ್ ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಕ್ ಸೆವಾ ದಿತಾನಾ ವರ್ದಿ ವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಉತ್ರಾಂ ಥೊಡಿಂ ಚೂಕ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾತ್, ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾರಣಾಂನಿ ಏಕ್ ದೋನ್ ವರ್ದಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್, ತರೀ ತುಮಿ ಸುಧಾರ್ಸುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ತಾಂವ್.
ಆಜ್ ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಾ ಜಲ್ಮಾಂ ದಿಸಾ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಮಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹಾಕ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರಾಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಅಶೀರ್ವಾದಾಂ ಆಮಾ ಸರ್ವಾಂಚೆರ್ ಮಾಗೊನ್ ಖುರ್ಸಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ನಿರಂತರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂವ್.

- ಡೊಲ್ಫಿ ನಜ್ರೆತ್

Bookmark and Share

ಆದೇವ್ಸ್ ತುಕಾ ನೇವಿಲ್

<Nevil-Obituary

ತುಜೆ ಜಿವಿತ್ ತುಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಬೂಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ ಹಾಸೊನ್ ಲಿಖ್ಲೆಂಯ್
ಜಿಣಿ ಕಠೀಣ್ ನ್ಹಯ್, ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಖಂಚೆಯೀ ಶಾಸ್ವತ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಲೊಯ್, ಬರಯ್ತಲೊಯ್
ಜಿಣ್ಯೆ ಬುಕಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಪಾನಾಂ ಬರೊವ್ನ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಬೂಕ್ ಧಾಂಪೊನ್ ಗೆಲೊಯ್

ಘಡೊಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಘಡ್ಲಾ, ಬೈಂದೂರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ದೆಣ್ಯಾಂನಿ ಭರ್ಲಲೊ ಏಕ್ ಪರ್ಜಳಿತ್ ದಿವೊ ಪರ್ಜಳುನ್ ಸಂಸಾರಿ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ಪುಂದ ಜಾಕೆರಿ ಆನಿ ದಿವಿನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಂಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಆನಿ ನಿಮಾಣೊ ಜಾವ್ನ್ 10-10-1985 ತಾರೀಕೆರ್ ತಾಚೊ ಜಲ್ಮ್.
ನೆವಿಲಾಚೆ ಆಚಾನಕ್ ಮರಣ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ದುಃಖಾಚೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಇಲ್ಲೆಂ, ಇಲ್ಲೆಂ ಬರಂವ್ಚೆ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ವೊಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನೇವಿಲಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ’ಗಿರಿಜಕ್ಕಾ ಆನಿ ಲಾಂಕ್ಡಾಭೊರೊ’ ಕಾಣಿ kittall.com ಆನಿ ಕವಿತಾ ‘ಖೊಂಟ್’ ಆನಿ ‘ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾನಾ’ kavitaa.com ಫಾಮಾದ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ದೊಹಾ-ಖತಾರಾಂತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೊ MCA ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್, ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿ ಝಳಕ್ ಆನಿ ಫೆಸ್ಬುಕಾರ್ ತವಳ್, ತವಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಲಿಖ್ತಾಲೊ, ಸೊಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫೆಸ್-ಬುಕಾಂತ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಮಿಶ್ರಿತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಂವ್ಚೆ ತಾಚೆ ಹವ್ಯಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪರಿಚಿತ್. ಮ್ಹಜೊ ಸೆಜಾರಿ ಜಾವ್ನ್, ಕುಟ್ಮಾದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ವೊಳ್ಕೊನ್ ತಾಚೆ ಗೊದ್ದೆ ಉಲವ್ಣೆಂ, ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯೊ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂ, ಹೆರಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖುಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ತಾಚೆ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.
ಗಲ್ಫಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಯುವ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವೊಡ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ತಾಲೆಂತ್ ಖಾಲ್ತ್ಯಾಪಣಾನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ವಾಂಟುನ್ ತಾಚಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸತ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಗೃತಿ ಆನಿ ಲಿಸಾಂವ್ ಭರೊನ್ ಆಸೊನ್, ಚಡಾವತ್ ತಾಚಾ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನೀಜ್ ಘಡಿತಾಂಚೆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಚೆ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಚೆ ಸ್ವಪಾಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಚೆಚೆ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ ಚರಿತ್ರಾ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಚೆ ಝಳಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲಿ ಆಶಾ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುನ್, ಆಪ್ಲೊ ಅಪ್ತ್ ಇಷ್ಟ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ 5 ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಚಿ ಹುಮೆದ್ ಬಳಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗಾತ್ ಕರುನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಆನಿ ಹೇರ್ ರಿತೀನ್ ತುಮಿ ಮುಕಾರ್ ಸರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವೆಬ್‍ಸಾಯ್ಟ್ ಸುರ್ವಾತೆಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ನೇವಿಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಕಾಮಾಂತ್ ತಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್, ಆಧಾರ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೊನಾ.
ತಾಚಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್, ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ಅಂತಾರ್ಜಾಳಿಚಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ತಾಚೆ ಅಚಾನಾಕ್ ಮರಣ್ ವ್ಹಡ್ ಆಘಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ತಾಚಾ ದುಖೆಸ್ತ್ ಆವಯ್ಕ್, ಬಾಪಾಯ್ಕ್, ಭಾವ್, ಭಯ್ಣಿಕ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಕ್ ತಾಚಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ದೂಃಖ್ ಸೊಸುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ದೇವ್ ತಾಂಕಾ ಫಾವೊ ಕರುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗೊನ್, ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನೇವಿಲಾಕ್ ಮಾನ್ ಅರ್ಪುನ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಸುಖ್ ಮಾಗೊನ್ ಮೊಗಾಚಿ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ ಭೆಟಯ್ತಾಂವ್. ಆದೇವ್ಸ್ ತುಕಾ ನೇವಿಲ್.
– Dolphie, Team ByndoorchiZalak

Bookmark and Share

ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಂಘಟನಾಕ್ ನವೆಂ ಹುದ್ದೆದಾರ್: ಜೊಯೆಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್

By ByndoorchiZalak
ಬೈಂದೂರ್: ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಯುವ ಸಂಘಟನಾಕ್ 2016-2017 ವರ್ಸಾಕ್ ನವಿ ಸಮಿತಿ ಜಾವ್ನ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ವಿಗಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾಚಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾಖಾಲ್ ಸಂಘಟನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾ ಮಧ್ಲೆಂ ನವೆಂ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.bz-icym-President-2016-17-byndoor-2

President : Joyel Fernandes
Secretary : Anjali Reberio
Treasurer : Emmanuel Nazareth
Vice President : Suraj Nazareth
Vice President : Mitchel Nazareth
Joint-Secretary : Lickson Nazareth
Cultural Secretary : Melric Nazareth
Sport Secretary : Praveen Fernandes
PRO : Maxan Lobo
Bookmark and Share

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನಾಚೆ ದಬಾಜಿಕ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್

By ByndoorchiZalak, Pics By Lawrence Fernandes 17 Jan 2016
ಬೈಂದೂರ್: ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬೈಂದೂರ್ ಘಟಾಕಾಚೆ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ದಬಾಜಿಕ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಲಾಯಿಕಾಂಚೆ ಸಂಘಟನ್ ಜಾವ್ನ್ 1990 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತವಳ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾಚಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾನ್ ಆನಿ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಡಾಯಸಾಚಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನ್ ಯಶಸ್ವಿ 25 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪವ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಸಂಘಟನಾಚೊ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸಕಾಳಿಂ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಅದ್ಲೊ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾನ್ ಜನೆರ್ 17, ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.
ಸಾಂಜೆರ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶ್ ಕೆಂದ್ರೀಯ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ವಿಲಿಯಂ ಮಾಚಾದೊ, ವಾರಾಡೊ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಲೈವನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ರೊಬರ್ಟ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಡೆನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.
ಸುರ್ವೆರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ದೆವಾಕ್ ಹೊಗಳ್ಸುನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಗೀತಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲೆಂ. ಕೊನ್ವೆಂಟಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಸ್ವಾಗತ್ ನೃತ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾನಾಚಾ ಸಯ್ರಾಂಕ್ ವೇದಿಚೆರ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಡೇನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾಚಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತಾಚಾ ಉತ್ರಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ.
ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ದಾನಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಶ್ರೀ ತಿಯಾದೊರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಜೊನ್ಸನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರುನ್ ತಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ ಆನಿ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನಾಕ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಡಾಯಸ್, ಶ್ರೀ ಥೊಮಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಶ್ರೀ ಸಾವೆರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಶ್ರೀ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಡಾಯಸ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀನಾ ರೈ, ಶ್ರೀ ಪಾವ್ಲು ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಶ್ರೀ ಜೋಕಿಂ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾರಿಯಾ ಪಿರೇರಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿ ಪಿರೇರಾ, ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಡೆನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತಾಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನಾನ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ.
ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಉತ್ತಮ್ ಪ್ರತಿಭಾ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರೊಯ್ಸ್ಟನ್ ಡಾಯಸ್, ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಪ್ರಥಮ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಲೇಖನಾ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಡೇನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ವಾಂಟ್ಲೆ.
ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನಾಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ "ಚಿಂತ್ಚೆ ಏಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆನ್ಯೇಕ್" ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾಲೊ. ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮಾನೇಸ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಆರ್ಥಿಕ್, ಇತರ್ ರಿತೀನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಕು| ದಿವ್ಯಾ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.;026

025

024

023

022

021

020

019

018

017

016

015

014

013

012

011

010

009

008

007

006

005

004

003

002

001028

027

Bookmark and Share

Priest Message for Christmas

Priest Message for Christmas


ಮೊಗಾಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾನೊಂ,
ಸರ್ಗಾಂ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಸೊಮಿ ಗರ್ದನಾಚಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲೊ. ಪಾತ್ಕಿ ಸಂಸಾರ್ ನಿದೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರಿ ಜೆಜುಚೆಂ ಜನನ್ ದೆವಾ ಬಾಪಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಡ್ವ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ದೆವಾಚಿ ಅಪರಿಮಿತ್ ಕಾಕುಳ್ತ್, ಮೋಗ್, ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ಉಗ್ಡಾಪಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ನತಾಲಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಮಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಕಾಕುಳ್ತಿನ್, ಮೊಗಾನ್, ಸಂತೊಸಾನ್ ಆನಿ ಶಾಂತಿನ್ ಭರೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.
ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ದ್ವಾರಿಂ ಗಾವಾಂತ್ ಆನಿ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಕ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಭಾಗಿ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ತಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜನನಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಂತೊಸಾನ್ ಭರೊಂ ಆನಿ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಶಾಂತಿ ತುಮ್ಚೆಂ ಥಂಯ್ ರಾಜ್ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

ಕ್ರೀಸ್ತಾ ಥಂಯ್,

ವಿಗಾರ್
ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ

Bookmark and Share

ಮಾ| ಬಾ| ಮಾಕ್ಷಿಮ್ ಫುರ್ಟಾದೊಕ್ ಮೊಗಾಚಿ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ

By ByndoorchiZalak, 02 Nov 20150

ಮಾ| ಬಾ| ಮಾಕ್ಷಿಮ್ ಫುರ್ಟಾದೊ ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಖಬಾರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದುಖಾಳ್ ಘಡಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಾ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ವಾವ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಬಾ| ಮಾಕ್ಷಿಮ್ ಫುರ್ಟಾದೊಚಿ ನಿವೃತ್ತ್ ಯಾಜಕೀ ಜೀವನ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಸಂಸಾರಿ ಪಯ್ಣ್ ಸಂಪೊನ್ ದೆವಾಚಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾನಾ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೈಮಂಡ್ ಮೊರಾಯಸಾಚಾ ವರ್ಗಾವಣೆಂತ್ ಬಾ| ಮಾಕ್ಷಿಮ್ ಫುರ್ಟಾದೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅತ್ಮೀಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ, ಆಮ್ಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ದೆವಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಕರುಂಕ್ ಮೌನ್‍ಪಣಿಂ ವಾವ್ರ್ ಭೆಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚಿ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಪರತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಅತ್ಮೀಕ್ ವಿಚಾರ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪರತ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೇವ್ನ್, ಬಾ| ಮಾಕ್ಷಿಮ್ ಫುರ್ಟಾದೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚಿ ಅಗಣಿತ್ ವಾವ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ದೆಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಗೊಂಕ್ ಫಾವೊ.
ಮಾ| ಬಾ| ಮಾಕ್ಷಿಮ್ ಫುರ್ಟಾದೊ ನವಂಬರ್ 19, 1941 ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್, ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಶಿಕ್ಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಚಾ ಉರ್ಬೆನ್ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಸೆಮೆನೆರಿಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 27, 1967 ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ಲಾಭ್ಲೆಂ. ಬಿಜೈ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಹಯಾಕ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಲ್ಲೂರ್ ಆನಿ ಬೊರಿಮಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಆನಿ ಕುಂದಾಪುರ್ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚೊ ಮುಖ್ಯ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ತಾಣಿಂ ಭೆಟಯ್ಲ್ಯಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 02-05-1983 ಥಾವ್ನ್ 28-05-1988 ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂಂತ್ ತೊಟ್ಟಾಮ್, ನೆಲ್ಲಿಕಾರ್, ತೊಕೂರ್, ಶಾಂಬೂರ್, ಕೋಟಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಪೊಟ್ಟಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕೇದ್ರಾಂತ್ ಆನಿ ವಿವಿಧ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್-ಶಿಕ್ಪಾಚಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಸೆವಾ ತಾಣಿಂ ಭೆಟಯ್ಲ್ಯಾ.
ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತಾಂಚಾ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ವಾವ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಭಕ್ತಿಪಣಾಚಾ ವಿಚಾರಾಂತ್ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಆನಿ ಗಂಭೀರ್ ಖಡಕ್ಕ್ ಶಿಸ್ತ್ ತಾಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್‍ಪಣ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಥರಾನ್ ಮನ್‍ಪಣಿಂಚ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಿಚಾರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಲೊಕಾಂಚಾ ಮುಗ್ಧ್ ಆನಿ ನಾ-ಸಮ್ಜಣೆಕ್ ಶಾಂತ್ ರಿತೀನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆನಿ ಭಕ್ತಿಪಣಾ ವರ್ವಿಂ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಚಡಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆನಿ ಭುಗ್ಯಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ದನ್ಪಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆನಿ ಮೀಸ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಸಂಗೀತ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಥೊಮಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾಂಚಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ಜೆಜುಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಆನಿ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಕಂತಾರಾ ಮೀಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಥರಾನ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ತರ್ಬೆತ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಮೀಸಾ ವೆಳಾಂ ಕಂತಾರಾ ಸಂಗೀತ್ ವಜಂತ್ರಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಬಾ| ಮಾಕ್ಷಿಮ್ ಫುರ್ಟಾದೊನ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಕ್ತ್ ದೀವ್ನ್ ಉಪ್ಪುಂದ ಶ್ರೀ ಗೊಡ್ವಿನ್ ಲೋಬೊಕ್ ಆಪ್ಣಾಂ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾರ್ಮೊನಿಯಂ ವಾಜಂತ್ರ್ ತರ್ಭೆತಿ ದೀವ್ನ್ ಆನಿ ಥೊಮಸ್ ಮಾಸ್ಟರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಾಂತ್ ಆನ್ನಾ ಆನಿ ಜೊಕೀಮಾಚಾ ಫೆಸ್ತಾಂ ಸಂದರ್ಭಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಜಂತ್ರಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕಂತಾರಾ ಗಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
ಮಾ| ಬಾ| ಮಾಕ್ಷಿಮ್ ಫುರ್ಟಾದೊನ್ ಆಪ್ಣಾಚಾ ಅವ್ದೆಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾವ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಊಂಚ್ ಪವಿತ್ರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾಕ್ ಏಕ್ ಸಾವ್ಳಿ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಕೊಪೆಲ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ತವಳ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ತಾಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಊಂಚ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಚಡೊನ್ ಕಟ್ಟೊಣಾಕ್ ಸಾಹೆತ್ ಸಾಗ್ಸುಂಕ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆ ತರೀ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೇವ್ನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಮಾನಾಕ್ ಮೇ 3, 1985 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚೆ ಕೊಪೆಲ್ ತಾಣಿಂ ಉಬೆ ಕೆಲೆಂ. ಆಜ್ ಬೈಂದೂರ್ಚೊ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡೊ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಂಂಚೊ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ಸೆವಾ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಫಾತಿಮಾ ಮೆಳಾಚಾ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂಚೆ ಹೊಲಿ ಕ್ರೊಸ್ ಕೊವೆಂತ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂಚಿ ಸೆವಾ ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ನವೆಂ ಬಾಂದಾಪ್ ಬಾ| ಮಾಕ್ಷಿಮ್ ಫುರ್ಟಾದೊಚಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಬಾ| ಮಾಕ್ಷಿಮ್ ಫುರ್ಟಾದೊಚಾ ಸೆವೆಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗೀ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಿಚಾರಾಂತ್ ಆನಿ ಭಕ್ತಿಪಣಾಂತ್ ಖಡಕ್ಕ್ ಆನಿ ಶಿಸ್ತೆಚೆ ವಿಚಾರ್ ಹಾಡುನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಸಕ್ತ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಯಾಜಕ್ ಬಾ| ಮಾಕ್ಷಿಮ್ ಫುರ್ಟಾದೊಚೆ ಉಡಾಸ್ ತವಳ್, ತವಳ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾಲ್ಗಡೆಂ ಕಾಡುನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಅತ್ಮೀಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಿವಾಳ್ ಕರುನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ವರ್ತಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲೊ ಬಾ| ಮಾಕ್ಷಿಮ್ ಫುರ್ಟಾದೊಚಿ ನಿವೃತ್ತ್ ಯಾಜಕೀ ಜಿಣಿಂ ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಚಿತ್ ಮರ್ಣಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದುಖಾಭರಿತ್ ಘಡಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಬಾ| ಮಾಕ್ಷಿಮ್ ಫುರ್ಟಾದೊನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತಾಣಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಬೈಂದೂರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ದೇವ್ ಪ್ರಜಾ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ ಸವೆಂ ಮಾನ್ ಅರ್ಪುನ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಸುಖ್ ಮಾಗೊನ್ ಮೊಗಾಚಿ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ ಭೆಟಯ್ತಾಂವ್.

Bookmark and Share

ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ವಿಗಾರಾಂಚೊ ಸಂದೇಶ್

ಮೊಗಾಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂನೊ,
ಭಾಗೆವಂತ್ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರೊ ಅಶೆಂ ಮಾಗ್ತಾ:
"ಮರಿ ಮಾಂಯ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ರಾಣಿ, ಹರ‍್ಯೇಕ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚೆರ್ ತಿ ಅಶೀರ್ವಾದಿತ್ ಕರುಂ, ವಾಟ್ ದಾಕೊಂವ್ ಅನಿ ರಾಕೊಂದಿ".
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ರಾಣಿ ಮರಿಯೆಚಾ ಜನನಚಾ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಖಾಲೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಹೆಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಬೈಂದೂರ್ಚಿಝಳಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಬರೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.


ಕ್ರೀಸ್ತಾ ಥಂಯ್,

ವಿಗಾರ್
ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ

Bookmark and Share

ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆದಿಂ ಆನಿ ಆತಾಂ – By Dolphie

Anil - Article Image

ತೊ ಏಕ್ ಕಾಳ್:
ಚಿರಿ-ಪಿರಿ ಪಾವ್ಸಾಂ ಮಧೆಂ ಲಾಂಕ್ಡಾ ದಾಂಡ್ಯಾಚಾ ಸತ್ರೆ ಪೊಂದಾ ಪೊತೆಂ, ಭುತಿ ಆನಿ ಫುಲಾಂಚಿ ಬೊಶಿ, ಚಲೊನ್ ವೆಚಿ ಪಾಂಯ್ ವಾಟ್ ಅಶಿರ್ ಮೇರ್ ಆನಿ ಮಧೆಂ, ಮಧೆಂ ಉದ್ಕಾ ವಾಟೊ, ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಏಕ್ ಕರಂದಾಯ್. ಪುಣ್ ಏಕ್ ವರ್ತಿ ಆಶಾ ತ್ಯಾ ಅಶೀರ್ ಮೆರೆರ್ ಚಲ್ತಾನಾಂ, ಫುಲಾಂಚಿ ಬೊಶಿ ಆನಿ ಫುಲಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವೊನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಬೊಶಿಯೆ ಮಧೆಂಚ್ ಸರ್ವ್ ಫುಲಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಸೊಭಿತ್ ಫುಲ್ ಭೆಟಂವ್ಚೆ ಆನಿ ಉರ‍್ಲಲೆಂ ಫುಲಾಂ ಮರಿಯೆಕ್ ಹೊಗಳ್ಸಿಂಯಾ ಕಂತಾರಾ ಸವೆಂ ವಯ್ರ್ ಉಡಂವ್ಚೆ ತಿ ಏಕ್‍ಚ್ಚ್ ಆಶಾ, ವಾಟೆರ್ ಆಡ್ಕಳಿಂ ಆನಿ ಕರಂದಾಯೆಚಿ ಚಿಂತ್ನಾ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ನೋವ್ ದಿಸಾಂಚಾ ನೊವೆನಾಂತ್ ಖಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಹುರುಪ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಫುಲಾಂಚಿ ಬೊಶಿ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಗಾತ್ರಾರ್ ಸೊಭಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡ್ ಆಶಾ.

ತ್ಯಾ ವೆಳಾಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೊಭಾಯ್:
ಗಡ್ಗಡೊ-ಝಗ್ಲಣ್ಯಾಂನಿ ಮೇ ಅಖೇರಿಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ಪಾವ್ಸಾಳೊ, ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಶಿರಾಂದಾರಿನಿ ವೊತುನ್ ಸಪ್ತೆಬ್ರಾಂತ್ ಸಗ್ಳಿಂ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂತೊಸಾನ್ ಭರೊನ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ರಂಗಾಂತ್ ಫುಲಾಂಚಾ ತೊಟಾಂತ್, ವೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯಾಂಚಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಫುಲಾಂ ಫುಲ್ತಾಲಿಂ. ಗಾಂವಾಂತ್ಲೆ ಸುಮನಾ ನ್ಹಂಯ್ (ಬೈಂದೂರ್ಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ನ್ಹಂಯ್) ನಾಡಾಂತ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಚೆ ಉದಾಕ್ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ಮಾತ್ಯೆನ್ ಭರ್ಸೊನ್ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ರಂಗಾನ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲಿ. ಘರ್ಚ್ಯಾ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ಉಬಾರ್ ಉಬಾರ್ ಬೆಂಡ್ಯಾಚಿ ಝಡಾಂ, ಗೊಟ್ಯಾಚಾ ಪಾಕ್ಯಾರ್, ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ರಾಂದ್ವಯೆಚಿ ವಾಲ್ ಪಾತ್ಳಾವ್ಣಿ ಕರುನ್ ಹಾಂತುಳ್ನ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಏಕ್‍ಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಘರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಿಶಾಲ್ ಗಾದ್ಯಾಂಚಿ ರಾಸ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ರಂಗಾಳಾಂತ್ ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ರಂಗಾನ್ ಭಾತಾಂಚಿ ಕಣ್ಶ್ಯೊ ದಿಸ್ತಾಲ್ಯೊ.
Continue reading “ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆದಿಂ ಆನಿ ಆತಾಂ – By Dolphie” »

Bookmark and Share

ಬಾ| ಥೊಮಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಕ್ ಮೊಗಾಚಿ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ

By ByndoorchiZalak, 08 July 2015
Tribute Of Love-1

ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವರ್ತೆಪಣಿಂ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲೊ ಆದ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಥೊಮಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಅಚಾನಕ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಳ್ಜಾ-ಅಘಾತಾನ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಖಬರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದುಃಖಾಚಿ ಸಕಾಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾ| ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ತಾಂಕಾ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾ-ಅಘಾತಾನ್ ಸಕಾಳಿಂ 6:15 ವೊರಾರ್ ತಾಣಿಂ ನಿಮಾಣೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡುನ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲೆಂ.
ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. 1955, ಜನೆರ್ 18 ತಾರೀಕೆರ್ ತಾಂಚೊ ಜಲ್ಮ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ತಾಂಚೊ ಜಲ್ಮಾಂ ಗಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಜಾಕೊಬ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ಪಿಂಟೊ ತಾಂಚಿ ಜಲ್ಮ್ ದಾತಾರಾಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. 1982 ಮೇ 4 ತಾರೀಕೆರ್ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ಘೇವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸೆವಾ ತಾಣಿಂ ದಿಲ್ಯಾ. 1982-83 ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್, 1983-84 ಕಾರ್ಕಳ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್, 1984-85 ಕೊರ್ಡೆಲ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. 1985-1992 ಸಂಪಾಜೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ಅರ್ಪುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ 1999 ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ವರ್ತಿ ಸೆವಾ ತಾಣಿಂ ದಿಲ್ಯಾ.
1999-2006 ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಶೇಸ್ ಸೆವಾ ತಾಣಿಂ ಅರ್ಪುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ 2013 ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮುಕ್ಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಅಮೂಲ್ಯ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲೊ ಬಾ| ಥೊಮಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಚೆ ಆವ್ಚಿತ್ ಮರಣ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದುಃಖಾಚಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ.
ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಬಾ| ಥೊಮಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಚಿ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಚಿ ಝಳಕ್
ಬಾ| ಥೊಮಸ್ ಏಕ್ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ 1999 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಭಾರ್ ಯೋಜನಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕರುನ್ ಸುಫಳ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಬಾ| ಥೊಮಸ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಹರ‍್ಯೇಕ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥೆ ಜಿವಾಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಂಘಟನಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಚಿ ವಿಚಾರ್ ಆನಿ ತಾಲೆಂತಾ ಉರ್ಜಿತ್ ಕರುಂಕ್ ವೇದಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಧಾವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಸಂಗ್ತೀ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಗಮನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಅತ್ಮೀಕ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಭುರ್ಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಸುರ್ವೆರ್‌ಚ್ ಹೊಚ್ ದಿಷ್ಟಾವೊ ದವರ್ನ್ ಬಾ| ಥೊಮಸ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದೆಂವುನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಶಿಕ್ಷಣಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಂಚಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಲಾಭೊಂಕ್ ತಾಂಚಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ತಾಕಿದ್ ಆನಿ ದುರ್ಬಳ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮಕ್ ಬಾ| ಥೊಮಸಾನ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಭಾರ್ ದಾಕ್ಲೆಂ ಅಜೂನ್ ಜಿವಾಳ್ ಆಸಾತ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್. ಸಂಘಟನಾಂತ್ ಸೃಜಾನಾತ್ಮಕ್ ಆಸ್ಪಾವ್ ಜೊಡುನ್ ಆಪ್ಲಿ ತಾಲೆಂತಾ ವಯ್ರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ವರ್ತಿ ಮ್ಹಿನತ್ ತಾಣಿಂ ಘೇವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಆನಿ ಅತ್ಮೀಕ್ ವಾಡಾವಳಿಂತ್ ಬಾ| ಥೊಮಸಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಮೂಳ್ ಸ್ಥಾನ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡೊ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ನದ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಾ ಸೊಭಾಯೆನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೈವಿಕ್ ಥಳಾಕ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಹಂತಾರ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಚೊ ಥಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಜಳುಂಕ್ ಬಾ| ಥೊಮಸಾಚಿ ಮಿನ್ಹತ್ ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ಗುಡ್ಯಾಚಾ ಪೊಂತಾಕ್ ರಸ್ತೊ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚೊ ಸುರ್ವೆರ್ ಥೊಡೆಂ ಅಸಮಾಧಾನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಬಾ| ಥೊಮಸಾಚಿ ಬಳಾದಿಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಜ್ ಥೊಂಟ್ಯಾಂಕ್, ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್, ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹರ‍್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಊಂಚ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಪಾಂಯಾ ಥಳಾಂ ಪಾವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ‍್ ತಾಣಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾಚಿ ವಾಟ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್ ಕರುಂಕ್ ಸ್ತೆಸಾಂವಾ ಬಾಂದೊನ್ ಆಜ್ ಉಡುಪಿ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಬೈಂದೂರ್ಚೊ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡೊ ಏಕ್ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಜಾಗೊ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಬಾ| ಥೊಮಸಾನ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಏಕ್ವಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯೆಚಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯೆಚಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚಾ ಜಮಾತೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಏಕ್ವಟ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಥರಾನ್ ಉತೇಜನ್ ತೆಂ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.
ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ನವ್ಯಾ ಕೊಪೆಲಾಚಾ ಉಗ್ತಾವಣೆಕ್ ತೆಂ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅರ್ಗಾಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭಟವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತಾಣಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ತೆ ಸೆವೆಕ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾಚಾ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾ| ಥೊಮಸಾಕ್ ಬೈಂದೂರ್ ದೇವ್ ಪ್ರಜೆನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪರತ್ ಮೇ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ಗಾಂ ಬಲಿದಾನಾಕ್ ಭೆಟವ್ಣೆಚೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ದೇವ್ ಪ್ರಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಂವ್ಚೆ ಭಾಗ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಆಜ್ ಸಭಾರ್ ಜಣ್ ತಾಂಚಾ ಅವ್ಚಿತ್ ಮರಣಾಂ ಥಂಯ್ ದು:ಖ್ ಉಚಾರುನ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಆಸಾತ್.
ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಅತ್ಮೀಕ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಬಾ| ಥೊಮಸಾಚಿ ಸೆವಾ ವರ್ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಾಣಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಬೈಂದೂರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ದೇವ್ ಪ್ರಜಾ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ ಸವೆಂ ಮಾನ್ ಅರ್ಪುನ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಸುಖ್ ಮಾಗೊನ್ ಮೊಗಾಚಿ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ ಭೆಟಯ್ತಾಂವ್.

Bookmark and Share

ಗುಡ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ತಸ್ವೀರ‍್ಯೊ

By ByndoorchiZalak, 15 Feb 2015
ಬೈಂದೂರ್: ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾಚೆರ್ ಗುಡ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಆಚರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಯಾಜಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅರ್ಗಾಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಂವ್ಚೆ ತಸ್ವೀರ‍್ಯೊ

17

14

12

11

10

9

8

7

5

5 (2)

4

4 (2)

3

3 (2)

2

2 (2)

1
ತಸ್ವೀರ‍್ಯೊ ಕುರ್ಪಾ: ಶ್ರೀ ರೋಶನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಪಿರ್ಜೆಂತ್)

Bookmark and Share