Category: Literature

ಆದೇವ್ಸ್ ತುಕಾ ಇಷ್ಟಾ

[ನೇವಿಲಾಚೆ ಅಚಾನಕ್ ಮರಣ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಮೊಗಾಪಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸದಾಂನಿತ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ದೂಃಖ್ ಭೊಗ್ತಾ, ಅಶೆಂ ಕೀತ್ಯಾಕ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆ ಕುಟಾಮ್ ಕಳ್ವಳ್ತಾನಾ, ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಂ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಹರ‍್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮೊಗಾಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ ನೇವಿಲ್ ತಾಚಾ ಸಂಸಾರಿ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾನ್ ಹಜಾರ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಮಿತ್ರಾಂಕ್ ವರ್ತಿ ದೂಃಖ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾ, ತ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಚಾ ಮೊಗಾಚಾ ಸಳಾವಳೆಂತ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೆಬೆರಿಯೊ ನೇವಿಲಾಚಾ ಅಚಾನಾಕ್ ಮರ್ಣಾಂ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುಖಿ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.]
Nevil Tribute

ಸೊಪ್ಣಾಂತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ
ಮನಾಂತ್ ಉದ್ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ
ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ
ಅವ್ಚಿತ್ ತುಜೆಂ ಮರಣ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ

ಲ್ಹಾನ್‍ಪಣಾಲೆಂ ಜೀವಿತ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಪರ್ಜೆಳ್ಳೆಂ
ಆಮಿ ಮೊಗಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೆಂ
ದೂಖ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ
ಅವ್ಚಿತ್ ಮರಣ್ ತುಜೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ

ತುಜಿ ತಿಂ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂ
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಡ್ತಾಲಿಂ ಧಾದೊಸ್ಪಣಾಂ
ನಾ ಆಜ್ ಮ್ಹೊಜಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ
ಅವ್ಚಿತ್ ಮರಣ್ ತುಜೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ

ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಪುಡಾರಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ
ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಮಿ ಘೊಳ್ತಾನಾ
ಚುರ್ಚುರ್ತಾ ಕೀತ್ಯಾಕ್ ತುಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್ ಜಾಲೆನಾ
ಅವ್ಚಿತ್ ಮರಣ್ ತುಜೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ

ತಸ್ವೀರ್ ತುಜೆಂ ಘಡ್ಯೆಂ, ಘಡ್ಯೆಂ ಪಳೆತಾ
ಉಲಂವ್ಕ್ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಆಶೆತಾ
ಪುಣ್ ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆತಾಂ
ಅವ್ಚಿತ್ ಮರಣ್ ತುಜೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ

ತುಜೊ ಮೊಗಾಚೊ ಮಧುರ್ ಸಾಂಗಾತ್
ಅಮರ್ ಉರ್ತಲೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮನಾಂತ್
ಫೊಂಡಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ದವರ್ನ್ ಫುಲಾಂ ಆನಿ ವಾತ್
ಮಾಗ್ತಾಂ ತುಕಾ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಸುಖ್ ಲಾಭೊಂ ಮ್ಹಣ್ ದೆವಾಚಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್.
ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೆಬೆರಿಯೊ, ಬೈಂದೂರ್

Bookmark and Share

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನಾಚೆ 25 ಫಳಾಧಿಕ್ ವರ್ಸಾಂ

By Team ByndoorchiZalak, 15 Jan 2016
ಬೈಂದೂರ್: ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಲಾಯಿಕಾಂಚೆ ಸಂಘಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬೈಂದೂರ್ ಘಟಕ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಆಚರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಜನೆರ್ 17, ಆಯ್ತಾರಾ ದಿಸಾ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾ. ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಫಕತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಆಂತರಿಕ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಸಂಬಂದಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ದೋನ್ ಸಂಘಟನ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ನವೊ ಹುರುಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾಚಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾನ್ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ವಿವಿಧ್ ಸಂಘಟನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾಚೆ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಹಾಡುನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಅತ್ಮೀಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಥರಾನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾ ಮಧೆಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನ್ ಏಕ್ ಲಾಯಿಕಾಂಚೆ ಸಂಘಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಹೆರ್ ಸಮಾಜೆ ಮಧೆಂ ಭರ್ಸೊನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲೊ ಸಂಘಟನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್, ಜಾಯ್ತಿಂ ಸೆವಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ಆಧಾರ್ ಸಂಘಟನಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಲೊಕಾಂಚಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಕುಮಕ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಏಕ್ ಜಿವಾಳ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಂಘಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ.
ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಘಟಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಮಿತಿ ಅತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಡೇನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಹಾಂಚಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾಖಾಲ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಆನಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟವ್ನ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.
ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬೈಂದೂರ್ ಘಟಕಾಚೆ ಮಟ್ವಿ ಝಳಕ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ತಾಣಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವಾ ಆನಿ ವಾವ್ರಾಚಿ ಝಳಕ್ ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾ.

Catholic Sabha - Byndoor Parishಸೆವಾ, ತ್ಯಾಗ್ ಆನಿ ಎಕ್ವಟಾನ್ "ಸಮಾಸಮ್‍ಪಣಾಚಿ ಸಂಪೂರ‍್ಣ್ ಸಶಕ್ತ್, ಕ್ರೀಸ್ತಿ ತತ್ವಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸೌಹಾರ್ದ್" ಹ್ಯಾ ದರ್ಶನಾಖಾಲ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ‍್ಚಿ ಆಮ್ಚಿ ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ "ರುಪಾಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಾ" ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾಚಾರುನ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬೈಂದೂರ್ ಘಟಕಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾಂ ಸಭಾರ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರುಪ್ಯಾಳ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ.1990 ಜುಲೈ, 30 ತಾರೀಕೆರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾಚಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಆಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಡಾಯಸಾಚಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಹೆರ್ ಸಂಘಟನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಲಾಯಿಕಾಂಚೆ ಸಂಘಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬೈಂದೂರ್ ಘಟಕ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲೆಂ.
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾಂ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕಾಚಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಆಧಾರ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಸಂಘಟನಾಚಾ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂದುಳ್ ಆನಿ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ವೊಕ್ತಾಚಿ ಕುಮೊಕ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮಕ್ ಜಮವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಶೌಚಾಲಯ್ ನಿರ್ಮಾಣ್, ಇಗರ್ಜೆಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಡಾಂಬರ್ ಆನಿ ದುರಸ್ತಿ ತಶೆಂಚ್ ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ತಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್, ವನಮಹೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ.
ಕೋಟೇಶ್ವರಾಂತ್ ಬಾ| ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಹಾಂಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾಂತ್ ಸಂಘಟನಾಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕಣ್ ರೈಲಾಚಾ ಚಳುವಳಿಂತ್ ದಸ್ಕತ್ ಸಂಗ್ರಹಣ್, ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಜಾವ್ನ್ ಟೇಲೆಫೊನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ’ಸಂಪರ್ಕ್ ಬೂಕ್’ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪತ್ರಾಕ್ ವರ್ಗಣಿ ಸಂಗ್ರಹಣ್ ಕರುನ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಯಾ
ಮದರ್ ತೆರೆಸಾಚಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕಾಚಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ್ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ. 333 ಜಣಾಂಕ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕರುಂಕ್ ಆಧಾರ್. ರತ್ನಾ ಕೊಠಾರಿ ಆನಿ ಅಕ್ಷತಾ ದೇವಾಡಿಗ ಹತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕಾನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಂತ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲಾ. ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಂಚಾ ಲೊಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸೌಹಾರ್ದ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದೇಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ.
ಸ್ವಸಹಾಯ್ ಪಂಗಡ್ ರಚುನ್ ರುಪಯ್. 15 ಲಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ಅನುದಾನ್ ಸ್ವಸಹಾಯ್ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಕೊಲರ್‌ಶಿಪ್ ಲಾಭೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕುಮಕ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದೋನ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಘರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ನವ್ಯಾ ಕೊಪೆಲಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಯಾ.
ರಗ್ತಾ ತಪಾಸಣ್ ಆನಿ ದೊಳ್ಯಾ ತಪಾಸಣ್ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಮಾಹೆತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್, ಸಮಾಜ್ ಸೇವಕ್ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ಧನ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಮಾಹೆತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಚೆ ಮೆತೆರ‍್ಪಣಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಂತ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ.
ಹ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸಂಘಟನಾಚಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆಧಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮುಖೆಲಿ.
1990-1993 : ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಡಾಯಸ್
1993-1994 : ಶ್ರೀ ಥೊಮಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
1994-1995 : ಶ್ರೀ ಸಾವೆರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
1995-1996 : ಶ್ರೀ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
1996-1998 : ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಡಾಯಸ್
1998-2000 : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀನಾ ರೈ
2000-2001 : ಶ್ರೀ ಪಾವ್ಲು ರೊಡ್ರಿಗಸ್
2001-2002 : ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಡಾಯಸ್
2002-2003 : ಶ್ರೀ ಪಾವ್ಲು ಪೀಟರ್ ಲೋಬೊ
2003-2006 : ಶ್ರೀ ಜೋಕಿಂ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
2006-2007 : ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್
2007-2008 : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀನಾ ರೈ
2008-2009 : ಶ್ರೀಮತಿ ಜೋಸ್ಪಿನ್ ಲೋಬೊ
2009-2011 : ಶ್ರೀ ಡೇನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್
2011-2012 : ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾರಿಯಾ ಪಿರೇರಾ
2012-2013 : ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿ ಪಿರೇರಾ
2013-2014 : ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್
2014-2016 : ಶ್ರೀ ಡೆನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್)

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ

ಅತ್ಮೀಕ್ ನೀರ್ದೆಶಕ್ : ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಶ್ರೀ ಡೆನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್
ನಿಕಟ್ ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್
ನಿಯೋಜಿತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಶ್ರೀ ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್ ನಜ್ರೆತ್
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾರಿಯಾ ಪಿರೇರಾ
ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿ : ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ರೆಬೆಲ್ಲೊ
ಸಹ-ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀನಾ ನಜ್ರೆತ್
ಖಜನ್ದಾರ್ : ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ನಜ್ರೆತ&#3277
ಸಹ-ಖಜನ್ದಾರ್ : ಶ್ರೀ ಜೋಕಿಂ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
ಅಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ : ಶ್ರೀಮತಿ ಜೊಸ್ಪಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲತ್ಯೊ ಸಂಚಾಲಕ್ : ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿ ಪಿರೇರಾ
ರಾಜಕೀಯ್ ಸಂಚಾಲಕಿ : ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಾ ಲೋಬೊ

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಮಿತಿಚಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆನಿ ಅಭಾರ್ ಮಾನ್
ಮೊಗಾಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂನೊ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಫಳಾದಿಕ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಆಮಿ ಅಭಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ದಿಯೆಸೆಜ್, ವಾರಾಡೊ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಅಭಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್.
ಜಾತ್-ಕಾತ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಹೊ ವಾವ್ರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕಾಚಾ ಎದೊಳ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ವಾವ್ರಾನ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಆಮಿ ದೆಖ್‍ಲ್ಲೆಂ ದರ್ಶನ್ "ಸಮಾಸಮ್‍ಪಣಾಚಿ ಸಂಪೂರ‍್ಣ್ ಸಶಕ್ತ್, ಕ್ರೀಸ್ತಿ ತತ್ವಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸೌಹಾರ್ದ್ ಸಮಾಜ್" ಹಿಂ ಉಲ್ಲೇಕಿತ್ ಉತ್ರಾಂ ವಾಸ್ತವಿಕತಾ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಆಮಿ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಚಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಮರ್ ಬಾಂದ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಅಶೆತಾಂವ್.
ಜನೆರ್ 17 ತಾರೀಕೆರ್ ಆಚರಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಡೇನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರ‍ೀಮತಿ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದೆ ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೆ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್. ಫುಡ್ಲ್ಯಾಂ ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಅನಿಕೀ ವರ್ತ್ಯಾ ರಿತೀನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತುಮ್ಚೊ ಆಧಾರ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರ್ ಆಶೆತಾಂವ್.

Bookmark and Share

ನವೆಂ ವರಸ್ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಂಚಿ ಚಿಂತ್ನಾ – By Dolphie

023

ವೇಳ್-ಕಾಳಾಚೆ ಏಕ್ ಗಡ್ ಜಾವ್ನ್ ವರಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಅಶೆಂ ತಶೆಂ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲೆ ಪರತ್ ಏಕ್ ವರಸ್ ಸಂಪ್ಲೆ ಆನಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ನವೆಂ ವರಸ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾ, ನವೆಂ ವರಸ್- ನವಿಂ ಚಿಂತ್ನಾ, ನವೆಂಚ್ resolutions. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತಿಂ ಫುಡೆಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್. ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನಿಸ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಂತುಷ್ಟ್, ಸಮಾಧಾನ್, ಸಂತೊಸ್ ಆಶೆತಾ. ವರಸ್ ಸಂಪೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಕಿತೆಂಗೀ ಚುರ್ಚುರ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಕೀತ್ಯಾಕ್? ಮ್ಹಣ್ ನಿರಾಶೆಚಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಉದೆತಾತ್. ತರೀ, ದೀಸ್ ಸಂಪ್ತಾ ವರಸ್ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾ.

ಸಂಪೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ 2015 ವರ್ಸಾಚೆ ದೋನ್ ಸಂಗ್ತಿ
ಬದ್ಲಾವಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚಿಂ ದೀಷ್ಟ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ನದರ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಸಂಸಾರ್ ಆನಿ ಆಮಿ ವೇಗಾನ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಆಸಾಂವ್. ವೀಪರೀತ್ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಕಾ ಥರಾನ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರೀ ವಿಕಾಳ್ ಚಿಂತ್ನಾ ಆನಿ ವಿಕಾಳ್ ಸಂಗ್ತಿ ವಾಡೊನ್ ಅಯ್ಲ್ಯಾತ್. 2015ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಗತೀಕ್ ಥರಾನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಮತಾಂಧ್‍ಪಣಾಕ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾ, ಕ್ರೂರ್‌ಪಣಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ವ್ಹಾಳ್ತೆ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಜಿಯೆತಾನಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಶಾಸ್ತಿರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂದ್ಳ್ಯಾ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರ‍್ಯಾಂನಿ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಂವ್ಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಅನಾಗರೀಕತಾ ಚಡೊನ್ ಆಮ್ಚೊ ಗಾಂವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಆಸಾಗೀ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಆಜ್ ಆಮಿ ಆಸಾಂವ್. ಅಶೆಂ 2015 ವರಸ್ ಥೊಡೆಂ ಸಂಗ್ತಿ ಜಾಗತಿಕ್, ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆನಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಥರಾನ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚೆ ಮೋಲ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಿರಿಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಗ್ದೊವ್ಣೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಸ್ರೊ ಸೊಧುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಸಂಗಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ನೆಣ್ತೊ ಬಾಳ್ ಆಯ್ಲಾನ್ ಕುರ್ಡಿಚೆ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ದರ್ಯಾಚಾ ತಡಿಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ರಡ್‍ಲ್ಲೊ, ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ಚ್ ಚುಕಿದಾರ್ ಕರುನ್ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.5oriStand_193217ಹರ‍್ಯೇಕ್ಲೊ ಆತಾಂ ಸೊಶಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾಂತ್ ಫೆಸ್ಬುಕ್, ಟ್ವೀಟರ್ ವಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವಾಪಾರ್ತಾ. ಎಕ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಾನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚೆ ವಾಪಾರ್ ಜಾತಲೆಂ, ಆತಾಂ ಅರ್ಥ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಬರ್ಪಾಂ, ಚರ್ಚಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಭಯಾನಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನಿ ಥೊಡೆಂ ಅನೈತಿಕ್, ಅಶ್ಲೀಲ್, ಕ್ರೂರ್‌ಪಣಾಂಚಿ ದೃಶ್ಯಾಂ ಆಪುಣ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗಿ ಹೆರಾಂಕ್ ವಾಂಟುನ್ ಮಜಾ ಭೊಗ್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್. ಅಸಲೆಂ ಮಾನಸಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೊಶಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಬರ‍್ಯಾಂ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಆನಿ ವಿಚಾರ್‌ವಾದಿಂಕ್ ಮೌನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾ ತರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಬರೆಂ ವಿಚಾರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಫಕತ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಆನಿ ಅರ್ಥ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ 2015 ವರ್ಸಾಂತ್ ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ವಿಪರೀತ್ ಜಾಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.
ಆಪುಣ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಚೆ ಕುಟಾಮ್ ಸುಖೀ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಂತಪ್ ದವರ್ಚೆ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ತರ್, ಅಪ್ಣಾಂ ಬರಿ ಅನ್ಯೇಕ್ಲೊಯೀ ಸುಖೀ ಅಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಪ್ ದವರ್ಚೆ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಅನ್ಯೇಕಾ ಕುಶಿನ್. ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಥರಾಂಚಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಾ ಜೀವನಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಚಿಂತ್ನಾ, ವೆವೆಗ್ಳೆ ನಿಚೆವ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ತೊ ಖಂಡಿತ್ ಆಶೆತಾ. ಥೊಡೆಂ ಆಪ್ಣಾಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಥೊಡೆಂ ಹೆರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆತಾನಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚಿ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ನ್ಯಾಂನಿ ದಿಸ್ತಾತ್. 2016ವೆ ವರಸ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆನ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೆಂ ಜುಬ್ಲೆವ್ ವರಸ್ ಜಾವ್ನ್ "ಚಿಮ್ಟಿಬರ್ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಥಂಡ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಊಬ್ ದೀವ್ನ್ ಚಡಿತ್ ನಿತಿವಂತ್ ಕರ್ತಾ" ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಭ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉತರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚೆ ವಿಚಾರ್ ದಯಾಳಾಯೆಚಾ ಆನಿ ಕಾಕುಳ್ತಿಚಾ ಕರ್ನ್ಯಾಂನಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿತಾನಾ, ನವೆಂ ವರಸ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಕ್ ಎಕ್ ನವೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ತತ್ವಾಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಸಣೆಂ, ದಯಾಳಾಯ್, ಬರೆಪಣ್, ಉದಾರ್ಪಣ್, ಸಾದೆಪಣ್, ಕಾಕುಳ್ತ್ ಆಮಾಂ ಸರ್ವಾಂಚೆ ಚಿಂತಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ರಾಜ್ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಮಾಗ್ಯಾಂ.

ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಆನಿ ನವೆಂ ವರಸ್ 2016 ತುಮ್ಕಾಂ ಸುಖ್-ಸಮೃದ್ಧೆಚೆಂ ವರಸ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. 2015ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ಅಂತಾರ್ಜಾಳಿಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಸದಾಂಚ್ ತುಮ್ಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಶೆತಾಂವ್.

Bookmark and Share

ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ರಂಗೀನ್ ಸುವಾಸ್ – By Anil Byndoor

[ತೊ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ಧ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ-ಮೊನಾಂತ್ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಥರಾವಳ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ, ಆಚರಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫೆಸ್ತಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಪರ್ಮಳ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಪ್ರಕೃತಿಚಾ ಸಂಗ್ತಿ ಮಧೆಂ ಭರ್ಸೊನ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್. ದೆವಾನ್ ರಚನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತಿಂತ್ ಫುಲಾಂ, ಫಳಾಂ, ರಾಂದ್ವಯ್, ಬೆಳೆಂ ಸ್ವಂತ್ ಕೃಷಿ ಕರುನ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಆದಿಂ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾವ್ನ್ ಮತ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾವ್ತಾಲೆಂ. ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪಿತಾನಾ ತ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚೊ ಸುಗಂಧ್ ಆನಿ ಘರಾಂ ದೊನ್ಪೊರಾ ನವೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಸೆಂವ್ತಾನಾ ಶಿರೊತಿರ್ ಹುನ್ ವೊರ್ನಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಚಡಯ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತೊ ಸ್ವಾದ್ ಉಣೆಂ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಏಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾಂ. ಆದಿಂ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಜಾಂವ್ಚೊ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಪರತ್ ಅನಿಲ್ ರಂಗಾಳ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಪರತ್ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ರಂಗೀನ್ ಸ್ವಾದ್ ಜಿವೆಂ ಕರ್ತಾ]Anil - Article Image

ಅಗೊಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆವ್ನ್ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಸಪ್ತೆಂಬ್ರ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮೊತ್ ಯಾದ್ಯೆಚ್ಯಾ ರೊಂದಾಂಚೆರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಪಾಟಿ ಧಾಂವ್ತಾ. ರಂಗ್-ರಂಗಾಳ್ ಫುಲಾಂಚೊ ಘಮ್-ಘಮ್, ಆಂಗ್ ಭರೊನ್ ರಂಗೀನ್ ಪಾವ್ಸಾಚಿ ನ್ಹಾಣ್, ಹಾತ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಟ್ಲೆಚೊ ಠಳ್ಳ್. ಳ್. ಳ್. ಳ್. ಳ್ ಆವಾಜ್ .....ವಾಟ್ಲಿ ಪಡ್ಲ್ಯಾರಿ ಆಸ್ ಪಾಸ್ ಗಣ್ಣೆ ನಾಸ್ತಾ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ ಭರುನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉಡೊಂವ್ಚಿ ಮಾಸೂಮ್ ನೆಣ್ತಿ ಬೂದ್.... ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಚಮ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆಚೊ ದೊಸ್ಚ್ಯೊ ಯಾದ್ಯೊ....

"ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ರಂಗ್ ವೊಂಪ್ತಾತ್ ಪಳೆ
ಹಂಗ್ ನಾ ಸೊಬಾಯೆಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೊ
ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಫುಲೊನ್
ಸಾಂಜೆರ್ ಗಳ್ಳ್ಯಾರಿ
ಸಂಗ್ ದೈವಿಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂಚೊ
ಎಕಾ ದೀಸಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ"


ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಕಾಳಾ ಪ್ರಾಸ್ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ಲೆ ತೆ ನೋವ್ ದೀಸ್ ದೊಳ್ಯಾ ದೀಷ್ಟಿಕ್ ರಂಗ್-ರಂಗೀನ್.... ಬೊಂಗ್ಯಾಂಚೆ ಶೆಂಕಾರೆ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಲಾಂಬಾಯೆನ್ ಸೊಭೊವ್ನ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾಂತ್ ಧಲ್ಚ್ಯೊ ವೊಂಯೊ, ವಿಸ್ತಾರ್ ತೊಟಾಂ-ಭಾಟಾನಿಂ ಸೂಕ್ಶಿಮಾಯೆಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಚಿ ಭೊಂವ್ಡಿ. ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂ-ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ವಸೊನ್ ಫುಲಾಂ ಸೊದ್ಚ್ಯಾಂತ್, ಬೊಶಿಯೆನಿಂ ತಿ ಸೊಭೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್, ಹಾತಾಂತ್ ಬೊಶಿಯೊ ಧರ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮೆಟಾಂ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ತಿಂ ಜೊಗಾಸಾಣೆಂತ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್. ನಿಶ್ಕಳಂಕ್ ಭಕ್ತ್, ಬದ್ಲಾಕ್ ಎಕ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೆ ಕಿತೆಂಚ್ ಆಶೆನಾಸ್ತಾ ತಿಂ ಅರ್ಪುಂಚ್ಯಾಂತ್ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಥಂಯ್ ತಾಂಕಾ ಆಸ್ಚಿ ಶ್ರ‍ದ್ಧಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಖಂಚಾಯಿ ಸಂಗ್ತಿಥಂಯ್ ಆಮ್ಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆನಾ... ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ವಿವಿದ್ ರಂಗಾಂಚೆ, ಪರ್ಮಳಿಕ್ ಪಾಕ್ಳ್ಯಾಂಚೆ, ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ್ ರುಚಿಚೆ .... ಇತ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ವಿವಿಧತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಲ್ಹಾನಾಂ-ವ್ಹಡಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತೆನ್ ಆಚರಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಫೆಸ್ತ್... ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್.
ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಚ್ಯೊ ಬಾಂದ್ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಅಕೇರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬಾಳ್ಚ್ಯೊ ತಸಲ್ಯೊ. ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯೊ ಸಂಭ್ರಮಾಚ್ಯೊ ಯಾದ್ಯೊ ನಿಯಾಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್ ಮೊತ್ ಯಾದಿಚ್ಯಾ ಚರೊವಾಕ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ದೆಂವ್ತಾ.... ಎಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕ್ ಘಡಿತಾಂ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಸರಾಗ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನಿಸ್ ಪ್ರಬುದ್ಧ್ ಪ್ರಜ್ನೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತೀರ್ ಸ್ತಭ್ದ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಪೊವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಯಾದಿಂಚ್ಯಾ ಪುರ್ಶಾಂವಾಚಿ ವಾಟ್ ಪರತ್ ಚಲೊಂಕ್ ದರ್ತಾ.

"ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಉಡ್ಕಾಣಾ, ಕೆಲ್ಲಿ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂ
ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರೆರ್ ಬಸೊನ್
ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ವೊಳಿಯೆನಿ
ಪಾಂಯ್ ಖೆಳಯ್ಲೊ
ಉದ್ಕಾಚೊ ಝಳ್-ಝಳ್ ಆಜ್ ಕಲ್ಪನೆಚ್ಯಾ ಸುತಾಂನಿ
ಯಾದ್ಯೊ ವಿಣೊನ್ ಬೊಸ್ತಾನಾ
ಸುಟ್ತಾ ಮೊಗ್ರ್ಯಾ ಕಳ್ಯಾಂಚೊ ಪರ್ಮೊಳ್"


ಹ್ಯಾ ಫುಲಾಂಕ್ ಜಮಂವ್ಕ್ ಕಾಡ್ಲಲೆಂ ಕಷ್ಟ್ ಚಿಂತುಕ್ ಧರ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊಂಡ್ ವೊಂಟಾ ರುಂದಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ಸೊ ಹಾಸೊ ಫುಲಯ್ತಾ.... ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಮ್ಜಜ್ಯಾ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ಭರೊನ್ ಫುಲಾ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಫುಲಾಂ ಎಕ್ಟಾಯ್ ಕರ್ಚೆ ಅಸಲ್ಲೆ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ದೀಷ್ಟಿಕ್ ಭರೊನ್ ಬೊಂಗೆ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಆನಿಂ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ಸೊದ್ಲ್ಯಾರಿ ಬೊಂಗೆ ಝಳ್ಕಾನಾತಲ್ಲೆ.. ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವ್ಹಡಾಂಗೆಲ್ಯಾ ಉಬಾರ್ ದೊರ್ಯಾ ಭಿತರ್ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ವಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚೊ ಸುಗಂದ್ ನಾಕಾಕ್ ಮಾರ್ತಾಲೊ.... ತ್ಯಾ ಫುಲಾಂಕ್ ಹಾತ್ ಲಾಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಿಂಹಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೆವಾಣ್ ಚೊರ್ನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆ ಬರಿಂ. ದೊರ್ಯಾ ಭಿತರ್ ರಾಕ್ಸಾ ಕಾಸ್ತಾಚೆ ಹೈಬ್ರ‍ೀಡ್ ಪೆಟೆ ಪಾರೊ ರಾಕೊನ್ ಭೊಂವ್ತಾಲೆ... ಏಕಾ ಕುಶಿನ್ ಘರ್ಕಾರಾಚಿ ನದರ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್ ಪೆಟ್ಯಾಚೆ ಚಲನ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ದೊರೊ ಉಡೊನ್ ಭಿತರ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತ್ಯಾ ವ್ಹಡಾಂಗೆಲ್ಯಾ ದೊರ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಊಂಚಿ ಫುಲಾಂ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತಾಂತಾಲಿ. ದಾಸ್ಮಿ, ಮೊಗ್ರೆ, ಆಬೊಲಿ ಗುಲೊಬಾ ತಸಲಿ ಫುಲಾಂ ಫಾರುಂಕ್ ದೂದ್ ಚೊರ್ನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಬೊಕುಲಾಪರಿಂ ಲೊವ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಟ್ಯಾನಿ ಭರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ನಿದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಆನಿಂ ಘರ್ಚ್ಯ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಾಂಡಿಕ್ ಪಾಂಯ್ ದಿವ್ನ್ ದೊರೆ ಉಡೊನ್ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲೆಯೀ ಆಸಾ..
ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ನಿಯಾಳ್ಚಿ ಮೊತ್ ಮಾತ್ರ್ ಕ್ಶಣಾಕ್ ತರ್‌ಯೀ ಭಾವುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನೆಣ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಮಜೆನ್ ಸೆಂವ್ತಾ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆ ವಿಶ್ವೆ ಆತಾಂ ವಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ರಾನಾಂತ್ ಬಾಂದುನ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೀವಾಬರಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಮನಪೂರ್ವಕೀ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ....
ತ್ಯಾ ದೀಸಾನಿ ಎಕ್ ರುಪ್ಯಾಚಿ ಪಾವ್ಲಿ ತಾಳ್ವೆರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಆಜ್ ಲಾಕಾ ಲಾಕ್ ಹಾತಾನಿ ಮೆಜ್ಲ್ಯಾರಿ ಮೆಳಾನಾ.... ಕಾರಣ್ ನಾಸ್ತಾ ಸಂಭ್ರಮ್ ಬೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ದೀಸ್ ತೆಂ. ಆಜ್ ಹೊ ಧೀಗ್ ಜೀವ್ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಕ್ಶಣಾಚ್ಯಾ ಸುಕಾಕ್ ಕಾರಣಾ ಸೊಧ್ತಾ....
ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸದಾಂಕಾಲ್ ರಿವೈಂಡ್ ಕರ್ನ್ ಭೊಗ್ಚೊ ಸುಕಾಚೊ ಕಾಳ್ ತೊ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಫುಲಾಂಚೊ ಸುವಾಸ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಬಾಳ್ಚೊ ತಸಲೊ.

Bookmark and Share

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಪುರಾಣ್

- ನೆವಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬೈಂದೂರ್
Nevil

[ನವೆಂ, ನವೆಂ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಅನ್ವೇಷಣ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಸುಲಭಾಯೆಚಾ ಜೀವನಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಜಿಣಿಂಚ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ತಂತ್ರ್ ಜ್ಞಾನ್ ವರ್ಗಾಂತ್ ಅತೀ ಪರಿಣಾಮ್ ಥರಾನ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್. ಕಾಂಯ್ 14-15 ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಪ್ರೂಪಾಚೆ ವಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಖಾಲಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಂವಾದಾಕ್ ವಾಪಾರ‍್ತಾಲೆಂ. ಹೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್ ಆಜ್ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ಘೇವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಧನಾತ್ಮಕ್ ಬರೆಪಣಾಂಕ್ ಆನಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಪರಿಣಾಮಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ನೆವಿಲಾನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಥೊಡೊಚ್ ತರೀ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಆನಿ ತಾಚಾ ಭೊಂವಾರಿ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲೀಕೇಶನ್ಸ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ ವೊಡುನ್ ವ್ಹರ್ತಾ. ಪುಣ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಥರಾನ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಭಾರಾಂಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್, ಸಭಾರಾಂಚಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಏಕ್ ದೆಸ್ವಾಟಾಚೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಾ ಅಸಲ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಉಪ್ಯೋಗಾಂತ್ ಮನಿಸ್ ಎಕಾ ಥರಾನ್ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ]
ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಚಂದ್ರಲೊಕಾರ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತೆನ್ನಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ಸ್ ಸಾಧನಾಂ, ಮೀಡೀಯಾ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಾ ಲೊಕಾಕ್ ತಿತ್ಲಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಸಪ್ತೆಂಬ್ರಚಾ 24 ತಾರೀಕೆರ್ ಮಂಗಳಾಚೆರ್ ಭಾರತಿಯ್ ನಿರ್ಮಿತ್ ಉಪಗ್ರಹ್ ಯಶಸ್ವಿ ಶೆವೊಟಾಕ್ ಪಾವಾಯ್ಲೆ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಚಾ ಹಂತಾರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾನ್ ಸಂಸಾರಾಚಾ ಚಡವತ್ ರಾಷ್ಟ್ರ‍ಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವ್ಣೆಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ ಖರ್ಚ್ ಫಕತ್ 450 ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದೆಶಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಅಮ್ಕಾ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ ಖರ್ಚ್ ಭೊವ್ ಉಣೊ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ವಿಷಯ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಆನಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಕಾ ಝಳ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚೆ ವೇಗಾನ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಪರೀತ್ ವಾಡಾವಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಮಿಶನಾಚೆ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಪುರಾಣ್.Mob-2ಜರ್ ಅಮ್ಚೆಂ ಲಾಗಿಂ ಕೇವಲ್ 4,500 ರುಪಯ್ ಆಸಾ ತರ್ ಹೆಂ ಮಿಶನ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾ (ಚೈನಾಂತ್ ನಿರ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿಕೀ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಮೆಳಾತ್) ೫-೬ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫಕತ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾಲೆ, ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ 4,500 ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಚೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಶೀದಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚಾ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಮೆಳಾಯ್ತಾ. ಜಾಯ್ ಅಸಲ್ಲೆ ಆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಜಬ್ಬೊರ್ ಥರಾನ್ ತಯಾರ್ ಅಸ್ತಾತ್. 200 ರುಪ್ಯಾಚೆ ಅಸಿಮೀತ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಘಾಲೆಂ ತರ್ ತುಮಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆ. ಫೆಸ್ಬುಕ್, ವೈಬರ್, ಸ್ಕೈಪ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆಪ್ಲಿಕೇಶನಾ ತಾಂಚಾ ಜಾಳಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವೊಡುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತಯಾರ್.
ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾಂವ್ಟ್ ಕಡ್ಡಾಯೆಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಂ, ಬ್ಯಾಕಾಂತ್ ಎಕಾಂವ್ಟ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಫೆಸ್ಬುಕಾಚೊ, ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪಾಚೊ ಎಕಾಂವ್ಟ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಎಕ್ ಥಾಲೆಂ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಏಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆ ಜರೂರಿ ನಿಯಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚಾಲ್ತೆಂ ಖರೊಜ್‍ಗೀ ಯಾ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಗಿರಾಂತ್‍ಗೀ ಕಳಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಮಿಶನ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಖಂಯ್ ವ್ಹರ್ತಾ ಪಳೆಯಾ. ಆತಾಂ ಸುರು ತುಮ್ಚೆಂ ಬುಕಾರ್ ತುಮ್ಚಿ ಸೆಜಾರಿ, ಸೈರಿ-ಧೈರಿ, ಇಷ್ಟ್ ಮಂತ್ರ್ ಅನಿ ನವ್ಯಾನ್ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಮೊನ್ ಆಸಾ ತರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾನಿ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಮಾಸ್ಳಿ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾ ಸುಬ್ಬಮ್ಮ, ಸುರ್ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾ ರಂಗಪ್ಪ ವಾ ಸೊಫ್ಟ್‍ವೆರ್ ಕಂಪ್ಣೆಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಬಿಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸಕ್ಡಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ತುಮ್ಕಾ ಮೆಳ್ತಾ. ಆಜ್ ಕಾಲ್ 4 ಜಣಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳಿಂ ತರ್ ’ಫೆಸ್ಬುಕಾರ್ ತಾಚೊ ಫೊಟ್ಯಾಚೆ ವೇಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ’ ಕಿತೆಂ, ಕಿತೆಂ ಕರುನ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಫೊಟೊ ಅಪ್ಲೊಡ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಕಾಂಯ್ ಲಜ್ ಮರ್ಯಾದ್ ನಾ! ಸ್ಕೈಪೆರ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟ್ ಮೆಳ್ಳೊ, ಎಕಾಮೆಕಾ ತೊಂಡ್ ಪಳೇವ್ನ್ ಉಲವ್ನ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ ಅಶೆಂ ಗಜಾಲಿ ಚಾಟಿಂಗ್ ಕರ್ನ್ ಆಮಿ ಆತಾಂ ಬೊಸ್ತಾಂವ್.
Mob-1ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಮನಿಸ್ ಹ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಹಾತೆರಾಂತ್ ಪಾವ್ಲೊ ತರ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಪರ್ವಾಚ್ ಆಸಾನಾ. ರಸ್ತ್ಯಾನಿ ಚಲ್ತಾನಾ, ಬೈಕ್-ಬಸ್ಸಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾನಾ, ನಿದ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಲಾಗಿಂಚ್ ದವರ್ತಾತ್.(ಭುರ್ಗಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ನಿದ್ತಾತ್ ಪುಣ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಲಾಗಿಂಚ್). ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ಆವಯ್ ಬುಡ್ಲೆಂ ತರ್ ಜಾಲಿ ಫಜೆಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಾ ತೊಂಡಾಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಉಂಡಿ ನಾಕಾಕ್ ಲಾಯ್ತಾ, ಚಾಯೆಕ್ ಸಾಕಾರ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಮೀಟ್, ಇಷ್ಟಿಣ್ಯಾ ಸಂಗಿ ಚಾಟಿಂಗಾರ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಂಸಾರ್ ಬುಡ್ಲ್ಯಾರಿ ಕಳ್ಚೆನಾ. ಅಶೆಂ ಆತಾಂಚಿ ಮೊಡರ್ನ್ ಪಿಳ್ಗಿ ಥಾವ್ನ್ ಪನ್ನಾಸ್-ಸಾಟ್ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂಗೀ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಅನಿವಾರ‍್ಯ್ ಜಾಲಾ. ಜರ್ ತುಂ ಹ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೆ ಸಹವಾಸ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಾಪಾರಿನಾಸ್ತಾ ಫೆಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಧಾ ವರ್ಸಾ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ವಾ ಮರ್ಜೆಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ ತುಕಾ ಪಾಟಿ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ವಾ ಸುಧಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ತುಕಾ ಭರ್ತಿ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಕೆಲೆಂ.
ಆಜ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ರಡ್ನೆಂ ರಾವಯ್ತಾ. ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ವಿಶಿಂ ವಿಶಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಶಿಕಯ್ತಾತ್. ಆದಿಂ ಲೊಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚಾ ತಿತ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲೊಗಿ? ಪುಣ್ ಅತಾಂ ಲಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞ್ನಾನ್ ಶಿಕಾಜೆ ಪೊಡ್ಲಾ. ಹೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಎಕಾ ರಿತೀನ್ ಶಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಮಾಜ್, ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ಲೆಂಚ್ ವೇಗಾನ್ ಬದ್ಲಾಲೆ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ರೀತ್ ಆಜ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ವೇಗಾನ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಲಾ ತರೀ ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ವರ್ವಿಂ ಎಕಾ ರಿತೀನ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗ್ಡೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಬೆಜಾರಾಯ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿನಿ ಆಸ್ಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್, ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್!!! ತುಮ್ಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಮಿಶನ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ ತರ್ ವೇಳ್ ಆನಿ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಬರ‍್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿನಿ ಉಪಯೋಗ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲೆಂ.

Bookmark and Share

ತೆಂ ಏಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಮಾತ್ರ್

[ಆದ್ಲಿಂ ತಿಂ ಆಚಾರ್-ವಿಚಾರ್ ಹೊ ವಿಷಯ್ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ವೇಗಾನ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಸ್ಪೊಡ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರೂಚ್ ನಾಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಲಕ್ಷಣಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಝಳ್ಕತಾ. ವರ್ಸಾಂ ಉಬೊನ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಯೆತಾ ಪುಣ್ ಹೊ ದೀಸ್ ಆನಿ ದೀಸಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಪಾಲ್ವೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾನಾ ಮಾಲ್ಗಡಿ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಆದ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಪುಣಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ರೂಚ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡೊನ್ ಆಸಾತ್. ಅಶೆಂಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಲೇಖಕ್ ಆದಿಂ ಗಾವಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ವಿಸ್ತಾರಾವ್ನ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ನಿರಾಸ್ಪಣ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ತಾ]

ವೊರ‍ಾಂ ದನ್ಪರಾಚಿ ದೋನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ, ಸಗ್ಳೊ ವಾಡೊ ಕಿತೆಂಚ್ ಆವಾಜ್ ನಾಸ್ತಾ ಶಾಂತ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬರಿ ಭೊಗ್ತಾಲೆ. ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿ ಮಾಯ್ ಭಿತರ್ ರುಮಾಂತ್ ಆಡ್ ಪೊಡೊನ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಕುಸು ಕುಸು ಕರ್ನ್ ಜೆವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಿರಯ್ತಾಲೆ ಕೊಣ್ಣಾ, ಮ್ಹಜೊ ಪುತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಯಾಪ್‍ಟೋಪಾರ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಕರ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಬಿಜಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಘಟ್ ಸಾತ್ ನಮುನ್ಯಾಂಚೆ ರಾಂದ್ವಯೆಚೆ ಜೆವ್ಣಾಂ ಸವೆಂ ಚಣೆಂ ದಾಳಿಚೊ ವೊರ್ನ್ ಪೊಟ್ ಫುಟಾಸರ್ ಖಾವ್ನ್ ಆಳ್ಶ್ಯಾ ಬರಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸಿಟ್-ಅವ್ಟಾರ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಯಾ ಧಲ್ಚ್ಯಾಂ ಚೆರಾರ್ ಪಾಂಯ್ ನೀಟ್ ಕರ್ನ್ ಧಲೊನ್ ಆಸಲ್ಲೊ.
ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಿತರ್ ಮ್ಹಜೆ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆವಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಭಿತರ್ ವೊಸೊನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಳ್ಸಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೊಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಆವಾಜ್ ದಿಲೊ. ಎಕಾ ಮಿನುಟಾನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಕಿತೆಂಗಿ ತೊಂಡಾಂತ್ ಪುರ್ಪುರೊನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಜಾ ಹಾತಾಂತ್ ಉಡೊವ್ನ್ ಚಲ್ತೆಚ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ರಿಂಗ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಮೊಬಾಯ್ಲೀ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕೊಣಾಚೊ ಕೊಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಚೊ ಕಿರಣಾಚೊ ದುಬಾಯ್ ಥಾವ್ನ್. ಕಿರಣಾಚೊ ಕೊಲ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪರತ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆ ಮಿಸ್ಸ್ ಕೊಲ್ ಕೆಲೆಂ. ವಿಸ್ ಸೆಕುಂಡಾ ಭಿತರ್ ಪರತ್ ಕಿರಣಾಚೊ ಕೊಲ್ ಆಯ್ಲೆಂಚ್ ಮೊಂತಿ ಪೆಸ್ತಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಪರ್ಬಿ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚೊ ವೊರ್ನಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಹಾಂಗಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಿರಣ್ ಉಲೊವ್ನ್ಂಚ್ ವೆತಾಲೊ. ತಾಚಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಮಧೆಂಚ್ ಆಡೊವ್ನ್ ಹಾಂವೆಯಿ ಮೊಂತಿ ಪೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಚಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ವಿಶ್ ಕೆಲಾಂ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ರಾಂದ್ಲೆ ತುಮಿ? ಪಯ್ಲೆಂ ಮೊಂತಿ ಪೆಸ್ತ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಕಾಜಾರಿ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್, ತೆಂಯೀ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಗಮ್ಮತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಿಸ್ತಾ? ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಗಮ್ಮತ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಸಾಯ್ಬಾ ಆಮ್ಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ವ್ಹಯ್ ದುಬಯಾಂತ್ ಹರ‍್ಯೇಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ವಿಕೆಂಡ್ ರಜೆಚಾ ದಿಸಾ ದವ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಆಯ್ತಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸುಕ್ರಾರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ತಮಾಶೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಡಾಡಾ ಡಾಡಾ ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಲ್ಯಾಪ್‍ಟೊಪಾರ್ ಖೆಳ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂಗಿ ಜಾವ್ನ್ ಬಂದ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತುಕಾ ಆತಾ ಘಾಲ್ತಾ ಏಕ್ ಖೊಟ್, ನಿದೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲ್ಯಾಪ್‍ಟೋಪಾರ್ ಖೆಳ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪುತಾಕ್ ಎಕ್ ಧಮ್ಕಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫೊರ್ಸಾಕ್ ಪೂತ್ ರಾಗಾನ್ ತುಂ ನೆಂ ಡಾಡಾ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರಿನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪುರ್ಪುರೊನ್ ಚಲ್ತಚ್ಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಕಿರಣ್ ಆಜ್ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಣಾಕ್ ಖೊಟ್ ಘಾಲ್ತಾಯ್ ಸಾಯ್ಭಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಮಾಶೆ ಕರ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ತೆಂ ಉತಾರ್ ಮುದರ್ಸುಚೆ ನಾಕಾ ದೆಕುನ್ ತೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಬಾಪಯ್ ಪುತಾಚೆ ಸದಾಂಚೆ ಸೊಡ್ ತೆಂ. ತರ್ ತುಮಿ ಸುಕ್ರಾರಾ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಥಂಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾಂ ಡೊಲ್ಫಿ ಘರಾ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಹೆಂ ಪಾವ್ಟಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಫೆಸ್ತ್ ಕರ‍್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್, ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ನೆಂ ದೆಕುನ್ ರೊಬಟಾಕ್, ವಿಲ್ಫಿಕ್, ಡೊಲ್ಫಿಕ್ ಆತಾಂಚ್ ಸಾಂಗೊನ್ ದವರ್ಲಾ. ಪುಣ್ ತುಂ ಮಾತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಚುಕ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಿರಣಾನ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಸಾಯ್ಬಾ ತುಮಿ ಪೆಸ್ತ್ ಕರಾ, ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಪೆಸ್ತಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಮಾಶೆಂ ಕರ್ತಾನಾ. ತೆಂ ವ್ಹಯ್ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊಯ್ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಂವಾತ್ ಮೊಂತಿ ಪೆಸ್ತಾಕ್ ವೆಚೆ ಭಾಗ್‍ಚ್ಚ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಮೆಳ್ಳೆನೆ ಕಶೆಂ ಗಮ್ಮತ್‍ಗೀ? ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಿರಣಾನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ. ಗಮ್ಮತ್ ಕಿತೆಂ ಮೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ ರಾಂದ್ಲೆ, ಜೆವ್ಲೆಂ ಹೆಂಚ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮ್ಹಳೆಂ, ತಿಶಿಲ್ಯಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಿರಣಾಚೊ ಕೊಲ್ ಕಟ್ಟ್, ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲೆ ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ಉಲೊಯ್ಲೊಗೀ? ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತಾ, ಚಿಂತಾ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಕಿರಣಾಚೆ ಮೆಸೆಜ್ ಆಯ್ಲೆ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಕ್ರೇಡಿಟ್ ಫಿನಿಶ್, ಮಾಗಿರ್ ಕೊಲ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್.
ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಕುಶಿನ್ ದವರ್ನ್ ಕಾನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ನೀಟ್ ಕರ್ನ್ ಭಿತರ್ ಕಿತೆಂ ನಿದ್ಲ್ಯಾತ್‍ಗೀ?, ಕಿತೆಂ ಆವಾಜ್ ಆಸಾಗೀ? ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಮಾಯ್ ಸುನೆಚೆ ಕುಸು ಕುಸು ಚಾಲುಚ್ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುತಾಕ್ ಆವಾಜ್ ದಿವ್ನ್ ಆಪಯ್ತಾನಾ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಲೊ, ತೊ ನಿದ್ಲಾ ತುಜ್ಯಾ ರಾಗಾನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ. ಹಾಂವೆ ಪಾಟಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಜಾಪ್ ದಿನಾಸ್ತಾ ಧಲ್ಚ್ಯಾ ಚೆಯರಾರ್ ಪಾಟ್ ನೀಟ್ ಕರುನ್ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಎಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಚರಯ್ಲಿ.ಸಗ್ಳೆಂ ಹಿತಾಲ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ವೊಲಿನ್ ಪಾಂಗ್ರಿಲಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾಲೆ ಸಂಗಿ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಫುಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫುಲಾರ್ ಏಕ್ ಪಿಸೊಳೆಂ ಮ್ಹೊಂವ್ ಚಿಂವೊಂಕ್ ಫುಲಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಫುಲಾರ್ ಉಬೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜಿ ದೀಷ್ಟ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ತ್ಯಾ ಪಿಸೊಳ್ಯಾಚೆರ್ ಖಂಚೊನ್ಂಚ್ ರಾವ್ಲಿಂ... ಸವೆಂ ಮತಿಂತ್ ಸಭಾರ್ ಚಿಂತ್ನಾ ಲಾರಾಂ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ವ್ಹಯ್, ತೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಪಿಸೊಳೆ ಕಶೆಂ ಎಕಾ ಫುಲಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಫುಲಾರ್ ಉಡೊನ್ ಮ್ಹೊಂವ್ ಚಿಂವೊಂನ್ ಆಪ್ಲೆ ಪೊಟ್ ಭರ್ತಾ, ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಪೊಟಾಚ್ಯಾ ಭುಕೆಕ್, ಬರ‍್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚಾ ದಿಶೆನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೊಂಬಯ್, ಬೊಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಉಬಾಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆ ಆನಿ ಆಜ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಜಿಕ್ಲೊಗಿ, ವಾ ಸಲ್ವಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಮ್ಹಜೆಚ್ ಲಾಗಿಂ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ವ್ಹಯ್ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್, ಪುಣ್ ಮಾಕಾ ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ಮೆಳ್ಳಾ? ಏಕ್ ಬರೆಂ ಘರ್, ಬರೆಂ ಕಾಮ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ವ್ಹಯ್, ಜಿವಿತಾಚಿ ದೋಣ್ ವೊಚ್ಚುನ್ ಸುಖಾಳ್ ದಿಸಾಂಚೆ ಸೊಪಾಣ್ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ತರಿ ಸತ್ ಜಾಯ್ಶೆ ಕೆಲಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸುಖಾಳ್ ದಿಸಾಂಚಾ ಪಯ್ಣಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಜಾಯ್ತೆ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಖಂಚ್ತಾ. ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುಮಿ ವಿಚಾರ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ತುಮಿ ತುಮ್ಕಾಚ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತುಂಮ್ಕಾಯಿ ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಪಾಪಿಂಚ್ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ಆಮಿ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಶಹರಾಕ್ ಉಬೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಸುಧಾರಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚೆ ಆದ್ಲಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ ರಿತಿ ರಿವಾಜಿ, ಆದ್ಲಿ ತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚರ‍್ಸುಂಚಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ರೀತ್ ನಿಯಮಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್, ತಿ ಆದ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆತಾಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬರಿ ಭೊಗ್ತಾಂ, ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಹಾಂವೆ ಮಾಕಾಚ್ಚ್ ವಿಚಾರ್ತಾ. ಧಯ್ರಾನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾ ಕಡೆಂ ಝಗ್ಡೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾತನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾ ಸಕ್ತೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಯ್ಗಿ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ.
ವ್ಹಯ್ ತೆ ಲ್ಹಾನ್ಪಣ್ ಆನಿ ತೆಂ ತೆದಾಳಾಚೆ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಚಿಂತ್ತಾನಾ ಜಿವಾಂತ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಉಮಾಳ್ತಾ. ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಭರ್ತಾ. ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಮಹಿನೊ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮಿ ವ್ಹಡಾ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲೆ. ನೊವ್ ದಿಸಾಂ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಕ್ ನೊವೆನಾಂ ಸವೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಸೊಭಿತ್ ರಂಗ್ ರಂಗಾಳ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪುಂಕ್ ನೊವ್ ದಿಸಾಂಚೆ ನೊವೆನ್ ಆನಿ ನೊವ್ ದಿಸಾಚೆ ಆಮ್ಚೆಂ ತೆಂ ಘಡಾಂ-ಮೊಡಿಂ ಚಿಂತಾನಾ ಆತಾ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಹಾಸೊ ಉದೆತಾತ್. ಮಾಯ್ನ್ ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಹಟ್ ಧರ್ನ್ ಫಾಂತ್ಯಾ ಫರಾರ್ ಟೊರ‍್ಚ್ ಘೆವ್ನ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಫುಲಾ ಸೊಧುನ್ ವೆತಲ್ಯಾಂವ್. ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಆಮಿ ದೊಗಾಂ ತೆಗಾಂಚೊ ಗ್ರೂಪ್ ಕರ್ನ್ ಪಯ್ಸ್, ಪಯ್ಸ್ ಫುಲಾಂಚಾ ಸೊದ್ನೆರ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತಾಂತುನಿ ಆಮಿ ಪಯ್ಲೆಂ, ತಾಣಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಭಿತರ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲ್ತಾಲೆ. ಎಕಾ ದಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫುಲ್ಚೆ ಬೊಂಗೆ ಫ್ಯಾಂತ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಹಾಡುನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ದವ್ರುನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೊಂಗೆ ಪಾಕ್ಯಾರ್ ಫುಲೊಂಕ್ ದವರ್ನ್ ರಾತಿ ನಿದೊನ್ ಕೆದಾಳಾ ಫಾಂತೆ ಜಾತಾಗಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ರಾಕ್ತಲ್ಯಾಂವ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಖಾತಿರ್ ಬೊಂಗೆ ಜಮೊಂವ್ಕ್ ಪರತ್ ತಲಾಸ್ ಕರುನ್, ಪಾಕ್ಯಾರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫುಲ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬೊಂಗೆ ಕಾಡ್ನ್ ಮಾಂಯ್ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ಸೊಭಿತ್ ಕರ್ನ್ ದಾಳ್ನ್ ದಿತಾಲಿ, ಮಧೆಗಾತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಫುಲಾಂ ಭಿತರ್ ಸೊಭಿತ್ ಪುಲ್ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಅರ್ಪುಂಕ್. ಪಾಟಿರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಪೊತೆ, ಎಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಭುತಿ ಆನ್ಯೇಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಫುಲಾಂಚಿ ಬೊಶಿ ಘೆವ್ನ್ ಮಯ್ಲಾ ಪಯ್ಸ್ ಚಲೊನ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮೀಸ್ ಭೆಟವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೊವೆನ್, ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪುನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾಲ್ಯಾಂವ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಫುಲಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಚರ್ಚಾ. ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ಥಂಯ್ ಫುಲಾಂ ತಲಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ, ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ಹಾಂಗಾ ಗೆಲ್ಲೊ, ಥಂಯ್ ತಿತ್ಲೆ ಫುಲಾಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಹಾಂಗಾ ಇತ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ಳೆ, ಥಂಯ್ ತಶೆಂ ಜಾಲೆ, ಹಾಂಗಾ ಅಶೆಂ ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣೊನ್. ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗೊನ್ ದವರ್ಚೆ ತುಂಮ್ಗೆರ್ ಫುಲಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಯಾ ತುಕಾ ತೆ ದಿತಾ ಹೆ ದಿತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಂಚೆ ಕರ್ನಾಯಿ ಫುಲಾಂ ಮೆಳ್ಚೆ ಬರಿ ಕರ್ತಾಲೆ.
ತ್ಯಾ ನೋವ್ ದಿಸಾಂನಿ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಫುಲಾಂ ಸೊಧುನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ವೆತಾನಾ ಮೊಗೆಂ, ತೊವ್ಶೆಂ, ಸಾಂಗೊಯಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ವೆತಾಲೆಂ ತರೀ ತ್ಯಾ ಬಾಪ್ತಿ ಕಿತೆಂಚ್ ತಕ್ರಾರ್ ಉದೆನಾತ್ಲೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭುರ್ಗಿಂ ದೆವಾಚಿ ದೆಕುನ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಯಿ ವಾಲಿಂಚೆ ಕಿತೆಯಿ ಚೊರ್ನ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ತೆದಾಳಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಬೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೊಣಿ ಝಗ್ಡೊಂಕ್ ಯೆನಾತ್‍ಲ್ಲೆ, ಆತಾಂಚಾ ಪರಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಝಗಡ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ತೆದಾಳಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಫ್ತ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಘರ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ನ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ‍್ತಾಲಿಂ. ವ್ಹಡಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಪೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಮಾಯ್-ಬಾಬ್ ಪರ್ಗಾಂವಾತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಗಾತ್ ಬರೊವ್ನ್ ಕವರಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಯಾರ್ ದವರ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ಪೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಮೀಸಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಸಂಗಿ ವ್ಹರುನ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ನವೆಂ ಬೆಳೆ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಘರಾಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತ್ಯಾ ಕವರಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪೊಸ್ಟ್ ಕರ್ನ್ಂಚ್ ಬಾಬ್ ಘರಾ ಯೆತಾಲೊ ತರ್, ಮಾಯ್ಕ್ ಘರಾ ಯೆವ್ನ್ ರಾಂದ್ಚೆ ಕಾಮ್ ತರ್ ಆಮ್ಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಪೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ದಿಲ್ಲೊ ಕೊಬು ಹಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್. ಕೊಬು ಘೆವ್ನ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾಯ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪೊಕ್ರಿ ಪೊಣಾಂ ತೆಂ ಆತಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಚ್ ನ್ಹಯ್.
ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ದನ್ಪರಾಚೆ ನವೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸವೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆಂವ್ಚಿ ತೆದಾಳಾಚಿ ರಿವಾಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲಿ, ಜೆವಾಣ್ ಜೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ ಘರಾನ್-ಘರ್ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಹೊಗಳ್ಸುನ್ ಮರಿಯೆಚಿ ಕಂತಾರಾ ಬ್ಯಾಂಡಾಚೆ ವಾಜಪ್ ಕರುಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಕಾರ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಘಳಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಡಾಕ್ ರಾಕ್ಚೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಗಾಂವ್ಚೆ ನಾವಾಡ್ದಿಕ್ ಫುರ್ಟಾಡೊ ಗೆಲೆಂ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಚೆ ಸಾಂದೆ ಮಯ್ಲಾಂ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಚಲೊನ್ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಘರಾನ್-ಘರ್ ಯೇವ್ನ್ ದೊದೊನ್ ಮಿನುಟಾಂ ಮರಿಯೆಚಿ ಕಂತಾರಾ ಬ್ಯಾಂಡಾ ದ್ವಾರಿಂ ವಾಜಪ್ ಫುಂಕೊನ್ ಪೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಬ್ಯಾಂಡಾ ದ್ವಾರಿ ದೊಡ್ತೊ ಕರ್ನ್ ವೆತಾಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘರ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದೆ ಎಕ್ ಕುಟಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊಗಾನ್ ನವೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಜೆವ್ತಾಲೆ. ಜೆವಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಪಾನ್ ಫೊಡ್ ತರ್ ಆಮ್ಕಾ ಲ್ಹಾನಾಂಕ್ ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡಲ್ಲೊ ಕೊಬು ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಮಾಡಾ ಕಾಟ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಸೊಲ್ನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಮಿ ಚಾಬೊನ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾ ಕೊಬಾಕ್ ಭಾಟ್ ಭರ್ನ್ ಮುಯೊ ಯೆತಾನಾ ಮಾಯ್ಚೆಂ ಪುರ್ಪುರೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಚ್ ಸಗ್ಳೆ ಭಾಟ್ ಝಡ್ನ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚೆ ಕಾಮ್. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಹೆ ಸರ್ವ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾಂಗೀ? ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ಬಾಜಾರಾಂತ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫುಲಾಂ ಶಿಂವ್ತಿ, ಆಬೊಲಿ, ಮೊಗ್ರಿಂ ಶಿವಾಯ್ ತೆದಾಳಾಚೆಂ ತೆಂ ಸುರ್ಯಾಕಾಂತಿ, ಪಾಂಚ್ ಪಾಕ್ಳೆಂ, ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಪಾಕ್ಳೆಂ, ದಾಸವಾಳ, ಜಿನಿಯಾ, ಜಿಡ್ಡೆ, ಡೆರೆ, ವಾಗಾ ನಾಕ್ಷೆಂಚೆ ಫುಲಾಂ, ತೆರಾ ಫುಲಾಂ. ಮಿಠಾಯ್ ಫುಲಾಂ, ಲಾಟನಾಂಚಿ ಫುಲಾಂ ಅಸಲಿಂ ಪುರಾ ಆತಾಂ ದಿಸಾನಾ. ತಿಂ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್, ತಿಂ ರೀತಿ-ರಿವಾಜ್ಯೊ ಆತಾಂ ಆಳ್ವೊನ್ ಗೆಲಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಪರ್ಗಾಂವಾತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದಾಡ್ಚೆ ನವೆಂ ಬೆಳೆ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಎಕ್ ಕುಟಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೆಂವ್ಚೆ ನೊವೆ ಜೆವಾಣ್ ಜೆಂವ್ಚೆ ಆಜ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಆತಾಂಚಾ ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತಪ್ಪಾಲ್ ಖಾತೊ ಮುಲ್ಯಾಕ್ ವೊಸುನ್ ಇ-ಮೇಲ್, ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್, ಫೆಸ್‌ಬುಕಾರ್ ಥಂಯ್ ಕಿತೆಂ ರಾಂದ್ಲಾ, ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾತ್, ಕಿತೆಂ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಬಾರ್ ಫೊಟ್ಯಾ ಸವೆಂ ಸೆಕುಂಡಾನ್ ಆದಲ್ ಬದಲ್ ಜಾತಾನಾ ತಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಆದ್ಲಿ ರಿವಾಜ್ ತಿ ಅದ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆತಾಂ "ತೆಂ ಏಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಮಾತ್ರ್" ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಯೆತಾನಾ ಜೊರಾನ್ ವಾರ‍್ಯಾ ಸವೆಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಚೊ ಥಂಡ್ ಶಿಂವೊರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾ ಸಂಸಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪೊರ್ತಾಲೊ.

Bookmark and Share

ರೂಕ್

[ಪರ್ನೆಂ ಮಾಜ್ವೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ತರೀ, ತಿಂ ಪರತ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಂಚಾ ಭಾವಾನಾತ್ಮಕ್ ವೊಳಿಂತ್ ರೂಪ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ವೆಳಾಂ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆತಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಾ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚುರ್ಚುರೆ ಪಾಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ಬರಂವ್ಚಿ ತಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಪರಿಚಯ್, ತಿಂ ಖಂಯ್ಚಿ ಹಾಂವ್ ಆಜೂನೀ ನೆಣಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾಚಿ ಭುಕ್ ಆನಿ ಗರೀಬ್‍ಪಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಳ್ ಕಾಮ್ಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಂವ್ಚೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತರ್, ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ದಾದ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಅಹಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ರ‍ೀಯೆಕ್ ಅಬಲ್‍ಪಣಾಚಿ ಹಕ್ಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಿಮೀತ್. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಶೆಂ ನಾ ಉದರ್ಗತೆಚಿ ವಿಕಾಸ್ ಜಾವ್ನ್, ಸುಧಾರಣ್ ಆನಿ ಸಮಾನತಾಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕಾಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಥೊಡಿಂ ಮಾಲ್ಗಡಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಗೆಲಿಂ, ತಶೆಂ ತೊ ರೂಕ್‍ಯೀ ಉಬೆ ರಾವೊಂಕ್ ಸಕತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಲೊ ಆಪ್ಣಾಚಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಆನಿ ತೊ ನವೊ ರೂಕ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಸಾವ್ಳಿ ದಿಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ]

ಮೇ ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ ಕಠಿಣ್ ಧಗ್, NH 66 ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವೆಚಾ ಆಡ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ರಾಹುತನ ಕಟ್ಟೆ ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಟೊಪಾರ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ನೆಣ್ತೆಂ ಧುವ್ ಸಾವ್ಳಿ ಸೊಧುನ್ ರುಕಾ ಮುಳಿಂ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ಇಲ್ಲೆಂ ನದರ್ ಚರಯ್ಲೆಂ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವಾಹನಾಂ ದಾಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಛತ್ರಾ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ನವ್ಯಾ ಕಟ್ಟೋಣಾಕ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ್ ಜಾಲಾ, ಪರ್ನ್ಯಾ ಕಟ್ಟೋಣಾಂತ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಆನಿ ಇತರ್ ವ್ಯಾಪಾರಾಚಿ ಆಂಗ್ಡಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ರೂಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಮೆಂಟಿಚಾ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧುವೆ ಸಂಗೀ ಬಸ್ಲೊ. ದೊಳೆ ಉಬಾರ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ, ರೂಕ್ ಪಯ್ಲೆಚಾ ರುಕಾಕ್ ಸಮಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲಾ, ರುಕಾಚಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಸುಶೆಗ್ ಮೆಳ್ಳಿಂ ತರೀ ಗಾಂವಾಂತ್ ಪರಿಗತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ತಾಪ್‍ಮಾನ್ ಚಡೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರೂಕಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಥಂಡಾಯ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೆನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ಚಿಂತ್ನಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಪರ್ತೊನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ಜಯ್ತ್ ರೂಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ರೂಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಗಜಾಲ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ.
ರಾಹುತನ ಕಟ್ಟೆ ಹೊ ಜಾಗೊ ಹಿಂದ್ವಾಂಚಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ತಳ್ಟ್ಯಾ ರೂಕಾಚೆರ್ ರಾಹುತ (ರಾಕ್ಕೊಸ್) ಭೂತ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾತಿಂ ಬಾರಾ ವೊರಾರ್ ಧೊಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ, ಆಮ್ಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವ್ ಸಯ್ತ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ರಾಹುತ ಧೊಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕುತೂಹಲ್ ಕಾಣಿ ಪಾತ್ಳಾಯ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ರಾತಿಂ ಬಾರಾ ವೊರಾಂಚೆರ್ ತ್ಯಾ ರೂಕಾ ಕುಶಿಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲಾ ತರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ತೊ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ರಾಹುತ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ. ತೊ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ರಾಹುತನ ಕಟ್ಟೆ ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಟೋಪಾರ್ ಜಯ್ತ್ ರೂಕ್ ಸಭಾರಾಂಕ್ ಸಾವ್ಳಿ ದೀವ್ನ್ ಸುಶೆಗ್ ದಿಲ್ಲೊ ರೂಕ್, ರಾನಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಂಕ್ಡಾಂ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಸಾಂಜೆಚೆ ಗಡಗಾಂತ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾರ್ನ್ ಪಟ್ಟಾಂಗಾಂ ಮಾರ್ತೆಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ನಾಕ್‍ಭರ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಲೊಳ್ತೆಲ್ಯಾ ಬೆಬ್ದ್ಯಾಕ್, ಸಾವ್ಳಿ ಸೊಧುನ್ ಯೆತಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಹೊ ವಿಶಾಲ್ ರೂಕ್ ವಿಶೆವಾಚೊ ಜಾಗೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಆಮಿ ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸಾ ಅರ್ದೊ ದೀಸ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಘರಾ ವೆತಾನಾ ಅರ್ದ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ತಂಬು ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ರೂಕಾ ಮುಳಿಂ ಮಾರ‍್ಚೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರುಕಾಚಾ ಸಾವ್ಳೆಕ್ ಬಸೊನ್ ಐಸ್‍ಕ್ಯಾಂಡಿ ಚಿಂವೊನ್ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡಾ ಆವಾಜಾನ್ ವೆಚಾ ವಿವಿಧ್ ವಾಹನಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ, ತಾಂತುನ್ ಬೊಂಬಯ್ ವೆಚೆ ಬಸ್ಸಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಡಾ ಭರ್ಮಾನ್ ಆವಾಜ್ ಕರುನ್ ವೇಗ್ ಚಡವ್ನ್ ವೆಚಿಂ ತಿಂ ಬಸ್ಸಾಂ ಹಜಾರೊಂ ಲೊಕಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೊಂಬಯ್ ಸರ್ಗಾಕ್ ಪಾಯ್ತಲಿಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹ್ಯಾ ಬಸ್ಸ್-ಸ್ಟೊಪಾರ್ ಬೊಂಬಯ್ ವೆತಲಿಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಹೊರ್‌ಚ್ಚ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಬೊಂಬಯ್ ವೆತಲಿಂ ಬಸ್ಸಾರ್ ಲಗೇಜ್ ಘಾಲುನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ ತ್ಯಾ ರೂಕಾ ಮುಳಾಚಾ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಪಡೊನ್ ಜಿರ್ಲ್ಯಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ? ತ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಬೊಂಬಯ್ ಸರ್ಗಾಕ್ ವೆತಾನಾ ರಡ್ಚೆಂ ಕೀತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾ ವಿದಾಯ್ ಮಾಗ್ತಲ್ಯಾ ಘರ‍್ಚ್ಯಾನಿ ತಾಂಕಾ ಬೊಂಬಯ್ ದಾಡ್ಚೆ ತರೀ ಕೀತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉದೆತಾಲೆ. ಬೊಂಬಯ್ ಸರ್ಗ್ ಫುಡಾರಾಚಿ ವಾಟ್, ಭುಕ್ ಥಾಂಬಂವ್ಚಿ ತಾಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಬುದಿಕ್ ಯೆತಾನಾ ಕಳ್ಳೆಂ.
ಬೊಂಬಯ್ ಶಹರ್ ಆಜ್ ಹಜಾರೊ ಕುಟ್ಮಾಂಚಾ ಫುಡಾರಾಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ಲೆಲೆಂ ಶಹರ್. ಆಜ್ ಆಮಿ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆನಿ ಖಂಯ್ ಆಸಾಂವ್ ತರೀ ಚಡಾವತ್ ಜಣಾಂಕ್ ಫುಡಾರಾಚಿ ದಾರ್ವಾಟೊ ಉಗಡ್‍ಲ್ಲೊ ಬೊಂಬಯ್ ಶಹರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಪಯ್ಲೆಂ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಉಬ್ಚೆಂ ತರ್ ಬೊಂಬಯ್ಚೆ ವಡಾ-ಪಾವ್ ಖಾವ್ನ್ಂಚ್ ಕಾಮಾಚೆ ಅನ್ಭೋಗ್ ಕಾಣ್ಘೇವ್ನ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಉಬ್ಚೆಂಚ್ ಎಕಾ ರೀತಿಚಿ ನಿಯಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಪರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಂತ್ ಅರ್ದ್ಯಾರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರುನ್ ಪುತಾಂ-ಧುವೆಕ್ ಬೊಂಬಯ್ ಶಹರಾಕ್ ಧಾಡ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ತರ್, ಥೊಡಿಂ ಶಿಕ್ಚಾಕ್ ದಾಡ್ಡೊ-ದಾಡ್ಡಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಸಲಾಮ್ ಕರುನ್ ಬೊಂಬಯ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾತಾರಾಂಕ್-ಭಾವ್ಡಾಂಕ್ ಘರಾಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಥೊಡಿಂ ಟಪೂರಿ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಗೆಲೆಂ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಗಾಂವಾಂಕ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ನಾಪಾತ್ತೊ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಗೆಲೆಂ. ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನ್ ತವಳ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಬೊಂಬಯ್ ಪಾವೊನ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಯಾ ಜಾವ್ನ್ ಘೊಳೊನ್ ಘರ್ ಉಜ್ವಾಡೊಂಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ ಭಯ್ಣಿಂಚೊ ವಾಂಟೊಚ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.
ಅಶೆಂ ತೊ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸನ್ವಾರ್ ತ್ಯಾ ರೂಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕೋಣ್‍ಗೀ ವ್ಹಡ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಬೊಂಬಯ್ ವೊಸೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಕುಶಿನ್ ಇಲ್ಲೆಶ್ಯಾ ಅಂತರಾರ್ ಎಕ್ ಕುಟಾಮ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ತ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ‍ಸಂಗಿಂ ಬೊಂಬಯ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ, ಏಕ್ ಪಿಂಜ್ಕರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾಲೆಂ. ಆವಯ್ಚೊ ಹಾತ್ ಧುವೆಚೆ ಮಾತೆಂ ಪೊಶೆತಾಲೆಂ, ತಿಂ ಮಧೆಂ, ಮಧೆಂ ಸುಸ್ಕಾರ್ನ್ ದುಖಾಂ ಗಳಯ್ತಾಲಿಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ದುರ್ಸೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿಂ ತುಜೆಂ ಜಿದ್ದ್, ಹಟ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಧಾಡೊಂಕ್ ಪಾಯ್ಲೆಂಯ್, ತುಜ್ಯಾ ಪಿಯೊಣ್ಯಾನ್ ಘರಾಂತ್ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಕೆಲಾಂಯ್, ಕೀತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜಾ ಬಾಳಾಕ್ ಬೊಂಬಯ್ ಧಾಡ್ತಾಯ್? ಕಿತೆಂಗೀ ತಿಚೆಂ ಥಂಯ್ ಆಕ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಭಾಷಣ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಸ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಧುವೆಕ್ ತಾಣಿಂ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಚಡಯ್ಲೆಂ, ಬಸ್ಸ್ ಸುಟ್ಲೆಂ ಆವಯ್ ದುಖಾಂ ಗಳೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಘೊವ್ ಮಾತ್ರ್ ಆತಾಂ ರಡ್ಚೆಂ ನಾಟಕ್ ಪುರೊ ಘರಾಂ ವೊಸ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ, ತಿ ಥಂಯ್ಚ್ ಕುಸ್ಕೊನ್ ರುಕಾ ಮುಳಾಂ ಬಸ್ಲಿಂ ರಾನಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಂಕ್ಡಾ ವ್ಹಾವಯ್ತಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ತಿಕಾ ಮರ್ಕ್ ಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ (ರಡನಾಕಾ ಆಮ್ಮ) ಮ್ಹಣ್ ಭುಜಾವಣ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ, ಪುಣ್ ಘೊವ್ ಖಂಚೆಯೀ ಪರ್ವಾ ನಾಸ್ತಾನಾ ಗಡಂಗಾ ಕುಶಿಂ ಖುಶೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾಲೊ ಬಹುಶಃ ಮುಕಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾ-ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಧುವೆಚಾ ಸಾಂಬಾಳಾಕ್. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ನಿರ್ಭಾಗಿ ಆವಯ್ಚಿ ದೂಖ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಚಿಂತುನ್ ದುಖಾಂಚೊ ವ್ಹಾಳ್ ತ್ಯಾ ಜಯ್ತ್ ರೂಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ವ್ಹಾಳ್‍ಲ್ಲಿಂ.

Bookmark and Share

ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ

ದಿಸಾನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ್ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ಧೃಡ್ ಭರ್ವಸೊ ವಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್ನ್ ತೃಪ್ತಿ ಜೊಡ್ಚೆ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮೀಕ್ ವಿಚಾರ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಯಾರ್ ದೆವಾಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್ನ್ ತೊಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚೊ ರಚ್ನಾರ್ ಆನಿ ಸಾಂಬಾಳ್ನಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ತರ್, ಸಂಸಾರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಿಚಾರಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಮನ್ಶಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಥೊಡೆಂ ಸಂಗ್ತಿ ಅಶೆಂಚ್ ಖಂಚೆ ಧನಾತ್ಮಕ್, ಖಂಚೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲಾಂ ಉದೇವ್ನ್ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಥೊಡೆಂ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆ ಅಂಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಣಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾ.
ಮನ್ಶ್ಯಾ ಸೈಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ್, ಭರ್ವಸೊ ದುಬಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಖಾಸ್ ಜಣಾಂಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೆ ಗಾಂಚ್ ಚುಕ್ತಾನಾ, ಒಳೊಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆರ್ ಆನಿ ಪಳೆನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ‍್ಯೆತ್? ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಏಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲುಂ ತರ್ ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಧರ್ಮ್ ಪಾಳ್ಚ್ಯಾ ಪಾಳ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಂವಾದ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಚಲ್ತಾ. ಜರ್ ಆಜ್ ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಧರ್ಮ್ ಪಾಳ್ತಾನಾ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ತಾಳೊ ನಿಜಾ ದೆವಾಚೊ ಆನಿ ಪೆಲ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಪದೇಸ್ ದಿತನಾ, ಮನ್ಶ್ಯಾ ಚಾಲಿಚಿ ಕಪಟೀಪಣ್ ಖಂಡನ್ ಕರ್ತನಾ, ಸತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನೆಣಾಸ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ತೊ ಶಿಕಯ್ತಾನಾ, ಆಚರ್ಯಾಂ ಕರ್ತನಾ ನಿಮಾಣೆ ದೇವ್ ನಿಂದಾ ಉಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಫಟ್-ಸಾಕ್ಸೆಚಾ ರುಜ್ವಾತೆಕ್ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಮರಣ್ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ ತೊಚ್ ಮನಿಸ್ ಪುನರ್-ಜಿವಂತ್ಪಣ್ ಜೊಡ್ತನಾ ಅಶೆಂಯೀ ಏಕ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆತಾ.
ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಂಸಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಆಚರ್ಯಾ ವಾ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಆಜಾಪ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರ್ನ್ ದಾಕವ್ನ್ ತೊ ವಿಷಯ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಧಾಂಪೊನ್ ವೆತಾ. ಜರ್ ಜೆಜುನ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಂಗ್ತೀ ಆಜ್ ಘಡೊನ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ತರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮೀಡಿಯಾ, ಕಿತ್ಲೆಂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಪಂಡಿತಾಚೆ, ಸಂಶೋಧನ್ ಪಂಗಡ್ ವಚೊನ್ ಹೆಂ ಬಂಡಲ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರ್ನ್ ದೇವ್ ಆನಿ ಧರ್ಮ್ ಪಾಳ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಕ್ ಖದ್ವಳ್ ಹಾಡ್ತೆ ಕೊಣ್ಣಾಂ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ದೆವಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ದವರ್ನ್ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಘಟ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತರ್ ಕಾರಣ್ ಕೋಣ್?
ಪರತ್, ಪರತ್ ಪವಿತ್ರ್ ವಾಂಜೆಲಾಚಿ ಪಾನಾಂ ಪರ್ತಿತನಾ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾ ಇತ್ಲ್ಯೊ ಆಚರ್ಯಾಂ ಆನಿ ನಿಜಾ ದೆವಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಶಾತಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಮೊರ್ನಾ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ಕೀತ್ಯಾಕ್ ಜಾಲೆನಾ? ತಾಣೆ ಕೀತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಕೀತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಖಾತಿರ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮರೊಂಕ್ ಜಾಯ್? ಅಸಲಿಂ ಸುಮಾರ್ ಸಹಜ್ ಸವಾಲಾಂ ಉದೆತಾತ್ ತರೀ ಥಂಯ್ಸರ್ ವ್ಹಡ್ ಜವಾಬ್ ಝಳ್ಕತಾ ವ್ಹಡ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾವ್ನ್.
ಜರ್ ಆಮಿ ಜೆಜುನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂಕ್ ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಫಕತ್ ಆಚರ್ಯಾಂ ಆನಿ ಖುಣಾಂ ದಾಕವ್ನ್ ತಾಚಾ ವಿಶ್ವಾಸಾಕ್ ಘಟ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್-ಲ್ಹಾನ್ ಸಗ್ತಿಂತ್ ವ್ಹಡ್-ವ್ಹಡ್ ವಿಚಾರಾಂ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಯ್ ತಸೊ ತುಜ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಚೊಯೀ ಮೋಗ್ ಕರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ತುಜಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚೊ, ಧಾನ್-ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ-ಉಪಾಸ್ ಭೆಟಯ್ತನಾ ನಾಕಾ ಕಪಟೀಪಣ್, ಪೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರಿನಾಕಾ, ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದೆವಾಚೆ ಉಪಾದೆಸ್ ಮೊಡಿನಾಕಾ, ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭೊಗ್ಸುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರಿನಾಕಾ, ಹಂಕಾರ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್, ಖಾಲ್ತೆಪಣ್ ದಾಕಯ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಲ್ಹಾನ್-ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ವ್ಹಡ್, ವ್ಹಡ್ ಸತ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಜೆಜುನ್ ಅಶೆಂ ಏಕ್ ನವೊ ಉಪದೇಸ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮರ‍್ಣಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆ ಜೀವಿತಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಜೀವಿತ್ ಜೊಡುನ್ ದಿಂವ್ಕ್. ಅಶೆಂ ಸತ್ ರುಜು ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಾನಾ ಜೆಜುಕ್ ದೇವ್ ನಿಂದಾ ಮ್ಹಣ್ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಮರಣ್ ಪಾವೊ ಜಾತಾ ಆನಿ ತೊ ಪರತ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಸಾಂಗಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ಪಣ್ ರುಜು ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಾ.
ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಆಧುನಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಬಹುಷ ಆಮ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಸಂಸಾರಿ ಖೊಟ್ಯಾ ವೊಡ್ನ್ಯಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಜೆಜುಚೆ ಜಿವಂತ್ಪಣ್ ಆನಿ ದೆವಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ದುಬಾವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ಖೊಟೆಪಣಾಚಾ ಅಂದ್ಕಾರಾಂತ್ ಆಮಿ ಆಸಾಂವ್ ತರ್ ಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಜ್ವಾಡಾಚಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಕ್ ಕಶೆಂ ಆಮಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್? ದೆಕುನ್‍ಚ್ ದೆವಾಚೆ ಉತಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾ "ತಿ ನೀತ್ ಅಶೆಂ ಜಾತೆಲಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ಸಂಸಾರಿ ಆಯ್ಲೊ ಖರೆಂ, ಪುಣ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಕರ್ತುವಾಂ ಖೊಟಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಉಜ್ವಾಡಾ ಪ್ರಾಸ್ ಕಾಳೊಕಾಚೊ ಚಡ್ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊ. ಖೊಟೆಪಣ್ ಆಧಾರ್ತೆಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಖೊಟ್ಯೊ ಕರ್ನ್ಯೊ ದಿಶ್ಟಿ ಪಡಾನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಉಜ್ವಾಡಾ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇನಾ. ಪುಣ್ ಸತಾಚೆ ವಾಟೆನ್ ಚಲ್ತಾ ತೊ ಮನಿಸ್ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ತಾ ತೆಂಚ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಉಜ್ವಾಡಾ ಸರ್ಶಿಂ ಯೆತಾ. (ಜುವಾಂವ್ 3:19-21) ಅಶೆಂ ಆಮಿ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಆಸಾಂವ್ ತರ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉಜ್ಜಾಡಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾಸ್ತಾ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾಲ್ವೊನ್ ವೆತಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಮೊಡುನ್ ಪರತ್, ಪರತ್ ದುಬಾವಿ ಜಾತಾಂವ್.
ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಿಚಾರಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ಹಾಡೊನ್ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೊಚೊಂಕ್ ಸಭಾರ್ ಸಂಸಾರಿ ಸಂಗ್ತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಭುಲೊವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಆಪಯ್ತಾತ್ ಮೂಢ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚಾ ಮಾಟ್-ಮಂತ್ರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಮಾಧಾನ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್, ಧನ್-ದಿರ್ವೆಂ, ನಾಂವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಅನ್ಯ್ ಜಾತಿಂಚ್ಯಾ ಪೊಕ್ಳ್ಯಾ ಪೂಜಾಂಕ್ ವೆತಲೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆನಾಂತ್. ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ತತ್ವಾಂ ಆನಿ ಸತಾಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ದವ್ರುನ್ ದೆವಾ ಥಂಯ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಸುಖ್ ಭೊಗ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಂವ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪಾತ್ಯೆಣಿ.

Bookmark and Share

ಫೇಸ್ ಬೂಕ್ ಯುಗ್

[ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ಪ್ರಸರಣ್ ವಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಎಕಾ ಥರಾಚೆ ಮುಳಾವೆಂ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾಬರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಆಜ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಜಾತನಾ, ಹ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾಂತ್ ಬರೆಂ ಆನಿ ಖೊಟೆಂ ಭರ್ಸೊನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಸಭಾರಾಂಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ತರ್, ಸಭಾರಾಂಕ್ ಕಾಂಟಾಳೊ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಸಲೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ದುರಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಅನಿಲ್ ಬೈಂದೂರಾಚೆ ಲೇಖನ್]

ಹಳೇಯುಗ್, ಕಲಿಯುಗ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾತ್, ಆತಾಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆನಿ ಮುಕಾರಿಕ್ ಚಾಲು ಆಸ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊಚ್ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಯುಗ್ ಹ್ಯಾ ಯುಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ನವಾಲಾಂಚ್ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಹೊ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಬೂಕ್ ನ್ಹಯ್ ಹಜಾರ್ ರಾಟಾವಳೆಂತ್ ಥಕ್ಲಲೊ ಎಕ್ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲಿ ಹರ್ಶೆಚಿ ಪುರಾಸಣ್ ಆನಿಂ ರಾಟಾವಳಿ ವಿಸ್ರೊಂಕ್. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗಣಕಾರ್ (laptop) ಹೊ ಬೂಕ್ ಉಗ್ತೊ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ ತರ್ ದೀಸಾಕ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ತೀನ್ ಚಾರ್ ವೊರಾಂ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಹ್ಯಾ ಬೂಕಾಂಚಿ ವಿಶೇಷತಾ ಅನ್ಯೆಕ್ ವೋರ್ ಚಡ್ ಬಸ್ಲೊ ತರ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಚೆಡುಂ ಸೊದೊನ್ ಕುರ್ಡ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ಉರ್ಡೊಂಚಿ ಭಾವನಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮಂಕು ಮೆಂದ್ವಾಂತ್ ಉಬ್ಜೊನ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಕರಂವ್ಚಿ ಶಾಥಿ ಹ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಬುಕಾಕ್ ಆಸಾಂ. 2004 ಫೆಬ್ರೆರ್ 04 ತಾರೀಕೆರ್ ಫೆಸ್ಬುಕಾಚಿ ಜಲ್ಮಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕೆರ್ಬರ್ಗ್ ಹಾವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾಂ ಜಾತಾ. ಸುರ್ವೆರ್ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಚೆ ಸದಸ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕೇವಲ್ ಹಾವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೆ ತೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಾಗ್ಸ್ಶಿಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿನಿ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ವಿಸ್ತಾರ್ತಾನಾ ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಸಗ್ಳೋ ಸಂಸಾರ್ ಹಾಚೆರ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲಾ. ಫೆಸ್ಬುಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ನಾವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾಲಾಗಿ ತಿತ್ಲ್ಯೊಚ್ ವಿವಾದಾಚ್ಯೊ ಕಾಳಿ ಖಥಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಧವ್ಯಾ ಒಣ್ದಿನಿ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಚೆರ್ ಆನಿಂ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಥರಾನ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಚೆರ್ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಥಾವ್ನ್ ಪಡ್ಚೊ ಪ್ರಬಾವ್ ವಿಕಾಳ್ ರಿತಿಚೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಸಬಾರ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಫೆಸ್ಬುಕಾನಿ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಆತಾಯಿಂ ಘಡೊನ್ ಆಸಾತ್. ಸೈರಿಯಾ, ಚೀನಾ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಇರಾನ್ ತಸಲ್ಯಾ ದೇಶಾಥಾವ್ನ್ ಹೊ ಸಂಪೊರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ರದ್ದ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೀರೊಧ್ ಆಯ್ಲಾ ತರ್‌ಯಿ ಹೊ ಬುಕ್ ದಾಂಪಿನಾಸ್ತಾ ಹಾಚಿ ಪಾನಾಂ ನಿರಂತರ್ ಪರ್ತೊನ್ ಅಸಾತ್.

ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಯುವ್ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ತಾಂಚೆ ಮೊನ್ ಚಂಚಳ್ಚಿ ತಸಲಿ ಶಿಕ್ಶಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಹುಃಶ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಬೈಲಾಂನಿ ಆನಿ ಸಂಗಣಕಾ (laptop) ಥಾವ್ನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಕರ್ಚೆ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಫೆಸ್ಬುಕ್‌ಚ್ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾಂ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟೀ ಲಾಗ್ಚಿ ಹಿಂ ತಲಬ್ ಸೊಡಂವ್ಚಿ ಕಶ್ಟ್. ತ್ಯಾ ಗುಪಿತ್ ಚಾಟ್ ಬೊಕ್ಸಾಂತ್ ಗುಸು ಗುಸು ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಕೇವಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್‌ಶಿಪಾಚೊ ನೀಬ್ ಘೆವ್ನ್ ಅರಂಬ್ ಜಾತಾ ತರಿ ಹಿಂ ಸಳಾವಳ್ ಚಡ್ತಾಂ ಚಡ್ತಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ದರ್ಯಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ತಾಂ ತರೀ ಅಕೇರಿಕ್ ವೇಳ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಸುರು ಜಾತಾನಾ ಮೊಗ್ ಅನ್ಯೈತಿಕ್ ಉಲೊವ್ಪಾಚ್ಯಾ ಹಳ್ಶಿಕ್ ತಡಿಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ತೆಂಕ್ತಾಂ. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವ್ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಎಕ್ ಬಂದ್ ಕುಡಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಹ್ಯಾ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಘಡ್ಚ್ಯೊ ತ್ಯೊ ಕಿತ್ಲೆಶೆಂ ವಿಷಯ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಗುಪಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ಹೆಂ ಅಮಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆ ಉಗ್ತೆಂ ಸತ್ ತ್ಯೊ, ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯೊ ತರ್ನ್ಯೊ ಕುಡಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಪವಿತ್ರ್ ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಫೆಸ್ಬುಕಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಸಾಂಡುನ್ ಆಸಾತ್.

ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಜಗವ್ನ್ ಪೂಜಾ ಕರ್ಚೊ ಕಾಳ್ ತೊ. ತ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ವಾವ್ರಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಪರ್ಗವಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಗಾವಾಂಕ್ ರಜೆರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಇಷ್ಟ್ ದೊನ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಅತುರಾಯೆಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲೆ. ಕಾಗದ್, ತಶೆಂಚ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮದ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಜಿವೊ ದವ್ರುಂಕ್ ತ್ಯಾ ಟಪಾಲಾಂಚೆ ಸಾಧನ್ ಹ್ಯಾ ದೀಸಾಂನಿ ಫೆಸ್ಬುಕಾಂನಿ ಯಾ ಆರ್ಕುಟಾನಿ ಸೊದ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ ಏಕಾ ಸೆಕುಂಡಾ ಭಿತರ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಇತಿಹಾಸ್ ಪಾಳಾಂ ಮುಳಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್. ಅಮ್ಕಾಂ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಲಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಅನಾಮಿಕ್ ಇಷ್ಟಾಂಕಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕ್ಟಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚಿ ತಾಣಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಹರ್ಶೆಚೆ ಖಾಣ್ ಜಶೆ ವಾಡೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಸಕಾಳಿ ಜಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾನಿ ದೆವಾಕ್ ಭೆಟವ್ಣೆಚಿ ಮಾಗ್ಣಿಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಫೆಸ್ಬುಕಾಂಚ್ಯಾ ಒಣ್ದ್ಯಾನಿ ಅಮ್ಚೊ ಸುರ್ಯೊ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆತಾಂ. ಫೆಸ್ಬುಕಾಕ್ ಆನಿಂ ತರ್ನ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಫುಲ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತದ್. ಇಮೈಲ್ ಆನಿ ಮೆಸೆಜಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸುರ್ವಾತ್ಚ್ಯೊ ಹೆಂ ಏ- ಮೊಗಾಚ್ಯೊ ಒಣ್ದ್ಯೊ ಉಬೆಂ ಕರ್ಚೆ ಪಂಚಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಫೆಸ್ಬುಕಾಕ್ ಸಲಿಸ್ ರೀತಿನ್ ಆಯ್ಚಿ ಪಿಳ್ಗಿ ವಾಪರ್ನ್ ಆಸಾ. ಎಕಾದಾವೆಳಾಂ ತಾಂಚಿ ಚಿಂತ್ನಾ ಎಕಾಮೆಕಾಂ ಹೊಂದ್ವಾನಾಸ್ತಾ ಹ್ಯೊ ಒಣ್ದ್ಯೊ ಫುಟೊನ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಂಗಡ್ ಜಾತಿತ್ ತರ್ ವಿಷಯ್ ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಫೆಸ್ಬುಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಬಹಿರಂಗ್ ಜಾತಾತ್.

ಹರ್ಶೆಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಘಡ್ಚೆ ವಿಷಯ್ ಅಶೆಂ ಬಹಿರಂಗ್ ರೀತಿನ್ ಸಂಸಾರಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾನಾ ಥೊಡೆಂ ಪಾವ್ಟಿ ಪೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಬಾದಾಕ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಮಾಲಿನಿ ವರ್ಮಾಚಿ ಪ್ರಕರಣಚ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಕಾ ಸಂಗಿ ಎಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೆ ಮಾಲಿನಿ. ಎಕ್ ದೀಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೆಮಿಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಮೊಗ್ ತುಟಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾ ವಿಶಿಂ ಫೆಸ್ಬುಕಾಂತ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೀವಾಚೆರ್ ಆಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆತಾ. ಹೊ ವಿಷಯ್ ವಿಸ್ತಾರುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಖೊಟ್ಯಾ ಪ್ರೆಮಿಕ್ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಣೆ ಅಪ್ಲೊ ಫೆಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೊ ತುರ್ತಾನ್ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಲೊ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಪುಣ್ 22 ವರ್ಸಾ ಪೊಸುನ್ ಮಾಲಿನಿಚ್ಯಾ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳಲ್ಲೆ ಕಿತೆಂ ???..ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ನ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ತೊಪ್ಚೆ ಖೊಟೆಂ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಸಮಾಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆ ???... ಅಸಲೆಂ ಸಭಾರ್ ಘಡಿತಾಂ ಫೆಸ್ಬುಕಾನಿಂ ಘಡ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾ... ಅಸಲೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಯೆತಾನಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ನಾಸ್ತಾ ಮನೊಬಲ್ ಕುಗ್ವೊನ್ ಜಿವ್ಗಾತಾಕ್ ಶರಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಮಾಲಿನಿ ನಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ತರ್‌ಯಿ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಎಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಖೆಳ್ ಜಸೊ ಖೆಳೊನ್ ಮೊನ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಜೊಡುನ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭೊಗ್ತಾನಾ ತೊ ಫೆಸ್ಬುಕಾ ತಸಲ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾನಿ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಮೊಡುನ್ ವೆತಾತ್. ಹಾಚೊ ಅಂತ್ ಕೆದಾಳಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಜವಾಬ್‌ಚ್ ನಾ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಫೆಸ್ಬುಕಾಕ್ ಭರ್ವಸೊನ್ ಹೊ ಬೂಕ್‌ಚ್ ಆಪ್ಲೆ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಜಶೆಂ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮುಗ್ಡ್ ಚಲಿಯೆಚಿ ಹಾಸ್ಯ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಕಥಾ ಹಿ...

ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಚೆಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ ಪಾವ್ಲಿನ್‌ಬಾಯ್ ಆಪುಟ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಧುವ್ ರೊಡ್ ರುಜಾರಿಯೊ ಆನಿಂ ಲೊವ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಬಾಯೆಚಿ ಹೆಂ ಕಾಲೆಂ ನಾಂವ್ ಇಲ್ಲೆ ವಿಚಿತ್ರ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಹಾಂಕಾ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಹೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ನಾಂವಾನಿ ಲೊಕಾನಿಂ ಆಪೊಂವ್ಕ್ ಎಕ್ ಇತಿಹಾಸ್‌ಚ್ ಆಸಾ ತೊಚ್ ಮೊಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆಯ್ಕಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೋನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಜೊಡೆಂ ಖಂಯ್ ಹೆಂ ರುಜಾರ್ ಬಾಪ್ಪು ಆನಿಂ ಲಿಲ್ಲಿ ಮೌಶಿ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಫೆಸ್ಬುಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿಂ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎನ್ ವೈಟ್ ಕಾಳಾರ್ ಹಾಂಚಿ ದೊಗಾಂಯ್ಚಿ ನೊಟಿ (naughty) ನಯನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಹುಂಬ್ಲ್ಯೊ ಚರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅನ್ಯೆಕ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಮೊಗ್ ಉಬ್ಜೊಲ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಉಜೊ ಸಿಜ್ಚೆ ಬರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಲಿ ವ್ಹೊಣಾಚಿ ಕಾಡ್ತಾರಾ ಹಾತಾಂನಿ ಧರುನ್ ಘಾಟಾರ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಂಯ್... ಪುಣ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಮೌಶೆನ್ ರುಜಾರ್ ಬಾಪ್ಪುಕ್ ಅಪ್ಣಾಚೆ ಕಾಲ್ ಕೆಜಿ ಕಾಳಿಜ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆ ತೆಂ ಸಭಾರಾಂಕ್ ವಾಂಟುನ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಖಂಯ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಮೌಶೆಕ್ ಪಳೇತಾನಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಕಾತ್ಕುಲ್ಯಾಂಚೊ ಅನ್ಬೊಗ್ ಜಾತಲೊ ಖಂಯ್. ಅಶೆಂ ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಮೋಗ್ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತಾತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ಗಾಂವ್ಕಾರ್ ತಿಕಾ ’ಲೊವ್ ಲಿಲ್ಲಿ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್. ಆಮ್ಚೊ ರುಜಾರ್ ಬಾಪ್ಪು ವೃತ್ತೆನ್ ರೊಲರ್ ಡ್ರೈವರ್ ತಾಚೆ ರೊಡ್ ರೊಲರ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಧಾಂವ್ಲಾ ದೆಕುನ್ ತೊ ರೊಡ್ ರುಜಾರಿಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿ ಫೆಮಸ್ ಜಾಲೊ. ಅಶೆಂ ಹೊ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚೊ ನಾಂವಾಚೊ ಪುರಾಣ್. ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ನಾಂವಾನಿ ಕಸ್ಲಿ ಬಡಾಯ್ ಕಸ್ಲಿ ಜಡಾಯ್.

ಹಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಜಡಾಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಧುವೆಂ ಥಂಯ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಧುವ್ ಪಾವ್ಲಿನ್ ಜಿವಾಂತ್ ದಡಂಗ್ ತರಿ ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಲಕ್ಶಣ್ ಉಟೊನ್ ಫುಲ್ತಾಲೆಂ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವೆಚೆಂ ಹೆಂ ತರ್ನೆ ಮಾಣ್ಕುಲೆ ಸುಮಾರ್ 22 ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಭಿಜ್ಲಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಶಿಕೊಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಪಾಟಿಂ ಹಸ್ತೆಚ್ಯಾ ಗಾತ್ರಾಚೊ ಜೀವ್ ತೊ ಇಸ್ಕಾಲಾನಿ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂನಿ ಖಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಮುಕಾರ್. ಅಪ್ಲೊ ಹಸ್ತಿ ಜೀವ್ ಘೆವ್ನ್ ದಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಿನಾಕ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ100 ಮಿಟರ್ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ತಿಸ್ರೆ ಸ್ಥಾನ್ ಖಾಯಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ತಿಕಾ ದಾಂ ಭಾರಾಂ ಮೆಡೆಲಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್ ತಿಂ ಮೆಡಲಾಂ ಘರಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ರುಜಾರ್ ಬಾಪ್ಪುಕ್ ದಾಕಯ್ತಾನಾ ಅಪ್ಲೆ ಧುವೆಚೆ ಸಾಹಸಾಕ್ ಮೆಚ್ವೊನ್ ತೊ ತಿಕಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಇನಾಮ್ ಕಾಡುನ್ ದಿತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ಧಾವ್ಣೆಂತ್ ಪಾವ್ಲಿನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಜಿಕೊನ್ ರುಜಾರ್ ಬಾಪ್ಪುಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಸಾಚೆ ಮೆಡಲ್ ದಾಕಯ್ತಾನಾ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಯೆವ್ನ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಜೆಮ್ಮಿ ಮುಕಾರ್ ಅಳೇರೆ ಧುವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರೋಡ್ ರುಜಾರಿಚಿ ಪಳೇರೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧುವೆಚೆ ಸಾಹಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಪ್ಲ್ಯೊ ಮಿಶಿಯೊ ಸಾರವ್ನ್ ಗತ್ತ್ ದಾಕಯ್ತಲೊ ಅಶೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ಫುಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಜಾರಿನ್ ಪಾವ್ಲಿನಾಕ್ ವಿಚಾರ್ ಪುತಾಂ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಕಾಡೊನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪಾವ್ಲಿನಾನ್ ಪಪ್ಪಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಲ್ಹಾನ್ಶೆ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟೊಪ್ ಕಾಡೊನ್ ದಿಂ ನೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗಲ್ಲೆ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆನ್ ಆಶೆಲ್ಲೆ ತೆಂ ತಿಕಾ ವೆಗಿಂಚ್ ಹಾಡೊನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಭಾಸವ್ಣಿಯೀ ರುಜಾರಿನ್ ದಿಲಿಂ ಅನಿಂ ತೆಂ ವೆಗಿಂಚ್ ತಿಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಸೊಬ್ಲೆ ...

ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ ಲಾಯ್ಭೊಯ್ ವಾಪರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಿನಾಕ್ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟೊಪ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಬಸಯ್ತಾನಾ ತಿಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಬಸಯ್ಲೊ ಅನ್ಬೊಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ವೇಳ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಕೊಂಪ್ಯುಟರ್ ಕ್ಲಾಶಿಥಾವ್ನ್ ಶಿಕೊನ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ತಿಕಾ ಕಳ್ತಾಲೆ. ಅಶೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುರಂತ್ ಪಾವ್ಲಿನಾಚಿ ಮೊತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬುರಾಕ್ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಳಿಂತ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲಿ. ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫೆಸ್ಬುಕಾಂತ್ ರಿಗ್ಚೆ ಚಡ್ ಕಶ್ಟ್ ನ್ಹಂಯ್. ಅಶೆಂ ಪಾವ್ಲಿನಾಕಿ ಫೆಸ್ಬುಕಾಚಿ ಝಳಕ್ ಥಂಯ್ ತುರಂತ್ ತಿಕಾ ಮೆಳ್ಳಿಂ ಬ್ಯಾಂಕಾನಿ ಎಕ್ ಖಾತೊ ಸಾಂಬಾಳುಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾತಲ್ಲೆ ಹಾಂಗಾ ದಾಂ ಭಾರಾಂ ಖಾತೆಂ ಏಕೆಕ್ಲೆಚ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಡ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಏಕಾಂಗಿಪಣಾಕ್ ಕಾಂಟಾಳೊನ್ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಕ್ ಅಶೆವ್ನ್ ತುಟ್ಚೆ ಅಮುಲ್ಯ್ ಸಂಬಂಧ್ ಡ್ರಗ್ಸಾಚ್ಯಾಕಿ ಮಿರ್ವೊನ್ ಎಕಾ ಥರಾಚ್ಯಾ ಮನೊಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಸದಾಯ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ಚೊ ಹೊ ಖಾತೊ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಬರ್ಯಾಯಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾತ್ ತರ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಕಾಂಕ್ ವೇಳ್ ವಿಬಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗುನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಿನಾನಿ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ದರ್ಮಾರ್ಥ್ ಎಕ್ ಖಾತೊ ಉಗ್ತೊ ಕೆಲ್ಲೊಚ್ ತಿಚ್ಯಾ ಒಣ್ದಿರ್ ಎಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಫೊಟೊ ಬಸಯ್ಲೊ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟೊಪಾಚಾ ಕೆಮಾರಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಲಾಕ್ ತಿಚೊ ಜಿವ್ ಕವರ್ ಕರಿನಾತಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುಸ್ಕಾರಾಕ್ ಇಲ್ಲೊ ಪೌಂಡರ್ ಗಷ್ಟುನ್ ತಿಣೆಂ ಎಕ್ ಹಾಲ್ಫ್ ಸೈಜಿಚೊ ಫೊಟೋ ತಿಚ್ಯಾ ಪ್ರೊಪೈಲಾಕ್ ಚಿಡ್ಕಿಲೊ. ಘಾಲ್ನ್ ಎಕ್ ಸೆಕುಂಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಸಾಯ್ಬಾ ಭೊಗೊಸ್ ಪಂದ್ರಾ ಲೈಕ್ ಆನೀಂ ಪಾಂಚ್ ಕಮೆಂಟ್ಸಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಝಾಲಾಂತ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಮಾಡಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಕಲ್ಲೆ ಪಿಡೆಂ ಆನಿ ನಾರ್ಲ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಡಬಾ-ಡಾಬಾ ಕರ್ನ್ ಪಾವ್ಲಿನ್ ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಫೊಟ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಪೊಡ್ಲಿಚ್ ದೋನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸಾ ಮಾತ್ರ್ ಪಾವ್ಲಿನಾಕ್ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟೊಪಾ ಸಮೇತ್ ಶೀದಾ ಸರ್ಗಾರ್ ಉಬೊಂವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚಿ ತಸಲಿಂ ಎಕ್ಲೊ “owww baby what a figure u have”, ಮ್ಹಣಾಲೊ ತರ್ ಅನ್ಯೆಕ್ ಮಾನಾಯ್ “direct propose” ತಾಚೆ “hey will u marry me” ಮ್ಹಣೊನ್ ಥಂಯ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ತ್ಯೊ ದೊಗಿಂ ಬಾಬ್ ತಿಚಿ ಹಿ ಸಗ್ಳಿ ಕುಡ್ ಪಳೇತ್ ತರ್ ಹೆಂ ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಪಡ್ಚೆ ಸೊಡ್ನ್ ಸಗ್ಳೀ ಭುಂಯ್ ಹಾಂಚೆರ್ ಪಡಲ್ಲೊ ಅನ್ಬೊಗ್ ಜಾಯ್ತ್.

ಅರ್ದ್ಯಾ ವೊರಾಂ ಬಿತರ್ ಪಾವ್ಲಿನ್ ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಫೊಟ್ಯಾಕ್ 150 ಲೈಕ್ಸ್ ಆನೀಂ 50 ಕಮೆಂಟ್ಸಾ ಎಕಾಂ ವರ್ನಿ ಏಕ್ ಅವ್ವಲ್ ಜಶೆ ಯೆವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲಿ ಆಜ್ಕಾಲ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾನಾಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾರ್ ಹಸ್ತಿಚೆ ಆನಿ ಮಾಜ್ರಾಚೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ್ ಕಳನಾಸ್ತಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಖಾತ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಕಮೆಂಟ್ಸಾ ಉಸಳ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಿನ್ ಬಾಯೆಚಿ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ಪೂಜಾ ಕರ್ಚೆ ಥೊಡೆಂ ಭಟ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪಾವ್ಲಿನಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾರ್ ಚಡ್ ಆನಿಂ ಚಡ್ ಮಾನ್ ಚಡ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಒಳ್ಕಾನಾಸ್ತಾ ಕುಜ್ನಾಂತ್ಲೆ ಭಾಣ್ಶಿರೆಂ ಜಾವ್ನ್ ವೆತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೆಂ ಚುರ್ಚುರ್ಲೆ. ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ರಿಗಲ್ಲಿ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಾಂ ಪಂದ್ರಾ ಸೈರಿಕ್ಯೊ ಯೆವ್ನ್ ಎಕ್ ಪಾಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಆವಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಿಂ. ಅಶೆಂ ತುರಂತ್ ಪಾವ್ಲಿನಾನ್ ಎಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಚಾ ಕುಂವರಾಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಬುಕಾಂತ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಸೊದ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿಣೆಂ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ. ಪಾವ್ಲಿನ್ ಬಾಯೆಕ್ ಅಪ್ಲೊ ಕುಂವರ್ ರಾಯ್ ಸೊದ್ತಾ ಸೊದ್ತಾ ತೆಣೆಂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಕರಿನಾ, ರಾಣಿ ಆಶೆಂ ಸಭಾರ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಪ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿಂ .... ಕೋಣ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಂಯ್ಚೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾ ಖಾತ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚೆ ಕಾಮ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ಆಚಾರಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾವ್ಲಿನ್ ಬಾಯೆಕ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾತಲ್ಲೆ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೆ ಇಷ್ಟಾಗತೆಂತ್ ಪಾವ್ಲಿನ್ ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಅಶೆಚ್ಯಾ ಪೊತಿಯೆಂತ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಹಾಯ್ ಫಾಯ್ ಅಶಾ Add ಜಾಲ್ಲಿ ತಿಚ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಂತ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಎಂಟ್ರಿ ಹಿಶಿನ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ರಾಯ್ ಕುಂವರ್ ಸೊದ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಿನ್ ಬಾಯ್ ಫೆಸ್ಬುಕಾಂತ್ ಇತ್ಲೆ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆ‌ಗೀ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಚೆ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟೊಪ್ ಗೊಮ್ಟೆಕ್ ಬಾಂದುನ್ ಗೆಂವ್ಚೆ ಮಾತ್ರ್ ಬಾಕಿ. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಪಾವ್ಲಿನ್ ಬಾಯೆಚೊ ಒನ್‌ಲೈನ್ ಬಟನ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ರಂಗಾನ್ ಸೊಬ್ತಾಲೊ. ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಜೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಜೆವ್ಲೆ ಜಿರೊಂಕ್ ನಾಸ್ತಾ ಟೊಯ್ಲೆಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾರಿ ಸ್ಟೆಟಸ್ ಅಶೆ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಘಡಿತಾ ತೆಂ ಬ್ರೆಕಿಂಗ್ ನಿವ್ಸ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಯ್ತಾಲೆ. ಪೋರ್ ಡಬ್ಬ್ ಕರ್ನ್ ಮಾಡಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ ನಾರ್ಲ್ ಪಡಲ್ಲೊ ಖಂಯ್ ತೆಂಯ್ ತಾಣೇ ಆಪ್ಡೇಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆತ್ತಾ ಎಕ್ ನಾರ್ಲ್ ಪಡ್ಲೊ ಮಾಡಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉದಾಕ್ ನಾಂ ಗೊಂಟ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಶೆ ಪಾವ್ಲಿನ್ ಬಾಯೆಚಿ ಜಿಣಿ ಫೆಸ್ಬುಕಾಂತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಅಕ್ರೆಕ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಾವ್ಲಿನಾಚೊ ಜಿಣ್ಯೆ ಕುಂವರ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಬ್ಲೊ ಸೊದುನ್ ಸೊದುನ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯೊ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಕ್ರೇಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಬೊಕ್ರೊ ತೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಫೊಟ್ಯಾರ್ ಬರೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ ದಾಟ್ ಮಿಶಿಯಾಂಚೊ ರೆಡೊ ದೊಗಾಂಯ್ ಮಧೆಂ ಟೆಂಪರರಿ ಮೊಗ್ ವಾಡ್ಲೊ ಲವ್ ಯು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಸ್ ಯು ಕಿಸ್ಸ್ ಯು ಮ್ಹಣೊನ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಸದಾನಿತ್ ಚಾಟ್ ಕರ್ತಾಲೆ ಅಕ್ರೆಕ್ ದೊನ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಎಕ್ ಜಾಲಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಫೆಸ್ಬುಕಾಚೆರ್ ಅಶೆಯಿ ಮೊಗ್ ಘಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ದೇಕ್ ಜಾಲಿ.....


- ಅನಿಲ್ ಬೈಂದೂರ್

Bookmark and Share

ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್: ಸುರ್ವಾತ್ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಝಳಕ್

[ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಬೈಂದೂರ್ ಸಂಘಟನ್ ಜನೆರ್ 1 ತಾರೀಕೆರ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರ್ಸಿತನಾ, ಯುವಜಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಂಘಟನ್ ಅಸ್ಥಿತ್ವಾಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಜಾತಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಂಘಟನಾಚಾ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟವ್ನ್, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಂಘಟನಾಚೆ ಸುರ್ವಾತ್ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಘಡಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ಆರ್ಪಿತಾ ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ಝಳಕ್]

– ಡೊಲ್ಫಿ ಬೈಂದೂರ್

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಂಘಟನ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್, ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ ಸಾಂಗಾತಾ

ಸ್ಥಾಪಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್

ಸುಮಾರ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾಪಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್

ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಶಿಜೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ವಿಭಿನ್ನ್ ಚಿಂತ್ನಾ, ಉಮಾಳುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಥರಾವಳ್ ತಾಲೆಂತಾ ಖಂಯ್‍ಗೀ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಪಡೊನ್ ಫಾವೊ ತೆಂ ವೇದಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಿ.ಯು.ಸಿ., ಡಿಗ್ರಿ ಜಾತಚ್ ಫುಡಾರಾಚಿ ಚಿಂತ್ನಾ ಧೊಸ್ತಾನಾ ಬೊಂಬಯ್ ಯಾ ಗಲ್ಫಾಚಿ ವಾಟ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ನಿವೊಂನ್ ಗೆಲೆಂ ಯುವಪ್ರಾಯೆಚಿ ಹುನೊಂನಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಸುಕೊನ್ ಗೆಲೆಂ ತಾಲೆಂತಾಚಿ ಝರ್. ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಬಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಯುವ ಸಕತ್ ಖಂಯ್‌ಗೀ ದಿಶಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ವಾಟೆನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಯುವ ಸಂಘಟನ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತವಳ್ ಸೆವಾ ದಿತಲ್ಯಾ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ವಿಗಾರಾನ್ ವಾ ಲಾಯಿಕಾಂನಿ ಚಿಂತ್ನಾ ಆಟಯಿಲ್ಲಿಗೀ? ನಾಗೀ? ಗೊತ್ತುನಾ! ವಿಗಾರ್ ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಗಟ್ಣಿ ವಾಚ್ತಾನಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಭಾ, ತಿಸ್ರಿ ವೊಡ್ದ್, ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್, ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಸೊಡೆಲಿಸ್ತಾಂಚೆ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಮೇಳ್ ಜಾತಚ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಯುವ ಪ್ರಾಯ್ ಉತರ‍್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಸ್ರಿ ವೊಡ್ದ್, ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಸೊಡೆಲಿಸ್ತಾಂಚೆ ಆನಿ ಸಾಂ. ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲಾಚಿ ಜಮಾತ್.

ಹಾಂವ್ ಇಲ್ಲೊ ಬೂದಿ ಪ್ರಕಾಸಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಮಾ| ಬಾ| ರೈಮಂಡ್ ಮೊರಾಯಸ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾ| ಬಾ| ಮಾಕ್ಷಿಮ್ ಫುರ್ಟಾದೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಲಾಯಿಕಾಂಚೆ ಮೆತೆರ್ ಆನಿ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂಚೆ ಮೆಸ್ತ್ರ‍ಿ-ಮೆಸ್ತ್ರಿಣ್, ಫೆಸ್ತ್-ಪರ್ಬೆಕ್ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಮಾನೇಸ್ತಾಂಚಾ ಮೆತೆರ‍್ಪಣಾನ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಚಲ್ತಲಿಂ. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಯುವಜಣಾಂಚೆ ಮೆತೆರ‍್ಪಣ್ ಬೋವ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಹಾಂವೆ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್-ದೋನ್ ಲ್ಹಾನ್-ಲ್ಹಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ.

1988 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ಬಹುಶಃ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಚೆ ಸ್ಪಿರಿತ್‍ಚ್ ಘೇವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಆಯಿಲ್ಲಾ ಸುರ್ವೆರ್‌‍ಚ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ದೋನ್-ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆನಿ ಲಾಯಿಕಾಂ ಮಧೆಂ ಬಾಂಧ್ ಘಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಸಂಗ್ತಿನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ವೊತ್ತಾನಾ, ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಕುರ್ವೊನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಜಾಗ್ವೊನ್ ಯುವ-ಸಕತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕವ್ನ್, ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಯುವ-ಸಂಘಟನ್ ಆಸ್ಥಿತ್ವಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗೀ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಬದ್ಲಾವಣೆಚೆ ವಾದಾಳ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡಾಚಾ ನಿರ‍್ದೇಶನಾಖಾಲ್ ಆನಿ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಆಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಆಲ್ಪನ್ ಡಾಯಸಾಚಾ ಫುಡಾರ‍್ಪಣಾಖಾಲ್1988 ಇಸ್ವೆಂತ್ ದಸೆಂಬರ್ 18 ತಾರೀಕೆರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರ್ಸಿತಾ. ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್‍ಚ್ ಎಕ್ ಥರಾಚಿ ಅಕರ್ಷಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ದೇವ್-ಸ್ತುತೆಂತ್ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತೆಂತ್ ಯುವಜಣಾಂಚೆ ವಿಶೇಸ್ ಹುಮೆದಿನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚೆ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತಶೆಂ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಶ್ರಮದಾನ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಹರ‍್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಯುವ ಸಂಘಟನ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಇಷ್ಟಾಗತೆಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಆನಿ ಕ್ರ‍ೀಡಾ ವೈಭವಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಯೆತಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಯುವ-ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತರೀ ಜನವರಿಚಾ ಪಯ್ಲೆ ತಾರೀಕೆರ್ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಜಾತನಾ ವಿವಿಧ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕಿತೆಂಗೀ ನವೆಸಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಮಧುರ್ ಅನುಭವ್ ಆತಾಂಯೀ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾತ್. ಫಾವೊ ತೆಂ ಸಂಪರ್ಕ್-ಸುವಿಧಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಹೊಲಾಚಾ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಹಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಂದಾಪುರಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ "ವಿಲ್ಫಿ ನಾಯ್ಟ್" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾಚೆ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನಾಚೆ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಫಾವೊ.

ಕ್ರಿಸ್‍ಮಸ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್, ಗರ್ದನಾಗೊಟೊ, ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್, ಆಸುಂಪ್ಸಾಂವ್ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ತಾಲೆಂತ್ ದಿವಸ್ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾಂ ಚುಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಯುವಸಂಘಟನಾನ್ ಖುದ್ಧ್ ಖೆಳವ್ನ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ವಾರ್ಷಿಕ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣಾಕ್ ಥೊಡೆಂ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಸಾಂಜೆಚಾ ವೆಳಾ ಸೈಕಲ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಇಗರ್ಜೆ ಕುಶಿನ್ ಗುಡ್ಡಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಬಲ್ಕಾವಾಂತ್ ನಾಟಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ್, ಉಗ್ತ್ಯಾ ರಂಗ್-ಮಂದಿರಾಕ್ ಮಾಟೊವ್ ಬಾಂದುನ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಆಚರಣಾ ದಿಸಾ ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಸಂಪ್ತಚ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೊ ಅಭಿನಯ್ ಅದ್ಭುತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವಾರಾಡ್ಯಾ ಆನಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಂತ್ ಸಭಾರ್ ತಾಲೆಂತಾ ಉಜ್ವಾಡುಂಕ್ ಆನಿ ಊರ್ಜಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಯುವಸಂಘಟನ್ ಏಕ್ ವೇದಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಂವೆ ಹ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ತರೀ ಯುವ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ಇಷ್ಟಾಗತೆಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂತ್ ಭೊಗ್ಲಾಂ. ಪಾಟಿಂ-ಪಾಟಿಂ ಲಜೆವ್ನ್ ರಾವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಚಾ ಸ್ವಭಾವಾಕ್ ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಯುವ-ಸಂಘಟನಾಂತ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಚೆ ಸಂಯ್ಭ್ ಹಾಡ್ತನಾ ಸಭಾರ್ ವಿಷಯ್ ಸಂಘಟಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕೊನ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೆ ರೊದ್ ಘುಂವೊನ್ ಮುಕಾರ್ ವೆತಾನಾ ಥೊಡೆಂ ಥೊಡೆಂ "ಸೆಲ್ಫ್ ಕೊನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆನಿ ಮೊಟಿವೇಶನ್" ಜಾವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕಾಳ್ ಘುಂವೊನ್ ಪುಡಾರಾ ಲಾಗೊನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆತಾನಾ ಯುವ ಸಂಚಾಲನಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೆಂ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. ಯುವ ಸಂಚಾಲನಾಚಾ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ತವಳ್ ಸಂಘಟನಾಚೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ‍್ ಘಾಲುನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಸ್ವೀರ್ ಪಳೆತಾನಾ ಅಮ್ಚೆಂ ತರ್ನೆಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಶಿರ್ಪುಟ್ ಜಿವಾಚೆ ಆಮಿ ಆಜ್ ಫುಗ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಅಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಆಜ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಯುವ ಪ್ರಾಯ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ತವಳ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಾಯಸ್ (ವಾಲ್ಟಿ) ತರ್ನ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ದೆವಾ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವೊನ್ ಆಜ್ ಅಮ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾ.

ಸ್ಥಾಪಕ್ ಆಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಆಲ್ಪನ್ ಡಾಯಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಯುವ ಸಂಘಟನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ರೂಬನ್ ನಜ್ರೆತಾಚಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಚಾ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಆಜ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಚೊ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರ್ಸಿತಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಯುವ-ಸಂಘಟನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಂತ್ ಯುವಜಣಾಂಚೊ ಪಾತ್ರ್ ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ಕುಮಕ್, ವಿವಿಧ್ ಸ್ಪರ್ದೊ ಮಾಂಡುನ್, ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ‍್ಯೆಂ, ಕ್ರಿಸ್‍ಮಸ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್, ಶ್ರಮದಾನ್, ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ಕುಮಕ್ ದೀವ್ನ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಧ್ಯೇಯ್ ಆನಿ ಉದ್ದೇಶ್ ಜಿವಾಳ್ ದವ್ರುನ್ ಆಸಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣಾಚಾ ತಯಾರಾಯೆರ್ ಆಸೊನ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆನಿ ತ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಚಲವ್ನ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚಲವ್ನ್, ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚಾ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಕುಂದಾಪುರ್-ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ವಾರಾಡೊ ಹಂತಾರ್ ನಾಚ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಸ್ಥಾಪಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ ನಿರ್ದೇಶನಾಖಾಲ್, ಸಲಹದಾರ್ ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿ ಪಿರೇರಾ ಸವೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೂಬನ್ ನಜ್ರೆತ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕು| ಕ್ವಿನ್ಸಿ ರೆಬೆರಿಯೊ ಹಾಂಚಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ಜಿವಾಳ್ ಆನಿ ಸಕ್ರೀಯ್ ಸಂಘಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಆನಿ ಸಾಂದ್ಯಾ ಸವೆಂ ವ್ಹಡಾ ಉಲ್ಲಾಸುನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾತ್.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಯುವಜಣಾಂಚೆ ಕಾಲೆತ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಥರಾಂಚಿ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಾಧನಾಂನಿ ವೇಳ್ ವಿಭಾಡ್ಚೊ (ಟೈಮ್ ಪಾಸ್) ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಯುವಜಣಾಂ ಉಪ್ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸಂಘಟನಾಂತ್ ಅತ್ಮೀಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಉಣೆಂ-ಉಣೆ ಜಾತಸ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಚೆಂ ಯುವಜಣ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ಥರಾನ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಖುಶೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ನಾಮ್ನೆಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಶ್ರೀ ಬರ್ನಾಡ್ ಜೆ. ಕೊಸ್ತಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೊ ಆನಿ ಯುವ ಸಂಚಾಲನಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಸಾಂದೊ ಶ್ರೀ ಜೋಸೆಫ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಾ ನಿರ್ದೇಶನಾ ಸವೆಂ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಾಂದೆ ಖುದ್ಧ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ "ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಏಕ್" ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾತಲೆಂ. ತಾಂಚಾ ಸರ್ವ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆನಿ ರುಪೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಜಯ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಅಶೆಂಚ್ ತುಮ್ಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಆನಿ ಸೆವೆದ್ವಾರಿಂ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಸ್ಪಿರಿತ್ ವಾಡೊಂ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಗೌರವಾಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಆಶಾ.

Bookmark and Share