Category: Konkani Poems

ಫೆಸ್ತಾ ಸಾಂತ್ – By Anil Byndoor

[ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಖಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಉಬ್ಜತಾ, ಪುಣ್ ಆತಾಂಚಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ತೊ ಸಂತೊಸ್, ಆಶಾ, ಅತ್ರೆಗಾಚಿ ಚಿಂತ್ನಾ ಆಸಾತ್ ತೆಂ ನೆಣಾ? ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಫೆಸ್ತಾಂತ್‌ಯೀ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾನಾ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಕೊಂತಾ-ಬೆಂತಿಣ್ಯೊ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಪಂಚಾಂಗ್ (ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್) ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ರಾಕೊನ್ ಅಸ್ಚೊ ದೀಸ್ ತರ್, ಲ್ಹಾನಾಂಕ್ ಫಕತ್ ಪೆಸ್ತಾ ಸಾಂತೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘೆಂವ್ಚೆ, ಕಿತೆಂ ಖಾಂವ್ಚೆ ಆಶಾ... ಅಸಲಿಂ ವೋಡ್ ಆತಾಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಾ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ತ್ಯಾ ಚಿಲ್ಲರ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಸಂತೊಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಜ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಥಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿಲಾಕ್ ಅಶೆಂಯೀ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ]
AnilByndoor

ಪಾಯ್ನ್ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಮೆಟೊವ್ನ್
ಆಮ್ಕಾ ಲಾಂಬ್ ಹಾತ್ ಕರುನ್
ಶಿಂವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆರ್
ತ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ
ಸಾಂತೆಂತ್ ರಿಗ್ತಾನಾ
ಬೊಬಾಟ್ ತ್ಯಾ ಐಸಕ್ರಿಮ್ ವಾಲ್ಯಾಚಿ
ಸ್ವಾದಿಶ್ಟ್ ಚೊಕೊಬರ್ ,ಕೊರ್ನೆಟೊ
ತಿಶಿಲ್ಯಾನ್ ಖೆಳಾ ಆಂಗ್ಡಿವಾಲ್ಯಾಚೊಯಿ ಗಲಾಟೊ
ಶೆಂಬ್ರಾಕ್ ಮೊಟಾರ್ ಕಾರ್
ಖೊಂಡ್ಚಿ ಜೆಸಿಬಿ
ಉಡ್ಚೆ ಎರೊಪ್ಲೆನ್ .
ಮೊತ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಸೆಂವ್ತಾನಾ
ನಾಕಾನಿ ರಿಗ್ಲೊ ಮಿಠಾಯೆಚೊ ಪರ್ಮೊಳ್
ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಬಾಬಣ್ಣಾಚ್ಯೊ ಹುನ್ ಹುನ್ ಜಿಲೆಬ್ಯೊ
ತೇಲಾಂತ್ ಬುಡ್ತಾನಾ
ಹಾಂವೆಯಿ ಗಿಳ್ಳೆ
ಆಶೆಚೆ ಗೊಡ್ ಲಾಳ್...

ಪೆಪ್ಸಿ ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್
ಅದ್ರಶ್ಟಾಚೆ ರಿಂಗ್
ಹಾಂವೆಯಿ ಶಿರ್ಕಾಯ್ಜೆ
ಚಾರ್ಶಾಚೆ ವಾಜಾಂತ್ರ್ ಹಾಂವೆಯಿ ಮೊಲಾಯ್ಜೆ .
ಪುಣ್ ಹಿಂ ಜಿಗ್ಬಿಗಿ ಸಾಂತ್
ಮೊಲಾಂವ್ಕ್ ಮೆಳಲ್ಲೆ
ಕೇವಲ್ ತೀಸ್ ರುಪಯ್
ಪಾಯ್ಚೆ ವೀಸ್ ,ಮಾಯ್ಚೆ ದಾ.

ಸಾಂತೆಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್
ಗ್ಯಾಸ್ ಲಾಯ್ಟಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಬಸ್ಚೊ
ತೀಸ್ ತಿನ್ಶಿ ಕರವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೊ
ಸೊಡ್ತೆಚೊ ಸಾಯ್ಬ್
"ಲಕ್ಕ್ ನಾ ರೆ ಪುತಾ "
ಆನ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿ " ಟ್ರೈ" ಕರ್ ಮ್ಹಣೊನ್
ಫೆಸ್ತಾ ಖರ್ಚಾಚೆ ತೀಸ್
ತಾಚ್ಯಾ ಸೊಡ್ತೆಚ್ಯಾ ಚಿಲ್ಕುಟೆಂತ್ ದೆಂವಯ್ತಾಲೊ..

ಲಾಕಾಚಿ ಜುಗಾರಿ ಸಲ್ವಾಲ್ಯಾಶೆ
ನಿರಾಸೆಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್
ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಾಂತೆಂತ್
ಖಾಲಿ ಬೊಲ್ಸಾನಿ ಭೊವುಂಕ್
ಧಯ್ರ್ ಮೆಳಾನಾತಲ್ಲೆ
ಅಕೇರಿಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ
ಆಲ್ತಾರಿಚ್ಯಾ ಸಾಂತಾಚೊ ಆಸ್ರೊ .

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆ ಖಡಕ್ಕ್ ತಾಕೀದ್
ಬೆಸ್ಪಾಕ್ ಆನಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್
ಲೊಬ್ ಗಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್
ಪಾಂಚ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆ
ಐಸಕ್ರಿಮ್ ಕಪ್ .

ಫೆಸ್ತಾ ದೀಸಾ
ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಖೆಟಿಂತ್
ಸೊದುನ್ ಭೊಂವ್ಚೆ ಮಾತ್ರ್
ಪೊದೊರ್ನ್,ಮೊದೊರ್ನ್
ಬಾಪ್ಪು ,ಮೌಶಿ
ಮಾಮಾ ,ಮಾಮಿಯೆಕ್ .
ಎಕೇಕಾ ಭೆಸಾಂವಾಕ್
ವೀಸ್ ,ತೀಸ್ ,ಪನ್ನಾಸ್ .
ಬರಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಸ್ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್
ಸಾಂತ್ ಭೊಂವ್ಚಿ ಮಜಾಚ್ ವೆಗ್ಳಿ .

ಭೆಸಾಂವಾಂತ್ ಜಮಯ್ಲೆ
ಸಾಂತ್ ಭೊಂವ್ಲ್ಯಾರಿ
ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಉರೊವ್ನ್
ಘರಾ ಹಾಡ್ಚೆತ್ ಸಾಹಸ್ .

ಘರ್ಚ್ಯಾ ಸಹ ಬಾಗಿದಾರಾ ಸವೆಂ
ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಮೆಜ್ತಾನಾ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭೆಸಾಂವಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂತ್
ಚೆಪಲ್ಲೆ ನೊಟ್ ಚಡ್ತಿಕ್ .
ಶೆಂಬೊರ್ ಪೊದೊರ್ನಿಚೊ
ಪನ್ನಾಸ್ ಮಾಮಾಚೊ
ವೀಸ್ ಬಾಪ್ಪುಚೊ
ಎಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಶೆಳೆವ್ನ್
ಮುದೊ ಜಾಲ್ಲೊ ದಾ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ
ವ್ಹಯ್ ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಯ್ಚ್ಯಾ
ಪಾಲ್ವಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುಟ್‍ಲ್ಲೊ....

Bookmark and Share

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಚಾ ಘರಾಂತ್

[ಪವಿತ್ರ್ ಥಳಾಚೆರ್ ಆಧುನಿಕ್ ಚಿಂತ್ನಾ ಭರ್ಸೊನ್ ಸೊಂಪೆಪಣಾಚಿ ಚಿಂತ್ನಾ ಆಡಳ್ತೆಂ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ಪವಿತ್ರ್ ಥಳಾರ್ ಆಪುಣ್ ಕೀತ್ಯಾಕ್ ವೆತಾ, ಕೀತ್ಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ, ಖಂಯ್ಸರ್ ಹಾಂವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕನಿಷ್ಟ್ ಗಿನ್ಯಾನ್-ಗುಮಾನ್ ನಾಸ್ತಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ದೈವಿಕ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾಕ್ ಖದ್ವಳ್... ಅನಿಲಾಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂನಿ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಥಳಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಘಡಿತಾಂ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾಂ]
ಹ್ಯಾ ಘಾಂಟಿನ್ ತ್ರಾಣ್ ಸಾಂಡ್ಲಾ
ಬೆನ್ನಿ ಟೀಚೆರಿಚೊ ಶೀಣ್
ತೋರ್‌ಯೀ ಅಸ್ಕತ್ ಪಡ್ಲಾ
ಇಜ್ನೆರ್ ಲೋಬೊಚಿ ದುರ್ಸೊಣ್
ಪಾಕ್ಯಾರ್ ವಾಳೊತ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ
ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾನ್‌ ದಾಕಯ್ಲಿ ಉಣ್,
ಬಾಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಯೊ ದೈವಿಕ್ ವೊಣ್ದ್ಯೊ
ಧರ್ತೆ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಕುಸ್ವೊಂಚ್ಯಾಕ್.

ತಾಣಿಂ ಇತಿಹಾಸ್ ಮಾತ್ಯೆ ಪೊಂದಾ ಲಿಪಯ್ಲೊ
ಆಧುನಿಕತೆಚಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಸರಾಸರ್ ಚಡಯ್ಲೊ
ನಳೆ ಭೆತ್ಲೆ ಪೊರ್ತುಗೆಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ
ಲೊಂಕ್ಡಾರ್ ಉಬೆ ಪಾಕೆ ಟೆರೆಸಾಚೆ
ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿದೆಕ್ ಧಲಯ್ತಾತ್ ಪಾಳ್ಣಿಂ
ಬಾಪಾಚೆ ಘರ್ ಆತಾಂ
ಮನೋರಂಜಿತ್ ಆಡಿಟೊರಿಯಂ.

ಭಕ್ತಿಕಾಂಚಾ ಮೊಡರ್ನ್ ಚಾಲಿಕ್
ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ರಂಗಾಚಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್
ಚಾಮ್ಡ್ಯಾ ಬೂಟಾಂಚೊ ಘನಾಚೊ ಅವಾಜ್
ಲೂಸಿಫೆರಾಚೊ ಆರ್ಭಟ್, ಆಯ್ಕೊನ್
ದೆವಾಚ್ಯಾ ಸೆವೆಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಆಂಜ್
ಸಾಕ್ರಿಸ್ತಿಚಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಲಿಪ್ಲೆ.
ಬಾಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಸಾಕ್ರಿಸ್ತಿಂತ್‍ಯೀ
ಲೂಸಿಫೆರಾಚೆ ಮೊಚೆ ಸಸಾರಾಯೆನ್ ಪಾಶಾರ್ತಾತ್.

ಎಕ್ಲಿ ಚಲಿ, ಅರ್ದೆಕುರೆಂ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲಿ
ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಲಾಂಬ್ ವ್ಹಾಣಾಂಖೂಂಟ್
ಆಯ್ಲೆ ಕ್ಯಾಟ್-ವಾಕ್ ಕರುನ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೆಂವ್ಕ್
ಫಿಂರ್ಗಿ ವೇಸಾಕ್ ವಿಗಾರ್ ಕಾವ್ಚೆಲೊ
ಲಿಫ್-ಸ್ಟಿಕಾಚ್ಯಾ ಒಂಠಾರ್
ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್ ಚಿಡ್ಕಾಲೊ
ರಾಕ್ಸಾರುಪಾಚ್ಯಾ ನಾಕ್ಶ್ಯಾಂನಿ ತಿಣೆಂ ಭಿತರ್ ಚೆಪ್ಲೊ,
ಬಾಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ನಮಿಯಾರ್‌ಲ್ಲೊ
"ಡ್ರೆಸ್ಸ್-ಕೊಡಾಚೊ" ಬುತಾಂವ್ ಕಾಪ್ಲೊ.

ಆಲ್ತಾರಿಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಉದಾರ‍್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾಂಚೆ
ಶೊರ್ಟ್, ಮಿಡಿ, ಗಳ್ಚ್ಯಾ ಬಾಜ್ವ್ಯಾಂಚೆ
ಉಗ್ತ್ಯಾ ಘಾಂಟಿಚಿ ದಾರಾಳ್ ದರ್ಶನಾಂ
ತಸ್ವೀರೆಚಾ ದಸ್ತುರೆಕ್ ವಾಚ್ಪಾ, ಕೀರ್ತನಾಂ
ಮ್ಹಜೆಂ ಬಾಪಾಚೆ ಘರ್,
ಭಾಂಗ್ರಾ, ವಸ್ತ್ರಾಂಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಚೊ ತೇರ್...

- ಅನಿಲ್ ಬೈಂದೂರ್

Bookmark and Share

ಸಂಸಾರಿ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್

[ಅಪ್ಲೊ ಖುರಿಸ್ ವಾವೊಂವ್ಕ್ ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾನಾ ಬಳಾನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಸಲಿಸಾಯೆಚೆ ಜೀವನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ. ಹೆರಾಂಚಾ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಕೀತ್ಯಾಕ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರಿಜಾಯ್? ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಚಿಂತ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆ ಪುರ್ಸತ್ ಘೇಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್, ಹೆರಾಂಚಾ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಚಿಂತ್ನಾ ಸಂಸಾರಿ ಖುಶಾಲಾಯೆಂತ್ ಮನಿಸ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಆನಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್ತಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊಚ್ ಖುರಿಸ್ ಜಡ್ ಜಾತನಾ ಲಜ್ ಸಾಂಡುನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ತಾ... ಅಶಿಂ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಅಧುನಿಕ್ ಸಂಸ್ರಾಚಿ ವಾಟ್. ’ದಿರ್ವೆಂ’ ಪತ್ರಾರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅನಿಲಾಚಿ ಕವಿತಾ]

ಕಾನೂನಿ ರೆಗ್ರ್ಯಾಂಚೆರ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಣ್
ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫಾಶಿಯೆಂತ್ ನಿರಾಪ್ರಾದಿ ಪ್ರಾಣ್
ಕಾಳ್ಶ್ಯಾ ಕೊಟಾಚ್ಯಾ ಮೂಟಿನಿಂ
ನಿದ್ಲ್ಯಾತ್ ನಿತ್ರಾಣಿಂ
ಉಸ್ಮೊಡ್ ಸತಾಂ
ಪಯ್ಸೊ ರಾಶಿನಿಂ
ಸಾಕ್ಶೆ ದೊಳ್ಯಾನಿಂ ವೊತಾಂ.
ಜಿವಿತ್ ಸಲಿಸಾಯೆಚೆ ಮಿಸಾಂವ್
ಖಾಂದಿ ಖುರಿಸ್ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್ ದಾಂವ್ತಾ ಕೊಣ್ ?.
ವೊಜಾಣ್ ಆನಿಂ ನಾಲಿಸಾಯ್
ವ್ಹಾವೊಂವ್ಚೊ ತೊ ಪಿಸೊ
ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಯುಗಾಂತ್
ಮನಿಸ್ ವಿಕ್ಶಿಪ್ತ್
ಆಧುನಿಕತೆಚ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ .
ಅರೇ ಆಮ್ಸೊರ್ಯಾ ಚಲ್ತಾನಾ ಜಾಗ್ರುತ್
ಜಯ್ತಾಚ್ಯಾ ನಿಸ್ರಾವ್ಣೆಂತ್ ಪಾರೊ ಆಸ್ಚಿ
ಹಾಸ್ಚಿ ಮುಖಾ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ತಿತ್
ಶೆವ್ಟಾತಾಯ್ ಉಕಲ್ಚೊ ನ್ಹಯ್ ಹೊ ಕಾಳ್
ರಡೊನ್ ಬಸ್ತಾಯ್
ತುಜೆರಚ್ ಫುಟಾತ್ ತುಜೊ ಗೊಳ್
ಭಾಗಿ ಭೆಟ್ ನೊವ್ಯಾ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂತ್
ಆವಯ್ಪಣಾಚಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್
ಭುಕ್ ಮೊನಿಂ ಪಾನೊಂ ದಿವುನ್ ಥಾಂಬಯ್ಲಿ
ದುದಾ ಮೊಂವಾನಿಂ ಶಿತಾಂ ಖಾವೊನ್ ವಾಗಯ್ಲೀ
ಮೊರ್ಕುಟ್ ಆಜ್ ಪುತಾಚ್ಯಾ ದೀಷ್ಟಿನಿಂ ಶಿಜ್ತಾ
ಮಾತ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಮೆಜುನ್ ಆಶ್ರಮಾಂತ್ ಕುಸ್ತಾ.
ಪಾಂಚ್ವೆ ಲಿಸಾಂವ್ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಸಿಮಾಂವ್
ಮರ್ಜೆನ್ ಘೆತಾತ್ ಮತ್ಲಬಿ ಬೆಸಾಂವ್
ಲಾಕಾನಿಂ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಸುರ್ವೆಚೆ ನಾಂವ್
ಭಿಕಾರ್ಯಾಕ್ ದಿತ್ ತರ್ ಗಾಜಯ್ತ್ ಗಿ ಗಾಂವ್ ?
ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಕಳನಾತ್‌ಲ್ಲೆ
ದಾ ಹಜಾರ್ ಕಾನಾನಿಂ ಗಾಜ್ಲಾ .
ವೆರೊನಿಕಾ ಮುಕಾರ್ ಯೆ
ದಯ್ರಾಚೊ ತುವಾಲೊ ಪಾಂಗುರ್ನ್
ಲಿಪ್ತಾಯ್ ತರ್ ತೆ ಸೊದ್ನೆರ್ ಪಡ್ತಿತ್
ದಗ್ಲೊ ತುಜೊ ಸೊಡ್ತೆರ್ ವಿಂಕ್ತಿತ್
ಮುಗ್ದ್ ಜಾವುನ್ ಮಜಾ ಲೆಂವ್ಚೆ ದೊಳೆ
ತುಜಾ ಭೊಂವಾರಿ ದೊರೊ ಬಾಂದ್ತಾತ್ .
ಹಾಂಗಾ ಸಲ್ವಲ್ಲೆಚ್ ಆಪ್ಟಾತಾತ್
ಉಬೆ ತೆಂ ಧೊಂಕ್ಸುನ್ ದಾಂವ್ತಾತ್
ಅವ್ಮಾನ್ ನಿರಾಶಾ
ಅಸ್ವಶ್ಟ್ ಮುಕ್ಲಿ ದಿಶಾ
ಉಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುಕ್ಲೊ ಶೆವೊಟ್ ದಿಸಾತ್
ವೊಳ್ವೊಳ್ತಾಯ್ ಸಮಾಜ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸಾತ್ .
ಆಟ್ವೆ ಪುರಾಣ್ ,ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ಭುಜಾವಣ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಚೆ ವೊಜೆ
ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಖೊಜೆ
ಕೊಣ್ ಯಿ ಸಿಮಾಂವ್ ಯೇವ್ನ್
ಭುಜ್ ಮಾರ್ತೊ ತರ್ ಸುಶೆಗ್ ಜಾತೊ
ಸ್ವಾರ್ಥಿ ವಿಳಾಪ್
ಸುರಾತಿ ಚಿಂತಾಪ್ .
ಹಾಂವಚ್ ಪರತ್-ಪರತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಶೆವ್ಟಾತಾ ?
ಮ್ಹಜೆರಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೊ ಖುರ್ಸಾ ಭಾರ್ ?
ಹಾಂವ್ ಆನಿಂ ಉಟ್ಚೊನಾ
ಸಂಯ್ಬ್ ತುಜೆ ಅಸ್ಕತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ
ಪಡ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ತಾ
ಹಾಸಲ್ಲೊ ಪಡ್ತಾನಾ ಫಸ್ತಾ.
ವಿಣ್ಗೊ ರೇ ತುಂ ವಿಣ್ಗೊಚ್
ಆಂಗಭರ್ನ್ ನ್ಹೆಸುನೀಂ ಬಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾಗ್ಡೊ ತುಂ
ದೆಕ್ಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪೊಜ್ಡಿ ತುಜಿ
ಖಂಯ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿಸ್ಕಳಾಯ್ ?
ವೀಕ್ ವೊಂಕಿ ಜೀಬ್ ಧಾರಿಚಿ
ಸೊಂಶೆ ಕಾನಾಂಕ್ ನಾ ಗಳಾಯ್ .
ಪಾತ್ಕಾನಿಂ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್
ತೀನ್ ಖಿಳೆಂ
ರಗ್ತಾ ಖಿಣ್-ಯೀ ನಾತಲ್ಲೆ ದೊಳೆ
ರಿಗ್ಲ್ಯಾತ್ ರಗ್ತಾಳ್ ಮಾಸಾಂತುಲ್ಯಾನ್
ಫಾತ್ರಾಳ್ ಹಡಾಂ ಚೆಂಚುನ್
ಎಕೇಕಾಯ್ ಥೆಂಬ್ಯಾತುಲ್ಯಾನ್
ಹಜಾರ್ ಪಾತ್ಕಾ ಗಳ್ತಾತ್ .
ಎಲಿ ಎಲಿ ಲಾಮಾ ಸಬಖ್ದನಿಂ
ಬಾಪಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಿ ದಗ್ದವ್ಣಿಂ
ಖಾವ್ಣೆರ್ ಜಲ್ಮೊವ್ನ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ನಿದ್ಲಾ
ತಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಾತ್ಕಾಂಚೊ ಗುನ್ಯಾಂವ್
ಪಾಳ್ಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೆಟೆ ಪರ್ಯಾಂತ್
ಧುಳಿಚೊ ಜೀವ್ ಧುಳಿಕಚ್ ಹಾಂವ್ .
ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಕೂಡ್ ನಿರ್ಜಿವ್ ಮಾತಾ
ರಗ್ತಾ ಥೆಂಬೆ ರಗ್ತಾಳ್ ಮಾಸಾಂ ದುತಾ
ನೊವ್ ಮ್ಹಹಿನೆ ವ್ಹಾಂವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಕಿಚ್ಯಾಕಿ ವಿಪರೀತ್
ಫಾಪ್ಸುಂಚೆ ದುಲೊಬಿ ಕಾಳಿಜ್
ಒಪ್ಸಿತಾ ಸಂಸಾರಿ ಮಾತ್ಯೆಕ್ .
ಜಲ್ಮ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಹುಂಬಾರ್
ಜಿವಿತ್ ಸೊಬಿತ್ ಘರ್
ಘರ್ಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಕ್ ಎಕ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆ
ದಾರಾ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಗಾಂವ್ ಗುಂಡಾಯೆಚೆ
ಹಿತಾಲ್ ವಿಶ್ವ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ವಿಶೆವಾಚೆ
ಸಂಸಾರಿ ಆಶೆಕ್ ಅಂತ್ ಮರ್ಣಾಚೆ ..


- ಅನಿಲ್ ಬೈಂದೂರ್

Bookmark and Share

ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್?

[ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಚಂಚಲ್ ಮೊನಾಂತ್ ಗಡ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಗಿರಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್, ಮೊರಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ನಿರಂತರ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಹೊ ಜಿನಸ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ-ಮೊನಾಂತ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಜರ್ ಮನಿಸ್ ಹೊ ವಿಷಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ನಿಷ್ಕ್ರೀಯ್ ಕರುನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ದವರುಂಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೆ ತೃಪ್ತಿ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ರಾವ್ತೆ ಕೊಣ್ಣಾ, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದುಖಾಂಕ್ ಮೂಳ್ ಹೆಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ ಇಲ್ಲೆಂ ನಿಯಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ಅಶೋಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾ]

ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್?

ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಧರಾ ಮ್ಹಾಕಾ
ತಾಂಕ್ತಾ ತರ್, ರಾವಾಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ
ಚಿಂತುನ್ ತುಮಿ, ಸಾಂಗಾ ಮ್ಹಾಕಾ
ತುಜೆ ಸವೆಂಚ್ ರಾವ್ತಾಂ...!
ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್...?
ತಾಂಕಾಂಯಿ ಪಳೆತಾಂ, ಹಾಂಕಾಯಿ ಪಳೆತಾಂ
ಕುಟ್ಮಾಕ್‌ಯಿ ಪಳೆತಾಂ, ಸಮಾಜೆಕ್‍ಯಿ ಪಳೆತಾಂ
ಪಾಟ್ಲೆಂಯಿ ಪಳೆತಾಂ, ಮುಖ್ಲೆಯಿ ಪಳೆತಾಂ
ತುಜೆ ಸವೆಂಚ್ ರಾವ್ತಾಂ...!
ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್...?
ದುಬ್ಳೆಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್, ಗಿರೇಸ್ತ್‌ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್
ಬರೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್, ವಾಯ್ಟ್‍ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್
ತುಂಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್, ತೆಂಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್
ತುಜೆ ಸವೆಂಚ್ ರಾವ್ತಾಂ...!
ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್...?
ತಶೆಂಯಿ ಘುಂವ್ತಾಂ, ಅಶೆಂಯಿ ಘುಂವ್ತಾ
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್‍ಯಿ ಘುಂವ್ತಾ, ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್‍ಯಿ ಘುಂವ್ತಾ
ಘರಾಂತ್‍ಯಿ ಘುಂವ್ತಾ, ಸಮಾಜೆಂತ್‍ಯಿ ಘುಂವ್ತಾ
ತುಜೆ ಸವೆಂಚ್ ರಾವ್ತಾಂ...!
ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್...?
ಕಿತ್ಲೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಪಾವಾನಾ, ಕಿತ್ಲೆಂ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಪಾವಾನಾ
ಕಿತ್ಲೆಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಪಾವಾನಾ, ಕಿತ್ಲೆಂ ದಿಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಪಾವಾನಾ
ಕಿತ್ಲೆಂ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಪಾವಾನಾ, ಕಿತ್ಲೆಂ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಪಾವಾನಾ
ತುಜೆ ಸವೆಂಚ್ ರಾವ್ತಾಂ...!
ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್...?
ತುಜೆಂ ತೆಂ ಹಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಪಾಂಯ್‌ಯಿ ನ್ಹಯ್
ತುಜೆಂ ತೆಂ ಕಾನ್‍ಯಿ ನ್ಹಯ್, ದೊಳೆ‍ಯಿ ನ್ಹಯ್
ತುಜಿ ತಿ ಜೀಬ್‌ಯಿ ನ್ಹಯ್, ಚಿಂತ್ಪಾಂಯಿ ನ್ಹಯ್
ತುಜೆ ಸವೆಂಚ್ ರಾವ್ತಾಂ...!
ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್...?
ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಮೊರಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತುಕಾ ಧೊಸ್ಚಿ
ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾ-ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ತುಕಾ ನಾಡ್ಚಿ
ಜೀವನಾಂತ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬಾಕಿ ಉರ‍್ಚಿ
ತುಜೆ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಹಾಂವ್ ರಾವ್ತಾಂ...!
ನ್ಹಯ್‌ಗೀ ತುಜಿ
ಆಶಾ?- ಅಶೋಕ್ ಬೈಂದೂರ್

Bookmark and Share

ಅಬಲ್ ಮುಕುಟ್


[ಸ್ತ್ರ‍ೀ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ವಿಷಯಾಂತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಮಾಸಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಶಾಥಿ ಸ್ತ್ರ‍ೀಯೆಕ್ ಸುಟ್ಕೆಚೆ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತರೀ, ತಿಚೆ ಸ್ವತಂತ್ರಾಚೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಥೊಡಿಂ ತಿ ಅಬಲ್‌ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿರಸ್ಕರಿತ್ ದೀಷ್ಟ್ ಆನಿ ಜುಲುಮ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ದಿರ್ವೆಂ ಪತ್ರಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅನಿಲಾಚಿ ಕವಿತಾ]


ಅಬಲ್ ಮುಕುಟ್

ಹಾಂವೆ ಮಾಣ್ಸುಗ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ
ಕುಡಿಂತ್ ಆಂಗಭರ್ನ್ ರೆಂವ್ಡಾಯ್‍ಲ್ಲಿ
ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಭೆಂಕ್ರಿ
ಸುಟ್ಕೆಚಿ ಆಂಕ್ರಿ
ಘುಟಾನ್‌ಚ್ ಪಿಸ್ಡೊನ್ ವೆತಾಲಿ
ತ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಾ ಬೊರಿತ್ಲ್ಯಾಂನ್ ವೆಗ್ಳಲ್ಲಿ
ಸ್ವರೂಪಿ ರಗ್ತಾಮಾಸಾಚಿ ಕೂಡ್ ಹಿ
ಪುಣ್ ಮಸ್ತಕಾಚೆರ್ ಚಡಯಿಲ್ಲೊ
ಅಬಲ್ಪಣಾಚೊ ಸೈಂಭಿಕ್ ಮುಕುಟ್
ಜಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ
ಸಂತತೆಚ್ಯಾ ಆರ್ಸ್ಯಾಂನಿ ತಿರಸ್ಕರಿತ್ ಕೂಡ್ ಪಳೇವ್ನ್
ಸಾರ್ಕೆಚ್ ಬಾಗಯ್ತಾ, ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲೊಳಯ್ತಾ
ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಅಂತ್ರಳಾರ್
ಸಕ್ತೆನ್ ಉಬ್ಚ್ಯಾ ಗೀದಾಂಚ್ಯಾ
ನಾಗ್ಡ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ್ ವಿಣ್ಗೊನ್ ದೆಕ್ತಾನಾ
ನಶೆಚ್ಯಾ ಬೊಂಚ್ಯೆನ್ ಬೊಂಚೊವ್ನ್
ಭಿತರ‍್ಲೊ ಅಮಾನತೆಚೊ ಮಾನ್
ಫಾಪ್ಸುನ್, ಧೊಂಕ್ಸುನ್, ಚೀಂವುನ್, ಫಾರುನ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಕುಡಿ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್
ಕಳಂಕೀ ಪಾಕಾಂ ಫಾಪ್ಡುನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಭೊಂವುನ್ ಆಸಾತ್
ಭ್ರಷ್ಟ್ ಉಶ್ಟ್ಯಾನ್ ಭಿಜ್‌ಲ್ಲೊ
ಪುಲ್ಗತ್ರ್ ಸೊಧುನ್ ಭೊಂವ್ಚೊ ಅತ್ಮೊ
ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಾ ಸಾಂಕ್ಳ್ಯಾನಿ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ
ತ್ಯಾ ಅಬಲ್ ಕುಡಿಚ್ಯಾಕೀ ಸ್ವತಂತ್ರ್...

- ಅನಿಲ್ ಬೈಂದೂರ್

Bookmark and Share

ಪರ್ನೊ ಅಂತ್, ನವೊ ಆರಂಭ್

[ಪರ್ನೆ ವರಸ್ ಸಂಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಸೆರ್ವೊನ್, ಪರತ್ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ನವೆಂ ವರಸ್, ನವಿಂ ಚಿಂತ್ನಾ, ನವೆಂ ನಿಚೆವ್ ಮನಿಸ್ ಧರ್ತಾನಾ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾನ್ ರಚನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸುರ್ಯೊ-ಚಂದ್ರ್-ಭುಮಿಚೆ ಚಲನ್-ವಲನ್ ಜಾತಸ್ತಾನಾ, ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗಡ್ ದೀಸ್-ಮಹಿನೊ-ವರಸ್ ಆರಂಭ್ ಆನಿ ಅಂತ್. ಮನಿಸ್ ಪರ್ನೆ ವರಸ್-ನವೆಂ ವರಸ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪರ್ನೊ ಆನಿ ನವೊ ಕಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್ತಾನಾ "ದಿರ್ವೆಂ" ಪತ್ರಾರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವಿಭಿನ್ನ್ ಥರಾನ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಅನಿಲಾಚೆ ಕವನ್]

ಕಾಲ್ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ
ಸಕಾಳ್ ಉಜ್ವಾಡ್ನ್ ಆಸಾ
ಫಾಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಂವ್ಡೆತಾ.
ವೇಳಾನ್ ಉತರ್ ದಿಲಾಂ
ನವ್ಸಾಣ್ ನೆಟವ್ನ್ ಆಸಾ
ಜಿವಿತ್ ಜಯ್ತ್ ಆಶೆತಾ

ಕಾಳೊಕ್ ಮಾಜ್ವೊನ್ ಫಾಂತೆ ಫುಲ್ತಾನಾ
ಸುರ್ಯಾ ಕೀರ್ಣಾಂನಿ ಸಕಾಳ್ ಧಲ್ತನಾ
ಏಕ್ ನವೆಂ ರೂಪ್ ಮನಾಂತ್ ನವೊ ಹುರುಪ್
ಕಾಳಿಜ್ ಕಳ್ವಳ್ತಾ ಪರ್ನ್ಯೊ ಯಾದಿ ಸಾಂಡ್ತಾನಾ.

ರಚನ್ ದೆವಾಚೆ ರಾತ್ ಆನಿ ದೀಸ್
ಚಿಂತಾಪ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆ ವೆಗ್ಳೊನ್ ಹಫ್ತೆಂ, ಮಹಿನೆಂ, ವರಸ್
ಪರ್ನೆಂ ಸಂಪ್ತನಾ ಒಂಪ್ತಾ ನವೊ ಆಸ್
ನವೆಂ ಲಿಪ್ತಾನಾ ಸಂಪ್ತಾ ಪರ್ನ್ಯಾಂತ್ ಮನಿಸ್.

ಆರಂಭ ಥಾವ್ನ್ ಅಂತ್
ಅಂತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ಆರಂಭಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್
ಆರಂಭ್ ಆನಿ ಅಂತ್ ಹ್ಯಾ ಮಧ್ಗಾತ್
ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಜಿವಿತಾಚಿ ಖಂತ್!- ಅನಿಲ್ ಬೈಂದೂರ್

Bookmark and Share

ಮರ‍್ಯೆ ಆಮ್ಚೆ ಮೊಗಾಳಿ ಮಾಯೆ

ಮರ‍್ಯೆ ಆಮ್ಚೆಂ ಮೊಗಾಳಿ ಮಾಯೆ

ಮರ‍್ಯೆ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮೊಗಾಳಿ ಮಾಯೆ
ಕಾಕುಳ್ತ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಕರ್ ತುಜಾ ಜಲ್ಮಾಂ ದಿಸಾ
ಭುರ್ಗಿಂ ತುಜಿ ಲಾಲೆವ್ನ್ ಯೆತಾಂವ್
ಪುಲಾಂ ಉಡವ್ನ್ ನಮಾನ್ ಕರ್ತಾಂವ್
ಪಳೆಂ ತುಜಿ ಹಾಸ್ತಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಉರ್ಬೆನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್

ದೊಂಗ್ರಾ ವಯ್ಲಿಂ ಸಾಯ್ಭಿಣ್ ಮಾಂಯ್ ತುಂ
ತಜೆಂ ಸರ್ಶಿಂ ಮೊಗಾನ್ ಯೆತಾಂವ್
ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾನ್ ತುಂ ಭರ್ಲಾಯ್
ಸರ್ಗಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಥ್ವೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ಲಾಯ್
ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆತಲೊ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್

ತುಜಾ ಮಾನಾಕ್ ಗಾಯ್ತಾಂವ್ ಆಮಿ ಕೀರ್ತನ್
ಹಾತಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚೊ ದಾಲಿಯೊ
ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಬ್ತಾತ್ ಗುಲೊಬಾಂಚೊ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ
ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ತುಕಾ ಶಿಂವ್ತಿ, ಅಬೊಲಿ, ಮೊಗ್ರ್ಯಾ ಕಳ್ಯಾಚೆ ಝಲೆಂ

ಚಿಂತ್ತಾಂವ್ ಆಮಿ ತುಜಾ ಜಲ್ಮಾಂ ದಿಸಾ ಕಿತೆಂ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಂವ್
ಆಮ್ಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ, ಆಮ್ಚಿಂ ಮೊನಾಂ ನಿತಳ್ ಕರುನ್ ತೆಂಚ್ ಆಮಿ ತುಕಾ ದಿತಾಂವ್
ಕಾಕುಳ್ತ್ ದಾಕಯ್ ಮರ‍್ಯೆ ಸಂಸಾರಿ ಪಯ್ಣ್ ಜಾತಚ್ ವ್ಹರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ಗಾರ್
ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಮಿ ತುಕಾ ಸದಾಂಚ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ಫುಲಾಂ ತುಜಾ ಚರಣಿಂ.


ರೊರೀಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

Bookmark and Share

ಆವಯ್

[ಆವಯ್ಚೊ ಮೋಗ್, ಆವಯ್ಚೊ ತ್ಯಾಗ್ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚಾ ಪಾನಾಂನಿ ಹಜಾರೊ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಸಾಲ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಸಮಾಪ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚೆನಾ. ಅವಯ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ತ್ಯಾಗ್ ನಿಯಾಳುನ್ ಋಣಿ ಜಾವ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಭಾವಾನಾತ್ಮಕ್ ಭೊಗಪ್ ರೊರೀಟಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಲಿಕ್ತಾ]

ಆವಯ್

ನೊವ್ ಮಹಿನೆ ಪೊಟಾ೦ತ್ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್
ಜಲ್ಮ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲೆ೦ಯ್
ಬಾಳ್ಶೆ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲೆ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ
ಹಾತ್ ಮ್ಹಜೊ ಧರ್ಲೊಯ್

ಪಯ್ಲಿ ಮಿತ್ರ್, ಪಯ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ
ತು೦ ಮ್ಹಜೆ ಜಾಲೆಂಯ್
ಇಗರ್ಜ್, ದೊತರ್ನ್, ಮಾಗ್ಣೆಂ-ರಜಾರ್
ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಶೆಗುಣಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಡಯ್ಲೆಂಯ್
ಶಿಕ್ಪಾ೦ತ್ ಚತುರ್, ಖೆಳಾ೦ತ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸೊಂಕ್
ತು೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಶೆಲೆಂಯ್

ಬರೆಂ-ವಾಯ್ಟ್, ನ್ಯಾಯ್-ಅನ್ಯಾಯ್
ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಣ್ಯಾನ್ ಭರ್ಲೆಂಯ್
ಸ್ವಾರ್ಥ್ ದ್ವೇಶ್ ನಾತಲ್ಲೊ
ಮೋಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲೊಯ್
ಮ್ಹೊಜಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಚಿ೦ತ್ಲೆಯ್
ಮ್ಹೊಜಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಲೆಂಯ್
ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆವಯ್ಚಿ ತುವೆಂ ಪಾಳ್ಳೆಂಯ್
ವರ್ತ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಸಾ೦ಬಾಳ್ಳೆಂಯ್
ಮಾ೦ಯ್ ಗಾ೦ವಾ ಥಾವ್ನ್
ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ
ತ್ಯಾಗ್ ತುಜೊ ಚಿ೦ತಾ ಸಮ್ಜತಾ
ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕ್ಸುರೆಂ ರಾವೊನ್
ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ
ಜಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಸದಾಂಚ್ ಋಣಿ


- ರೊರೀಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

Bookmark and Share

ಮನ್ಶ್ಯಾ ಜೀವಿತ್

ಅಯ್ಲೊರೇ ಭಾವಾ ಆಯ್ಲೊ ವೇಳ್ ಸಂಸಾರ್ ಅಖೇರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ
ತರೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರೇ ಬಸ್ಲಾಯ್ ಅಸೊ ತುಜೆಂ ಜಿದ್ದ್ ಘೆವ್ನ್
ಗೆಲೊರೇ ಭಾವಾ ಗೆಲೆ ತುಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಚಾರ್ ಉತ್ರೊನ್
ತರೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭಾವಾ ತುಂ ಆಸಾಯ್ ಮನಾಂತ್ ತುಜ್ಯಾ
ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚೊ ಉಜೊ ಪೆಟವ್ನ್
ಉರ್ಲ್ಯಾತ್ ಬಾಕಿಚೆ ದೋನ್ ದೀಸ್ ತುಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್
ಕೊಡ್ಸಾಣ್ ಲೋಟ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್
ಸಾರ್ ತುಜೆಂ ಜೀವನ್ ಗೊಡ್ಸಾಣಾಯೆನ್
ರಾಗ್ ಮೊಸೊರ್ ಹಗೆಂ ಕರ್ ತುಂ ಪಯ್ಸ್
ಜಿಯೆಂ ತುಂ ಜಿಯೆ ಹಾಸೊನ್ ಖೆಳೊನ್
ಅಶೆನಾಕಾ ತುಂ ಹೆರಾಂಚೆ ವಾಯ್ಟ್
ರಾವಾನಾಕಾ ತುಂ ಮೊಸೊರ್ ಮನಾಂತ್ ಕಾಂತಾವ್ನ್
ವಿಸರ್ ಭಾವಾ ವಿಸರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕೊಡು ಜೀವಿತ್
ಆನಿ ಸುರು ಕರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ತುಂ ಖುಶಾಲ್
ಆಶೆ ತುಂ ಆಶೆ ಹೆರಾಂಚೆ ಬರೆಪಣ್
ತೆದ್ನಾಂ ಪಾವ್ತಲೊ ತುಕಾ ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್.


- ಅಶೋಕ್ ಬೈಂದೂರ್

Bookmark and Share

ಮೊಗಾಚೊ ವಿದಾಯ್

[ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊಕ್ ವಿದಾಯ್ ಮಾಗೊನ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಮರ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಉಪ್ಪುಂದ ಹಾಚಿ ಕವಿತಾ]
Continue reading “ಮೊಗಾಚೊ ವಿದಾಯ್” »

Bookmark and Share