Category: Short stories

ಧೈರಾಧಿಕ್

ಧೈರಾಧಿಕ್ (ಭಾಗ್ - 5)

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂಚೊ ಗಾಂಚ್: ಭಾಗ್ - 1 | ಭಾಗ್ - 2 | ಭಾಗ್ - 3 | ಭಾಗ್ - 4

ತೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ತಾರ್, ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಜುಬ್ಲೆವಾಚೊ ದೀಸ್. ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ತರ್ಫೆನ್ ಇಗರ್ಜೆ ವಠಾರಾಂತ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇನಿ ಆನಿ ಸುನೀತಾ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವ್ತಚ್ ಸುನೀತಾಚಿ ಇಷ್ಟಿಣ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುನೀತಾನ್ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ. "ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟಿಣಿ ಸಂಗಿಂ ಬಸ್ತಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಕಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮೆಳ್ತಾಂ" ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚಾ ಬರಾಬರ್ ತೆಂ ಗೆಲೆಂ. ಸ್ಟೇನಿಚಿ ಈಷ್ಟ್ ಕೊಣೀ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ಚ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಲೈನಿರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಾರ್ಯೆಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಲೋಕ್‍ಯೀ ಪುರಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಬಸೊಂಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಗೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ಚ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಬೆ ರಾವೊನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪಳೆತಾಲೊ. ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಥಂಯ್ ಬಸೊನ್ ಬೋರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಶಿನ್ ವಲ್ಲಿ ಆನಿ ಸ್ಟೀವನಾಚಿಂ ಹುಣ್ಸುಂಚೆ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಇಲ್ಲೆಂ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಗೆಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ. ತೆಂ ಪಳಯ್ಲೆ ವಲ್ಲಿ ಆನಿ ಸ್ಟೀವನ್ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಆತಾಂ ಕಳ್ಳೆಂ ಹೆಂ ಆತಾಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ನಾ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆ ಆಸಾತ್. ಹೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸತಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ವಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ.
"ಆತಾಂ ಕಶೆಂಯೀ 9 ವರಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾತನಾ ಧಾ ಜಾತೆಲಿ. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಲಾಯ್ಟ್‍ಯೀ ನಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಕ್ ಬರೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಯೆತ್, ವ್ಹಯ್‍ರೆ ಸ್ಟೀವನ್ ಆಜ್ ಕಶೆಂ ತರೀ ಹಾತ್ ಸಾಫ್ ಕರಿಜೆ ವಲ್ಲಿ", ಸ್ಟೀವನಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಸ್ಟೇನಿಚೆ ಕಾನ್ ನೀಟ್ ಜಾಲೆ.
"ತೆಂ ವ್ಹಯ್‍ರೇ ವಲ್ಲಿ, ಆಜ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಹಾತ್ ಪಳೇವ್ನ್ಂಚ್ ಸೊಡ್ತಾ, ತುವೆಂ ಏಕ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಥಂಡ್ ರಾವ್ತಾಗೀ" ಮ್ಹಣಾಲೊ.
"ತೆಂ ಸಮಾ ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಹಾತ್ ಸಾಫ್ ಕರ್ಚೆ ತರೀ ಕೊಣಾಚೆರ್...?"
ತೆಂಚ್ ಆಸಾನೆ, ಅಮ್ಚೆಂ ಸುನಿತಾ ಆಜ್ ತಾಚಿ ರೂಚ್ ಚಾಕಾಜೆ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ನಂಜಾಳಿ ಉತ್ರಾಂನಿ.
ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂಚ್ ಸ್ಟೇನಿಚೆಂ ರಗಾತ್ ಕಡ್ಕಡ್ಲೆಂ, ತರೀ ರಾಗ್ ನಿವೊನ್, ಕೊಣಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವೊಗೊ ರಾವ್ಲೊ.
ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಮುಂದರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ "ಪುಣ್ ಸುನಿತಾಚ್ಚ್ ಕಿತೆಂ...? ದುಸ್ರಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಆಸಾತ್ ನೆ..."
"ದುಸ್ರಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ತೆಂಚ್ ಆಸಾನೆ ಆಪುಟ್ ಆಂಕ್ವಾರ್. ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಸತಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆಂ ಬಾಪಯ್ ವಾ ಭಾವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ಚೆನಾಂತ್, ದೆಕುನ್ ಸುನಿತಾಕ್ ವಿಂಚ್ಲಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ವಲ್ಲಿ.
"ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಸುನಿತಾಚ್ಚ್...? ಸುನಿತಾ ಕಾಂಯ್ ಆನಾತ್‍ಗೀ..."? ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ಸ್ಟೀವನಾನ್.
"ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಅನಾಥ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್...ಆನಿ ಅನಾಥ್ ಜಾತಲೆಂ. ಬಾಪಯ್ ಕಶೆಂಯಿ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ ಆನಿ ಎಕ್ಲೊ ಭಾವ್ ಆಸಾ, ತೊ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೊ ನ್ಹಯ್. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಪುಣ್ ಧೈರಾಧಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹರ್ಧೆಂ ಮುಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಘುಂವ್ತಾಲೊ. ಆತಾಂ ತೊ ಉಂದಿರ್ ಜಾಲಾ. ತಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಧಾವೊಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಯ್ನಾ".
ತಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇನಿಚಾ ಆಂಗಾಂತ್ಲೆಂ ರಗಾತ್ ಹುನ್ ಜಾಲೆಂ. ಡಾಡಾಮಾ ಅಡ್ಚಾಲಿಂ, ಕುಡಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬೊಳ್ ಎಕ್ಟಾಯ್ಲೆಂ. ದಾಂತ್ ಚಾಬೊನ್ ಹಾತಾಚ್ಯೊ ಮುಟಿ ಅಂರ್ದಾಲ್ಯೊ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಘಡಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಚಿಂತಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕುಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಮೂರ‍್ಯಾ ಫಾತೊರ್ ಘೇವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ವಲ್ಲಿಚಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಧಾಡಾಯ್ತಾನಾ ಕ್ಷಣಾನ್ ರಗಾತ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ರಗ್ತಾನಿಂ ತೊಂಡ್ ಪುರಾ ಬುಡೊನ್ ವಲ್ಲಿಚಿ ಆತಾಂ ಚಿಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಧರುಂಕ್ ಯೆತಾನಾ ಸ್ಟೇನಿನ್ ಸ್ಟೀವನಾಚೆ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಾ ಫೊರ್ಸಾರ್ ಹಾತ್ ಲಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಮೊಡ್ಲೆ. ದುಖಿನ್ ಸ್ಟೀವನ್ ವಳ್ವಳ್ತಾನಾ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಹಾತಾಕ್ ಪರತ್ ಧರ್ನ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
"ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಧೈರಾಧಿಕ್, ಹೆಂ ನಾಂವ್ ಹಾಂವೆ ಮಾಗೊನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್, ತುಮಿ ಜಾವ್ನ್ ಮೊಗಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಕೆದ್ನಾಂಯಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಧೈರಾಧಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಕ್ನಾ. ತುಮಿಂ ದೊಗಾಂನಿ ಸಾಂಗೊನ್ ಕೊಲಾಯ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಖರೆಂ ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ಧೈರ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾತ್ ನ್ಹಯ್, ತುಮಿಂ ಆತಾಂ ಪಳೆಯಾಂ, ಮ್ಹಜೆ ಧೈರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲೊ. ತಿ ದೂಖ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾ ಸ್ಟೀವನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಪಡ್ಲೊ. ವಲ್ಲಿ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪಡೊನ್ ವಳ್ವಳೊನ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟ್ತಾನಾ ರಸ್ತ್ಯಾಚಾ ದೆಗೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮಾತಿ ಘೇವ್ನ್ ವಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಚೆಪುನ್, ದಾಂತ್ ಚಾಬೊನ್ "ಧೈರಾಧಿಕ್" ಮ್ಹಣ್ ಹಾಸೊನ್ ಉತಾರ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗುಣ್ಗುಣೊನ್ ಸ್ಟೇನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಲ್ತೆಚ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಸಮಾಪ್ತ್

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂಚೊ ಗಾಂಚ್: ಭಾಗ್ - 1 | ಭಾಗ್ - 2 | ಭಾಗ್ - 3 | ಭಾಗ್ - 4

Bookmark and Share

ಧೈರಾಧಿಕ್

ಧೈರಾಧಿಕ್ (ಭಾಗ್ - 4)

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂಚೊ ಗಾಂಚ್: ಭಾಗ್ - 1 | ಭಾಗ್ - 2 | ಭಾಗ್ - 3

"ಕೋಣ್ ಹಾಬಾ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾಚಿ ಪಿಸಾಯ್" ಮ್ಹಣ್ ಗುಣ್ಗುಣೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ. ಸಕ್ಟಾಂಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಖಂಚ್ತಾನಾ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಬೊನ್ ಗೆಲೊ. ಪುಣ್ ತೊ ಕಾಂಯ್ ನೆಣಾಸ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ನಟನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.
"ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ...?" ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ರ‍ಾಗುನ್. "ಜಾಂವ್ಚೆ ಕಿತೆಂ...? ಸ್ಟೇನಿ ಬೈಕಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಡೊನ್ ಪ್ರಾಕ್ಚೆರ್ ಜಾಲಾ. ತೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಸಾ" ರಗಾನ್ ತಾಣಿಂ ದಾಡಾಮಾ ಅಡ್ಚಿಲಿಂ.
"ಛೆ...! ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ" ಚುರ್ಚುರ‍್ಲೊ ವ್ಯಂಗ್ ರಿತಿನ್ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ.
ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ "ಹಿಂ ಕಾಮಾಂ ತುಜಿಂಚ್. ತುಂವೆ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆಚ್ಯಾ ಡಾಮಾರ್ ರೊಡಾರ್ ತೇಲ್ ವೊತುನ್ ದವರ‍್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ, ಬಹುಶ್ಯಾ ತಾಕಾ ಮಾರ‍್ಚೆಂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ" ಮ್ಹಣಾಲೊ.
"ತಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರುಂ....?" ತಸಲೊ ಹರಾಮಿ ಹಾಂವ್ ನ್ಹಯ್. ಏಕ್ ವಿಷಯ್ ವ್ಹಯ್, ಲವಿನಾಚ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಸುಧಾರ‍್ಲಾಂ, ತರ್ನಾಟ್‍ಪಣಾಚೆಂ ಹುನ್, ಹುನ್ ರಗಾತ್ ಕುಡಿಂತ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾನಾ, ಲವಿನಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ಭುಲ್‍ಲ್ಲೊ ವ್ಹಯ್ ಫಕತ್ತ್ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಆಶೆವ್ನ್, ತಾಣೆಂ ತೊ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಗಾನ್ ಹಾಂವ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಲೊಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ ತಶೆಂ ಕೆಲೆಂ ಶಿವಾಯ್, ತಾಚೆರ್ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಥಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ.....? ಮೊಗಾಂತ್ ಜಬರ್‌ದಸ್ತಿ ಚಲನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರಾಂನಿ ಸಮ್ಜಲಾಂ, ಪುಣ್ ಹಾವೆಂ ಖಂಡಿತ್ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ, ಮ್ಹಜೆರ್ ಭರ್ವಸೊ ಕರಾ" ಮ್ಹಣ್ ಪಿಂರ್ಗಾಲೊ.
"ತುಜೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಯೇನಾ..." ಮ್ಹಣಾಲೊ ಎಕ್ಲೊ.
"ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆ ಸೊಡ್ಚೆಂ ತುಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆ ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ". ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಮಾತೆಂ ಖೊರ್ಪುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ತ್ಯಾಚ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಬೈಕಾರ್ ಲುವಿಸ್ ಆನಿ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿ ವ್ಹೆತಾಲೆ. ಲುವಿಸ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಕಸಲೆಂಗೀ ಏಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆ ಚತ್ರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ, ಬಹುಶ್ಯಾ ತೆಂ ಒಯ್ಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹಾಂವೆ ತಾಂಕಾ ಸಾರ್ಕೆ ಪಳಯ್ಲಾಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ.
ಹೆಂ ಉತಾರ್ ಸ್ಟೇನಿಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಸತ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ತಕ್ಷಣ್ ತಾಣಿಂ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕಡೆನ್ ಧಾಂವ್ ಮಾರ‍್ಲಿ. ತೆದ್ನಾ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ. "ಹಾಂವ್‍ಯಿ ತುಮ್ಚೆಂ ಸಂಗಿಂ ಯೆತಾ" ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪರತ್ ತಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಉಮಾಳ್ಳಿ ತಾಂಕಾಂ. ಸುಮಾರ್ 6 ಜಣ್ ಆನಿ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಳೊನ್ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಬೈಕ್ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿಚಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್ ದವರ‍್ನ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾ ಹಳ್ತಾರ್ ಚಲೊನ್ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿಚಾ ಕಂಪೌಂಡಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆ.
ಸುಮಾರ್ ಸಕಾಳಿಂಚಿ ವರಾಂ 4 ಜಾತಿತ್, ತಾಣಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ವ್ಹಚೊನ್ ಬೈಕಾಚೆರ್ ನದರ್ ಮಾರ‍್ಲಿ. ಟೊರ್ಚಾ ದ್ವಾರಿಂ ಪೂರ್ಣ್ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಬೈಕಾಚೆರ್ ತೆಲಾಚೆ ಥೆಂಬೆ ಗಳ್‍ಲ್ಲೆ ದಿಸ್ಲೆ. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೇಲ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಬೈಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೇಲ್ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬೈಕಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ತೇಲ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಬೈಕಾರ್‌ಚ್ ಬಸೊನ್ ತೇಲ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವೊತ್ಚ್ಯಾ ಪೊರ್ಸಾರ್ ತೇಲ್ ಬೈಕಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ತಾಣಿಂ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿಚೆ ದಾರ್ ದಾಡಯ್ಲೆಂ. ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ’ಕೋಣ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಲೊ. ತರೀ ದಾರ್ ಉಗಡ್ಲೆಂ ನಾ, ತೆದ್ನಾಂ ’ಹಾಂವ್ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ಲಾಂ’.
ಇತ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ...." ಮ್ಹಣ್ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿ ಉಟೊನ್ ದಾರ್ ಉಗಡ್ಲೆಂ. ದಾರ್ ಉಗಡ್ತಚ್ ಸಗ್ಲ್ಯಾನಿ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿಚಾ ಕೊಲಾರಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೊಡುನ್ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ.
"ನಾಂ ಹಾಂವೆ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ" ಗಾಗೆಲೊ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿ.
"ಸತ್ ಸಾಂಗ್, ವಿಷಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ತುಂ ಬೈಕಾರ 9-30 ವೊರಾರ್ ಲುವಿಸಾಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸೊನ್ ಘೆವ್ನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ತೇಲ್ ವೊತ್ಲಾಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇನಿ ತ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ.
ನಾಂ ಸಾಯ್ಬಾ, ತುಂವೆ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಯ್ಲಾಂಗಿ ಮ್ಹಣ್" ಫಟ್ ಮಾರ‍್ಲಿಂ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿನ್.
"ತಶೆಂಗೀ ತರ್ ಧರ್ ಮ್ಹಣ್" ಏಕ್ ಬಳಾದಿಕ್ ಮೂಟ್ ನಂದುಚ್ಯಾ ಪೊಟಾರ್ ಅಂರ್ದಾಲಿ. ಪರತ್ ಏಕ್ ಮಾರ್ ಕಾನ್ಸುಲಾರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ನಂದು ದುಃಖಿನ್ ಪಿಂರ್ಗಾಲೊ.
"ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ದಮ್ಮಯ್ಯಾ, ಮಾರಿನಾಕಾತ್ ಹೆಂ ಪುರಾ ಲುವಿಸಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಖಾಲ್ ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೆಂ ತಾಣಿ ತಾಕಾಯಿ ಧರ‍್ನ್ ಆತಾಂ ಶೀದಾ ಲುವಿಸಾಚಾ ಘರಾಂ ಗೆಲೆ.
ವೊರಾಂ ಸುಮಾರ್ 5 ಜಾತಿತ್. ಬರ‍್ಯಾ ಗಾಡ್ ನಿದೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲುವಿಸಾಕ್ ದಾರಾರ್ ಟೊಕೆ ಮಾರ‍್ನ್ ಉಟಯ್ಲೆಂ. ದೊಳೆ ಹಳ್ತಾರ್ ಗಷ್ಟುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಲುವಿಸಾಕ್ ಕಳ್ಳೆನಾಂ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಮಾರ‍್ನ್ ಅರ್ದೆಂ ಜಖಂ ಕೆಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಣಿಂ ತಾಕಾ ಸೊಡ್ಲೆಂನಾ ಶೀದಾ ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೆ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಲುವಿಸಾಚೆರ್ ಆನಿ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿಚೆರ್ ಕೇಜ್ ಬುಕ್ ಕರ್ನ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಜೈಲಾ ಭಿತರ್ ಘಾಲೆಂ.
ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಜುಸ್ತ್ 6 ವೊರಾರ್ ತೆಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಪಾವ್ಲೆ. ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಪಳೇವ್ನ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ವಿಷಯ್ ಪುರಾ ವಿಸ್ತಾರುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ. ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಲುವಿಸಾಚೆರ್ ಆನಿ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿಚೆರ್ ಕಠೀಣ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ. ತರೀ ತಾಚಾನ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ. ಪಾಯಾಂಚೆ ಆಪರೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ದುಃಖಿನ್ ತೊ ವಳ್ವೊಳ್ತಾಲೊ. ನಿದ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಆಪವ್ನ್ ತಾಕಾ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಳೆಂ. "ತುಂಚ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ತುಜ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಪ್ರಾಧಿ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಮೊಗಾಚೊ ಇಷ್ಟ್". ತೆದ್ನಾಂ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಸೊನ್‍ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಆನಿ ತುಜಾ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಮೆಚ್ವಾಲಾಂ, ತುಕಾ ಸಲಾಮ್ ಮಾರ‍್ತಾಂ".
ಸ್ಟೇನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಮೆಚ್ವಾಲೊ. ಇಷ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ ಆಸಾಜಾಯ್, ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ. ಆಪುಣ್ ಮತಿರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಂಚ್ಚ್ ತಾಣಿ ತಾಂಚಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ.
ಸ್ಟೇನಿಚಾ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾ ನಿಮ್ತಿಂ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿ ಆನಿ ಲುವಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚೆ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಲುಕ್ಸಾಣಾರ್ ಪಡಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮೊಸ್ರ‍ಾಳ್ಯಾ ನಂಜೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಹಾಣಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕಳ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ವೇಳ್ ಉದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂಚ್ಚ್ ತಾಂಕಾ ಜೈಲಾಚೆಂ ವಾರೆಂ ಖಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಸುಮಾರ್ 8 ದಿಸಾಂ ನಂತರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊ. ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಇಷ್ಟ್ ಯೇವ್ನ್ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆ. ತಾಕಾ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ. ಸುಮಾರ್ ೨ ಮಹಿನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಟೇನಿಚೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಚಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ. ಆಪರೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ರೋಡ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಲೆಂ. ಸುಮಾರ್ 4 ಮಹಿನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಟೇನಿಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಬೊಳ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಬೆತಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾಚೆರ್ ಚಲಾಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಆನಿ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಟೇನಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಆಧಾರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಪುಣ್ ದಾಕ್ತೆರಾನಿಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉಪಾದೆಸ್ ಪಾಳಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಚಡ್ ಚಲೊಂಕ್ ಆನಿ ಬೈಕ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಆಡ್ವಾರ‍್ಲೆಂ. ಎಕಾ ವರ್ಸಾನ್ ಆಪರೇಶನ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಯಾಂತ್ಲೊ ರೋಡ್ ಆಪರೇಶನ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಡ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಚಲಾಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದಾಕ್ತೆರಾಚಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಲೊ ದಿಲೊ ತಾಣೆಂ.
ಕೇವಲ್ ಪ್ರಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಕಾಮಾಂತ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಬಾಪಾಯ್ನ್ ತಾಕಾ ಖಡಕ್ಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿಕೀ ಆನಿ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾಂತ್ ವಚಾನಾಕಾ, ಭಯ್ಣಿ ಲಾಗಿಂ ಉತಾರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ರಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ವಚಾನಾ ಮ್ಹಣ್ . ಅಶೆಂ ಸುಮಾರ್ 11 ಮಹಿನೆಂ ಸಂಪ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ರಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾಂ. ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಸಭಾರ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ನಾನಾತ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಗಾಳಿ ದಿತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಸ್ಟೇನಿಚಿ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಮಾಂದ್ತಾಲೆ. ತರೀ ಆತಾಂ ಸ್ಟೇನಿ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ರಾಟಾವಳೆಂತ್ ವ್ಹಚಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಜೀವಾಚೆ ಭ್ಯೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬಗಾರ್ ಬಾಪಯ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಫಿಕಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಾಂಯ್ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೆಡ್ಡಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಸೆವಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣ್ ಸುನೀತಾಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಸುನಿತಾಕ್ ತೊ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ಆವಯ್ ನಾ ತರೀ ಆವಯ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಸುನೀತಾನ್ ಸ್ಟೇನಿ ಥಂಯ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಘುರ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಟೇನಿ ಥಾವ್ನ್ ಉತಾರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ರಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ವಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಜಾಂವ್ ವಚಾನಾ ಮ್ಹಣ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ತರ್ನಾಟ್‍ಪಣಾಚೆ ಉದ್ವೇಗ್ ಮುಕಾರ್ ಥಂಡ್ ದವರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆ.
ಆಜ್ ವಲ್ಲಿ ಆನಿ ಸ್ಟೀವನ್ ತಾಕಾ ಅಣ್ಕುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ತಾಂಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸ್ಟೇನಿ ಕಾಂಯ್ ಕರ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಪರತ್ ಪರತ್ "ಕಾಲೆಂ ಸಾಯ್ಭಾ ತಾಣೆ ದೊಗಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ತುಕಾ ಜಿವಿಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ತುಂ ತಾಂಕಾ ಕಿತೆಂಯಿ ಕರಿನಾಸ್ತಾ ವೊಗೆ ಆಸಾಯ್, ಖಂಯ್ ಗೆಲೆಂ ತುಜೆಂ ತೆಂ ತರ್ನಾಟ್ಪಣ್".
ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಆನಿ ಲುವಿಸಾಕ್ ಜೈಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾನಿ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೀವನ್ ಲುವಿಸಾಚೊ ಭಾವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವನಾಚೊ ಈಷ್ಟ್ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿಚೆ ಜಿಗ್ರಿ ದೋಸ್ತ್ ಲುವಿಸ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಚಿಂತಾಲೊ ಕೀ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಕಶೆಂ ತರೀ ಮಾರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಹಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತಶೆಂ ಪಯ್ಶೆ ದಿತಾಲೊ ಆನಿ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಪರತ್ ಜಳೊಂಕ್ ಹಾಂಚೆಂ ಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ ತೆ ವಿಷಯ್ ಪರತ್ ಉಸ್ತಿಶೆಂ ಕರ್ತಾಲೊ. ಹಾಂಕಾ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಖಾವಯ್ತಾಲೊ, ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿತಾಲೊ. ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ತೆಂ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಸದಾಂಯಿ ಸತಯ್ತಾಲೆ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಕಾ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಕಿತೆಂಯಿ ಬಾಧಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಸ್ಟೇನಿಕ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಹಿಣ್ಸಿತಾಲೆ, ರಾಗ್ ಯೆಶೆಂ ಕರ್ತಾಲೆ. ಹೆಂ ಪುರಾ ಸೊಸುನ್ ಸ್ಟೇನಿ ಮಾತ್ರ್ ವಗೊಚ್ಚ್ ರಾವ್ತಲೊ.
ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವಲ್ಲಿಚೆ ಆನಿ ಸ್ಟೀವನಾಚೆ ಸತಾಂವ್ಚೆ ಚಡ್ ಜಾಲೆ. ಚಿಂತಾಲೆ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ರಾಗ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಂಚೆರ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಠಿಕಾಣ್ಯಾರ್ ಲಾಂವ್ಚೆ ಯೆವ್ಜಣ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಗುಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸ್ಟೇನಿ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಪುಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ತೊಂಡ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ನಾ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ತಿತ್ ಖಂಡಿತ್. ಆನ್ಯೇಕ್ ವಿಷಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾನಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ತ್ರಾಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಜಾಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪುರಾ ಸೊಸುನ್ ಥಂಡ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಹೆಂ ಪುರಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತೆಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ತಾಂಚೆ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಮೊಡ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ತೆ. ನಾ ತರ್ ಲಗಾಡ್‍ಚ್ಚ್ ಕಾಡ್ತೆ. ತೆಂ ಸ್ಟೇನಿ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕೀ ತಯಾರ್. ತಾಣೆಂ ಸುನೀತಾಕ್ ಉತಾರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕಶೆಂ ಮೊಡುಂ....? ಆವಯ್ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಮನ್ ಕಶೆಂ ದುಖೊಂವ್...? ಚಿಂತ್ತಾಲೊ ಪುಣ್ ತಾಚೆ ದಿಲ್ಲೆ ಉತಾರ್, ಉತಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ‍್ಲೆಂ ನಾ...

ಕಾಣಿ ಮುಂದರುನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾತಲಿ…

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂಚೊ ಗಾಂಚ್: ಭಾಗ್ - 1 | ಭಾಗ್ - 2 | ಭಾಗ್ - 3

Bookmark and Share

ಧೈರಾಧಿಕ್

ಧೈರಾಧಿಕ್ (ಭಾಗ್ - 3)

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂಚೊ ಗಾಂಚ್: ಭಾಗ್ - 1 | ಭಾಗ್ - 2

ಜುಸ್ತ್ 2 ವೊರಾರ್ ಸ್ಟೇನಿಚೊ ಬಾಪಯ್ ಜೆವಾಣ್ ತಿರ‍್ಸುನ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸ್ಟೇನಿ ಜೆವಾಣ್ ಕರ್ನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ತಿಳ್ಸುನ್ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ನವಿನಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಸ್ಟೇನಿಚೆ ಥೊಡೆ ಇಷ್ಟ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ನವೀನಾ ಆನಿ ಇಷ್ಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಲವಿನಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೆ. ಲವಿನಾ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ರಡ್ತಾಲೆಂ. ಹೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಲವಿನಾಚೆರ್ ಭಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ಲಿ. ಸ್ಟೇನಿನ್ ಮುಕಾರ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ನ್ ಮೊಗಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, ತೆದ್ನಾಂ ಲವಿನಾ ದುಃಖಾಂ ಗಳಯ್ತ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ "ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಹಾಂವೆ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಿನಾ ಆನಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಜ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ತಯಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಾಕ್ ತೊ ಮ್ಹಜೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ದುಃಖಿನ್ ಬೊಬ್ ಮಾರ‍್ಲಿ ತರೀ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ. ವಸ್ತುರ್ ವೊಡುಂಕ್ ವೊದ್ದಾಡ್ತಾಲೊ ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಪ್ಪಾ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ವಾಂಚ್ಲಿಂ. ನಾ ತರ್ ತೊ ಮ್ಹಜೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕರ್ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ" ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಲವಿನಾ ರಡ್ತಾನಾ ತಾಚೊ ರಾಗ್ ಅಂತ್ರಳಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಹಾತಾಚ್ಯೊ ಮುಟಿ ಎಕಾ ಫರಾ ಅಂರ‍್ದಿಲ್ಯೊ. ರಾಗಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿಚಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊ.
ಕೋಲ್ ಬೆಲ್ಲಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಮುಕಾರ್ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿಚೊ ಬಾಪಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲೊ.
"ಕೋಣ್ ತುಮಿ...? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್....? ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.
"ಆಮಿ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್" ಉಚಾರ‍್ಲೆಂ ಸ್ಟೇನಿನ್.
"ಕಿತೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ...?" ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ ಸುಮಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಪಳೇವ್ನ್.
"ಭಿತರ್ ಯೆಯಾ ಬಸಾ" ಮ್ಹಣ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ.
"ತೊ ಆತಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಾ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಯೆತಲೊ. ಕಿತೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ...? ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆಂ ಸಾಂಗಾ" ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಸತ್ತ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.
"ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್..." ಸ್ಟೇನಿನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಪುರಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ತಿಳ್ಸಿಲಿ.
ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ ಅಶೆಂ ಕರ‍್ಚೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ ಜಾಲೊ.
"ಆತಾಂ ಯೆತಲೊಂ ನ್ಹಯ್‍ವೇ ತಾಚೆ ಕಡೆಂ ವಿಚಾರ‍್ತಾಂ" ಮ್ಹಣ್ ತೊಯೀ ರಾಗಾನ್ ಕಡ್ಕಡ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಬೈಕಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳ್ಳೆಂ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಆನಿ ತಾಚೊ ಏಕ್ ಇಷ್ಟ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೆ.
"ಕಿತೆರೆಂ...? ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್? ಕಾಲೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಯ್.....?" ಮ್ಹಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಪುತಾಕ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ಜಾಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ವೊಗೊಚ್ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ವಾಂಚೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ತೊ ಸ್ಟೇನಿಕಡೆ ಮಾಫಿ ಮಾಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
"ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಫಿ ಮಾಗ್ತಾಯ್ ಪಪ್ಪಾ? ಹಾಂವೆ ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ" ಮ್ಹಣ್ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಸ್ಟೇನಿಚೊ ರಾಗ್ ಮಸ್ತಕಾರ್ ಚಡ್ಲೊ ಆನಿ ತಡ್ವುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿಚಾ ಕಾನ್ಸುಲಾರ್ ಚಾರ್ ಥಾಪ್ಡಾಂ ವಾಜಯ್ಲಿಂ. ಸ್ಟೇನಿಚಾ ಆಂಗಾಂತ್ ರಗಾತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಹುನ್ ಜಾಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾನ್ ನವೀನಾಚೆರ್ ಹಾತ್ ಉಕಲ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾಂ ಕ್ಷಣಾಂ ಭಿತರ್ ಸ್ಟೇನಿ ವಾಗಾಪರಿಂ ಆಂಗಾಂರ್ ಉಡ್ಲೊ. ಆನಿ ಮೂಟಿ ಅಂರ‍್ದುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಚೆರ್ ಜೊರಾನ್ ಮಾರ‍್ನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ನಿದಾಯ್ಲೊ. ಧರ್ಣಿರ್ ಲೊಳೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ರಗಾತ್ ವ್ಹಾಳಾಸರ್ ಮಾರ‍್ಲೆಂ. ತೆಂ ಮಾರ್ ಪಾವಾನಾಸ್ತಾಂ ಸ್ಟೇನಿಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂನಿ ಆನಿ ನವೀನಾನ್ ಚಾರ್ ವಾಜಯ್ಲೆ. ಮಾರ್ ಖಾವ್ನ್ ಸ್ವಾಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಧರ್ಣಿರ್ ವಳ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಪಳೇವ್ನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟೆಚೆ ಪಿಂತ್ ಕಳ್ವಳ್ಳೆಂ. ತಾಣೆಂ ಉಠಾಉಟಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಫೊನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಳೇವ್ನ್ ಪರತ್ ಚಾರ್ ಧಾಡಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಲವಿನಾಚಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊ.
ಪೊಲಿಸ್ ಆತಾಂ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೆ. ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಆತಾಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಅಪ್ರಾದ್ ಸ್ಟೇನಿಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಥಾಪ್ಲೊ. ಪೊಲಿಸ್ ತಾಚೆಂ ವಿಚಾರಣ್ ಕರ್ನ್ ಲವಿನಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೆ. ಥಂಯ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಸ್ಟೇನಿ ಆನಿ ನವೀನಾಚೆ ಇಷ್ಟ್ ಝಳ್ಕಾಲೆ. "ಸ್ಟೇನಿ ತುಜೆರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ತಾಚಾ ಪುತಾಚೆರ್ ಮಾರಕ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಂಪ್ಲೆಟ್ ಕೆಲಾಂ. ತುಜೆರ್ ಆರೆಸ್ಟ್ ವಾರಂಟ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕೀ ಸಕಾನಾ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಪಯ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ವಳ್ಕಾತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ. ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಆತಾಂ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಆನಿ ತಾಚಾ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಜೀಪಾರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ. ತೆ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಜೀಪಾರ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಬಸ್ತಚ್ ಜೀಪಾನ್ ಸ್ಟೇಶಾನ್ ಕುಶಿನ್ ಧಾಂವ್ ಮಾರ‍್ಲಿ. ತೆ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಗಾಂವಾರ್ ಖಬಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೇನಿಕ್, ತಾಚಿ ಚೂಕ್ ನಾ ಆನಿ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಚೊ ವಿವರ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ಭಿತರ್ ಬಾಯ್ರ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೇನಿಯಿ ಲ್ಹಾನ್ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವ್ಚೊ ಮನಿಸ್, ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಚಿ ವಳೊಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ತಾಚಿ ಫೊನಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವಾತ್....?
ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ನಿದೊನ್ ಆಪ್ಣಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕರ್ತುಬಾಂ ನಿಯಾಳ್ತಾಲೊ. ಸ್ಟೇನಿ ಸುಮಾರ್ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ತೊ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಖಬರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಪರತ್ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ತೆಂ ಸದಾಂಚೆ ಸವಯೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಲದಿನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಥಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೇನಿನ್ ಘರಾ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಘೆತ್ಲಿ.
ಅಶೆಂ ದೀಸ್ ಉಬ್ಲೆ, ಹಫ್ತೆ ಗೆಲೆಂ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಬರೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಕ್ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಅಕ್ಕಲ್ ಝಳ್ಕಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಮಾರಾಂಚೊ ಖಾರ್ ಬಸ್ತಾನಾ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಚುಕೊನ್‍ಯಿ ಲವಿನಾಚಾ ಖಬ್ರೆಕ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ನಾ.
ಸ್ಟೇನಿ ಆತಾಂ ಕಾಮಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ರ‍ಾತ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಯಿ ಸದಾಂಚಾಪರಿಂ ಕಾಮ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮೆಶಿನಾನ್ ಧಖೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಮೆಶಿನ್ ದುರಸ್ತಿ ಕರ್ಚೆ ಕಾಮ್ ಸ್ಟೇನಿಚೊ ಬಾಪಯ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊಚ್ ಸಮಾ ಕರ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮೆಶಿನ್ ಸಮಾ ಕರುಂಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಮಿಶಿನಾಚೊ ರೊಲರ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ರೊಲರ್ ಬದ್ಲಿ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸಿಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸುಮಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್‍ಯಿ ರಾವ್ತಾ. ಎದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಖಂಚೆಯ್ ಕಾಮ್ ವೆಳಾರ್ ಕರ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ಶಾಥಿ ತಾಂಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಸಾಂಜೆಚಿ ಜುಸ್ತ್ 6 ವೊರಾಂ ಜಾತಾನಾ ಸ್ಟೇನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಬೈಕ್ ಘೆವ್ನ್ ರೊಲರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಿಟಿಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲೊ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ತೊ ರೊಲರ್ ಮೆಳಾನಾ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಿಟಿಕ್ ವೆಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ಕಶೆಂಯಿ ರೊಲರ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ತೆದ್ನಾಂ ವೊರಾಂ ರಾತಿಚೆ 8 ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತಾಣೆಂ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ.
"ತುಂ ಘರಾ ವ್ಹಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕಾನಾಕಾ, ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ವೊರಾಂ 10 ಜಾತಿತ್" ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ. ಬಾಪಯ್ ಸ್ಟೇನಿನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಪ್ರೆಸ್ಸ್ ಬಂದ್ ಕರುನ್ ಘರಾ ಗೆಲೊ. ಸ್ಟೇನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ನ್ ಸುಮಾರ್ 9:40 ಜಾತಾನಾ ಘರಾಲಾಗಿಂ ಪಾವೊಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ ಮಾರೊಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತ್ಯಾ ಮಾರ್ಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಡ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಬೈಕ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಮುಕಾರ್ ವೆತಾನಾ ಆಚಾನಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಸ್ಟೇನಿಚೆ ಬೈಕ್ ನಿಸ್ರೊನ್, ಡಾಮರಾಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಝರ್ಕೊಟೊನ್ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಾ ಫಾತ್ರಾಕ್ ಆಪ್ಟಲ್ಲ್ಯಾ ಬಳಾಕ್ ಸ್ಟೇನಿ ಆನಿ ಬೈಕ್ ಎಕೇಕಾ ಕಡೆನ್ ಉಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೇನಿಚಾ ಪಾಂಯಾ ಥಾವ್ನ್ ರಗಾತ್ ಪಾಚಾರ‍್ತಾಲೆ. ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ಚ್ ಪಿಂರ್ಗೊನ್ ವಳ್ವಳ್ತಾಲೊ. ಸುಮಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾಚ್ ವಾಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಾನಾಚಾ ಹೆಡ್‍ಲೈಟಾಚಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್, ಡ್ರೈವರಾಕ್ ಝರ್ಕಟೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಟಯಾರಾಚಿ ಮಾಜ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ತಕ್ಷಣಾ ವ್ಯಾನ್ ರಾವೊನ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಕುಶಿನ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬೈಕ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ದಾಟ್ ಕಾಳೊಕ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆವ್ಶಿನ್-ತೆವ್ಶಿನ್ ಆವಾಜ್ ದಿಲೊ. ತೆದ್ನಾಂ ತಾಕಾ ಖಣ್ಯೆಂತ್ ಪಿಂರ್ಗೊಂಚೊ ಸ್ಟೇನಿ ದಿಸ್ಲೊ. ಸ್ಟೇನಿಕ್ ತೊ ವಳ್ಕಾನಾ ತರೀ ತಾಣೆ ತಾಕಾ ಉಕಲ್ನ್ ವ್ಯಾನಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ತುರಂತ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ತೆದ್ನಾಂ ತೊ ಮತಿರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಪಾವೊನ್ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಸ್ಟೇನಿ ಇಲ್ಲೊ ಮತಿರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಕಠೀಣ್ ದುಃಖಿನ್ ವಳ್ವಳ್ತಾನಾ ತಕ್ಷಣ್ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಏಕ್ಸ್‍ರೆ ಕಾಡ್ನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೆಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಯ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಫಾತ್ರಾಕ್ ಜೊರಾನ್ ಆಪ್ಟಲ್ಲ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಸ್ಟೇನಿಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಚೆಂ ಹಾಡ್ ಮೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾನಿ ಸ್ಟೇನಿ ಸಾರ್ಕೆ ಮತಿರ್ ಯೆತಚ್ ಸ್ಟೇನಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂಚೊ ನಂಬರ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಾನಾಚಾ ಡ್ರೈವರಾಕ್ ದಿಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್ ಸ್ಟೇನಿಚಾ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಕಳಯ್ತಾನಾ 15 ಮಿನುಟಾ ಭಿತರ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಖಬರ್ ಮೆಳೊನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಇಷ್ಟ್ ಜಮೊ ಜಾಲೆ. ಸ್ಟೇನಿಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಳೇವ್ನ್ ತಕ್ಷಣ್ ತಾಣಿಂ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಶಸ್ತ್ರ‍್ ಚಿಕಿತ್ಸಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ಳಿಚ್ ಬಾಪಯ್ ಆನಿ ಸ್ಟೇನಿಚಿ ಭಯ್ಣ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ.
ಸುಮಾರ್ ಏಕ್ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಸ್ತ್ರ‍್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕರ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಸ್ಟೇನಿ ಮತಿರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಟೇನಿ ಪರತ್ ಇಲ್ಲೊ ಮತಿರ್ ಯೆತಾನಾ ದುಃಖಿನ್ ವಳ್ವಳ್ತಾಲೊ. ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದೀವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಉದೆತಾನಾ ದುಃಖ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಣಿಂ ಜಾಲಿ. ಆತಾಂ ಸ್ಟೇನಿ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮತಿರ್ ಯೇವ್ನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಪಾಂಯ್ ಫ್ರಾಕ್ಚೆರ್ ಜಾಲಾ ಆನಿ ಸ್ಟೀಲ್ ರೊಡ್ ಘಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾನಿ ಬೈಕ್ ಕಶೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿಶಾನಿ ಪಾರ್ಕಿತಾನಾ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂಗೀ, ತೇಲ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಬೈಕ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಹೆಂ ಕೊಣೆಂಗಿ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೇಲ್ ಘಾಲಾಂ. ಕೀತ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಖಂಚೆಯೀ ವ್ಹಡ್ ವಾಹನಾಂ ಯೆನಾಂತ್. ತೆಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಸ್ಟೇನಿಚೆ ದೋಗ್ ತೇಗ್ ಇಷ್ಟ್ 9 ವೊರಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾಂ ಒಯ್ಲ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಣೆಂಗೀ ಸ್ಟೇನಿ ಹ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಲ್ ವೊತುನ್ ದವರ‍್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾನಾ, ತಾಂಕಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿಚೆರ್ ಚಡ್ ದುಬಾವ್ ಜಾಲೊ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇನಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾ ಪಯ್ಲೆಂ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ದುಬಾವ್ ಖರೊ ಜಾಲೊ. ಸ್ಟೇನಿಚೆ ಸರ್ವ್ ಇಷ್ಟ್ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿಚಾ ಘರಾ ಗೆಲೆ ಆನಿ ದಾರಾಕ್ ಟೊಕೆ ಮಾರ‍್ಲೆ.

ಕಾಣಿ ಮುಂದರುನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾತಲಿ…

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂಚೊ ಗಾಂಚ್: ಭಾಗ್ - 1 | ಭಾಗ್ - 2

Bookmark and Share

ಧೈರಾಧಿಕ್

ಧೈರಾಧಿಕ್ (ಭಾಗ್ - 2)

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಚೊ ಗಾಂಚ್ (ಭಾಗ್ - 1)

ಕೊಣೀ ಆಚಾನಾಕ್ ಪಿಡೆಂತ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ರಾತಿಚೆ ವೆಳಾರ್ ಕೊಣೀ ನಾ ತರ್, ಸಗ್ಳೆಂ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಆಪೊಂವ್ಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಗಾಂವಾಂತ್ ರಾತಿಚೆಂ ರಿಕ್ಷಾ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ತಸಲಿ ಸವ್ಲತಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೇನಿಕಡೆಂ ಬೈಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಟಾಉಟಿಂ ವ್ಹಚೊನ್ ಗಾಡ್ಯೆಚೆ ವ ರಿಕ್ಷಾಚಿಂ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ್ತಾಲೊ. ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯಿ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಮುಕಾರ್ ವ್ಹಚೊನ್ ತಿರ್ಮಾನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಜಾಯ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಭಾವ್‍ಯಿ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಜಾತ್-ಕಾತ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಹರ‍್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ತೊ ಪಾವ್ತಲೊ. ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಕೋರ್ಟ್-ಕಚೇರಿಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಆಪಯ್ತಾಲೆಂ. ಸ್ಟೇನಿ ಇಲ್ಲೊ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೊ ಆಸೊನ್ ತಾಚಿ ಕೋರ್ಟ್-ಕಚೇರಿಂತ್ ಬರಿಂ ವಳಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹರ‍್ಯೇಕ್ ಕಾಮ್ ಪಾಟಾಪಟ್ ಕರ‍್ತಲೊ. ಸ್ಟೇನಿಚೆ ಇಷ್ಟ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪಯ್ತಾಲೆಂ. ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾತಾನಾ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಮಾರ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾತ್, ತರೀ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪರ್ವಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚಾ ಖಬ್ರೆಕ್ ಕೊಣಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ರಿತ್ಯಾ ಹಾತಾನಿಂ ಧಾಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಚಾರ್ ವಾಜವ್ನ್ಂಚ್ ಧಾಡ್ತಾಲೊ ಎಕಾ ವಾಟೆಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಂತು ಸ್ಟೇನಿಯಿ ಎಕ್ಲೊ.
ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆವಯ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೋಬ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಯ್ ರಾತಿಕ್ ಕೊಣೀ ಫೊನ್ ಕರ‍್ನ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ತೊ ಬೈಕ್ ಘೇವ್ನ್ ಚಲ್ತೆಚ್ ರಾವ್ತಲೊ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ವಸ್ತುರಾಂ ಪುರಾ ರಗ್ತಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚಿಂ ಆವಯ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣ್ ಭಿಯೆತಾಲಿಂ. ತಕ್ಷಣ್ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ತಾಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಸ್ಟೇನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಯೆತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಖಂತಿನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲಿಂ. ಥೊಡೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸ್ಟೇನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಖಬರ್ ಆವಯ್ ಕಡೆ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ ತೆದ್ನಾಂ ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಿ ಭಿಯೆತಾಲಿ. ಖಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಕೊಣ್ಣಾಂ ಚಿಂತುನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ತೊ ಆಯ್ಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆನಾ, ತುಮಿಂ ಭಿಯೆನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್‍ಚ್ಚ್ ಉತಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಡಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೇನಿಚಿ ಆವಯ್ ಜೀವಂತ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜೀವಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಬಾಧಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.
ಆವಯ್ ಸರ‍್ತಚ್ ಸ್ಟೇನಿ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಥಂಡ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಪಯ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಥೊಡೆ ಮಹಿನೆ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಸ್ಟೇನಿ ಕೋಲೆಜ್ ಕಾಬಾರ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕರ‍್ತೆಚ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸರ್ವ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂತ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ, ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಯಿ ವಿಷಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ, ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವರ್ಚೆಂ, ಲೊಕಾನಿಂ ತಾಕಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಮರ‍್ಯಾದ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಾಪಯ್ ಖಂತಿಷ್ಟ್ ಜಾಲೊ. ಅಖೆರ್ ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ ಇತ್ಲೊ ಮುಕಾರ್ ಕಸೊ ಪಾವ್ಲೊಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮತಿಂತ್ ಆಟೊವ್ನ್ ಚುರ್ಚುರ‍್ತಾಲೊ.
"ಖಂಚಾಯಿ ಬರ‍್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ವ್ಹಚ್ ಪುತಾ. ಪುಣ್ ಮಾರಾಮಾರಿ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹಚಾನಾಕಾ" ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ತಾಚಿ ಏಕ್ ಜಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ "ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕಾಂಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕರಿನಾ, ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್ತಾಂ, ಆನಿ ಮಾರಾಮಾರಿ ಕರ್ಚೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಪಿಶೆಂ ನಾ, ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ, ಥೊಡೆ ಟಪೋರಿ ತರ್ನಾಟೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಸತಾಯ್ತಾತ್, ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕರ್ತಾತ್, ಚೆಡ್ವಾಂಕೀ ಸತಾಯ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾ ಸಮ್ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ ಆನಿ ತೊಂಡಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜನಾ ತರ್ ಹಾತಾನ್ ಸಮ್ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ಚ್". ಅಖೆರ್ ಬಾಪಯ್ ಥಂಡ್ ರಾವ್ಲೊ. ಸ್ಟೇನಿಚ್ಯಾ ವಳ್ಕೆನ್ ತಾಚಿಯಿ ಜಾಯ್ತಿ ವಳಕ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಜಾಲಿ. ಸ್ಟೇನಿನ್ ಸರ್ವ್ ವ್ಹಡ್-ವ್ಹಡ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಳ್ಕೆನ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಕ್ ಮೊಸ್ತು ಕಾಮ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ತಾಂಕಾ ತೆಂ ಕಾಮ್ ವೆಳಾರ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ದಿತಾಲೆ.
ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರ್ವೆರ್ 4 ಜಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ 12 ಜಣಾಂ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾಲೆಂ ತರಿ ತಾಂಕಾ ಕಾಮ್ ಇತ್ಲೆಂ ಯೆತಾಲೆಂ ಕೀ, ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ವೇಳ್ ಪಾವಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಗಾಂವ್ಚೆ ಥೊಡೆಂ ಜಣ್ ಮೊಸರ್ ವೊಂಕ್ತಾಲೆ.
ಅಶೆಂಚ್ಚ್ ದೀಸ್ ಧಾಂವ್ಲೆ. ಮಹಿನೆ ಉಬೊನ್ 3 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲಿ. ಪ್ರೆಸ್ಸ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೋಗಾಂ ಪಯ್ಶೆವಾಲ್ಯಾಂನಿಂ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ದೋನ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಫಿಲಿಪಾಚೆ ವ್ಯಾಪಾರ್ ವೊಡುನ್ ತಾಕಾ ಬುಡವ್ನ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ತಾಂಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಣಿ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಯೋಜನ್ ಕಾರ್ಯಾರುಪಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ ನಾ. ಸ್ಟೇನಿಚಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಕ್ ತೆ ವೊಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲೆನಾಂತ್. ಕಿತ್ಲೆಂ ಉಣ್ಯಾ ದರಿರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ವೊಡುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಸ್ಟೇನಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ ಥಂಯ್ ವ್ಯವಹಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಬರಿ ಪೊಲಿಸಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತೊಂಡಾರ್ ಸದಾಂಚ್ ಹಾಸೊ, ಬರೆಂ ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ಕಾಳಿಜ್ ಜಿಕ್ಚಿಂ ಶಾಥಿ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲೆಕಡೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಮೊಸ್ತು ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಘಮಂಡ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸ್ಟೇನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್, ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಕೋಣ್ ಹ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ತಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ನವ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದು ಶೆಟ್ಟಿ ಆನಿ ಲುವಿಸಾಕಡೆ ಘಮಂಡಾನ್ ದಂಧೊ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕೋಣ್ ವ್ಹಚಾತ್....? ನಿಮಾಣೆ ಸಮಕಟ್ಟ್ ವ್ಯವಹಾರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ದೋನಿ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚೆ ಮ್ಹಾಲಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಬುಡಂವ್ಕ್ ವಚೊನ್ ಖುದ್ಧ್ ಬುಡೊಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಎಕಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊನೀ ಪ್ರೆಸ್ಸಾ ಬಂಧ್ ಜಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಸ್ಟೇನಿ ವಯ್ರ್ ಪ್ರೆಸ್ಸ್ ಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಕಾಂಕ್ ರಾಗ್ ತಕ್ಲೆರ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಎಕ್ ಪ್ರಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿ ತರ್, ಆನ್ಯೇಕ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಲುವಿಸ್ ದೊಗೀ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನಿಸ್. ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚಾ ಹಂಕಾರಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ತಾಣಿಂ ಪ್ರೆಸ್ಸ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸ್ಟೇನಿಚಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ಚ್ಯಾ ಚತುರಾಯೆಚಾ ವ್ಯಾಪಾರಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಣಿಂ ಸಲ್ವಣಿ ಜೊಡಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೆ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಂಕಾ ಫರಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ ತರೀ, ಸಲ್ವಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಿರುದ್ ತಾಂಚೆ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆ ಸ್ಟೇನಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಲ್ವಣೆಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆಲೆ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ತಾಂಚಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಕೆದಾಳಾ ಸ್ಟೇನಿಚೆರ್ ಪಡಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಕೊಣೀ ನೆಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ....!
ಸ್ಟೇನಿ ಮಾತ್ರ್ ಸದಾಂಚ್ಯಾಪರಿಂ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂತ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಪುರ್ಸತ್ ನಾಂ ತರ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ವಾಟೆನ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ, ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘಡಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಳಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಏಕಾ ದೀಸಾ ಕಾಮ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇನಿ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಘರಾ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಬಾಪಾಯ್ಕ್, "ತುಂ ಜೆವ್ನ್ ಯೆ, ತುಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಚ್ ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ, ತೆದ್ನಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಂ" ಮ್ಹಣ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಘರಾ ಧಾಡ್ಲೊ.
ಮಿಶಿನಾರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಯಾಗ್‍ಜಿನ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಚೊ ಇಷ್ಟ್ ನವೀನಾಚೊ ಫೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಚೊ ಪೂತ್ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಲವಿನಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಲವಿನಾಚೆರ್ ಜಬರ್‌ದಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪೆಂಟೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಲವಿನಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಘರಾ ಪಾವ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಚಾವ್, ನಾಂ ತರ್ ಲವಿನಾಚೆರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ದೇವ್‍ಚ್ ಜಾಣಾ. ಲವಿನಾಚಾ ಬಾಪಯ್ಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾನ್ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ನಂಪಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಲವಿನಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗೊನ್ ರಡ್ತಾಲೊ. ಕಿತೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ ನವಿನಾನ್ ಸ್ಟೇನಿಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ‍್ತಾನಾ...
ಸ್ಟೇನಿಕ್ ರಾಗ್ ಕಠಿಣ್ ಥರಾನ್ ತಳ್ಮ್ಯಾಟೆರ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೊ, ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್ಚ್ ತೊ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂತ್ ಕೊಣಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ದೋನ್ ವರಾಂಚೆರ್ ತುಜ್ಯಾ ಘರಾಂ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಟೇನಿನ್ ಫೊನ್ ದವರ‍್ಲೆಂ ಆನಿ ಕಾಮ್ ಕರಿತ್ತ್ ಬಾಪಯ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ರಾಕ್ತಾಲೊ.
ಲವಿನಾ ಸ್ಟೇನಿಚ್ಯಾಚ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ದುಬ್ಳೆಂ ಚೆಡುಂ. ಲವಿನಾಚಿ ಮಾಂಯ್ ಸರೊನ್ ಸುಮಾರ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಾಚೊ ಭಾವ್ ಮುಂಬಯ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಬಾಪಯ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಲಿಚಾ ಕಾಮಾಂತ್‍ಚ್ ಘರ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ. ಲವಿನಾ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಶಿಕೊನ್ ಘರಾಂತ್‍ಚ್ ಶಿವ್ಣೆಚೆಂ ಮಿಶಿನ್ ದವರ‍್ನ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಂತ್ ಆಧಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. 18 ವರ್ಸಾಂಚೆ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ ಚೆಡುಂ ಲವಿನಾ ಚಡಾವತ್ ಘರಾಂತ್ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಪರೀತ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ, ತಾಚೆ ಫುಗ್ರೆ ಗಾಲ್, ಉಬಾರ್ ಹರ್ಧೆಂ ಹರ‍್ಯೇಕ್ ಚೆಡ್ಯಾಕ್ ಪಿಶಾರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಾವ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ತಾಚಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಭುಲ್‍ಲ್ಲೊ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಚೊ ಪೂತ್ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ತಾಚೆರ್ ದೊಳೆ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲವಿನಾಕಡೆಂ "ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಕಡೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ" ಮ್ಹಣ್ ಗಾಣಾ ಗಾಯ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ", ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ ಪುಣ್ ಲವಿನಾ ಏಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೆ ಸಾಧೆಂ ಚೆಡುಂ, ದೆಕುನ್ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ ತರೀ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಲವಿನಾಚಾ ಪಾಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೊ.
ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿಚೊ ಬಾಪಯ್ ಎಕ್ದಮ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನಿಸ್, ತಾಚೊ ಆಪ್ಣಾಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ತೀನ್ ಬೆಕ್ರಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಬಾಪಯ್ ಸಾಧೊ ತರೀ ಪೂತ್ ಚೆಡ್ವಾಂಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಪಿಸೊ. ಖಂಯ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಮೆಳ್ತಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಆಂಯ್ಡೆ ಗಳಾಯ್ತಾಲೊ. ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೊಂಡಾಟ್ಯಾನ್ ಪೊಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚಾ ಹಂಕಾರಾನ್ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ದೀಸ್ ವ್ಹೆತಾ, ವ್ಹೆತಾ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿಚೆ ಉಪದ್ರ್ ಚಡ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲವಿನಾಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ದುಬ್ಳೆಂ ಚೆಡುಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಂವ್ಕ್ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಕ್ತಲೊ. ಲವಿನಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಎಕ್ದಮ್ ಸಾದೊ ಆನಿ ಬೊಳೊ ಮನಿಸ್. ಕಿತೆಂಯಿ ದೂರ್ ತಾಚೆಂ ವಿಶಿಂ ಕರಿನ್ ತರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ತೊ ಕಿತೆಂ ನಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿರಾಂತೆನ್ ಕೊಣಾಕೀ ಸಾಂಗಿನಾತ್ಲೊ. ಪುಣ್ ದೀಸ್ ವ್ಹೆತಾಂ ವ್ಹೆತಾಂ ವಾಟೆರ್ ಮೆಳ್ಳೆ ಮೆಳ್ಳೆಕಡೆ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟು ಲವಿನಾಕ್ ಧೊಸ್ತಾಲೊ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಲವಿನಾನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಜೆನೆಟಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ ವಿಷಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ ಆನಿ ಜೆನೆಟ್ ಲವಿನಾಚೆಂ ಎಕ್ದಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೆನೆಟ್ ನವಿನಾಚೆ ಭಯ್ಣ್. ಲವಿನಾಚೆರ್ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಉಪದ್ರಾ ವಿಶಿಂ ಜೆನೆಟಾನ್ ನವಿನಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತಾಣೆಯಿ ಕಾನಾರ್ ಘಾಲ್ಲೆಂನಾ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಲವಿನಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನವಿನಾಕ್ ಸಾಂಗಿಲಾಗ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾಂ ನವೀನ್ ಸಮ್ಜಾಲೊಕೀ, ಲವೀನಾ ದುಬ್ಳೆಂ ಚೆಡುಂ ತಾಕಾ ಕುಮೊಕ್ ಕರ‍್ತಲೆ ಕೊಣ್ಣಿ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್. ದುಬ್ಳೆ ಆನಿ ಎಕ್ಸುರ‍್ಪಾಣಾಚೆ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಂವ್ಚೊ ಯೆಮ್ಕುಳೊ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿಚೊ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹಿ ಖಬರ್ ಜಟಪಟ್ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ತಿಳ್ಸಿಲಿ. ಸ್ಟೇನಿನ್ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಚೆಡ್ವಾಂಚೆರ್ ಆಂಯ್ಡೆ ಗಳಯ್ತಾನಾ ತಶೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮೊಗಾನ್ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಟ್ಯಾಕ್ ತಕ್ಲೆಂತ್ ರಿಗೊಂಕ್ ನಾಂ.

ಕಾಣಿ ಮುಂದರುನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾತಲಿ…

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂಚೊ ಗಾಂಚ್: ಭಾಗ್ - 1 | ಭಾಗ್ - 3

Bookmark and Share

ಧೈರಾಧಿಕ್

ಧೈರಾಧಿಕ್ (ಭಾಗ್-1)

"ಹಾ....ಹಾ.....ಹಾ.... ಧೈರಾಧಿಕ್ ಖಂಯ್....., ಆತಾಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ತಾಚೆಂ ಧೈರ್...? ಕಶೆಂ ದೆಂವ್ಲಾ ಪಳೆಂ ತಾಚೆಂ ಕಾಲ್ಚೆಂ ಪಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ. ಕಶೆಂ ಪಳೆಂ ಉಂದ್ರಾಪರಿಂ ಜಿಯೆತಾ."
ಸ್ಟೀವನ್ ಹಕಾಂರಿ ಉತ್ರಾಂನಿ ವಲ್ಲಿಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾಂ ವಲ್ಲಿ ಪರತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚಿ ಖೊರೊಜ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಮುಂದರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
"ತೆಂ ತುಂ ಹಜಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್, ಎಕಾ ಟೈಮಾರ್ (ವೆಳಾರ್) ಹರ‍್ದೆಂ ಮುಕಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ....?
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಟಪೋರಿ ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಘೇವ್ನ್ ಘುಂವ್ಚೆ ಕಿತೆಂ? ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾನಿ ತೀರ್ಪ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಕಿತೆಂ....? ಆಪುಣ್‌ಂಚ್ ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಉದ್ಧಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಪಳೆ ಹಾಚಿ ಗತ್. ಆತಾಂ ತಾಚೆಂ ಉದ್ಧಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಕೋಣ್ ಆಸಾತ್....? ತೀನ್ ವೆಳಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಘರಾ ತಯಾರ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಖಾವ್ನ್ ವೊಗೆಚ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಡೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್, ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಮಾರ‍್ನ್ ಬೊಡಾವ್ನ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೀನ್ ಕಾಸಾಂಚೊ, ಹಾ....ಹಾ.....ಹಾ...", ನಂಜ್ಯಾಳ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾ ಸವೆಂ ವಲ್ಲಿನ್ ಸಂಪಯ್ತಾನಾ, ಸ್ಟೀವನ್ ಚಾರ್ ಮೆಟಾಂ ವಯ್ರ್ ಚಡೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾಪರಿಂ:
"ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ನಶೀಬಾನ್ ಬಾವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ ನಾ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಾವ್ಡ್ಯಾಚೆ ನಶೇಬ್ ಪಳೆ... ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ದೆವಾಚೆ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ. ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಖಂಯ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಸಾ ಥಂಯ್ ಪಾವಯ್ತಾ. ಆತಾಂ ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಪಳೆ, ಖಂಯ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಲೊ ಆನಿ ಆತಾಂ ಖಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ಲಾ?" ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಹಳ್ತಾನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ.
"ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಖಂಡಿತ್ ವ್ಹಯ್....., ತುವೆಂ ಸತ್‌ಚ್ಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಯ್" ಸ್ಟೀವನಾಚಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಕಾತ್ರುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ ವಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಭೆರೊ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಸ್ಟೇನಿ.
ವಲ್ಲಿ ಆನಿ ಸ್ಟೀವನ್ ಉಲಂವ್ಕ್‌ಯಿ ಕಾರಣ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸ್ಟೇನಿ ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಅಣ್ಕಾಣೆ ಆಯ್ಕೊನ್ ಥಂಡ್ ರಾವೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ತಾಕಿದ್ ತರೀ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉತಾರ್. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ಸ್ಟೇನಿ ಎಕಾ ಕಾನಾಂತ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಸೊಡ್ತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಪರತ್ ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ಪರಿಂ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.
’ಕೊಣ್‌ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಲೆಂ ಹಲ್ಕ್ ಕರುಂದಿ ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಜಾಪ್ ದೀನಾ, ಆನಿ ತಾಂಚೆರ್ ಹಾತ್ ಉಬಾರ‍್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊಂ ನಿಚೆವ್ ತಾಣೆಂ ಮತಿಂತ್ ಘಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ.
ಅತಾಂ ಸ್ಟೇನಿ ಪುರ‍್ತೊ ಮೌನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಕೊಣೀ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊಂದಿ ಹಾಂವೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಧೆಂ ಪಡೊನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಜಾಯ್? ಹಾಂವೆಂ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ನಿಮಾಣೆಂ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಲೊಕಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಚೆಂ, ಬರೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಜಾಯ್ನಾ ಆನಿ ವಾಯ್ಟ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಜಾಯ್ನಾ. ದೆಕುನ್ ಬೆಸ್ಟೆಂಚ್ಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತ್ರಾಸಾಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ. ’ಆಪುಣ್-ಆಪ್ಣಾಕ್ ದೇವ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮತಿಂತ್ ದವರ‍್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಇಕ್ರಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಟೇನಿ ಶಾಂತ್ ರಿತಿಚೆಂ ಜೀವನ್ ಸಾರುನ್ ಆಯ್ಲೊ.
ಸ್ಟೇನಿ ಆತಾಂ 26 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ದಡಂಗ್ ಜೀವಾಚೊ ಘಟ್-ಮೂಟ್ ತರ‍್ನಾಟೊ. ಸ್ಟೇನಿ ಏಕ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ವ್ಹಯ್ ತರೀ ಆತಾಂ ತಾಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್. ತ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಸ್ಟೇನಿ ದುಸ್ರೊ ತಶೆಂ ನಿಮಾಣೊ ಪೂತ್. ಮಾಲ್ಗಡೆ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲೆಂ ಸುನಿತಾ. ಸುನಿತಾ ಜಲ್ಮೊನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸ್ಟೇನಿ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ. ಸಭಾರ್ ಜಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಬರ‍್ಪೂರ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ’ಆಮಿ ದೊಗಾಂ ಆಮ್ಚಿಂ ದೊಗಾಂ" ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಸ್ಟೇನಿಚೊ ಬಾಪಯ್ ಫಿಲಿಫ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಉಣ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾನ್ ತಾಂಕಾ ಜಾಯ್ತೆ ತ್ರಾಸ್ ಭಗ್ತಾಲೆ ತರೀ ತೊ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ದೀಸ್ ಲೊಟ್ತಾಲೊ. ದೀಸ್ ಧಾಂವ್ತಾಂ ಧಾಂವ್ತಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಝಡಾರ್ ಏಕ್ ಫುಲ್ ಪುಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ತನಾ ಸುನಿತಾ ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತಾಂಕಾ ಜಾಯ್ತೆ ತ್ರಾಸ್ ಭಗ್ಲೆಂ ತರೀ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ನ್ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂತ್ ದೀಸ್ ಸರ್ತಾಲಿಂ.
ಘರಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೆಗಾಂ ಜಾವ್ನ್, ನೆಣ್ತೆಂ ಬಾಳ್ ಸುನಿತಾ ಸಂಗಿಂ ಕಶೆಂ ಅಡೇಜ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತಾಂಕಾಂಚ್ಚ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಚಾನಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಫಿಲಿಫ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚಾ ಧನಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಬರಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ತಿ ಖಬಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಫಿಲಿಪಾನ್ ಕುವೇಯ್ಟ್ ವೆಚೆಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ತಾಕಾ ಮನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಂಳಾಂತ್ ಫುಡಾರ್ ಚಲಂವ್ಚೊ ಕಷ್ಟಾಂಚೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸುನಿತಾ ಆತಾಂ ಆಡೇಜ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ. ತೆಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಕ್ ಪಯ್ಶೆಂ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಜಮಂವ್ಚೆ? ತೆಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ದುಸ್ರೊ ಸೈರೊ ಯೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಅತಾಂ ತೆಂ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚೆಂ ಗುರ್ವಾರ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಅನಿಕೀ ತ್ರಾಸ್ ವಾಡ್ತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಬರ‍್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ ಫಿಲಿಪಾಕ್ ಘರಾಂತ್ ಪತಿಣ್ ಎದೊಳ್ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚೆಂ ಗುರ್ವಾರ್, ತೆಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ನೆಣ್ತೆಂ ಸುನಿತಾ, ಕಶೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ವೆಚೆಂ? ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ ತರೀ, ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ಮುಕ್ಲೆಂ ದೀಸ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಸಾರಿಜೆ ತರ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸಾತ್ ದರ್ಯಾಂ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹಚಾಜೆ ತೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಆನಿ ಆಡೇಜ್ ವರ್ಸಾಂಚಾ ಸುನಿತಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಕುವೆಯ್ಟ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಲೊ.
ಫಿಲಿಪ್ ಕುವೆಯ್ಟ್ ಪಾವೊನ್ ಥೊಡೆಂ ದೀಸ್ ಜಾಲೆ. ತಾಕಾ ಥಂಯ್ ಚಡ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆನಾಂತ್. ಫಿಲಿಪಾಚಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚೆಂ ಆನಿ ಕುವೆಯ್ಟಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಟ್‍ನರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಜಾಕಾಚಿ ಬರೀ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಿಲಿಪಾಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ತೊ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂತ್ D.T.P. ಒಪರೇಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ.
ಫಿಲಿಪ್ ಕುವೆಯ್ಟ್ ವ್ಹಚೊನ್ 6 ಮಹಿನೆ ಸಂಪ್‍ಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಫಿಲಿಪಾಕ್ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ಚೆರ್ಕೊ ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಆಯ್ಲಾ ಆನಿ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸ್ಟೇನಿ. ಸ್ಟೇನಿ ಜಲ್ಮಾತೆಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಂ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರೊನ್ ಏಕೇಕ್ ಮೇಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಗಿರೆಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಫಿಲಿಪಾಕೀ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ವಿಸಾ ಸಂಪ್ತಚ್ಚ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವಾಡೊನ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂತ್ ತಾಚೆ ಕಾಮ್ ಸರ್ವ್ ಮೆಚ್ವಾತಾಲೆ ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂತ್ ಕಾಯಾಮ್ ಆಟ್ರ‍ಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಘೊಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಘರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಲ್ಹಾನ್‍ಶೆಂ ನಳ್ಯಾಚೆ ಘರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆತಾಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಸ್ಲ್ಯಾಬಾಚೆಂ ಘರ‍್ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಘರಾಂ ಭಂವ್ತಣಿ ವೀಸ್ ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆತಾಂ ಏಕ್ ಏಕ್ರೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಗಾಂವಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಯ್ ಬಸ್ಸ್-ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಚಲಂವ್ಚೆ ಶೋಪ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ತಾಂಕಾ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆನ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಸುನಿತಾ B.Com ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೇನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಾ ಪಿ.ಯು.ಸಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.
ಆತಾಂ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಚಾನಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ದುಖಾಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸ್ಟೇನಿಚಾ ಆವಯ್ನ್ ಆಚಾನಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಕಠಿಣ್ ತಾಪಾನ್ ಮಾಂದ್ರಿ ಧರ‍್ಲಿ. ಕಿತ್ಲಿಂ ವಕ್ತಾ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತಿಕಾ ತ್ಯಾ ತಾಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭ್ಲಿನಾ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ತಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗ್ಡೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ನಿಮಾಣೆ ತ್ಯಾ ತಾಪಾನ್ ತಿಚೊ ಜೀವ್ ಘೆತ್ಲೊ.
ಸ್ಟೇನಿಚಿ ಆವಯ್ ಸರ‍್ತೆಚ್ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಮಾಲ್ಗಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಣಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಸ್ಟೇನಿಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕುವೆಯ್ಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮ್ ದೀವ್ನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಬಸ್‍ಸ್ಟೆಂಡಾಲಾಗಿಂ ಅಂಗಡ್ ಘೆವ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಬರ‍್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಆತಾಂ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಶೊಪಾಂತ್ ಫಿಲಿಪಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪ್ರಿಂಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಸುನಿತಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೊ ಭರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೊ. ಸ್ಟೇನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಬಾಪಾಯ್ ಸಂಗಿಂ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂತ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಸುರ್ವೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕೀ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಮೊಸ್ತು ಶಿಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ತಾಚಿ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಮನ್ ನಾಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಅಖೆರಿಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಖುಶೆಕ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಖಬ್ಲಾತ್ ದಿಲಿ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಪ್ರೆಸ್ಸ್ ಉಗ್ತೆ ಕರುನ್ 6 ಮಹಿನೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತ್ಯಾ ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಖಾಸ್ ಕಾಮಾಚೆಂ ಆರ್ಡರ್ ಮೆಳೊಂಕ್ನಾಂತ್. ತಾಕಾಯೀ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸ್ಟೇನಿಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಚಡಾವತ್ ಲೋಕ್ ವಳ್ಕಾನಾತ್ಲೆ ಕಾರಣ್ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಸ್ಟೇನಿ ಬಾಪಯ್ ಸಂಗಿಂ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂತ್ ಗೆಲ್ಲೆ ತೆದಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಟೇನಿಚ್ಯಾ ವಳ್ಕೆನ್ ಎಕಾ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಕಾಮಾಂ ಯೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿಂ. ಅಖೆರಿಕ್ ಸ್ಟೇನಿಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ತಾಂಕಾ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ವಳ್ಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೋಣ್‍ಯಿನಾಂತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಬೋವ್ ಚುರುಕ್ ಬುದಿಚೊ. ಹೆರಾಂಕಡೆ ಉಲವ್ನ್ ಸಳಾವಳ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲೊ ತಾಚ್ಯಾ ಸಳಾವಳೆಂತ್ ದೀಸ್ ವೆತಾಂ, ವೆತಾಂ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸಭಾರ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಿತೆಂಯಿ ಚಡ್ ಉಣೆಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕಿತೆಂಯಿ ಝಗ್ಡೆ ಜಾಂವ್, ಕುಮಕ್ ಜಾಂವ್, ಖಂಯ್ ವ್ಹೆಚೆಂ ಜಾಂವ್, ತಾಂಕಾ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಟೇನಿಚೊ ಉಕ್‍ಲ್ಲೊ ಹಾತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸ್ಟೇನಿಚಾ ಇಷ್ಟಾಂಸಂಗೀ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂ ಸವೆಂ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಅಶೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಭಿಯೆನಾ‍ತ್‍ಲ್ಲೊ ಧೈರಾಧಿಕ್ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ತಾಚೆ ಇಷ್ಟ್ ಚಡ್ ಮಾಂದ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಮೆಚ್ವಾತಾಲೆ. ದೀಸ್ ವ್ಹೆತಾಂ, ವ್ಹೆತಾಂ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸ್ಟೇನಿಚಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಆನಿಕೀ ವಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಸಭಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆಂ, ರಾಜ್‍ಕಾರಿಣಿಚೆಂ, ಕೋರ್ಟ್-ಕಚೇರಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ, ಕೇಜಿಂತ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ವಕೀಲಾಂಚೆ ಅಶೆಂ ಸಭಾರ್ ವ್ಹಡ್-ವ್ಹಡ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೇನಿಕ್ ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಬರಿ ಮರ‍್ಯಾದ್ ದಿತಾಲೆ. ಸ್ಟೇನಿಕಡೆ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೆ, ಚುರುಕ್‍ಕಾಯೆಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಆನಿ ದಿಸೊಂಕಿ ಸೊಭಿತ್ ಘಟ್‍ಮುಟ್ ಧೈರಾಧಿಕ್ ದಿಂಡೊ ಮಾನಾಯ್. ತಾಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತೀ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಪಸಂದ್ ಕರ‍್ತಾಲೆ. ಕೀತ್ಯಾಕ್ ಸಭಾರಾಂಚಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಪಾವ್ತಾಲೊ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣಾಕೀ ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೊ ಮುಕಾರ್.

ಕಾಣಿ ಮುಂದರುನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾತಲಿ…

ಭಾಗ್ - 2

Bookmark and Share

ಜೆಜು ಪರತ್ ಜಲ್ಮಾಲೊಂ!

[ದಸೆಂಬರ್ ಮಯ್ನೊ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಎಕ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಮತಿಂತ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ನತಲಾಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆದಿಂ ಆನಿ ಆತಾಂ ಫರಕ್ ಆಸಾ. ನವೆಂ ವಸ್ತುರ್, ಕುಸ್ವಾರ್, ಕಿಸ್ಮಸ್ ಶುಭಾಶಯ್ ಕಾರ್ಡಾಂ, ನೆಕೆತ್ರ್, ಗರ್ದನಾ ಗೊಟೊ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಭಾರ್ ದಿಸಾಂಚೆ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. ಕಾಳ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಆಧುನಿಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಶುಭಾಶಯ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಉಣಿಂ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ವಾ ನಾಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ಕುಸ್ವಾರ್, ನೆಕೆತ್ರ್, ಗರ್ದನಾ ಗೊಟೊ ರೆಡಿಮೆಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಆದಿಂ ಗರ್ದನಾ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ನೀಜ್ ರೂಪಾಚೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಸಜವ್ಣೆನ್ ಎಕಾ ದಿವ್ಯಾಚಾ ಉಜ್ವಾಡಾನ್ ಸೊಭ್ತಲೊ. ಚಿವ್ಯಾಚಾ ಬೊಡಿಯೆನ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನೆಕೆತ್ರಾಕ್ ರಂಗ್-ರಂಗಾಚ್ಯೊ ಕಾಗ್ದಾಂ ಚಿಡ್ಕೊನ್, ನೆಕೆತ್ರಾ ಭಿತರ್ ದಿವೊ (ಲ್ಯಾಂಪ್) ಜಳವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ದಿಸ್ಚೆ ತಶೆಂ ಉಮ್ಕಾಳಾಂವ್ಚೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಅಶೋಕ್ ಬೈಂದೂರ್, ಸಭಾರ್ ದಿಸಾಂ ನಂತರ್ ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ಅಂತಾರ್ಜಾಳಿಕ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿತಾಸ್ತಾನಾ, ಆಧುನಿಕ್ ಪಿಳ್ಗಿಂ ಆಧುನಿಕ್ ಆಚರಣ್ ಆಶೆತಾ ತರೀ, ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚೆ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಆಚರಣ್ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮ್ ತಾಂಚಿ ಆಶಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆನ್ ಜಿವಾಳ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಝಳ್ಕತಾ. ಹಿ ಕಾಣಿ 2009 ಇಸ್ವೆಂತ್ ನತಾಲಾಂಚೆ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ "ಕುಟಾಮ್" ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ ಪತ್ರಾರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ]


ಹಿಂವಾಳ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಫಾಂತ್ಯಾಫಾರಾರ್, ಎಕಾಚ್‌ಫಾರಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಜೀವಾಳ್ಚೆಂ ಹಿಂವ್ ವೋಲಿ ಭಿತರ್‌ಯಿ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಶಿರ್ಶಿರಾಯ್ತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಪರತ್ ನೀದ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲಿನಾ. ಘಡಿಯೆ-ಘಡಿಯೆ ಕೂಸ್ ಪರುನ್ ನಿದ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್, ಉಟೊನ್ ಖಾಟಿಯೆಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ದವರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಿಗ್ರೆಟಿಚಾ ಪೆಕೆಟೆಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾಂವೆ ವೊಂಟಾಚೆರ್ ಖಿಳಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ಲಾಯ್ಟರಾನ್ ಜಳಯ್ಲಿ. ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ದಮ್ಮ್ ಮಾರುನ್, ಸುಳಿಯೆ ರೂಪಾರ್ ನೀಳ್ ಧುಂವರ್ ಸೊಡ್ನ್, ಕೂಸ್ ಪರ‍್ತುನ್ ಕುಶಿನ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತಿಣ್ ವಿನ್ನಿಚೆರ್ ಹಾವೆಂ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿಂ. ತೆಂ ಗಾಢ್ ನಿದೆಂತ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ದೆಖ್ತಾಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹಾಂವ್ ಉಟೊನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಂ ತೆಂ ಕೂಸ್ ಪರ‍್ತುನ್ ನಿದ್ತಾನಾ, ಹಾಂವೆ ಹಳೂ ಉಟೊನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾಚೆ ಖಿಳ್ ಕಾಡ್ನ್ ವರಾಂಡಾಚೆರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಭಾಯ್ಲೆಂ ಶೀತಳ್ ವಾರೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗಾ-ಕಾತಿಕ್ ಆಪ್ಟೊನ್ ಶಿರ್ಶಿರೊ ದಿಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹಿಂವಾಳ್ಯಾಚೊ ತೊ ಗಾಂವಾಂತ್ಲೊ ಶಿಂವರ್ ಸಭಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೂಡಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಕರ್ಚೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ಪುಳಕಿತ್ ಜಾಲೊಂ. ತೆಂ ಪರಿಸರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಳಾವಳಿಚೆಂ ವ್ಹಯ್ ತರಿ, ಹ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹಾವೆಂ ಸಭಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಸಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಆತಾಂ ವರ‍್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ನವ್ಯಾಚ್ ಅನ್ಭೋಗಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಮ್ಹಾಕಾ ನವೊಚ್ ಭಗಾಪ್ ದೀಲಾಗ್ಲೊ ಹಾಂವೆ ಸಿಗ್ರೆಟಿಚೊ ಲಾಂಬ್ ದಮ್ಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ನದರ್ ತೆಣೆಂ-ಹೆಣೆಂ ಮಿಸ್ಳಾಯ್ಲಿಂ.

ಫಾಂತೆ ಪರ್ತೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಚಂದ್ರೆಮಾ ಉಜ್ವಾಡಾಚೊ ಪರ್ಜಳ್ ತ್ಯಾ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಸೃಷ್ಟೆಚೆರ್ ಪ್ರಸಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಪಳೆತಾನಾ, ಕಾಳೊಕಾಂತ್‌ಯಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹರ‍್ತಾ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಜ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಘರಾಚಾ ಪರಿಸರಾಚಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂತೊಸಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ‍್ತಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತೊ ಏಕ್ ಅಪರಿಮೀತ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ದೀಸಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಹಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ತೆ ಭಾಂಗ್ರಾಳೆ ದೀಸ್ ನಾಕಾ-ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಉದೆತಾನಾ, ಕಿತೆಂಗಿ ಚುಕ್‌ಲ್ಲೆಂ-ಚುಕ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾವ್ನ್ ಹಾವೆಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹೆಲೆಂ.

ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಿಂ ಮ್ಹಜಿ ದೀಷ್ಟ್ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಜಯ್ತ್ ಆಂಬ್ಯಾ ರೂಕಾಚೆರ್ ಪಡ್ತಾನಾ, ಏಕ್ ಲಾಂಭ್ ಶಿರ್ಶಿರೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೂಡಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ. ಹಾಂವೆ ದೊಳ್ಯಾ ವಯ್ಲೆಂ ವೊಕ್ಲ್ ಕಾಡುನ್ ದೊಳೆ ಪುಸುನ್ ಪರತ್ ಲಾವ್ನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ದೊಳೆ ರುಂದಾಯ್ಲೆ. ತೊ ಲ್ಹಾನ್‌ಸೊ ರೂಕ್ ಆಜ್ ರಾಕ್ಸಾ ಸಾರ್ಕೊ ವಾಡೊನ್ ವಿಶಾಲ್ ಫಾಂಟೆ ವಿಸ್ತಾರಾವ್ನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಆಪಯ್ತಾ ತಶೆಂ ಭಗ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ರೂಕಾಚೆರ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ ಭಿರೆಂ ವಾಡಯ್ಲಾಂ ತರಿ, ತ್ಯಾ ರೂಕಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಜ್‌ಯಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೆ ಖೊಲೆ ಪಾಚಾರ‍್ತಾಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಉಸ್ಕಾಲಿಂ. ತೆ ಲ್ಹಾನ್‌ಶೆ ಫಾಂಟೆ ಆಜ್ ವಾಡೊನ್ ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ಪ್ರಸರ‍್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಂಗ್ ಮಾರುಂಕ್ ಆಯ್ತೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್‌ಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಎದೆಶಿಂ ಅಂಬ್ಯಾ ಸಸಿ ಆಜ್ ಎದೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ರೂಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ದಿಸ್ತಾನಾ, ತ್ಯಾ ಸಸಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ರೂಕಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಮಧೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ವರ‍್ಸಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ.

ತಿಸ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವನಮಹೋತ್ಸವ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿಂ ಏಕ್ ಅಂಬ್ಯಾಚಿ ಸಸಿ ಹಾಂವೆ ಘರಾ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ. ತಿ ಹಾಡ್ನ್ ಬಾಬಾಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ಖಂಯ್ ಲಾಂವ್ಚಿಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಘರಾಂ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ವಸ್ತುರ್ ಉಂಬುಳ್ಚ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಲಾಗಿಂ ರೊಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೀಸಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪುರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಸಿಯೆಕ್ ಹಾಂವೆ ಸದಾಂ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ವಾಡಯಿಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಕೊಲೇಜಿಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ತನಾ, ತೊ ಆಡ್ಬೊಸೊರೊ ರೂಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಿ ಸಸಿ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾಚ್ ವರ‍್ಸಾಂ, ತ್ಯಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜೀವಿತಾಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ರಚ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವರ‍್ಸಾಂ ತಿ ತಿ ಸಸಿ ವಾಡತ್ತ್ ಯೆತಾನಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗರ್ದನಾಚಾ ಗೊಟ್ಯಾಚೆ ನಿರೂಪಣ್ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಕೊಲೇಜಿಚಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂ ತ್ಯಾ ರೂಕಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ಸೊಭಿತ್ತ್ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ನಿರ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ವೀಜ್ ದಿವೆಂ ಘಾಲುನ್, ಸುಂರ್ಗಾರಾವ್ನ್, ಭೋವ್ ಸುಂದರ್ ರೀತಿನ್ ಗುಡೆ-ದೊಂಗರ್, ವಾಟೊ, ವ್ಹಾಳ್ ತಶೆಂಚ್ ಶೆತಾಂ-ಭಾಟಾಂ ರಚುನ್ ಹಾಂವೆ ತೊ ಗೊಟೊ ರಚ್‌ಲ್ಲೊ.

ಆನಿ ತೊಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜೀವಿತಾಂತ್ಲೊ ನಿಮಾಣೊ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಂಚೊ ಜೆಜು. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲೊನಾ. ಪೊಟಾ ಗ್ರಾಸಾಕ್ ಆನಿ ಫುಡಾರಾಚಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಬೊಂಬಯ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಗೊಟೊ ರಚುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊನಾ ಆನಿ ಮುಂಬಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ಶಹರಾಂತ್ ತಸಲೊ ಅವ್ಕಾಸ್‌ಯಿ ಉಣೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್. ಮಜ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಂಚೊ ಜೆಜು ಪರತ್ ಜಲ್ಮಾಂಲೊನಾ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತ್ನಾನಿ ಹಾಂವ್ ಭಾವುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಪರತ್ ತ್ಯಾ ರೂಕಾ ಪಂದಾ ಜೆಜು ಜಲ್ಮಾತ್‌ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾನಿ ರೆವೊಡ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ 54 ವರ‍್ಸಾಂಚಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಿ ಉಮ್ಹೆದ್ ಪರತ್ ಉಬ್ಜಾತ್‌ಗೀ? ಬಹುಶಃ ಕಷ್ಟ್! ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಹಾಂವೆ ನವೀಕರಣ್ ಕರ‍್ನ್ ಭಾಂದ್ಲಾ. ತರಿ, ತ್ಯಾ ರೂಕಾ ಪಂದ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜುಚೊ ಗೊಟೊ ಉಬಾರ‍್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್‌ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ವಾಡ್ತಾನಾ, ಎಕಾಚ್‌ಫಾರಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಹಾತಾಚೊ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಜಾತಾನಾ, ಹಾಂವೆ ಎಕಾಚ್‌ಫಾರ್ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲೆಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾನ್ ಪತಿಣ್ ವಿನ್ನಿ ಉಬೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೀರ್ಘ್ ನದ್ರೆಕ್ ಪಳೇವ್ನ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ತೆಂ. ಆಪ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಲೊಟುನ್ ಮುಸ್ಮುಸೆಂ ಹಾಸ್ಲೆಂ.

"ಆಂಬ್ಯಾ ರೂಕಾಚ್ಯಾ ಪಂದಾ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಗೊಟೊ ಸೊದ್ತಾಯ್?" ತಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ನಿಶ್ಯಬ್ಧತೆಂತ್ ಅಜ್ಯಾಪಿ ಸವಾಲ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ಲೊ ಆನಿ ದೀಷ್ಟ್ ಗುಂವ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ತಾಕಾಚ್ ಫುಡ್ ಕರ‍್ನ್ ರಾವ್ಲೊಂ, ತಾಕಾ ಕಶೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮೌನ್ ಸವಾಲಾಂ ಬರಾಬರ್...

"ಮಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿ... ತುಂ ಹ್ಯಾ ರೂಕಾ ಮೂಳಾಂತ್ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಕರ‍್ತಾಲೊಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ತೊ ರೂಕ್‍ಯಿ ತುವೆಂಚ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಾಬ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ತೊ ಗೊಟೊ ಬಾಂದ್ತಾನಾ ತುಂ ಮ್ಹಸ್ತ್ ಉರ್ಬೆಸ್ತ್ ಜಾತಲೊಯ್ ವ್ಹಯ್‍ಮು?" ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಸರ್ವಜ್ಞ್ನ ಪರಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.

"ತೊ ಕಾಳ್ ಗೆಲೊ ವಿನ್ನಿ ... ತೆಂ ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್, ತೆಂ ತರ್ನಾಟ್ಪಣ್ ಆತಾಂ ನಾ. ತೊ ಗೊಟೊ ಸಭಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಅಖೇರ್ ಜಾಲಾ..." ಹಾಂವೆ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.

ಉಜ್ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ ನ್ಹಾಣಿಯೆ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ನಿತಳ್ಕಾಯ್ ತಿರ‍್ಸುನ್ ಚಾ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಡಾಯ್ನಿಂಗ್ ಟೇಬಲಾಚೆರ್ ಯೆತಾನಾ, ದಿಸಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ ಮೆಜಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ತೆಂ ವಾಚ್ತಾ-ವಾಚ್ತಾ ವಿನ್ನಿನ್ ಮೆಜಾರ್ ನಾಸ್ಟೊ ಆನಿ ಚಾ ಮಾಂಡ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿ.

"ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್, ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತ್, ರೊಯಲ್ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ" ಬ್ರೆಡ್ಡಾಕ್ ಮೊಸ್ಕೊ ಸಾರಯ್ತಾನಾ ವಿನ್ನಿ ಉದ್ಗಾರ‍್ಲೆಂ.

"ಹುಂ" ಹಾಂವೆ ಕಾನಾಂನಿ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ತರಿ, ಪೆಪರಾ ವಯ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ದುಸ್ಪಾಟಾಯ್ಲಿನಾ.

"ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ರೆನ್ನಿಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಘಟ್ ಕರುಂಕ್, ಭಾವೊಜಿ ವತ್ತಾಯೆನ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಗೆಲಾ. ಆಮಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಾಯೆನ್ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ" ತಾಣೆಂ ಮೊಸ್ಕೊ ಲಾಯಿಲ್ಲೊ ಬ್ರೆಡ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ಲೇಟಿರ್ ಪಾತ್ಳಾಯ್ಲೊ.

"ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಆದ್ಲ್ಯಾಚ್ ದೀಸಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದವರ‍್ಲಾಂ ತಾಣಿಂ... ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಮೀಸಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗೊತ್ತು ನಾಂಗಿ?" ಹಾಂವೆ ಬ್ರೆಡ್ ಚಾಬ್ಲೊ.

"ಬಾಯೆಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ತ್ಯಾ ದೀಸಾ... ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಘಟ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ದವರ‍್ಲಾಂ. ಆಮಿ ವಚಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭಾವೊಜಿ ರಾಗಾರ್ ಜಾತಲೊಂ..."

"ವಿನ್ನಿ ಹೆಂ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತ್, ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ಆಚರ‍್ಸುಂಚೆ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತ್ಯಾ ದೀಸಾ ರೊಯಲ್ ಯೆತಾ ನ್ಹಯ್ಗೀ? ಆಮಿ ಚವ್ಗಾಂನಿಂಯಿ ರಾತಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೀಸಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಠರಾಯ್ಲಾ, ಹಾಂವೆ ಚಾಯೆಚೆ ಕಪ್ಪ್ ತೊಂಡಾಕ್ ತೆಂಕ್ಲೆಂ" ತುಂ ರೊಹನಾಕ್ ಘೇವ್ನ್ ವಚ್" ನೊ...ಡ್ಯಾಡ್...ತುಮಿಂ ಆಂಟಿಗೆರ್ ವಚೊನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಮೀಸಾಕ್ ವಚಾ. ಹಾಂವ್ ರೊಯಲಾಕ್ ಘೇವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೀಸಾ ವೆಳಾರ್ ಭೆಟ್ತಾಂ" ತೊಂಡ್ ಪುಸಿತ್ತ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೊ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಪುತ್ ರೋಹನ್.

"ಪುಣ್... ರೋಹನ್, ಹಾಂವೆ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೀಸಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ"

"ನೊ ಡ್ಯಾಡ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಮಾಯ್‌ಗಾಂವಾಂತ್ಲೆ ಪಯ್ಲೆಂ ನತಾಲಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ಹಾಂವೆ ಆನಿ ರೊಯಲಾನ್ ಸರ್‌ಪ್ರಾಯ್ಜ್ ಫೀಸ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾ ದೆಕುನ್ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಸಗ್ಳಿಂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಂ ಆಮಿಂ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಂವ್..." ತಾಣೆಂ ನಷ್ಟೊ ಸೆಂವ್ತಾನಾ ತೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಭುರ್ಗಿಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಚ್ ತಾಂಚೆ ಆಯ್ಕಾಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಸುಸ್ತಾತಾನಾ, ಹಾಂವೆ ರೋಹನಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ಚೆರ್ಕೊ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ತರ್ನಾಟೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ದೆವಾಚಾ ಆಪೋವ್ಣಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಸೆಮಿನೆರಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾಲೊ. ರೋಹನ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ನಾವಾಡ್ದಿಕ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿಯುಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ.
ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಎದೆಶೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೋಗ್‌ಯಿ ಪೋರ್; ಆತಾಂ ಯೆದೆ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಚಿಂತ್ನಾ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ತಾನಾ... ಹಾಂವ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆರ್ಸ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಪ್ರತಿರೂಪಾಕ್ ಪಳೆತಾನಾ, ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾತರೊ ಜಾಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಕಾಲ್ ಚೆರ್ಕೊ ಭುರ್ಗೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಕ್ ವೆಂಗೊನ್ ಹಾಂವ್ ಇತ್ಲೆಂ ವೆಗಿಂ ಮ್ಹಾತರ‍್ಪಣಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ತರ್, ತಿಂ ಪಾಟ್ಲಿಂ ವರ‍್ಸಾಂ ಇತ್ಲೆಂ ವೆಗಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ ಜಾವ್ಯೆತ್.

ಕೋಲೆಜ್ ಮುಗ್ದೊನ್ ಮುಂಬಯ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮ್ ಬರೆಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೋನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ರಾವ್ತಚ್ ಹಾಂವೆ ಲ್ಹಾನ್‌ಶಿ ಕೊಟ್ರಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಂಯ್-ಬಾಬಾನ್ ಕಾಜಾರಾಚಿ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿನ್ನಿ ಮ್ಹಜೆ ಹೊಕಲ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಬೊಂಬಯ್ ಯೆತಾನಾ, ಆಮ್ಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ರುತಾ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ವರ‍್ಸಾನ್ ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಜಾಲೊಂ ಆನಿ ತೊಚ್ ರೋಹನ್.

ರೋಹನಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾನ್ ಬಹುಶಃ ಮ್ಹಜೆ ನಶೀಬ್ ಉಘಡ್ಲೆಂ. ತೊ ಜಲ್ಮೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೇಂಪಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾಯ್ ವೆಚೆಂ ಚಾನ್ಸ್ ಮೆಳ್ತನಾ, ಆಮಿಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಇತ್ಲೊ ಆನಿ ತಿತ್ಲೊ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವೆ ತುರಂತ್ ವಿನ್ನಿಕ್ ಆನಿ ರೋಹನಾಕ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾಯ್ಲೆಂ. ಕೊಟ್ರಿ ಬಾಡ್ಯಾಕ್ ದಿಲಿಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾ ಮಾಂಯ್-ಬಾಬಾ ಸರ್ಶಿಂ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದೀಸಾಂನಿ ದುಬಾಯ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆ ಕಾಮ್ ಬೋವ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಂಚಾ ಸಸಾಯೆನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಕಾಮಾ ಥಂಯ್ ಮಿಸ್ಳಾಲೊ, ಅಶೆಂ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸುಫಳ್ ಜೀವನಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿ.

ವರಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತನಾ ಆಚಾನಕ್ ಬಾಬ್ ಸಿರೀಯಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಪೊಳ್ಳೊಂ. ದುರಾದೃಷ್ಟಾನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ದೀಸಾ ಬಾಬ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾತನಾ. ಮಾಂಯ್ ವಿಧವ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತಿಕಾ ಆತಾಂ ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಆಸ್ರೊ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಮಹಿನ್ಯಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ಸಂಪವ್ನ್ ವಿನ್ನಿ, ಮಾಂಯ್ ಆನಿ ರೋಹನಾಕ್ ಸೊಡುನ್ ಹಾಂವ್ ಅಸಾಹಾಯಕ್ ರೀತಿನ್ ಪಾಟಿಂ ದುಬಾಯ್ ಉಬ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಎಕ್ಸುರ‍್ಪಣ್ ಬಹುಶಃ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ ಜಾಯ್ಜಯ್. ತಿ ಭಿಛ್ಯಾಣ್ಯಾರ್ ತೆಂಕ್ತಾನಾ ತಿಣೆಂ ತಿಚೆಂ ದೀಸ್ ಮೆಜುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಸೊವ್ ಮಹಿನ್ಯಾನಿಂಚ್ ಮಾಂಯ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಜಾತನಾ, ಪರತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಖರ್ಚಾರ್ ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಉಬ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆತುರ‍್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ಮಾಂಯ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲಿ ದೋನ್ ಘಟ್ ಫಾಂಟೆ ಸೋವ್ ಮಹಿನ್ಯಾನಿಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡುನ್ ಗೆಲೆ. ಹಾಂವ್ ನಿಸ್ತೇಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುರ್ವಾತಾನಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಧಾರಾಕ್ ರಾಕ್ಚೆ ದೋನ್ ಜೀವ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಲೆಂ. ಮಾಲ್ಘಡೆಂ ಘರ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪರತ್ ದುಬಾಯ್ ವೆತಾನಾ ವೆಗಿಂಚ್ ವಿನ್ನಿ ಆನಿ ರೋಹನಾಕ್ ಥಂಯ್ ವ್ಹರ‍್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಶ್ವಾಸನ್ ಹಾಂವೆ ತಾಂಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ.

ಸರ್ವ್ ದುಃಖ್ ವೆಳಾ-ಕಾಳಾಕ್ ನಿಂವಾರ‍್ತಾ ಖಂಯ್. ತ್ಯಾಚ್‌ಪರಿಂ ಮಾಂಯ್-ಬಾಬಾಚೆಂ ನಿರ್ಗಮನ್ ವೆಳಾ-ಕಾಳಾ ಸಂಗಿಂ ಉಣೆಂ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಯೆತಾನಾ, ಸೊವ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ವಿನ್ನಿಕ್ ಆನಿ ರೋಹನಾಕ್ ಹಾಂವೆ ದುಬಾಯ್ ಹಾಡಯ್ಲೆಂ. ಪರತ್ ನವೊ ಸಂಸಾರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತನಾ, ರೋಹನ್ ದುಬಾಯ್ತ್‌‍ಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಭರ‍್ತಿ ಜಾಲೊ. ವಿನ್ನಿಕ್‌ಯಿ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ, ರೋಹನಾಕ್ ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗಾರ್ ದವರ‍್ನ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ವಿನ್ನಿ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಜೊಡಿಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್. ದೀಸ್ ಸರ‍್ತಾಂ-ಸರ‍್ತಾಂ ತೀನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ವೊಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಪರತ್ ದುಬಾಯ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ನವಿ ಖಬಾರ್ ವಿನ್ನಿನ್ ದಿತನಾ, ಹಾಂವ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊಂ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ಲೊ, ವಿನ್ನಿ ಪರತ್ ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಖುಣಾ ದಾಕಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆಮಿಂ ಪರತ್ ಸಂತೊಸಾಚೊ ಪಾಗೊರ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾಂವ್. ನವ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ‍್ಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲ್ತಾನಾ, ವೇಳ್-ಕಾಳ್ ಪಾವ್ತಚ್ ವಿನ್ನಿ ಪರತ್ ಎಕಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾಲೆಂ.

ಪರತ್ ಘರಾಂತ್ ಚೆರ್ಕೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಆಮಿ ರೊಯಲ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದವರ‍್ಲೆ. ದೋಗ್‌ಯಿ ಚೆರ್ಕೆ ವಾಡ್ತಾಂ-ವಾಡ್ತಾಂ ವರ‍್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕಳ್ಳಿನಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ದುಬಾಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಾವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಭುರ್ಗೆಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಕಪ್ ಶಿಕೊನ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲ್ಲೆ. ರೋಹನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾತನಾ, ರೊಯಲ್ ದೈವಿಕ್ ಚಿಂತ್ನಾನಿ ವಾಡೊನ್ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆತುರ‍್ಲೊ. ಆತಾಂ ಆಮಿಂ ಭಾರತಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕೆಲಿ. ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ತಚ್ ರ‍ೋಹನ್ ಬರ‍್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ, ರೊಯಲ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಭರ‍್ತಿ ಜಾಲೊ.

"ಖಂಯ್ ಆಸಾಯ್ ತುಂ...?" ಆವಾಜಾಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಪಾಫುಡ್ನ್ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ ವಿನ್ನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ.

"ರೋಹನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ವೆತಾ ಖಂಯ್. ತುಕಾ ಕಾಂಯ್ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ಆಸಾಗೀ?" ತೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಘಡಿ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

"ವ್ಹಯ್, ಏಕ್ ಬೋತ್ಲ್ ರಮ್ಮ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್. ಹಿಂವ್ ಚಡ್‌ಚ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾ ನಹಿಂಗಿ?" ಹಾಂವೆ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.

***

ಫಾಲ್ಯಾ ನತಾಲಾ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಸಾಂಜ್. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಮಿವ್ಣೆಚಾ ಘರಾಯಿ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ರಾತಿಕ್ ಮೀಸಾಕ್ ವೆಚೆಂ ತೀರ್ಮಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಿವ್ಣೆಗೆರ್ ವೆತಾನಾಂಚ್ ಸೂಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿರ್ಣಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ರೊಯಲ್ ಸಾಧಾರ‍್ಣ್ ಇಕ್ರಾ ವರಾಂಚೆರ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತಲೊ. ದೋಗ್‌ಯಿ ಭಾಭಾವ್ ಘರ್ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯ್ತಲೆ. ಕುಸ್ವಾರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್, ವಿನ್ನಿನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ನವ್ಯಾನ್ ಬಾಂಧ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತ್. ರೋಹನ್ ಆನಿ ರೊಯಲಾಚಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಖಾಲ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ರಿತೀರ್ ಆಚರಣ್ ಜಾತಲೆಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ರೂಕಾ ಪಂದ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ದನಾಚಾ ಗೊಟ್ಯಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತೆಂ ಆತಾಂ ಕೇವಲ್ ಏಕ್ ಸ್ವಪಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ‍್ತೆಲೆಂ. ತೊ ಪರತ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಆತಾಂಚೆ ನವಿ ಪರಂಪರಾ ಸೊಡ್ಚಿನಾ, ಮಾತಿಯೆಚೆ ಗುಡೆ, ವ್ಹಾಳೆ, ನ್ಹಯೊ, ಗುಡೆ, ದೊಂಗೊರ್, ಇಮಾಜಿ...! ಆತಾಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಬದ್ಲಲಾಂ ಆತಾಂ ನವ್ಯೊಚ್ ರೀತಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರ‍ೀ... ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂಚೊ ಸುಂರ್ಗಾರ್, ಜ್ಯೊರಾಚೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆನಿ ರೆಡಿಮೆಡ್ ಕ್ರಿಬ್...ಆಧುನಿಕ್ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ.

ಹ್ಯಾ ಆತಾಂಚಾ ಸ್ಟಾಯ್ಲಿಕ್ ಆಡಾವ್ನ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ರೀತಿಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ರಚ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಯ್ರಾಣ್ ವ ಉರ್ಬಾ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ನಾ. ತ್ಯೊ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯೊ ರೀತಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಪಸಂಧ್ ನಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ತಾಂತು ತಾಂಕಾಂ ಮಿಸ್ಳಾವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಮಾತ್ರ‍್ ಕಠೀಣ್‌ಚ್ ಸಯ್.

ದುಸ್ರೆ ದೀಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂಚ್ ರೋಹನಾಚೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೆಂಪಾರೆಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ. ’ಜಿಂಗಲ್ ಬೆಲ್ಲ್’ ಸಿಸ್ಟಮಾರ್ ವ್ಹಾಜ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ವಿನ್ನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಗೆರ್ ವಚೊಂಕ್ ನ್ಹೆಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತನಾ ರೋಹನಾಕ್ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಮೀಸಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ವಿನ್ನಿನ್ ಜಾಗಯ್ಲೆಂ.

ವಿನ್ನಿಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣ್ಯಿಗೆರ್ ಗಡ್ದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಸಂಪ್ತನಾ ಸಾಂಜೆಚಿಂ ಸೊವ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಆರಾಮ್ ಕರ್ತಚ್. ರಾತಿಚ್ಯಾ ಮೀಸಾಕ್ ವೆಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲ್ಲಿ ಸಗ್ಳಿಂ ಸುಂರ್ಗಾರೊನ್ ಮೀಸಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ರೋಹನ್ ಆನಿ ರೊಯಲಾಕ್ ಸೊಧ್ತಾನಾ, ಲೊಕಾಚಾ ಗಡ್ದೆಂತ್ ತಾಂಕಾ ಸೊಧುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಸಫಲ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ.

ಮೀಸ್ ಸಂಪ್ಲೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯೆ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಬರೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತನಾ, ಕೋಣ್ ಗಾಲ್ ಗಸ್ಟಿಲಾಗ್ಲಿಂ ತರ್, ಕೋಣ್ ಒಂಠ್ ದಾಂಬಿಲಾಗ್ಲಿಂ. ಹಾಂವೆ ವಿನ್ನಿಚಾ ಗಾಲಾಕ್ ಏಕ್ ಉಮೊ ದಾಂಬುನ್ ಬರೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತನಾ, ತಾಣೆಂ ಪ್ರತಿ ಉಮೊ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಂಗ್ಲೆ.

"ರೋಹನ್ ಆನಿ ರೊಯಲ್ ದಿಸಾನಾಂತ್‌ಮೂ.... ಮೀಸಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್‌ಗಿ ನಾ?" ಹಾಂವ್ ವಿನ್ನಿಲಾಗಿಂ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊಂ.

"ಆಮ್ಚೊ ಮುಖ್ಲೊ ಪಾದ್ರಿ, ಬಾವಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಸಾ ತೋಗೀ ಸೊಡ್ಚೊ? ತೆ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಮೀಸ್ ಜಾತಚ್ ಬಾಯ್ಕಾರ್ ಘರಾಂ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಲೆ. ಆಜ್ ತಾಂಚೆ ಸರ್‌ಪ್ರಾಯ್ಜ಼್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ?" ತಾಣೆಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.

ಹಾಂವೆಯೀ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ. ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಭಿತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರಿ, ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂಚೆ ವಾಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಆವೇಶಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ತಶೆಂಚ್ ಅವಾಜ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ ವೊಮ್ತೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ, ಘರಾಂ-ಘರಾಂನಿ ವ್ಹಾಜ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಬೊಬಾಟೆನ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಲೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್‌ಯಿ ನತಲಾಂಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಪ್ರಸಾರುನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಜೆಜು ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ!

ಆಮಿ ಘರಾಂ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಪೊಂತಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾಂ ಕುಶಿಂ ದೆಕ್ತಾನಾ ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂಚೊ ಪರ್ಜಳ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಟಾಲೊ. ಲಾಗಿಂ-ಲಾಗಿಂ ಜಾತನಾ "ಸಾಯ್ಲೆಂಟ್ ನಾಯ್ಟ್" ಗೀತ್ ವ್ಹಾಜೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನತಾಲಾಂಚೊ ಶ್ವಾಸ್ ಆದಾಳ್ಳೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಚಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ನತಾಲಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲೊ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಮೆಟಾಂಚೆ ವೇಗ್ ಚಡಯ್ಲೆಂ.

ಗೇಟಿಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ರೋಹನ್ ಆನಿ ರೊಯಲ್ ದೋಗ್‌ಯಿ ಸುಟಾರ್ ಉಭೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಪುಲಾಂಚೆ ತುರೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

"ಮೆರ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಡ್ಯಾಡ್... ಹೆಪ್ಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮಾಮ್ಮಿ" ದೊಂಗಾಯ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಸಂತೊಸಾಚ್ಯಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ವ್ಹಾಳ್ತಾನಾ ಆಮಿಂ ತಾಂಚೆ ತುರೆ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ವೆಂಗ್ಲ್ಯಾಂವ್.

"ಡ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ವಿದ್ ಅಜ್..." ತಾಣಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವೊಡಿತ್ತ್ ಹಿತ್ಲಾ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾನಾ ತಾಂಚೆ ಸಂಗೀ ಆಜ್ಯಾಪಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ತುಲಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ, ವಿನ್ನಿ ಫಟಾಫಟ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಆತಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಮ್ಖಾರ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಆಂಬ್ಯಾ ರೂಕಾ ಮೂಳಾಂತ್ ಏಕ್ ಗರ್ದನಾ ಗೊಟೊ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ರಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆನ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ತೊಚ್ ಪರ್ನೊ ಜೆಜು ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆ-ಜುಜೆಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ನಿದ್‌ಲ್ಲೊ!

ತೊಚ್ ಬಾಳೊಕ್! ವರ‍್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗರ್ದನಾಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಂಚೊ ತೊಚ್ ಬಾಳೊಕ್! ತಿಚ್ ಮರಿ, ತೊಚ್ ಜುಜೆ, ತೆಚ್ ಗೊವ್ಳಿ, ತೊಚ್ ಆಂಜ್ ಭಡ್ವೊ, ತೆಂಚ್ ರೂಪ್, ತಿಚ್ ದೀಷ್ಟ್, ಇಮಾಜ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ರಂಗಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನವ್ಯೊಚ್ ದಿಸ್ತಾಲ್ಯೊ ತರ್, ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಚಿ ತಯಾರಿ ಬೋವ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಆನಿ ಪುತಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಉಬೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಗಾಯ್ಕಿ ಪಳಲೆಂ "ಥೆಂಕ್‌ಯೂ ಸನ್..." ಹಾಂವೆ ದೊಂಗಾಯ್ ಪುತಾಂಕ್ ವೆಂಗ್ಲೆ.

ರೂಕಾ ವಯ್ಲೆಂ ಫಾಂಟೆ ಶೀತಳ್ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳಯ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಪರತ್ ಜೆಜು ಜಲ್ಮಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಮ್ಹಜೆ ಸ್ವಪಾಣ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಘರಾಂತ್ ವ್ಹಾಜ್ತಾಲೆ ಕಂತಾರ್.

"ಮೊಧ್ಯಾನ್ ರಾತ್, ನಿಧಾನ್ ರಾತ್..."

ಆಂಬ್ಯಾ ರೂಕಾ ಮೂಳಾಂತ್ ಗೊಟೊ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಜೆಜು ಪರತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ!

Bookmark and Share

ತ್ಯಾ ರಾತಿ೦ ಸಾಡೆ ಧಾ ವರಾ೦ ಉಪ್ರಾಂತ್...

Today is a most unusual day, because we have never lived it before; we will never live it again; it is the only day we have. – William Arthur Ward

ಹರ್ಯೇಕ್ ದಿಸಾ೦ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ೦ತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಘಡಿತಾ ಘಡ್ತಾತ್. ಬೊರೆ ದೀಸ್ ಫಾವೊ ಜಾ೦ವ್ ಮ್ಹುಣ್ ಮಾಗ್ತಾ೦ವ್. ಪೂಣ್ ಥೊಡೆ ಅಸಾಧಾರಣ್ ಘಡಿತಾ ಸಾಧಾರಣ್ ಜೀವಿತಾಂತ್ ಭುಂಯ್ಕಾಂಪ್ ಹಾಡ್ತಾತ್. ಎಕ್ ಸಾಧಾರಣ್ ದಿಸಾ ಘಡಲ್ಲೆ ಅಸಾಧಾರಣ್ ಘಡಿತ್ ಆಧಾರಿತ್ ಅನ್ಭೊಗ್....
Continue reading “ತ್ಯಾ ರಾತಿ೦ ಸಾಡೆ ಧಾ ವರಾ೦ ಉಪ್ರಾಂತ್...” »

Bookmark and Share

ನೀತಿ ಫೈಸಲ್

[ಸುಮಾರ್ ದೋನ್ ದಶಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಘಡಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ನೀಜ್ ಘಡಿತಾವಯ್ರ್ ಆಧಾರಿತ್, ನಾಂವಾಂ ಆನಿಂ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಬದ್ಲಿಲ್ಯಾತ್]

ಹೆಂ ಲೂನಾ ಹಾಂವೆಂ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಲೊಟುನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಚಡ್ “ಸಕ್ಕಡ್ ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ತಸಲ್ಯಾ ಬೈಕಾರ್ ಭಂವ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ , ಸದಾಂ ಲೊಟುನ್ ವ್ಹರ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಲೂನಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆದಾಳಾ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳತ್?” ಮಜ್ಯಾಚ್ ಖೊಟ್ಯಾ ನಶೀಬಾಕ್ ಫುರ್ಪುರೊನ್ ಹಾಂವ್ ರಿಪೇರಿ ಖಾತಿರ್ ಮಜೆ ಮೊಟ್ಕರ್ ಲೂನಾ ಲೊಟುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಸೊಜಾಮಾಜಾ ಗ್ಯಾರೆಜಿಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರಲ್ಲೊ .
ಆಜ್ ಆಮ್ಚಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚೆ ಸ್ಮಶಾನ್ ಮೌನ್ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಶಾಂತೆಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಗಾಂವ್ ಕಾಲ್ಚಾ ದಿಸಾ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಪಿಡ್ಧ್ಯಾರ್ ಕರ್ಚಾ ಆನಿಂ ಆಂಗ್ ಶಿರ್ಶಿರಾಂವ್ಚಾ , ಎದೊಳ್ ಕಾನಾಂನಿಂ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆನಿಂ ದೊಳ್ಯಾನಿಂ ದೆಖಾನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಏಕ್ ಕ್ರೂರ್ ಘಟನಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದಲಿತಾಂಚಾ ಚಾಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೀಡಿ ಕಾಮೆಲಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಾ ಎಕಾ ದಲಿತ್ ಚಲಿಯೆ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುನ್ ಕ್ರೂರ್ ರಿತಿನ್ ತಿಚಿ ಖುನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಟನ್ ಎಕಾ ನಿರ್ಜನ್ ಸುವಾತೆರ್ ಗೀದ್ ಉಭ್ತಾನಾಂಚ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಹಾಚಾ ವಯ್ರ್ ಆಜ್ ಪೊಲಿಸಾನಿಂ ವಿಚಾರಣ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಸೊಜಾಮಾಚೊ ಪೂತ್ ವಿಕ್ಕಿ ಮಜಾ ಲೂನಾಚೆಂ ಕಾರ್ಬೊರೇಟರ್ ಕಾಡ್ನ್ , ಉಗ್ತೆಂ ಕರುನ್ ಪೆಟ್ರೊಲಾಂತ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ತಾನಾ , ಹಾಂವೆಂ ವೊಳ್ಕೊಂಚೊ ಮಂಜು ಮ್ಹುಳ್ಳೊ ಆಪ್ಲಿ ಆಟೊರಿಕ್ಶಾ ಘೆವ್ನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ಲೊ. ವಿಕ್ಕಿಕ್ ಗ್ಯಾರೆಜಿಂತ್ ಎಕಾ ಕುಶಿಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಘುಟಾನ್ ತಾಚೆಲಾಗಿ ಕಿತೆಂಗಿ ಫುಸ್ಪುಸ್ತಾಲೊ, ತಾಂಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಗ್ಯಾರೇಜಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೆಶಿನಾಂಚಾ ಆವಾಜಾಂತ್ ಮಾಕಾ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿ ವಸೊಂಕ್ ಘುಂವ್ತಾನಾ “ಜೆಂ ಕೊಣೆಂ ಹೆಂ ಪಾಪ್ ಆಧಾರ್ಲಾ, ತಾಕಾ ಶಿಕ್ಶಾ ಖಂಡಿತ್ ಚುಕಾಶಿನಾ... “ ಮ್ಹುಳ್ಳೆಂ ಉತಾರ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗಿಲಾಗ್ಲೊ ತೆಂ ಮಾಕಾ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ಆನಿಂ ತಾಣಿಂ ಉಲಂವ್ಚೊ ವಿಶಯ್ ಹ್ಯಾ ಖುನಿಯೆಚೊಚ್ ಮ್ಹುಣ್ ಮಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಲೊನಾ. ರಿಪೇರಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಲೂನಾ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಾ ಘರ್ಚಾ ವಾಟೆಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ರಾಂಚಾಚೆ ಪೋಲಿಸ್ ಆಮ್ಚಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಪಾವ್ಲೆಂ, ಹ್ಯಾ ಕೇಸಿ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಭರಾಚಿ ತನ್ಖಿ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿ, ಗಾಂವಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂಚಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಹೊಚ್ಚ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಚರ್ಚಾ ವಿಶಯ್ ಜಾಲೊ. ದುಭಾವಾಚೆರ್ ಸಭಾರಾಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾನಿಂ ಕುಡಾವ್ನ್ ವಿಚಾರಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಅಕ್ರೇಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ಮಾಕಾ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಕರ್ಚಾ ತಸಲೊ. ಹ್ಯಾ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಆನಿಂ ಖುನಿಯೆಚೆ ಆರೋಪಿ ಸಭಾರ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಯಿ ಪ್ರಮುಕ್ ಆರೋಪಿ ಹೊಚ್ ಆಟೋರಿಕ್ಶಾ ಮಂಜು ಆನಿಂ ಆಮ್ಚಾ ಗಾಂವ್ಚಾ ದುಡ್ವಾದಿಕ್ ಕುಳ್ವಾರ್ ಆಲ್ಬರ್ಟಾಮಾಚೊ ಮೊವಾಲಿ ಪೂತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವೇರ್ ದುಖಾನ್ ಚಲಂವ್ಚೊ ರುಪರ್ಟ್ ಮ್ಹುಳ್ಳೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆಂ.
ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ತಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾನ್ ಹಾಂವ್ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಪಾವ್ಲೊ ಆನಿ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ಮಾಕಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂತ್ ಮುಖಾರ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹುಳ್ಳಿ ಮಾಹೆತ್ ನಾತಲ್ಲಿ. ತೀನ್ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿ ಹೊಚ್ ಮಂಜು ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೊ , ತವಳ್ ಮ್ಹಜಾ ಇಶ್ಟಾಲಾಗಿಂ ತಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತಾನಾ , ತಾಂಕಾ ಆಲ್ಬರ್ಟಾಮಾಚಾ ದುಡ್ವಾಚಾ ಬಳಾನ್ ಪ್ರಬಲ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಮೆಳಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿ ಕೇಸ್ ಪುಸ್ಕ್ ಕರವ್ನ್ ಮಂಜು ತಸೆಂಚ್ ರುಪರ್ಟ್ ಹಾಂಕಾ ತ್ಯಾ ಕೇಸಿಂತ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹುಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಶಿರಿ ಸುಕ್ಲೊ.
ಹಾಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾನಿ ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವುಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾರ್ , ಎಕಾ ದಿಸಾ ಆಮ್ಚಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ವೆಲಂಕಣಿ ವೆಚಾ ವೆಲಂಕಣಿ ಮಾಯೆಚಾ ಭಕ್ತಾಂಚೆ ಏಕ್ ವಾಹನ್ ವಾಟೆರ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲೆಂ ತಾಚಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಸಿಟಿರ್ ನಿದೊನ್ ಆಸಲ್ಲೊ ರುಪರ್ಟ್ ಸಾಸ್ಣಾಚಿ ನೀದ್ ವೆಂಗುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಕೂಲಾಖಾತಿರ್ , ಪೆಲ್ಯಾಚಾ ದೆಖಿ ಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಧರ್ಮ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚಾ ತಾಕಾ, ಸಭಾರಾಂಚೆ ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣ್ ಲುಟಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿಂ ಭಾಸ್ಕಳ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಹೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೆಸಾಂವಾಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನಹಿ ಮ್ಹುಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ದೆವಾಚಾ ಮಾಯೆನಂಚ್ ತಾಚೆಂ ಸಂಸಾರಿ ಪಯ್ಣ್ ಅಖೇರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್ ? ತಾಚಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ಖಬರ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ಹುನೊನಿ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತಾನಾ , ತ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹಜಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಖಬರ್ ಮಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಆನಿಂ ಖುನಿಯೆಚಾ ಕೇಸಿಚೊ ಆನ್ಯೆಕ್ ಆರೋಪಿ ಮಂಜು ಜೈಲಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೇಂಪಾನ್ ಏಯ್ಡ್ಸ್ ಪಿಡೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತೊ ಮೊರೊನ್ ಸುಮಾರ್ ದೇಡ್ ವರಸ್ ಜಾಲೆಂ.
ನೀಜ್ ಆರೋಪಿಚಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಖುದ್ದ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ದೆವಾಚೆ ನಿತಿ ಫರ್ಮಾಣ್ : “ಜೆಂ ಕೊಣೆಂ ಹೆಂ ಪಾಪ್ ಆಧಾರ್ಲಾ, ತಾಕಾ ಶಿಕ್ಶಾ ಖಂಡಿತ್ ಚುಕಾಶಿನಾ “ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಾರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೊ ಜಿವಂತ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಮನ್ಶಾಕ್ ಫಟವ್ಯೆತ್ ಪೂಣ್ ದೆವಾಕ್ ನೈಂ ತೆಂ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾನಿಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ, ದೆವಾಚೆಂ ನಿತಿ ಫೈಸಲ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಾರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ .ಅನಿತಿಚಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಶ್ಟಾಂಚಿ ಜಿಣಿ ಲೊಟ್ಚಾ ಮಾಕಾ ,ನಿತಿದಾರ್ ದೆವಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿಂ ಆಜ್ ಚಡ್ ಥಿರ್ ಜಾಲ್ಲಿ.........

’ದಿನು’ ಬಿಯಾರ್

Bookmark and Share

ಚಾರ್ ಆಣ್ಯಾಂಚಿ ಪಾವ್ಲಿ

(ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮೊಂಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಘಡಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ನೀಜ್ ಘಡಿತ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಿಂ ಮ್ಹಜಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಆಮಿ ದಾಧೊಶಿ ಹಾಸಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆತಾಂಯಿ ತಸಲೆ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಹಾಸಯ್ತಾಂವ್) Continue reading “ಚಾರ್ ಆಣ್ಯಾಂಚಿ ಪಾವ್ಲಿ” »

Bookmark and Share

ಪ್ರಾಚಿತ್... – Short story by Clinton Dsouza

[Creativist ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವ್ ಬೈಂದೂರ್ಗಾರಾಂಕ್ ಪರಿಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಿ ಆನಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಿ ಕಲಾ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸೊನ್, ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಂತುನಿ ಆಪ್ಲಿ ಶಾತಿ ಪ್ರದರ್ಸುನ್ ಉತ್ತಮ್ ಯುವ ಕಾರ್ಭಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಥೊಡಿಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖನಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಡಿ”ಸೋಜಾ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕ್ಲಿಂಟನಾನ್ ದೋಗ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಮಿತ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ಇಷ್ಟಾಗತೆಚೊ ಫುಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾಂ ಏಕ್ ಕುತೂಹಲ್ ಭರಿತ್ ಕಾಣಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ] Continue reading “ಪ್ರಾಚಿತ್... – Short story by Clinton Dsouza” »

Bookmark and Share