Category: Konkani Poems

ವಿದಾಯ್

[ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ನಿರಂತರ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ವಿದಾಯ್ ಮಾಗ್ತಾಸ್ತಾನಾ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಅದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಯುವಕವಿ ಅನಿಲ್ ಬೈಂದೂರ್ ಹಾಚಿ ಭಾವುಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ]
ಸಾತ್ ವಸಂತಾಚಿ ಸೆವಾ ತಿ
ನಿತಳ್ ನಿರ್ಮೊಳ್ ದೊವಾ ಪರಿಂ
ಥೊಡೊಚ್ ಕ್ಷಣಾಕ್ ಉಬ್ಜೊನ್
ಆಕಾಸ್ ರಂಗೊವ್ಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಧೊಣುಕ್ ತಿ ಸರಿ.

ಕಾಳ್ಜಾನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾಮಂದಿರಾ ಉಬ್ಜಲ್ಯಾತ್
ತುಮಿಚ್ ಬಾಂದಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚೆ
ರುಪೆಂ ಭಾಂಗ್ರಾಂನಿ ಲೇಪಯ್ಲೆನಾಸ್ತಾ
ಮೊಗ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚೆ.

ಉತ್ರಾನಿ ವಿರಳ್ ಕರ್ನ್ಯಾನಿ ಸರಳ್ ತುಮಿಂ
ಸಫಳ್ ಸೆವೆಕ್ ಸದಾಯ್ ಋಣಿ ಆಮಿಂ
ಭಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾನಿ ದಿಂವ್ಚೊ ಆದೇವ್ಸ್ ಹೊ
ನಾ ಖುಶೆನಿ ಒಪ್ಸುಂಚೊ ಬಾಂದ್ ಹೊ

ಭಾವಾಡ್ತಾಚೊ ಛಾಪೊ ಛಾಪ್ತಾ ಛಾಪ್ತಾ
ತುಮಿಂ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್
ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಚಿ ಆವ್ದಿ ಸಂಪ್ತಾಂ ಸಂಪ್ತಾಂ
ದೊಳೆಂ ದುಕಾಂನಿ ಭಿಜ್ಲ್ಯಾತ್.

- ಅನಿಲ್, ಬೈಂದೂರ್

Bookmark and Share

ಸೊಧ್ನಾಂ...

[ಮನಿಸ್ ಸೈಂಭಾನ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿ, ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾ , ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಸೊದ್ತಾಂ ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಶಿವಾಯ್ ಸಂಸಾರಾಚಾ ಬರೆಪಣಾಖಾತಿರ್ ನೈಂ. ಮನ್ಶಾನ್ “ಸರ್ಗಾಚಿ ವಾಟ್ ಸೆಜಾರ್ಯಾಚಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ....” ಮ್ಹಣ್ ಉಡಾಸ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಚಿ ಕಾಮಾಂ, ತಾಚ್ಯೊ ಕರ್ನ್ಯೊ , ತಾಚಿ ಸೊಧ್ನಾಂ ಆನಿಂ ಸಂಸೊದ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತಲ್ಯೊ. ಸಂಸಾರಾಚೆ ಬರೆಪಣ್ ಸೆಜಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾವಯ್ರ್ ಮೊಗಾಚಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಹೆಂ ಏಕ್ ಚುಟುಕ್ ಕವನ್ ]


ಸೊಧ್ನಾಂ...

ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ
ಚಂದ್ರೆಮಾರ್
ಉದ್ಕಾಂ -ಥೆಂಬ್ಯಾಚಿ
ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್ಚಾಂ
ಮನ್ಶಾಕ್
ಸೆಜಾರ್ಯಾಚಾ
ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ
ಉದ್ಕಾಂ-ಝರಿ
ದಿಸ್ಲ್ಯೊಚ್ ನಾಂತ್

’ದಿನು’ ಬಿಯಾರ್

Bookmark and Share

ಮೊಗಾ, ಕಿತೆಂ ಹಾಡುಂ ತುಕಾ?

[ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್, ಎಕ್ಸುರ‍್ಪಣ್, ನಿರಾಸ್ಪಣ್ ಸೊಸುನ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪರ್ಕಿ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಘೊಳೊನ್, ವರಸ್ ವಾ ದೋನ್ ವರಸ್ ಸಂಪವ್ನ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಸುಶೆಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪರತ್ ಮಾಂಯ್ ಗಾವಾಂಕ್ ಸುಟೆರ್ ವೊಸೊಂಕ್ ಥೊಡೆಂಚ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಗಲ್ಫಾಗಾರಾಚಿ ಮನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಫುಲ್ತಾ, ಮೊಗಾಚಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಕ್ ಪಳೇಂವ್ಕ್ ದೊಳೆ ಲಾಲೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಕಿತೆಂ ವ್ಹರುಂ ತಾಂಕಾ....? ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತುಮ್ಕಾಂ....? ವ್ಹಯ್ ರಾಸ್ ಭರ್ ಆಶಾ... ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲೆ ವಳ್ವಳೆ ಆನಿ ಕಳ್ವಳೆ ಸೊಸುನ್ ಗಾವಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಥರಾವಳ್..... ನಾಕಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲೆ ಧನ್-ದಿರ‍್ವೆಂ, ವಸ್ತುಂ.... ಫಕತ್ ತುಂ ಜಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ....ವೆಗ್ಗಿಂ ಯೆ.....!! ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಅಶೆಂ ಘಡಾತ್ ತರ್....? ಕವಿ ಅಶೋಕ್, ಬೈಂದೂರ್ ಹಾಚಿ ಅರ್ಥಾ ಭರಿತ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಅನಿ ಏಕ್ ಜಾಗ್ವಣಿ]

ಮೊಗಾ, ಕಿತೆಂ ಹಾಡುಂ ತುಕಾ?

ದುಃಖಾನ್ ಭರ್ ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹಜೆ, ಆತಾಂ ಸಂತೋಸಾನ್ ನಾಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ
ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತ್ನಾ-ವಾರೆಂ, ರಭಸಾನ್ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ
ಕೂಡಿಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್, ಹುರುಪಾಚೆಂ, ತ್ರಾಣ್ ಭರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಚೊ, ನಿಮಾಣೊ ಮಹಿನೊ, ಮುಖಾರ್ ಚ್ ಉಭೊ ರಾವ್ಲಾ!

ವೆಗ್ಳಾರಾಚಿ ಘಡಿ ಉತ್ರೊನ್, ಸಂಗಿಂ ಆಮಿ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾಂವ್
ರಾತಿಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಪಳೆಲ್ಲಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಆಮಿಂ, ಖರಿಂ ಕರ‍್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾಂವ್
ದೀಷ್ಟಿಕ್-ದೀಷ್ಟ್ ಮೆಳವ್ನ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ದೆಖ್ಚೊ ದೀಸ್ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸಾ
ಧಾಂಬುನ್ ದವರ್ ಲ್ಲೊ, ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಘುಟ್, ತುಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾ!

ಆನಿ ಮೊಗಾ ತುಂ ಕಾಂಯ್ ಖಂತ್ ಕರಿನಾಕಾ
ವೆಗಿಂಚ್ ಯೆತಾಂಗೊ ಮೊಗಾ, ಘೆ ಗೊಪಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ
ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಧೆಂ ಆನಿ ಖಂಡಿತ್ ನಾಕಾ
ಆತಾಂ ಸಾಂಗ್ ಯೆತಾನಾ, ಕಿತೆಂ ಹಾಡುಂ ತುಕಾ?

ಭಾಂಗಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗಾನಾಕಾ, ಮೋಲ್ ಚಡ್ಲಾಂ ಅಂತ್ರಳಾರ್
ಚಡ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗಾನಾಕಾ, ಮುಖಾರ್ ಚ್ ಆಸಾ ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಕಾಜಾರ್
ಭಾಧುಂಕ್ ಯಿ ಆಸಾ ಘರ್, ಆಮಿ ಘೆವ್ನ್ ದವರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್
ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ಯೆತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಹಾಡುಂ ತುಕಾ?

ಸಾಬೂ, ಶಾಂಪು, ಕ್ರೀಮ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಹಾಡಿನಾ, ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಡಾಯ್?
ಕಾಜು, ಬದಾಮ್, ಪಿಸ್ತಾ ನಾಕಾ, ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಯಾ ಥಂಯ್ಚ್ ಮಿಠಾಯ್
ಟಿ.ವಿ. ಡಿವಿಡಿ ಇಲೆಕ್ಟೊನಿಕ್ಸ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾಕಾ, ಗಾಂವಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ಸವಾಯ್
ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ಯೆತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಹಾಡುಂ ತುಕಾ?

ಲುಗ್ಟಾಂ-ಕಾಪ್ಡಾಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಘೆಂವ್ಯಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಳಾನಾ
ಫಿಲಾದ್ಯಾಕ್, ಭಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಹಾಡುಂಕ್, ತಾಂಚಿ ಸಾಯ್ಜ್ ಮೆಳಾನಾ
ಕ್ಯಾರ್ ಕರಿನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊದೊರ್ನ್-ಮೊದೊರ್ನಿಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ
ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ಯೆತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಹಾಡುಂ ತುಕಾ?

ಲವಂಗ್, ತಿಕಿ, ಎಳೊ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಆನಿಕ್ ಯೀ ಕಬಾಟಾಂತ್ ಕುಸ್ತಾ
ತುಜಿಂ ಲ್ಹಾನ್-ಲ್ಹಾನ್ ವಸ್ತುರಾಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಾಂಗಾನಾಕಾ, ಮೊಲಾಂವ್ಕ್ ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾ
ಮೇಕಪ್, ತುಂ ಕಾಂಯ್ ವಾಪ್ರಿನಾಂಯ್, ಅಶೆಂಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾ
ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ಯೆತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಹಾಡುಂ ತುಕಾ?

ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಂತ್ಲೆ, ಕಿತೆಂಯಿ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಪಸಂಧ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾ
ಟ್ಯಾಂಗ್, ದುದಾ ಪಿಟೊ ಕಿತೆಂಯ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್, ಬೇಗಾಂತ್ ಜಾಗೊ ಪಾವ್ಚೊ ನಾ
ಲಗೇಜ್ ಎದೊಳ್ ಚ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ಚಡ್ತಿಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ನಾ
ಸಾಂಗ್ ಮೊಗಾ, ಯೆತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಹಾಡುಂ ತುಕಾ?

ಕುಟ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂಯಿ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗ್ತಲೆಂ ಹಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್
ತುಜೆ ಖಾತಿರ್, ತುಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್, ಫಕತ್ತ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಯ್
ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾಕಾ ಗಲ್ಫಾಚೆಂ, ಫಕತ್ತ್ ತುಂ ಜಾಯ್
ಖಾಲಿ ಹಾತಾಂನಿಂಚ್, ಹಾಂವ್ ಯೆತಾಂ ಮೊಗಾ, ವಸ್ತುಂಕ್ ಉಜೊ ಲಾಯ್!

ಅಶೋಕ್, ಬೈಂದೂರ್

Bookmark and Share

ಮರ‍್ಯೆಚಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಸಂಸಾರಾಚೊ ತಾರೊಕ್

[ಪಾತ್ಕಿಂ ಆಮಿ ಸುಟ್ಕೆಚಿ ವಾಟ್ ಪಳೇವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್, ತುಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲುನ್ ಸೊಡ್ವಣೆಚಾ ದಿಸಾ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಂವ್ ಮರ‍್ಯೆಚಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜು ಬಾಳ್ಕಾಲಾಗಿಂ ಆಮಾಂ ಸರ್ವಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಿನಂತಿ...., ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಯೆಣ್ಯಾಚಾ ಕಾಳಾಕ್ ಅತ್ಮೀಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ರೊರೀಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಿ ಕವಿತಾ] Continue reading “ಮರ‍್ಯೆಚಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಸಂಸಾರಾಚೊ ತಾರೊಕ್” »

Bookmark and Share

Love in Byndoor – Vijai Dias

[ಚಿಕ್ಣಿಂ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಣಾರ್ ವಿಜಯ್ ಡಾಯಸ್, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಸಾಲ್ ತರೀ ಕವಿತಾ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಥರಾನ್ ವೊಡುನ್ ಅಖ್ರೇಖ್ ಮಜೆದಾರ್ ಕವಿತಾ ಜಾವ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಖುಶಾಲ್ ಭರಿತ್ ಪಂಚ್ ದಿತಾ. ವಿಜಯ್ ಡಾಯಸ್ ತವಳ್, ತವಳ್ ಫೆಸ್ಬುಕಾರ್ ಆಪ್ಲಿ ಚಿಕ್ಣಿಂ ಕವಿತಾ ಪರ್ಗಟುನ್ ಆಸಾ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬೈಂದೂರ್ಚಿಝಳಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕವನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ತಾ] Continue reading “Love in Byndoor – Vijai Dias” »

Bookmark and Share

"ಗಾ೦ವ್ ಆಮ್ಚೊ ಬೈ೦ದೂರ್” – By Rorita Byndoor

[ಆಪ್ಲ್ಯಾವಿಶಿಷ್ಟ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕವಿತಾ ರಚುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾರ್ ಆನಿ ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ತವಳ್, ತವಳ್ ಕವಿತಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೆ ರೋರಿಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆತಾಂ ರೋರಿಟಾ ಬಾಹ್ರೇನಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಚೆ ವಿಶೇಷ್ ಮೋಗ್ ದವ್ರುನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪ್ಲೊ ಜಲ್ಮಾಂ ಗಾಂವ್ ಬೈಂದೂರಾಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಚೊ ಉದ್ಗಾರ್ ರಚುನ್ ಬೈಂದೂರ್ಚಿಝಳಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕವನ್ ಅರ್ಪಣ್ ಕರ್ತಾ]
Continue reading “"ಗಾ೦ವ್ ಆಮ್ಚೊ ಬೈ೦ದೂರ್” – By Rorita Byndoor” »

Bookmark and Share

ಗಾ೦ವ್ ಮ್ಹಜೊ೦ !!! – A konkani poem by Ashok Byndoor

[ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್, ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್, ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಗಾವಾಂತ್, ಬೊಂಬಯಾಂತ್ ತಶೆಂ ದುಬಾಯಾಂತ್ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಕೊಮೆಡಿ ಕಿಂಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ಚೆ ನಾಂವ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪರ್ಜಳಾಯಿಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಶೋಕ್ ಬೈಂದೂರ್ ಆಪ್ಲೊ ಜಲ್ಮಾಂ ಗಾಂವ್ ಬೈಂದೂರಾಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಬೋವ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ವಳಕ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿ ಕರುನ್ ದಿತಾಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆತಾಂ ಅಶೋಕ್ ದುಬಾಯಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಮಧೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ವಾವ್ರ್ ಭೆಟವ್ನ್ ಆಸಾ] Continue reading “ಗಾ೦ವ್ ಮ್ಹಜೊ೦ !!! – A konkani poem by Ashok Byndoor” »

Bookmark and Share

ತೆನ್ನಾ ದೆವಾನ್ – By Anil Nazareth Byndoor

[ಅನಿಲ್ ನಜ್ರೆತ್, ಬೈಂದೂರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಿನ್ನ್ ಕವಿತಾಂ ಆನಿ ಲೇಖನಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಫೆಸ್ಬುಕಾರ್ ತವಳ್, ತವಳ್ ವಿವಿಧ್ ವಿಷಯ್ ಆಟಾಪ್ಲಲೆಂ ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಖನಾಂ ಆನಿ ಕವಿತಾಂ ಪ್ರಗಟ್ ಕರುನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಹುಮೆದ್ ದಿವ್ನ್ ಆಸಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅತಾಂ ಅನಿಲ್ ಸ್ಪೈನಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಮಧೆಂ ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಕುಳಾರ್ ಕೊಂಕಣಿಪೊಯಟ್ರಿ.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೆರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಪ್ರಥ್ವೆರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾ ಥಂಯ್ ದೆವಾಚೆ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅನಿಲಾನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲಾಂ] Continue reading “ತೆನ್ನಾ ದೆವಾನ್ – By Anil Nazareth Byndoor” »

Bookmark and Share