Category: Byndoorchi Zalak

ಆದೇವ್ಸ್ ತುಕಾ ಇಷ್ಟಾ

[ನೇವಿಲಾಚೆ ಅಚಾನಕ್ ಮರಣ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಮೊಗಾಪಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸದಾಂನಿತ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ದೂಃಖ್ ಭೊಗ್ತಾ, ಅಶೆಂ ಕೀತ್ಯಾಕ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆ ಕುಟಾಮ್ ಕಳ್ವಳ್ತಾನಾ, ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಂ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಹರ‍್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮೊಗಾಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ ನೇವಿಲ್ ತಾಚಾ ಸಂಸಾರಿ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾನ್ ಹಜಾರ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಮಿತ್ರಾಂಕ್ ವರ್ತಿ ದೂಃಖ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾ, ತ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಚಾ ಮೊಗಾಚಾ ಸಳಾವಳೆಂತ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೆಬೆರಿಯೊ ನೇವಿಲಾಚಾ ಅಚಾನಾಕ್ ಮರ್ಣಾಂ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುಖಿ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.]
Nevil Tribute

ಸೊಪ್ಣಾಂತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ
ಮನಾಂತ್ ಉದ್ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ
ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ
ಅವ್ಚಿತ್ ತುಜೆಂ ಮರಣ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ

ಲ್ಹಾನ್‍ಪಣಾಲೆಂ ಜೀವಿತ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಪರ್ಜೆಳ್ಳೆಂ
ಆಮಿ ಮೊಗಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೆಂ
ದೂಖ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ
ಅವ್ಚಿತ್ ಮರಣ್ ತುಜೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ

ತುಜಿ ತಿಂ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂ
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಡ್ತಾಲಿಂ ಧಾದೊಸ್ಪಣಾಂ
ನಾ ಆಜ್ ಮ್ಹೊಜಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ
ಅವ್ಚಿತ್ ಮರಣ್ ತುಜೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ

ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಪುಡಾರಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ
ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಮಿ ಘೊಳ್ತಾನಾ
ಚುರ್ಚುರ್ತಾ ಕೀತ್ಯಾಕ್ ತುಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್ ಜಾಲೆನಾ
ಅವ್ಚಿತ್ ಮರಣ್ ತುಜೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ

ತಸ್ವೀರ್ ತುಜೆಂ ಘಡ್ಯೆಂ, ಘಡ್ಯೆಂ ಪಳೆತಾ
ಉಲಂವ್ಕ್ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಆಶೆತಾ
ಪುಣ್ ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆತಾಂ
ಅವ್ಚಿತ್ ಮರಣ್ ತುಜೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ

ತುಜೊ ಮೊಗಾಚೊ ಮಧುರ್ ಸಾಂಗಾತ್
ಅಮರ್ ಉರ್ತಲೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮನಾಂತ್
ಫೊಂಡಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ದವರ್ನ್ ಫುಲಾಂ ಆನಿ ವಾತ್
ಮಾಗ್ತಾಂ ತುಕಾ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಸುಖ್ ಲಾಭೊಂ ಮ್ಹಣ್ ದೆವಾಚಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್.
ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೆಬೆರಿಯೊ, ಬೈಂದೂರ್

Bookmark and Share

ಫೆಸ್ತಾ ಸಾಂತ್ – By Anil Byndoor

[ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಖಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಉಬ್ಜತಾ, ಪುಣ್ ಆತಾಂಚಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ತೊ ಸಂತೊಸ್, ಆಶಾ, ಅತ್ರೆಗಾಚಿ ಚಿಂತ್ನಾ ಆಸಾತ್ ತೆಂ ನೆಣಾ? ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಫೆಸ್ತಾಂತ್‌ಯೀ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾನಾ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಕೊಂತಾ-ಬೆಂತಿಣ್ಯೊ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಪಂಚಾಂಗ್ (ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್) ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ರಾಕೊನ್ ಅಸ್ಚೊ ದೀಸ್ ತರ್, ಲ್ಹಾನಾಂಕ್ ಫಕತ್ ಪೆಸ್ತಾ ಸಾಂತೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘೆಂವ್ಚೆ, ಕಿತೆಂ ಖಾಂವ್ಚೆ ಆಶಾ... ಅಸಲಿಂ ವೋಡ್ ಆತಾಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಾ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ತ್ಯಾ ಚಿಲ್ಲರ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಸಂತೊಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಜ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಥಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿಲಾಕ್ ಅಶೆಂಯೀ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ]
AnilByndoor

ಪಾಯ್ನ್ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಮೆಟೊವ್ನ್
ಆಮ್ಕಾ ಲಾಂಬ್ ಹಾತ್ ಕರುನ್
ಶಿಂವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆರ್
ತ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ
ಸಾಂತೆಂತ್ ರಿಗ್ತಾನಾ
ಬೊಬಾಟ್ ತ್ಯಾ ಐಸಕ್ರಿಮ್ ವಾಲ್ಯಾಚಿ
ಸ್ವಾದಿಶ್ಟ್ ಚೊಕೊಬರ್ ,ಕೊರ್ನೆಟೊ
ತಿಶಿಲ್ಯಾನ್ ಖೆಳಾ ಆಂಗ್ಡಿವಾಲ್ಯಾಚೊಯಿ ಗಲಾಟೊ
ಶೆಂಬ್ರಾಕ್ ಮೊಟಾರ್ ಕಾರ್
ಖೊಂಡ್ಚಿ ಜೆಸಿಬಿ
ಉಡ್ಚೆ ಎರೊಪ್ಲೆನ್ .
ಮೊತ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಸೆಂವ್ತಾನಾ
ನಾಕಾನಿ ರಿಗ್ಲೊ ಮಿಠಾಯೆಚೊ ಪರ್ಮೊಳ್
ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಬಾಬಣ್ಣಾಚ್ಯೊ ಹುನ್ ಹುನ್ ಜಿಲೆಬ್ಯೊ
ತೇಲಾಂತ್ ಬುಡ್ತಾನಾ
ಹಾಂವೆಯಿ ಗಿಳ್ಳೆ
ಆಶೆಚೆ ಗೊಡ್ ಲಾಳ್...

ಪೆಪ್ಸಿ ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್
ಅದ್ರಶ್ಟಾಚೆ ರಿಂಗ್
ಹಾಂವೆಯಿ ಶಿರ್ಕಾಯ್ಜೆ
ಚಾರ್ಶಾಚೆ ವಾಜಾಂತ್ರ್ ಹಾಂವೆಯಿ ಮೊಲಾಯ್ಜೆ .
ಪುಣ್ ಹಿಂ ಜಿಗ್ಬಿಗಿ ಸಾಂತ್
ಮೊಲಾಂವ್ಕ್ ಮೆಳಲ್ಲೆ
ಕೇವಲ್ ತೀಸ್ ರುಪಯ್
ಪಾಯ್ಚೆ ವೀಸ್ ,ಮಾಯ್ಚೆ ದಾ.

ಸಾಂತೆಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್
ಗ್ಯಾಸ್ ಲಾಯ್ಟಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಬಸ್ಚೊ
ತೀಸ್ ತಿನ್ಶಿ ಕರವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೊ
ಸೊಡ್ತೆಚೊ ಸಾಯ್ಬ್
"ಲಕ್ಕ್ ನಾ ರೆ ಪುತಾ "
ಆನ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿ " ಟ್ರೈ" ಕರ್ ಮ್ಹಣೊನ್
ಫೆಸ್ತಾ ಖರ್ಚಾಚೆ ತೀಸ್
ತಾಚ್ಯಾ ಸೊಡ್ತೆಚ್ಯಾ ಚಿಲ್ಕುಟೆಂತ್ ದೆಂವಯ್ತಾಲೊ..

ಲಾಕಾಚಿ ಜುಗಾರಿ ಸಲ್ವಾಲ್ಯಾಶೆ
ನಿರಾಸೆಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್
ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಾಂತೆಂತ್
ಖಾಲಿ ಬೊಲ್ಸಾನಿ ಭೊವುಂಕ್
ಧಯ್ರ್ ಮೆಳಾನಾತಲ್ಲೆ
ಅಕೇರಿಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ
ಆಲ್ತಾರಿಚ್ಯಾ ಸಾಂತಾಚೊ ಆಸ್ರೊ .

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆ ಖಡಕ್ಕ್ ತಾಕೀದ್
ಬೆಸ್ಪಾಕ್ ಆನಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್
ಲೊಬ್ ಗಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್
ಪಾಂಚ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆ
ಐಸಕ್ರಿಮ್ ಕಪ್ .

ಫೆಸ್ತಾ ದೀಸಾ
ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಖೆಟಿಂತ್
ಸೊದುನ್ ಭೊಂವ್ಚೆ ಮಾತ್ರ್
ಪೊದೊರ್ನ್,ಮೊದೊರ್ನ್
ಬಾಪ್ಪು ,ಮೌಶಿ
ಮಾಮಾ ,ಮಾಮಿಯೆಕ್ .
ಎಕೇಕಾ ಭೆಸಾಂವಾಕ್
ವೀಸ್ ,ತೀಸ್ ,ಪನ್ನಾಸ್ .
ಬರಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಸ್ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್
ಸಾಂತ್ ಭೊಂವ್ಚಿ ಮಜಾಚ್ ವೆಗ್ಳಿ .

ಭೆಸಾಂವಾಂತ್ ಜಮಯ್ಲೆ
ಸಾಂತ್ ಭೊಂವ್ಲ್ಯಾರಿ
ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಉರೊವ್ನ್
ಘರಾ ಹಾಡ್ಚೆತ್ ಸಾಹಸ್ .

ಘರ್ಚ್ಯಾ ಸಹ ಬಾಗಿದಾರಾ ಸವೆಂ
ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಮೆಜ್ತಾನಾ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭೆಸಾಂವಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂತ್
ಚೆಪಲ್ಲೆ ನೊಟ್ ಚಡ್ತಿಕ್ .
ಶೆಂಬೊರ್ ಪೊದೊರ್ನಿಚೊ
ಪನ್ನಾಸ್ ಮಾಮಾಚೊ
ವೀಸ್ ಬಾಪ್ಪುಚೊ
ಎಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಶೆಳೆವ್ನ್
ಮುದೊ ಜಾಲ್ಲೊ ದಾ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ
ವ್ಹಯ್ ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಯ್ಚ್ಯಾ
ಪಾಲ್ವಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುಟ್‍ಲ್ಲೊ....

Bookmark and Share

ಹ್ಯಾಸ್ಟನ್ ಆನಿ ಜೊನ್ಸನಾಚಿ ’ತುಂ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾಯ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ ಮೊಕ್ಳಿಕ್

By ByndoorchiZalak
ಮಂಗ್ಳುರ್: ಹ್ಯಾಸ್ಟನ್ ಆನಿ ಜೊನ್ಸನ್ ಹಾಂಚಿ ’ತುಂ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾಯ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊನ್ ಜೂನ್ 5 ತಾರೀಕೆರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಿಂ.IMG_2133 (Copy)ಹ್ಯಾಸ್ಟನ್ ಆನಿ ಜೊನ್ಸನ್ ಹಾಂಚಿ ಸಂಗೀತಾಚಿ ವೊಡ್, ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಯತನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ’ಆಶೆತಾ ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹಜೆ’ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕೊವ್ಳಿ ಉಗಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ ’ತುಂ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾಯ್’ ಸರ್ವ್ ಧಾ ಪೊದಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ತಾಳೆ ದೀವ್ನ್ ಸೊಭಯ್ಲ್ಯಾ.
ಡೊಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಲ್ಗಿರಿ ಹಾಚಾ ಆಕರ್ಷಿಕ್ ಸಂಗೀತಾನ್ ಸಜಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ರೊನಿ ಬೈಂದೂರಾನ್ ಪೊದ್ ಗಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾಸ್ಟನಾಕ್ ಆನಿ ಜೊನ್ಸನಾಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾಂ. ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೆತಾಂತ್ ಖ್ಯಾತ್ ಗಾವ್ಪಿ ಆನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಗುರುಕಿರಣ್ ಹಾಣಿಂ ಪೊದ್ ಗಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾಸ್ಟನ್ ಆನಿ ಜೊನ್ಸನ್ ಹಾಂಚಾ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ಪ್ರ‍ೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಲಾಂ. ಹೇರ್ ಪೊದಾಂ ಪ್ರಜೋತ್ ಡೆಸಾ, ಹ್ಯಾಸ್ಟನ್ ರೊಡಿಗಸ್, ಜೊಶಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಜೊಯೆಲ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಅರುಣ್ ದಾಂತಿ, ಲವಿತಾ ಲೋಬೊ, ನೆಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊ, ಮಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹಾಂಚಾ ಮಧುರ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಕೊವ್ಳಿ ನೆಟಯ್ಲ್ಯಾ.
ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಆಡಿಯೋ ವಿಸುವಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚಾ ಆನಿ ಆಧುನಿಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಾಧನಾಂನಿ ’ತುಂ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾಯ್’ ಕೊವ್ಳಿ ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲಿ ಪೊದಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಆಯ್ಕಾತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಮನಾಂ ಖಂಡಿತ್ ದಾಧೊಸ್ ಜಾತಲಿಂ.IMG_2131 (Copy)IMG_2132 (Copy)

IMG_2149 (Copy)IMG_2148 (Copy)IMG_2142 (Copy)IMG_2143 (Copy)IMG_2135 (Copy)IMG_2141 (Copy)IMG_2140 (Copy)IMG_2134 (Copy)
IMG_2146 (Copy)
IMG_2147 (Copy)IMG_2136 (Copy)
IMG_2137 (Copy)
IMG_2138 (Copy)
IMG_2145 (Copy)

Bookmark and Share

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನಾಚೆ 25 ಫಳಾಧಿಕ್ ವರ್ಸಾಂ

By Team ByndoorchiZalak, 15 Jan 2016
ಬೈಂದೂರ್: ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಲಾಯಿಕಾಂಚೆ ಸಂಘಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬೈಂದೂರ್ ಘಟಕ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಆಚರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಜನೆರ್ 17, ಆಯ್ತಾರಾ ದಿಸಾ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾ. ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಫಕತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಆಂತರಿಕ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಸಂಬಂದಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ದೋನ್ ಸಂಘಟನ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ನವೊ ಹುರುಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾಚಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾನ್ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ವಿವಿಧ್ ಸಂಘಟನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾಚೆ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಹಾಡುನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಅತ್ಮೀಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಥರಾನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾ ಮಧೆಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನ್ ಏಕ್ ಲಾಯಿಕಾಂಚೆ ಸಂಘಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಹೆರ್ ಸಮಾಜೆ ಮಧೆಂ ಭರ್ಸೊನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲೊ ಸಂಘಟನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್, ಜಾಯ್ತಿಂ ಸೆವಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ಆಧಾರ್ ಸಂಘಟನಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಲೊಕಾಂಚಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಕುಮಕ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಏಕ್ ಜಿವಾಳ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಂಘಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ.
ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಘಟಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಮಿತಿ ಅತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಡೇನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಹಾಂಚಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾಖಾಲ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಆನಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟವ್ನ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.
ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬೈಂದೂರ್ ಘಟಕಾಚೆ ಮಟ್ವಿ ಝಳಕ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ತಾಣಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವಾ ಆನಿ ವಾವ್ರಾಚಿ ಝಳಕ್ ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾ.

Catholic Sabha - Byndoor Parishಸೆವಾ, ತ್ಯಾಗ್ ಆನಿ ಎಕ್ವಟಾನ್ "ಸಮಾಸಮ್‍ಪಣಾಚಿ ಸಂಪೂರ‍್ಣ್ ಸಶಕ್ತ್, ಕ್ರೀಸ್ತಿ ತತ್ವಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸೌಹಾರ್ದ್" ಹ್ಯಾ ದರ್ಶನಾಖಾಲ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ‍್ಚಿ ಆಮ್ಚಿ ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ "ರುಪಾಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಾ" ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾಚಾರುನ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬೈಂದೂರ್ ಘಟಕಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾಂ ಸಭಾರ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರುಪ್ಯಾಳ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ.1990 ಜುಲೈ, 30 ತಾರೀಕೆರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾಚಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಆಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಡಾಯಸಾಚಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಹೆರ್ ಸಂಘಟನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಲಾಯಿಕಾಂಚೆ ಸಂಘಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬೈಂದೂರ್ ಘಟಕ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲೆಂ.
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾಂ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕಾಚಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಆಧಾರ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಸಂಘಟನಾಚಾ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂದುಳ್ ಆನಿ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ವೊಕ್ತಾಚಿ ಕುಮೊಕ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮಕ್ ಜಮವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಶೌಚಾಲಯ್ ನಿರ್ಮಾಣ್, ಇಗರ್ಜೆಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಡಾಂಬರ್ ಆನಿ ದುರಸ್ತಿ ತಶೆಂಚ್ ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ತಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್, ವನಮಹೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ.
ಕೋಟೇಶ್ವರಾಂತ್ ಬಾ| ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಹಾಂಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾಂತ್ ಸಂಘಟನಾಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕಣ್ ರೈಲಾಚಾ ಚಳುವಳಿಂತ್ ದಸ್ಕತ್ ಸಂಗ್ರಹಣ್, ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಜಾವ್ನ್ ಟೇಲೆಫೊನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ’ಸಂಪರ್ಕ್ ಬೂಕ್’ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪತ್ರಾಕ್ ವರ್ಗಣಿ ಸಂಗ್ರಹಣ್ ಕರುನ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಯಾ
ಮದರ್ ತೆರೆಸಾಚಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕಾಚಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ್ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ. 333 ಜಣಾಂಕ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕರುಂಕ್ ಆಧಾರ್. ರತ್ನಾ ಕೊಠಾರಿ ಆನಿ ಅಕ್ಷತಾ ದೇವಾಡಿಗ ಹತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕಾನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಂತ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲಾ. ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಂಚಾ ಲೊಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸೌಹಾರ್ದ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದೇಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ.
ಸ್ವಸಹಾಯ್ ಪಂಗಡ್ ರಚುನ್ ರುಪಯ್. 15 ಲಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ಅನುದಾನ್ ಸ್ವಸಹಾಯ್ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಕೊಲರ್‌ಶಿಪ್ ಲಾಭೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕುಮಕ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದೋನ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಘರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ನವ್ಯಾ ಕೊಪೆಲಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಯಾ.
ರಗ್ತಾ ತಪಾಸಣ್ ಆನಿ ದೊಳ್ಯಾ ತಪಾಸಣ್ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಮಾಹೆತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್, ಸಮಾಜ್ ಸೇವಕ್ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ಧನ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಮಾಹೆತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಚೆ ಮೆತೆರ‍್ಪಣಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಂತ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ.
ಹ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸಂಘಟನಾಚಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆಧಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮುಖೆಲಿ.
1990-1993 : ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಡಾಯಸ್
1993-1994 : ಶ್ರೀ ಥೊಮಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
1994-1995 : ಶ್ರೀ ಸಾವೆರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
1995-1996 : ಶ್ರೀ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
1996-1998 : ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಡಾಯಸ್
1998-2000 : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀನಾ ರೈ
2000-2001 : ಶ್ರೀ ಪಾವ್ಲು ರೊಡ್ರಿಗಸ್
2001-2002 : ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಡಾಯಸ್
2002-2003 : ಶ್ರೀ ಪಾವ್ಲು ಪೀಟರ್ ಲೋಬೊ
2003-2006 : ಶ್ರೀ ಜೋಕಿಂ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
2006-2007 : ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್
2007-2008 : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀನಾ ರೈ
2008-2009 : ಶ್ರೀಮತಿ ಜೋಸ್ಪಿನ್ ಲೋಬೊ
2009-2011 : ಶ್ರೀ ಡೇನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್
2011-2012 : ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾರಿಯಾ ಪಿರೇರಾ
2012-2013 : ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿ ಪಿರೇರಾ
2013-2014 : ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್
2014-2016 : ಶ್ರೀ ಡೆನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್)

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ

ಅತ್ಮೀಕ್ ನೀರ್ದೆಶಕ್ : ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಶ್ರೀ ಡೆನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್
ನಿಕಟ್ ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್
ನಿಯೋಜಿತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಶ್ರೀ ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್ ನಜ್ರೆತ್
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾರಿಯಾ ಪಿರೇರಾ
ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿ : ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ರೆಬೆಲ್ಲೊ
ಸಹ-ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀನಾ ನಜ್ರೆತ್
ಖಜನ್ದಾರ್ : ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ನಜ್ರೆತ&#3277
ಸಹ-ಖಜನ್ದಾರ್ : ಶ್ರೀ ಜೋಕಿಂ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
ಅಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ : ಶ್ರೀಮತಿ ಜೊಸ್ಪಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲತ್ಯೊ ಸಂಚಾಲಕ್ : ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿ ಪಿರೇರಾ
ರಾಜಕೀಯ್ ಸಂಚಾಲಕಿ : ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಾ ಲೋಬೊ

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಮಿತಿಚಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆನಿ ಅಭಾರ್ ಮಾನ್
ಮೊಗಾಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂನೊ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಫಳಾದಿಕ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಆಮಿ ಅಭಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ದಿಯೆಸೆಜ್, ವಾರಾಡೊ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಅಭಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್.
ಜಾತ್-ಕಾತ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಹೊ ವಾವ್ರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕಾಚಾ ಎದೊಳ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ವಾವ್ರಾನ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಆಮಿ ದೆಖ್‍ಲ್ಲೆಂ ದರ್ಶನ್ "ಸಮಾಸಮ್‍ಪಣಾಚಿ ಸಂಪೂರ‍್ಣ್ ಸಶಕ್ತ್, ಕ್ರೀಸ್ತಿ ತತ್ವಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸೌಹಾರ್ದ್ ಸಮಾಜ್" ಹಿಂ ಉಲ್ಲೇಕಿತ್ ಉತ್ರಾಂ ವಾಸ್ತವಿಕತಾ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಆಮಿ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಚಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಮರ್ ಬಾಂದ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಅಶೆತಾಂವ್.
ಜನೆರ್ 17 ತಾರೀಕೆರ್ ಆಚರಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಡೇನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರ‍ೀಮತಿ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದೆ ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೆ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್. ಫುಡ್ಲ್ಯಾಂ ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಅನಿಕೀ ವರ್ತ್ಯಾ ರಿತೀನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತುಮ್ಚೊ ಆಧಾರ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರ್ ಆಶೆತಾಂವ್.

Bookmark and Share

ನವೆಂ ವರಸ್ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಂಚಿ ಚಿಂತ್ನಾ – By Dolphie

023

ವೇಳ್-ಕಾಳಾಚೆ ಏಕ್ ಗಡ್ ಜಾವ್ನ್ ವರಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಅಶೆಂ ತಶೆಂ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲೆ ಪರತ್ ಏಕ್ ವರಸ್ ಸಂಪ್ಲೆ ಆನಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ನವೆಂ ವರಸ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾ, ನವೆಂ ವರಸ್- ನವಿಂ ಚಿಂತ್ನಾ, ನವೆಂಚ್ resolutions. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತಿಂ ಫುಡೆಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್. ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನಿಸ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಂತುಷ್ಟ್, ಸಮಾಧಾನ್, ಸಂತೊಸ್ ಆಶೆತಾ. ವರಸ್ ಸಂಪೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಕಿತೆಂಗೀ ಚುರ್ಚುರ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಕೀತ್ಯಾಕ್? ಮ್ಹಣ್ ನಿರಾಶೆಚಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಉದೆತಾತ್. ತರೀ, ದೀಸ್ ಸಂಪ್ತಾ ವರಸ್ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾ.

ಸಂಪೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ 2015 ವರ್ಸಾಚೆ ದೋನ್ ಸಂಗ್ತಿ
ಬದ್ಲಾವಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚಿಂ ದೀಷ್ಟ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ನದರ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಸಂಸಾರ್ ಆನಿ ಆಮಿ ವೇಗಾನ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಆಸಾಂವ್. ವೀಪರೀತ್ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಕಾ ಥರಾನ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರೀ ವಿಕಾಳ್ ಚಿಂತ್ನಾ ಆನಿ ವಿಕಾಳ್ ಸಂಗ್ತಿ ವಾಡೊನ್ ಅಯ್ಲ್ಯಾತ್. 2015ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಗತೀಕ್ ಥರಾನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಮತಾಂಧ್‍ಪಣಾಕ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾ, ಕ್ರೂರ್‌ಪಣಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ವ್ಹಾಳ್ತೆ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಜಿಯೆತಾನಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಶಾಸ್ತಿರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂದ್ಳ್ಯಾ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರ‍್ಯಾಂನಿ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಂವ್ಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಅನಾಗರೀಕತಾ ಚಡೊನ್ ಆಮ್ಚೊ ಗಾಂವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಆಸಾಗೀ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಆಜ್ ಆಮಿ ಆಸಾಂವ್. ಅಶೆಂ 2015 ವರಸ್ ಥೊಡೆಂ ಸಂಗ್ತಿ ಜಾಗತಿಕ್, ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆನಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಥರಾನ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚೆ ಮೋಲ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಿರಿಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಗ್ದೊವ್ಣೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಸ್ರೊ ಸೊಧುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಸಂಗಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ನೆಣ್ತೊ ಬಾಳ್ ಆಯ್ಲಾನ್ ಕುರ್ಡಿಚೆ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ದರ್ಯಾಚಾ ತಡಿಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ರಡ್‍ಲ್ಲೊ, ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ಚ್ ಚುಕಿದಾರ್ ಕರುನ್ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.5oriStand_193217ಹರ‍್ಯೇಕ್ಲೊ ಆತಾಂ ಸೊಶಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾಂತ್ ಫೆಸ್ಬುಕ್, ಟ್ವೀಟರ್ ವಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವಾಪಾರ್ತಾ. ಎಕ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಾನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚೆ ವಾಪಾರ್ ಜಾತಲೆಂ, ಆತಾಂ ಅರ್ಥ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಬರ್ಪಾಂ, ಚರ್ಚಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಭಯಾನಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನಿ ಥೊಡೆಂ ಅನೈತಿಕ್, ಅಶ್ಲೀಲ್, ಕ್ರೂರ್‌ಪಣಾಂಚಿ ದೃಶ್ಯಾಂ ಆಪುಣ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗಿ ಹೆರಾಂಕ್ ವಾಂಟುನ್ ಮಜಾ ಭೊಗ್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್. ಅಸಲೆಂ ಮಾನಸಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೊಶಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಬರ‍್ಯಾಂ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಆನಿ ವಿಚಾರ್‌ವಾದಿಂಕ್ ಮೌನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾ ತರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಬರೆಂ ವಿಚಾರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಫಕತ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಆನಿ ಅರ್ಥ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ 2015 ವರ್ಸಾಂತ್ ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ವಿಪರೀತ್ ಜಾಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.
ಆಪುಣ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಚೆ ಕುಟಾಮ್ ಸುಖೀ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಂತಪ್ ದವರ್ಚೆ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ತರ್, ಅಪ್ಣಾಂ ಬರಿ ಅನ್ಯೇಕ್ಲೊಯೀ ಸುಖೀ ಅಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಪ್ ದವರ್ಚೆ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಅನ್ಯೇಕಾ ಕುಶಿನ್. ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಥರಾಂಚಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಾ ಜೀವನಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಚಿಂತ್ನಾ, ವೆವೆಗ್ಳೆ ನಿಚೆವ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ತೊ ಖಂಡಿತ್ ಆಶೆತಾ. ಥೊಡೆಂ ಆಪ್ಣಾಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಥೊಡೆಂ ಹೆರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆತಾನಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚಿ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ನ್ಯಾಂನಿ ದಿಸ್ತಾತ್. 2016ವೆ ವರಸ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆನ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೆಂ ಜುಬ್ಲೆವ್ ವರಸ್ ಜಾವ್ನ್ "ಚಿಮ್ಟಿಬರ್ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಥಂಡ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಊಬ್ ದೀವ್ನ್ ಚಡಿತ್ ನಿತಿವಂತ್ ಕರ್ತಾ" ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಭ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉತರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚೆ ವಿಚಾರ್ ದಯಾಳಾಯೆಚಾ ಆನಿ ಕಾಕುಳ್ತಿಚಾ ಕರ್ನ್ಯಾಂನಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿತಾನಾ, ನವೆಂ ವರಸ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಕ್ ಎಕ್ ನವೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ತತ್ವಾಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಸಣೆಂ, ದಯಾಳಾಯ್, ಬರೆಪಣ್, ಉದಾರ್ಪಣ್, ಸಾದೆಪಣ್, ಕಾಕುಳ್ತ್ ಆಮಾಂ ಸರ್ವಾಂಚೆ ಚಿಂತಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ರಾಜ್ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಮಾಗ್ಯಾಂ.

ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಆನಿ ನವೆಂ ವರಸ್ 2016 ತುಮ್ಕಾಂ ಸುಖ್-ಸಮೃದ್ಧೆಚೆಂ ವರಸ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. 2015ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ಅಂತಾರ್ಜಾಳಿಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಸದಾಂಚ್ ತುಮ್ಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಶೆತಾಂವ್.

Bookmark and Share

ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ರಂಗೀನ್ ಸುವಾಸ್ – By Anil Byndoor

[ತೊ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ಧ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ-ಮೊನಾಂತ್ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಥರಾವಳ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ, ಆಚರಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫೆಸ್ತಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಪರ್ಮಳ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಪ್ರಕೃತಿಚಾ ಸಂಗ್ತಿ ಮಧೆಂ ಭರ್ಸೊನ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್. ದೆವಾನ್ ರಚನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತಿಂತ್ ಫುಲಾಂ, ಫಳಾಂ, ರಾಂದ್ವಯ್, ಬೆಳೆಂ ಸ್ವಂತ್ ಕೃಷಿ ಕರುನ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಆದಿಂ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾವ್ನ್ ಮತ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾವ್ತಾಲೆಂ. ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪಿತಾನಾ ತ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚೊ ಸುಗಂಧ್ ಆನಿ ಘರಾಂ ದೊನ್ಪೊರಾ ನವೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಸೆಂವ್ತಾನಾ ಶಿರೊತಿರ್ ಹುನ್ ವೊರ್ನಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಚಡಯ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತೊ ಸ್ವಾದ್ ಉಣೆಂ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಏಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾಂ. ಆದಿಂ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಜಾಂವ್ಚೊ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಪರತ್ ಅನಿಲ್ ರಂಗಾಳ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಪರತ್ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ರಂಗೀನ್ ಸ್ವಾದ್ ಜಿವೆಂ ಕರ್ತಾ]Anil - Article Image

ಅಗೊಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆವ್ನ್ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಸಪ್ತೆಂಬ್ರ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮೊತ್ ಯಾದ್ಯೆಚ್ಯಾ ರೊಂದಾಂಚೆರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಪಾಟಿ ಧಾಂವ್ತಾ. ರಂಗ್-ರಂಗಾಳ್ ಫುಲಾಂಚೊ ಘಮ್-ಘಮ್, ಆಂಗ್ ಭರೊನ್ ರಂಗೀನ್ ಪಾವ್ಸಾಚಿ ನ್ಹಾಣ್, ಹಾತ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಟ್ಲೆಚೊ ಠಳ್ಳ್. ಳ್. ಳ್. ಳ್. ಳ್ ಆವಾಜ್ .....ವಾಟ್ಲಿ ಪಡ್ಲ್ಯಾರಿ ಆಸ್ ಪಾಸ್ ಗಣ್ಣೆ ನಾಸ್ತಾ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ ಭರುನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉಡೊಂವ್ಚಿ ಮಾಸೂಮ್ ನೆಣ್ತಿ ಬೂದ್.... ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಚಮ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆಚೊ ದೊಸ್ಚ್ಯೊ ಯಾದ್ಯೊ....

"ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ರಂಗ್ ವೊಂಪ್ತಾತ್ ಪಳೆ
ಹಂಗ್ ನಾ ಸೊಬಾಯೆಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೊ
ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಫುಲೊನ್
ಸಾಂಜೆರ್ ಗಳ್ಳ್ಯಾರಿ
ಸಂಗ್ ದೈವಿಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂಚೊ
ಎಕಾ ದೀಸಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ"


ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಕಾಳಾ ಪ್ರಾಸ್ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ಲೆ ತೆ ನೋವ್ ದೀಸ್ ದೊಳ್ಯಾ ದೀಷ್ಟಿಕ್ ರಂಗ್-ರಂಗೀನ್.... ಬೊಂಗ್ಯಾಂಚೆ ಶೆಂಕಾರೆ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಲಾಂಬಾಯೆನ್ ಸೊಭೊವ್ನ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾಂತ್ ಧಲ್ಚ್ಯೊ ವೊಂಯೊ, ವಿಸ್ತಾರ್ ತೊಟಾಂ-ಭಾಟಾನಿಂ ಸೂಕ್ಶಿಮಾಯೆಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಚಿ ಭೊಂವ್ಡಿ. ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂ-ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ವಸೊನ್ ಫುಲಾಂ ಸೊದ್ಚ್ಯಾಂತ್, ಬೊಶಿಯೆನಿಂ ತಿ ಸೊಭೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್, ಹಾತಾಂತ್ ಬೊಶಿಯೊ ಧರ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮೆಟಾಂ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ತಿಂ ಜೊಗಾಸಾಣೆಂತ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್. ನಿಶ್ಕಳಂಕ್ ಭಕ್ತ್, ಬದ್ಲಾಕ್ ಎಕ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೆ ಕಿತೆಂಚ್ ಆಶೆನಾಸ್ತಾ ತಿಂ ಅರ್ಪುಂಚ್ಯಾಂತ್ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಥಂಯ್ ತಾಂಕಾ ಆಸ್ಚಿ ಶ್ರ‍ದ್ಧಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಖಂಚಾಯಿ ಸಂಗ್ತಿಥಂಯ್ ಆಮ್ಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆನಾ... ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ವಿವಿದ್ ರಂಗಾಂಚೆ, ಪರ್ಮಳಿಕ್ ಪಾಕ್ಳ್ಯಾಂಚೆ, ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ್ ರುಚಿಚೆ .... ಇತ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ವಿವಿಧತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಲ್ಹಾನಾಂ-ವ್ಹಡಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತೆನ್ ಆಚರಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಫೆಸ್ತ್... ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್.
ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಚ್ಯೊ ಬಾಂದ್ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಅಕೇರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬಾಳ್ಚ್ಯೊ ತಸಲ್ಯೊ. ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯೊ ಸಂಭ್ರಮಾಚ್ಯೊ ಯಾದ್ಯೊ ನಿಯಾಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್ ಮೊತ್ ಯಾದಿಚ್ಯಾ ಚರೊವಾಕ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ದೆಂವ್ತಾ.... ಎಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕ್ ಘಡಿತಾಂ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಸರಾಗ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನಿಸ್ ಪ್ರಬುದ್ಧ್ ಪ್ರಜ್ನೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತೀರ್ ಸ್ತಭ್ದ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಪೊವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಯಾದಿಂಚ್ಯಾ ಪುರ್ಶಾಂವಾಚಿ ವಾಟ್ ಪರತ್ ಚಲೊಂಕ್ ದರ್ತಾ.

"ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಉಡ್ಕಾಣಾ, ಕೆಲ್ಲಿ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂ
ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರೆರ್ ಬಸೊನ್
ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ವೊಳಿಯೆನಿ
ಪಾಂಯ್ ಖೆಳಯ್ಲೊ
ಉದ್ಕಾಚೊ ಝಳ್-ಝಳ್ ಆಜ್ ಕಲ್ಪನೆಚ್ಯಾ ಸುತಾಂನಿ
ಯಾದ್ಯೊ ವಿಣೊನ್ ಬೊಸ್ತಾನಾ
ಸುಟ್ತಾ ಮೊಗ್ರ್ಯಾ ಕಳ್ಯಾಂಚೊ ಪರ್ಮೊಳ್"


ಹ್ಯಾ ಫುಲಾಂಕ್ ಜಮಂವ್ಕ್ ಕಾಡ್ಲಲೆಂ ಕಷ್ಟ್ ಚಿಂತುಕ್ ಧರ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊಂಡ್ ವೊಂಟಾ ರುಂದಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ಸೊ ಹಾಸೊ ಫುಲಯ್ತಾ.... ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಮ್ಜಜ್ಯಾ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ಭರೊನ್ ಫುಲಾ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಫುಲಾಂ ಎಕ್ಟಾಯ್ ಕರ್ಚೆ ಅಸಲ್ಲೆ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ದೀಷ್ಟಿಕ್ ಭರೊನ್ ಬೊಂಗೆ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಆನಿಂ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ಸೊದ್ಲ್ಯಾರಿ ಬೊಂಗೆ ಝಳ್ಕಾನಾತಲ್ಲೆ.. ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವ್ಹಡಾಂಗೆಲ್ಯಾ ಉಬಾರ್ ದೊರ್ಯಾ ಭಿತರ್ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ವಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚೊ ಸುಗಂದ್ ನಾಕಾಕ್ ಮಾರ್ತಾಲೊ.... ತ್ಯಾ ಫುಲಾಂಕ್ ಹಾತ್ ಲಾಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಿಂಹಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೆವಾಣ್ ಚೊರ್ನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆ ಬರಿಂ. ದೊರ್ಯಾ ಭಿತರ್ ರಾಕ್ಸಾ ಕಾಸ್ತಾಚೆ ಹೈಬ್ರ‍ೀಡ್ ಪೆಟೆ ಪಾರೊ ರಾಕೊನ್ ಭೊಂವ್ತಾಲೆ... ಏಕಾ ಕುಶಿನ್ ಘರ್ಕಾರಾಚಿ ನದರ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್ ಪೆಟ್ಯಾಚೆ ಚಲನ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ದೊರೊ ಉಡೊನ್ ಭಿತರ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತ್ಯಾ ವ್ಹಡಾಂಗೆಲ್ಯಾ ದೊರ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಊಂಚಿ ಫುಲಾಂ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತಾಂತಾಲಿ. ದಾಸ್ಮಿ, ಮೊಗ್ರೆ, ಆಬೊಲಿ ಗುಲೊಬಾ ತಸಲಿ ಫುಲಾಂ ಫಾರುಂಕ್ ದೂದ್ ಚೊರ್ನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಬೊಕುಲಾಪರಿಂ ಲೊವ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಟ್ಯಾನಿ ಭರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ನಿದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಆನಿಂ ಘರ್ಚ್ಯ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಾಂಡಿಕ್ ಪಾಂಯ್ ದಿವ್ನ್ ದೊರೆ ಉಡೊನ್ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲೆಯೀ ಆಸಾ..
ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ನಿಯಾಳ್ಚಿ ಮೊತ್ ಮಾತ್ರ್ ಕ್ಶಣಾಕ್ ತರ್‌ಯೀ ಭಾವುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನೆಣ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಮಜೆನ್ ಸೆಂವ್ತಾ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆ ವಿಶ್ವೆ ಆತಾಂ ವಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ರಾನಾಂತ್ ಬಾಂದುನ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೀವಾಬರಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಮನಪೂರ್ವಕೀ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ....
ತ್ಯಾ ದೀಸಾನಿ ಎಕ್ ರುಪ್ಯಾಚಿ ಪಾವ್ಲಿ ತಾಳ್ವೆರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಆಜ್ ಲಾಕಾ ಲಾಕ್ ಹಾತಾನಿ ಮೆಜ್ಲ್ಯಾರಿ ಮೆಳಾನಾ.... ಕಾರಣ್ ನಾಸ್ತಾ ಸಂಭ್ರಮ್ ಬೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ದೀಸ್ ತೆಂ. ಆಜ್ ಹೊ ಧೀಗ್ ಜೀವ್ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಕ್ಶಣಾಚ್ಯಾ ಸುಕಾಕ್ ಕಾರಣಾ ಸೊಧ್ತಾ....
ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸದಾಂಕಾಲ್ ರಿವೈಂಡ್ ಕರ್ನ್ ಭೊಗ್ಚೊ ಸುಕಾಚೊ ಕಾಳ್ ತೊ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಫುಲಾಂಚೊ ಸುವಾಸ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಬಾಳ್ಚೊ ತಸಲೊ.

Bookmark and Share

ಧೈರಾಧಿಕ್

ಧೈರಾಧಿಕ್ (ಭಾಗ್ - 5)

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂಚೊ ಗಾಂಚ್: ಭಾಗ್ - 1 | ಭಾಗ್ - 2 | ಭಾಗ್ - 3 | ಭಾಗ್ - 4

ತೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ತಾರ್, ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಜುಬ್ಲೆವಾಚೊ ದೀಸ್. ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ತರ್ಫೆನ್ ಇಗರ್ಜೆ ವಠಾರಾಂತ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇನಿ ಆನಿ ಸುನೀತಾ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವ್ತಚ್ ಸುನೀತಾಚಿ ಇಷ್ಟಿಣ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುನೀತಾನ್ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ. "ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟಿಣಿ ಸಂಗಿಂ ಬಸ್ತಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಕಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮೆಳ್ತಾಂ" ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚಾ ಬರಾಬರ್ ತೆಂ ಗೆಲೆಂ. ಸ್ಟೇನಿಚಿ ಈಷ್ಟ್ ಕೊಣೀ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ಚ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಲೈನಿರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಾರ್ಯೆಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಲೋಕ್‍ಯೀ ಪುರಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಬಸೊಂಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಗೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ಚ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಬೆ ರಾವೊನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪಳೆತಾಲೊ. ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಥಂಯ್ ಬಸೊನ್ ಬೋರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಶಿನ್ ವಲ್ಲಿ ಆನಿ ಸ್ಟೀವನಾಚಿಂ ಹುಣ್ಸುಂಚೆ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಇಲ್ಲೆಂ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಗೆಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ. ತೆಂ ಪಳಯ್ಲೆ ವಲ್ಲಿ ಆನಿ ಸ್ಟೀವನ್ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಆತಾಂ ಕಳ್ಳೆಂ ಹೆಂ ಆತಾಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ನಾ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆ ಆಸಾತ್. ಹೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸತಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ವಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ.
"ಆತಾಂ ಕಶೆಂಯೀ 9 ವರಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾತನಾ ಧಾ ಜಾತೆಲಿ. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಲಾಯ್ಟ್‍ಯೀ ನಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಕ್ ಬರೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಯೆತ್, ವ್ಹಯ್‍ರೆ ಸ್ಟೀವನ್ ಆಜ್ ಕಶೆಂ ತರೀ ಹಾತ್ ಸಾಫ್ ಕರಿಜೆ ವಲ್ಲಿ", ಸ್ಟೀವನಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಸ್ಟೇನಿಚೆ ಕಾನ್ ನೀಟ್ ಜಾಲೆ.
"ತೆಂ ವ್ಹಯ್‍ರೇ ವಲ್ಲಿ, ಆಜ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಹಾತ್ ಪಳೇವ್ನ್ಂಚ್ ಸೊಡ್ತಾ, ತುವೆಂ ಏಕ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಥಂಡ್ ರಾವ್ತಾಗೀ" ಮ್ಹಣಾಲೊ.
"ತೆಂ ಸಮಾ ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಹಾತ್ ಸಾಫ್ ಕರ್ಚೆ ತರೀ ಕೊಣಾಚೆರ್...?"
ತೆಂಚ್ ಆಸಾನೆ, ಅಮ್ಚೆಂ ಸುನಿತಾ ಆಜ್ ತಾಚಿ ರೂಚ್ ಚಾಕಾಜೆ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ನಂಜಾಳಿ ಉತ್ರಾಂನಿ.
ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂಚ್ ಸ್ಟೇನಿಚೆಂ ರಗಾತ್ ಕಡ್ಕಡ್ಲೆಂ, ತರೀ ರಾಗ್ ನಿವೊನ್, ಕೊಣಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವೊಗೊ ರಾವ್ಲೊ.
ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಮುಂದರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ "ಪುಣ್ ಸುನಿತಾಚ್ಚ್ ಕಿತೆಂ...? ದುಸ್ರಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಆಸಾತ್ ನೆ..."
"ದುಸ್ರಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ತೆಂಚ್ ಆಸಾನೆ ಆಪುಟ್ ಆಂಕ್ವಾರ್. ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಸತಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆಂ ಬಾಪಯ್ ವಾ ಭಾವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ಚೆನಾಂತ್, ದೆಕುನ್ ಸುನಿತಾಕ್ ವಿಂಚ್ಲಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ವಲ್ಲಿ.
"ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಸುನಿತಾಚ್ಚ್...? ಸುನಿತಾ ಕಾಂಯ್ ಆನಾತ್‍ಗೀ..."? ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ಸ್ಟೀವನಾನ್.
"ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಅನಾಥ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್...ಆನಿ ಅನಾಥ್ ಜಾತಲೆಂ. ಬಾಪಯ್ ಕಶೆಂಯಿ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ ಆನಿ ಎಕ್ಲೊ ಭಾವ್ ಆಸಾ, ತೊ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೊ ನ್ಹಯ್. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಪುಣ್ ಧೈರಾಧಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹರ್ಧೆಂ ಮುಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಘುಂವ್ತಾಲೊ. ಆತಾಂ ತೊ ಉಂದಿರ್ ಜಾಲಾ. ತಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಧಾವೊಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಯ್ನಾ".
ತಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇನಿಚಾ ಆಂಗಾಂತ್ಲೆಂ ರಗಾತ್ ಹುನ್ ಜಾಲೆಂ. ಡಾಡಾಮಾ ಅಡ್ಚಾಲಿಂ, ಕುಡಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬೊಳ್ ಎಕ್ಟಾಯ್ಲೆಂ. ದಾಂತ್ ಚಾಬೊನ್ ಹಾತಾಚ್ಯೊ ಮುಟಿ ಅಂರ್ದಾಲ್ಯೊ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಘಡಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಚಿಂತಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕುಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಮೂರ‍್ಯಾ ಫಾತೊರ್ ಘೇವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ವಲ್ಲಿಚಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಧಾಡಾಯ್ತಾನಾ ಕ್ಷಣಾನ್ ರಗಾತ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ರಗ್ತಾನಿಂ ತೊಂಡ್ ಪುರಾ ಬುಡೊನ್ ವಲ್ಲಿಚಿ ಆತಾಂ ಚಿಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಧರುಂಕ್ ಯೆತಾನಾ ಸ್ಟೇನಿನ್ ಸ್ಟೀವನಾಚೆ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಾ ಫೊರ್ಸಾರ್ ಹಾತ್ ಲಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಮೊಡ್ಲೆ. ದುಖಿನ್ ಸ್ಟೀವನ್ ವಳ್ವಳ್ತಾನಾ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಹಾತಾಕ್ ಪರತ್ ಧರ್ನ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
"ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಧೈರಾಧಿಕ್, ಹೆಂ ನಾಂವ್ ಹಾಂವೆ ಮಾಗೊನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್, ತುಮಿ ಜಾವ್ನ್ ಮೊಗಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಕೆದ್ನಾಂಯಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಧೈರಾಧಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಕ್ನಾ. ತುಮಿಂ ದೊಗಾಂನಿ ಸಾಂಗೊನ್ ಕೊಲಾಯ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಖರೆಂ ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ಧೈರ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾತ್ ನ್ಹಯ್, ತುಮಿಂ ಆತಾಂ ಪಳೆಯಾಂ, ಮ್ಹಜೆ ಧೈರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲೊ. ತಿ ದೂಖ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾ ಸ್ಟೀವನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಪಡ್ಲೊ. ವಲ್ಲಿ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪಡೊನ್ ವಳ್ವಳೊನ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟ್ತಾನಾ ರಸ್ತ್ಯಾಚಾ ದೆಗೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮಾತಿ ಘೇವ್ನ್ ವಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಚೆಪುನ್, ದಾಂತ್ ಚಾಬೊನ್ "ಧೈರಾಧಿಕ್" ಮ್ಹಣ್ ಹಾಸೊನ್ ಉತಾರ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗುಣ್ಗುಣೊನ್ ಸ್ಟೇನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಲ್ತೆಚ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಸಮಾಪ್ತ್

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂಚೊ ಗಾಂಚ್: ಭಾಗ್ - 1 | ಭಾಗ್ - 2 | ಭಾಗ್ - 3 | ಭಾಗ್ - 4

Bookmark and Share

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಪುರಾಣ್

- ನೆವಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬೈಂದೂರ್
Nevil

[ನವೆಂ, ನವೆಂ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಅನ್ವೇಷಣ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಸುಲಭಾಯೆಚಾ ಜೀವನಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಜಿಣಿಂಚ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ತಂತ್ರ್ ಜ್ಞಾನ್ ವರ್ಗಾಂತ್ ಅತೀ ಪರಿಣಾಮ್ ಥರಾನ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್. ಕಾಂಯ್ 14-15 ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಪ್ರೂಪಾಚೆ ವಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಖಾಲಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಂವಾದಾಕ್ ವಾಪಾರ‍್ತಾಲೆಂ. ಹೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್ ಆಜ್ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ಘೇವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಧನಾತ್ಮಕ್ ಬರೆಪಣಾಂಕ್ ಆನಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಪರಿಣಾಮಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ನೆವಿಲಾನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಥೊಡೊಚ್ ತರೀ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಆನಿ ತಾಚಾ ಭೊಂವಾರಿ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲೀಕೇಶನ್ಸ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ ವೊಡುನ್ ವ್ಹರ್ತಾ. ಪುಣ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಥರಾನ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಭಾರಾಂಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್, ಸಭಾರಾಂಚಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಏಕ್ ದೆಸ್ವಾಟಾಚೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಾ ಅಸಲ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಉಪ್ಯೋಗಾಂತ್ ಮನಿಸ್ ಎಕಾ ಥರಾನ್ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ]
ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಚಂದ್ರಲೊಕಾರ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತೆನ್ನಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ಸ್ ಸಾಧನಾಂ, ಮೀಡೀಯಾ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಾ ಲೊಕಾಕ್ ತಿತ್ಲಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಸಪ್ತೆಂಬ್ರಚಾ 24 ತಾರೀಕೆರ್ ಮಂಗಳಾಚೆರ್ ಭಾರತಿಯ್ ನಿರ್ಮಿತ್ ಉಪಗ್ರಹ್ ಯಶಸ್ವಿ ಶೆವೊಟಾಕ್ ಪಾವಾಯ್ಲೆ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಚಾ ಹಂತಾರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾನ್ ಸಂಸಾರಾಚಾ ಚಡವತ್ ರಾಷ್ಟ್ರ‍ಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವ್ಣೆಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ ಖರ್ಚ್ ಫಕತ್ 450 ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದೆಶಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಅಮ್ಕಾ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ ಖರ್ಚ್ ಭೊವ್ ಉಣೊ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ವಿಷಯ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಆನಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಕಾ ಝಳ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚೆ ವೇಗಾನ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಪರೀತ್ ವಾಡಾವಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಮಿಶನಾಚೆ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಪುರಾಣ್.Mob-2ಜರ್ ಅಮ್ಚೆಂ ಲಾಗಿಂ ಕೇವಲ್ 4,500 ರುಪಯ್ ಆಸಾ ತರ್ ಹೆಂ ಮಿಶನ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾ (ಚೈನಾಂತ್ ನಿರ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿಕೀ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಮೆಳಾತ್) ೫-೬ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫಕತ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾಲೆ, ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ 4,500 ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಚೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಶೀದಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚಾ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಮೆಳಾಯ್ತಾ. ಜಾಯ್ ಅಸಲ್ಲೆ ಆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಜಬ್ಬೊರ್ ಥರಾನ್ ತಯಾರ್ ಅಸ್ತಾತ್. 200 ರುಪ್ಯಾಚೆ ಅಸಿಮೀತ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಘಾಲೆಂ ತರ್ ತುಮಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆ. ಫೆಸ್ಬುಕ್, ವೈಬರ್, ಸ್ಕೈಪ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆಪ್ಲಿಕೇಶನಾ ತಾಂಚಾ ಜಾಳಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವೊಡುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತಯಾರ್.
ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾಂವ್ಟ್ ಕಡ್ಡಾಯೆಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಂ, ಬ್ಯಾಕಾಂತ್ ಎಕಾಂವ್ಟ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಫೆಸ್ಬುಕಾಚೊ, ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪಾಚೊ ಎಕಾಂವ್ಟ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಎಕ್ ಥಾಲೆಂ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಏಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆ ಜರೂರಿ ನಿಯಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚಾಲ್ತೆಂ ಖರೊಜ್‍ಗೀ ಯಾ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಗಿರಾಂತ್‍ಗೀ ಕಳಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಮಿಶನ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಖಂಯ್ ವ್ಹರ್ತಾ ಪಳೆಯಾ. ಆತಾಂ ಸುರು ತುಮ್ಚೆಂ ಬುಕಾರ್ ತುಮ್ಚಿ ಸೆಜಾರಿ, ಸೈರಿ-ಧೈರಿ, ಇಷ್ಟ್ ಮಂತ್ರ್ ಅನಿ ನವ್ಯಾನ್ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಮೊನ್ ಆಸಾ ತರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾನಿ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಮಾಸ್ಳಿ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾ ಸುಬ್ಬಮ್ಮ, ಸುರ್ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾ ರಂಗಪ್ಪ ವಾ ಸೊಫ್ಟ್‍ವೆರ್ ಕಂಪ್ಣೆಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಬಿಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸಕ್ಡಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ತುಮ್ಕಾ ಮೆಳ್ತಾ. ಆಜ್ ಕಾಲ್ 4 ಜಣಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳಿಂ ತರ್ ’ಫೆಸ್ಬುಕಾರ್ ತಾಚೊ ಫೊಟ್ಯಾಚೆ ವೇಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ’ ಕಿತೆಂ, ಕಿತೆಂ ಕರುನ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಫೊಟೊ ಅಪ್ಲೊಡ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಕಾಂಯ್ ಲಜ್ ಮರ್ಯಾದ್ ನಾ! ಸ್ಕೈಪೆರ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟ್ ಮೆಳ್ಳೊ, ಎಕಾಮೆಕಾ ತೊಂಡ್ ಪಳೇವ್ನ್ ಉಲವ್ನ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ ಅಶೆಂ ಗಜಾಲಿ ಚಾಟಿಂಗ್ ಕರ್ನ್ ಆಮಿ ಆತಾಂ ಬೊಸ್ತಾಂವ್.
Mob-1ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಮನಿಸ್ ಹ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಹಾತೆರಾಂತ್ ಪಾವ್ಲೊ ತರ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಪರ್ವಾಚ್ ಆಸಾನಾ. ರಸ್ತ್ಯಾನಿ ಚಲ್ತಾನಾ, ಬೈಕ್-ಬಸ್ಸಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾನಾ, ನಿದ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಲಾಗಿಂಚ್ ದವರ್ತಾತ್.(ಭುರ್ಗಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ನಿದ್ತಾತ್ ಪುಣ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಲಾಗಿಂಚ್). ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ಆವಯ್ ಬುಡ್ಲೆಂ ತರ್ ಜಾಲಿ ಫಜೆಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಾ ತೊಂಡಾಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಉಂಡಿ ನಾಕಾಕ್ ಲಾಯ್ತಾ, ಚಾಯೆಕ್ ಸಾಕಾರ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಮೀಟ್, ಇಷ್ಟಿಣ್ಯಾ ಸಂಗಿ ಚಾಟಿಂಗಾರ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಂಸಾರ್ ಬುಡ್ಲ್ಯಾರಿ ಕಳ್ಚೆನಾ. ಅಶೆಂ ಆತಾಂಚಿ ಮೊಡರ್ನ್ ಪಿಳ್ಗಿ ಥಾವ್ನ್ ಪನ್ನಾಸ್-ಸಾಟ್ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂಗೀ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಅನಿವಾರ‍್ಯ್ ಜಾಲಾ. ಜರ್ ತುಂ ಹ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೆ ಸಹವಾಸ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಾಪಾರಿನಾಸ್ತಾ ಫೆಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಧಾ ವರ್ಸಾ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ವಾ ಮರ್ಜೆಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ ತುಕಾ ಪಾಟಿ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ವಾ ಸುಧಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ತುಕಾ ಭರ್ತಿ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಕೆಲೆಂ.
ಆಜ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ರಡ್ನೆಂ ರಾವಯ್ತಾ. ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ವಿಶಿಂ ವಿಶಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಶಿಕಯ್ತಾತ್. ಆದಿಂ ಲೊಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚಾ ತಿತ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲೊಗಿ? ಪುಣ್ ಅತಾಂ ಲಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞ್ನಾನ್ ಶಿಕಾಜೆ ಪೊಡ್ಲಾ. ಹೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಎಕಾ ರಿತೀನ್ ಶಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಮಾಜ್, ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ಲೆಂಚ್ ವೇಗಾನ್ ಬದ್ಲಾಲೆ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ರೀತ್ ಆಜ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ವೇಗಾನ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಲಾ ತರೀ ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ವರ್ವಿಂ ಎಕಾ ರಿತೀನ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗ್ಡೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಬೆಜಾರಾಯ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿನಿ ಆಸ್ಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್, ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್!!! ತುಮ್ಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಮಿಶನ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ ತರ್ ವೇಳ್ ಆನಿ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಬರ‍್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿನಿ ಉಪಯೋಗ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲೆಂ.

Bookmark and Share

ಧೈರಾಧಿಕ್

ಧೈರಾಧಿಕ್ (ಭಾಗ್ - 4)

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂಚೊ ಗಾಂಚ್: ಭಾಗ್ - 1 | ಭಾಗ್ - 2 | ಭಾಗ್ - 3

"ಕೋಣ್ ಹಾಬಾ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾಚಿ ಪಿಸಾಯ್" ಮ್ಹಣ್ ಗುಣ್ಗುಣೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ. ಸಕ್ಟಾಂಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಖಂಚ್ತಾನಾ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಬೊನ್ ಗೆಲೊ. ಪುಣ್ ತೊ ಕಾಂಯ್ ನೆಣಾಸ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ನಟನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.
"ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ...?" ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ರ‍ಾಗುನ್. "ಜಾಂವ್ಚೆ ಕಿತೆಂ...? ಸ್ಟೇನಿ ಬೈಕಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಡೊನ್ ಪ್ರಾಕ್ಚೆರ್ ಜಾಲಾ. ತೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಸಾ" ರಗಾನ್ ತಾಣಿಂ ದಾಡಾಮಾ ಅಡ್ಚಿಲಿಂ.
"ಛೆ...! ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ" ಚುರ್ಚುರ‍್ಲೊ ವ್ಯಂಗ್ ರಿತಿನ್ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ.
ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ "ಹಿಂ ಕಾಮಾಂ ತುಜಿಂಚ್. ತುಂವೆ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆಚ್ಯಾ ಡಾಮಾರ್ ರೊಡಾರ್ ತೇಲ್ ವೊತುನ್ ದವರ‍್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ, ಬಹುಶ್ಯಾ ತಾಕಾ ಮಾರ‍್ಚೆಂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ" ಮ್ಹಣಾಲೊ.
"ತಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರುಂ....?" ತಸಲೊ ಹರಾಮಿ ಹಾಂವ್ ನ್ಹಯ್. ಏಕ್ ವಿಷಯ್ ವ್ಹಯ್, ಲವಿನಾಚ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಸುಧಾರ‍್ಲಾಂ, ತರ್ನಾಟ್‍ಪಣಾಚೆಂ ಹುನ್, ಹುನ್ ರಗಾತ್ ಕುಡಿಂತ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾನಾ, ಲವಿನಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ಭುಲ್‍ಲ್ಲೊ ವ್ಹಯ್ ಫಕತ್ತ್ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಆಶೆವ್ನ್, ತಾಣೆಂ ತೊ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಗಾನ್ ಹಾಂವ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಲೊಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ ತಶೆಂ ಕೆಲೆಂ ಶಿವಾಯ್, ತಾಚೆರ್ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಥಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ.....? ಮೊಗಾಂತ್ ಜಬರ್‌ದಸ್ತಿ ಚಲನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರಾಂನಿ ಸಮ್ಜಲಾಂ, ಪುಣ್ ಹಾವೆಂ ಖಂಡಿತ್ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ, ಮ್ಹಜೆರ್ ಭರ್ವಸೊ ಕರಾ" ಮ್ಹಣ್ ಪಿಂರ್ಗಾಲೊ.
"ತುಜೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಯೇನಾ..." ಮ್ಹಣಾಲೊ ಎಕ್ಲೊ.
"ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆ ಸೊಡ್ಚೆಂ ತುಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆ ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ". ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಮಾತೆಂ ಖೊರ್ಪುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ತ್ಯಾಚ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಬೈಕಾರ್ ಲುವಿಸ್ ಆನಿ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿ ವ್ಹೆತಾಲೆ. ಲುವಿಸ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಕಸಲೆಂಗೀ ಏಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆ ಚತ್ರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ, ಬಹುಶ್ಯಾ ತೆಂ ಒಯ್ಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹಾಂವೆ ತಾಂಕಾ ಸಾರ್ಕೆ ಪಳಯ್ಲಾಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ.
ಹೆಂ ಉತಾರ್ ಸ್ಟೇನಿಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಸತ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ತಕ್ಷಣ್ ತಾಣಿಂ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕಡೆನ್ ಧಾಂವ್ ಮಾರ‍್ಲಿ. ತೆದ್ನಾ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ. "ಹಾಂವ್‍ಯಿ ತುಮ್ಚೆಂ ಸಂಗಿಂ ಯೆತಾ" ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪರತ್ ತಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಉಮಾಳ್ಳಿ ತಾಂಕಾಂ. ಸುಮಾರ್ 6 ಜಣ್ ಆನಿ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಳೊನ್ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಬೈಕ್ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿಚಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್ ದವರ‍್ನ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾ ಹಳ್ತಾರ್ ಚಲೊನ್ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿಚಾ ಕಂಪೌಂಡಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆ.
ಸುಮಾರ್ ಸಕಾಳಿಂಚಿ ವರಾಂ 4 ಜಾತಿತ್, ತಾಣಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ವ್ಹಚೊನ್ ಬೈಕಾಚೆರ್ ನದರ್ ಮಾರ‍್ಲಿ. ಟೊರ್ಚಾ ದ್ವಾರಿಂ ಪೂರ್ಣ್ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಬೈಕಾಚೆರ್ ತೆಲಾಚೆ ಥೆಂಬೆ ಗಳ್‍ಲ್ಲೆ ದಿಸ್ಲೆ. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೇಲ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಬೈಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೇಲ್ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬೈಕಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ತೇಲ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಬೈಕಾರ್‌ಚ್ ಬಸೊನ್ ತೇಲ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವೊತ್ಚ್ಯಾ ಪೊರ್ಸಾರ್ ತೇಲ್ ಬೈಕಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ತಾಣಿಂ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿಚೆ ದಾರ್ ದಾಡಯ್ಲೆಂ. ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ’ಕೋಣ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಲೊ. ತರೀ ದಾರ್ ಉಗಡ್ಲೆಂ ನಾ, ತೆದ್ನಾಂ ’ಹಾಂವ್ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ಲಾಂ’.
ಇತ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ...." ಮ್ಹಣ್ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿ ಉಟೊನ್ ದಾರ್ ಉಗಡ್ಲೆಂ. ದಾರ್ ಉಗಡ್ತಚ್ ಸಗ್ಲ್ಯಾನಿ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿಚಾ ಕೊಲಾರಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೊಡುನ್ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ.
"ನಾಂ ಹಾಂವೆ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ" ಗಾಗೆಲೊ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿ.
"ಸತ್ ಸಾಂಗ್, ವಿಷಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ತುಂ ಬೈಕಾರ 9-30 ವೊರಾರ್ ಲುವಿಸಾಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸೊನ್ ಘೆವ್ನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ತೇಲ್ ವೊತ್ಲಾಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇನಿ ತ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ.
ನಾಂ ಸಾಯ್ಬಾ, ತುಂವೆ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಯ್ಲಾಂಗಿ ಮ್ಹಣ್" ಫಟ್ ಮಾರ‍್ಲಿಂ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿನ್.
"ತಶೆಂಗೀ ತರ್ ಧರ್ ಮ್ಹಣ್" ಏಕ್ ಬಳಾದಿಕ್ ಮೂಟ್ ನಂದುಚ್ಯಾ ಪೊಟಾರ್ ಅಂರ್ದಾಲಿ. ಪರತ್ ಏಕ್ ಮಾರ್ ಕಾನ್ಸುಲಾರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ನಂದು ದುಃಖಿನ್ ಪಿಂರ್ಗಾಲೊ.
"ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ದಮ್ಮಯ್ಯಾ, ಮಾರಿನಾಕಾತ್ ಹೆಂ ಪುರಾ ಲುವಿಸಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಖಾಲ್ ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೆಂ ತಾಣಿ ತಾಕಾಯಿ ಧರ‍್ನ್ ಆತಾಂ ಶೀದಾ ಲುವಿಸಾಚಾ ಘರಾಂ ಗೆಲೆ.
ವೊರಾಂ ಸುಮಾರ್ 5 ಜಾತಿತ್. ಬರ‍್ಯಾ ಗಾಡ್ ನಿದೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲುವಿಸಾಕ್ ದಾರಾರ್ ಟೊಕೆ ಮಾರ‍್ನ್ ಉಟಯ್ಲೆಂ. ದೊಳೆ ಹಳ್ತಾರ್ ಗಷ್ಟುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಲುವಿಸಾಕ್ ಕಳ್ಳೆನಾಂ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಮಾರ‍್ನ್ ಅರ್ದೆಂ ಜಖಂ ಕೆಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಣಿಂ ತಾಕಾ ಸೊಡ್ಲೆಂನಾ ಶೀದಾ ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೆ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಲುವಿಸಾಚೆರ್ ಆನಿ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿಚೆರ್ ಕೇಜ್ ಬುಕ್ ಕರ್ನ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಜೈಲಾ ಭಿತರ್ ಘಾಲೆಂ.
ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಜುಸ್ತ್ 6 ವೊರಾರ್ ತೆಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಪಾವ್ಲೆ. ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಪಳೇವ್ನ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ವಿಷಯ್ ಪುರಾ ವಿಸ್ತಾರುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ. ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಲುವಿಸಾಚೆರ್ ಆನಿ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿಚೆರ್ ಕಠೀಣ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ. ತರೀ ತಾಚಾನ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ. ಪಾಯಾಂಚೆ ಆಪರೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ದುಃಖಿನ್ ತೊ ವಳ್ವೊಳ್ತಾಲೊ. ನಿದ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಆಪವ್ನ್ ತಾಕಾ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಳೆಂ. "ತುಂಚ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ತುಜ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಪ್ರಾಧಿ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಮೊಗಾಚೊ ಇಷ್ಟ್". ತೆದ್ನಾಂ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಸೊನ್‍ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಆನಿ ತುಜಾ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಮೆಚ್ವಾಲಾಂ, ತುಕಾ ಸಲಾಮ್ ಮಾರ‍್ತಾಂ".
ಸ್ಟೇನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಮೆಚ್ವಾಲೊ. ಇಷ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ ಆಸಾಜಾಯ್, ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ. ಆಪುಣ್ ಮತಿರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಂಚ್ಚ್ ತಾಣಿ ತಾಂಚಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ.
ಸ್ಟೇನಿಚಾ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾ ನಿಮ್ತಿಂ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿ ಆನಿ ಲುವಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚೆ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಲುಕ್ಸಾಣಾರ್ ಪಡಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮೊಸ್ರ‍ಾಳ್ಯಾ ನಂಜೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಹಾಣಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕಳ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ವೇಳ್ ಉದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂಚ್ಚ್ ತಾಂಕಾ ಜೈಲಾಚೆಂ ವಾರೆಂ ಖಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಸುಮಾರ್ 8 ದಿಸಾಂ ನಂತರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊ. ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಇಷ್ಟ್ ಯೇವ್ನ್ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆ. ತಾಕಾ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ. ಸುಮಾರ್ ೨ ಮಹಿನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಟೇನಿಚೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಚಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ. ಆಪರೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ರೋಡ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಲೆಂ. ಸುಮಾರ್ 4 ಮಹಿನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಟೇನಿಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಬೊಳ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಬೆತಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾಚೆರ್ ಚಲಾಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಆನಿ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಟೇನಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಆಧಾರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಪುಣ್ ದಾಕ್ತೆರಾನಿಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉಪಾದೆಸ್ ಪಾಳಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಚಡ್ ಚಲೊಂಕ್ ಆನಿ ಬೈಕ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಆಡ್ವಾರ‍್ಲೆಂ. ಎಕಾ ವರ್ಸಾನ್ ಆಪರೇಶನ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಯಾಂತ್ಲೊ ರೋಡ್ ಆಪರೇಶನ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಡ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಚಲಾಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದಾಕ್ತೆರಾಚಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಲೊ ದಿಲೊ ತಾಣೆಂ.
ಕೇವಲ್ ಪ್ರಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಕಾಮಾಂತ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಬಾಪಾಯ್ನ್ ತಾಕಾ ಖಡಕ್ಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿಕೀ ಆನಿ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾಂತ್ ವಚಾನಾಕಾ, ಭಯ್ಣಿ ಲಾಗಿಂ ಉತಾರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ರಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ವಚಾನಾ ಮ್ಹಣ್ . ಅಶೆಂ ಸುಮಾರ್ 11 ಮಹಿನೆಂ ಸಂಪ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ರಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾಂ. ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಸಭಾರ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ನಾನಾತ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಗಾಳಿ ದಿತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಸ್ಟೇನಿಚಿ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಮಾಂದ್ತಾಲೆ. ತರೀ ಆತಾಂ ಸ್ಟೇನಿ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ರಾಟಾವಳೆಂತ್ ವ್ಹಚಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಜೀವಾಚೆ ಭ್ಯೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬಗಾರ್ ಬಾಪಯ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಫಿಕಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಾಂಯ್ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೆಡ್ಡಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಸೆವಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣ್ ಸುನೀತಾಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಸುನಿತಾಕ್ ತೊ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ಆವಯ್ ನಾ ತರೀ ಆವಯ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಸುನೀತಾನ್ ಸ್ಟೇನಿ ಥಂಯ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಘುರ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಟೇನಿ ಥಾವ್ನ್ ಉತಾರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ರಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ವಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಜಾಂವ್ ವಚಾನಾ ಮ್ಹಣ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ತರ್ನಾಟ್‍ಪಣಾಚೆ ಉದ್ವೇಗ್ ಮುಕಾರ್ ಥಂಡ್ ದವರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆ.
ಆಜ್ ವಲ್ಲಿ ಆನಿ ಸ್ಟೀವನ್ ತಾಕಾ ಅಣ್ಕುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ತಾಂಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸ್ಟೇನಿ ಕಾಂಯ್ ಕರ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಪರತ್ ಪರತ್ "ಕಾಲೆಂ ಸಾಯ್ಭಾ ತಾಣೆ ದೊಗಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ತುಕಾ ಜಿವಿಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ತುಂ ತಾಂಕಾ ಕಿತೆಂಯಿ ಕರಿನಾಸ್ತಾ ವೊಗೆ ಆಸಾಯ್, ಖಂಯ್ ಗೆಲೆಂ ತುಜೆಂ ತೆಂ ತರ್ನಾಟ್ಪಣ್".
ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಆನಿ ಲುವಿಸಾಕ್ ಜೈಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾನಿ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೀವನ್ ಲುವಿಸಾಚೊ ಭಾವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವನಾಚೊ ಈಷ್ಟ್ ನಂದು ಶೆಟ್ಟಿಚೆ ಜಿಗ್ರಿ ದೋಸ್ತ್ ಲುವಿಸ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಚಿಂತಾಲೊ ಕೀ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಕಶೆಂ ತರೀ ಮಾರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಹಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತಶೆಂ ಪಯ್ಶೆ ದಿತಾಲೊ ಆನಿ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಪರತ್ ಜಳೊಂಕ್ ಹಾಂಚೆಂ ಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ ತೆ ವಿಷಯ್ ಪರತ್ ಉಸ್ತಿಶೆಂ ಕರ್ತಾಲೊ. ಹಾಂಕಾ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಖಾವಯ್ತಾಲೊ, ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿತಾಲೊ. ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ತೆಂ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಸದಾಂಯಿ ಸತಯ್ತಾಲೆ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಕಾ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಕಿತೆಂಯಿ ಬಾಧಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಸ್ಟೇನಿಕ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಹಿಣ್ಸಿತಾಲೆ, ರಾಗ್ ಯೆಶೆಂ ಕರ್ತಾಲೆ. ಹೆಂ ಪುರಾ ಸೊಸುನ್ ಸ್ಟೇನಿ ಮಾತ್ರ್ ವಗೊಚ್ಚ್ ರಾವ್ತಲೊ.
ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವಲ್ಲಿಚೆ ಆನಿ ಸ್ಟೀವನಾಚೆ ಸತಾಂವ್ಚೆ ಚಡ್ ಜಾಲೆ. ಚಿಂತಾಲೆ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ರಾಗ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಂಚೆರ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಠಿಕಾಣ್ಯಾರ್ ಲಾಂವ್ಚೆ ಯೆವ್ಜಣ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಗುಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸ್ಟೇನಿ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಪುಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ತೊಂಡ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ನಾ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ತಿತ್ ಖಂಡಿತ್. ಆನ್ಯೇಕ್ ವಿಷಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾನಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ತ್ರಾಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಜಾಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪುರಾ ಸೊಸುನ್ ಥಂಡ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಹೆಂ ಪುರಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತೆಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ತಾಂಚೆ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಮೊಡ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ತೆ. ನಾ ತರ್ ಲಗಾಡ್‍ಚ್ಚ್ ಕಾಡ್ತೆ. ತೆಂ ಸ್ಟೇನಿ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕೀ ತಯಾರ್. ತಾಣೆಂ ಸುನೀತಾಕ್ ಉತಾರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕಶೆಂ ಮೊಡುಂ....? ಆವಯ್ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಮನ್ ಕಶೆಂ ದುಖೊಂವ್...? ಚಿಂತ್ತಾಲೊ ಪುಣ್ ತಾಚೆ ದಿಲ್ಲೆ ಉತಾರ್, ಉತಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ‍್ಲೆಂ ನಾ...

ಕಾಣಿ ಮುಂದರುನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾತಲಿ…

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂಚೊ ಗಾಂಚ್: ಭಾಗ್ - 1 | ಭಾಗ್ - 2 | ಭಾಗ್ - 3

Bookmark and Share

ತೆಂ ಏಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಮಾತ್ರ್

[ಆದ್ಲಿಂ ತಿಂ ಆಚಾರ್-ವಿಚಾರ್ ಹೊ ವಿಷಯ್ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ವೇಗಾನ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಸ್ಪೊಡ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರೂಚ್ ನಾಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಲಕ್ಷಣಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಝಳ್ಕತಾ. ವರ್ಸಾಂ ಉಬೊನ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಯೆತಾ ಪುಣ್ ಹೊ ದೀಸ್ ಆನಿ ದೀಸಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಪಾಲ್ವೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾನಾ ಮಾಲ್ಗಡಿ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಆದ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಪುಣಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ರೂಚ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡೊನ್ ಆಸಾತ್. ಅಶೆಂಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಲೇಖಕ್ ಆದಿಂ ಗಾವಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ವಿಸ್ತಾರಾವ್ನ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ನಿರಾಸ್ಪಣ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ತಾ]

ವೊರ‍ಾಂ ದನ್ಪರಾಚಿ ದೋನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ, ಸಗ್ಳೊ ವಾಡೊ ಕಿತೆಂಚ್ ಆವಾಜ್ ನಾಸ್ತಾ ಶಾಂತ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬರಿ ಭೊಗ್ತಾಲೆ. ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿ ಮಾಯ್ ಭಿತರ್ ರುಮಾಂತ್ ಆಡ್ ಪೊಡೊನ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಕುಸು ಕುಸು ಕರ್ನ್ ಜೆವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಿರಯ್ತಾಲೆ ಕೊಣ್ಣಾ, ಮ್ಹಜೊ ಪುತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಯಾಪ್‍ಟೋಪಾರ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಕರ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಬಿಜಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಘಟ್ ಸಾತ್ ನಮುನ್ಯಾಂಚೆ ರಾಂದ್ವಯೆಚೆ ಜೆವ್ಣಾಂ ಸವೆಂ ಚಣೆಂ ದಾಳಿಚೊ ವೊರ್ನ್ ಪೊಟ್ ಫುಟಾಸರ್ ಖಾವ್ನ್ ಆಳ್ಶ್ಯಾ ಬರಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸಿಟ್-ಅವ್ಟಾರ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಯಾ ಧಲ್ಚ್ಯಾಂ ಚೆರಾರ್ ಪಾಂಯ್ ನೀಟ್ ಕರ್ನ್ ಧಲೊನ್ ಆಸಲ್ಲೊ.
ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಿತರ್ ಮ್ಹಜೆ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆವಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಭಿತರ್ ವೊಸೊನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಳ್ಸಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೊಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಆವಾಜ್ ದಿಲೊ. ಎಕಾ ಮಿನುಟಾನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಕಿತೆಂಗಿ ತೊಂಡಾಂತ್ ಪುರ್ಪುರೊನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಜಾ ಹಾತಾಂತ್ ಉಡೊವ್ನ್ ಚಲ್ತೆಚ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ರಿಂಗ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಮೊಬಾಯ್ಲೀ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕೊಣಾಚೊ ಕೊಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಚೊ ಕಿರಣಾಚೊ ದುಬಾಯ್ ಥಾವ್ನ್. ಕಿರಣಾಚೊ ಕೊಲ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪರತ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆ ಮಿಸ್ಸ್ ಕೊಲ್ ಕೆಲೆಂ. ವಿಸ್ ಸೆಕುಂಡಾ ಭಿತರ್ ಪರತ್ ಕಿರಣಾಚೊ ಕೊಲ್ ಆಯ್ಲೆಂಚ್ ಮೊಂತಿ ಪೆಸ್ತಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಪರ್ಬಿ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚೊ ವೊರ್ನಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಹಾಂಗಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಿರಣ್ ಉಲೊವ್ನ್ಂಚ್ ವೆತಾಲೊ. ತಾಚಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಮಧೆಂಚ್ ಆಡೊವ್ನ್ ಹಾಂವೆಯಿ ಮೊಂತಿ ಪೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಚಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ವಿಶ್ ಕೆಲಾಂ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ರಾಂದ್ಲೆ ತುಮಿ? ಪಯ್ಲೆಂ ಮೊಂತಿ ಪೆಸ್ತ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಕಾಜಾರಿ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್, ತೆಂಯೀ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಗಮ್ಮತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಿಸ್ತಾ? ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಗಮ್ಮತ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಸಾಯ್ಬಾ ಆಮ್ಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ವ್ಹಯ್ ದುಬಯಾಂತ್ ಹರ‍್ಯೇಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ವಿಕೆಂಡ್ ರಜೆಚಾ ದಿಸಾ ದವ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಆಯ್ತಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸುಕ್ರಾರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ತಮಾಶೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಡಾಡಾ ಡಾಡಾ ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಲ್ಯಾಪ್‍ಟೊಪಾರ್ ಖೆಳ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂಗಿ ಜಾವ್ನ್ ಬಂದ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತುಕಾ ಆತಾ ಘಾಲ್ತಾ ಏಕ್ ಖೊಟ್, ನಿದೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲ್ಯಾಪ್‍ಟೋಪಾರ್ ಖೆಳ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪುತಾಕ್ ಎಕ್ ಧಮ್ಕಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫೊರ್ಸಾಕ್ ಪೂತ್ ರಾಗಾನ್ ತುಂ ನೆಂ ಡಾಡಾ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರಿನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪುರ್ಪುರೊನ್ ಚಲ್ತಚ್ಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಕಿರಣ್ ಆಜ್ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಣಾಕ್ ಖೊಟ್ ಘಾಲ್ತಾಯ್ ಸಾಯ್ಭಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಮಾಶೆ ಕರ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ತೆಂ ಉತಾರ್ ಮುದರ್ಸುಚೆ ನಾಕಾ ದೆಕುನ್ ತೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಬಾಪಯ್ ಪುತಾಚೆ ಸದಾಂಚೆ ಸೊಡ್ ತೆಂ. ತರ್ ತುಮಿ ಸುಕ್ರಾರಾ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಥಂಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾಂ ಡೊಲ್ಫಿ ಘರಾ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಹೆಂ ಪಾವ್ಟಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಫೆಸ್ತ್ ಕರ‍್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್, ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ನೆಂ ದೆಕುನ್ ರೊಬಟಾಕ್, ವಿಲ್ಫಿಕ್, ಡೊಲ್ಫಿಕ್ ಆತಾಂಚ್ ಸಾಂಗೊನ್ ದವರ್ಲಾ. ಪುಣ್ ತುಂ ಮಾತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಚುಕ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಿರಣಾನ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಸಾಯ್ಬಾ ತುಮಿ ಪೆಸ್ತ್ ಕರಾ, ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಪೆಸ್ತಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಮಾಶೆಂ ಕರ್ತಾನಾ. ತೆಂ ವ್ಹಯ್ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊಯ್ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಂವಾತ್ ಮೊಂತಿ ಪೆಸ್ತಾಕ್ ವೆಚೆ ಭಾಗ್‍ಚ್ಚ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಮೆಳ್ಳೆನೆ ಕಶೆಂ ಗಮ್ಮತ್‍ಗೀ? ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಿರಣಾನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ. ಗಮ್ಮತ್ ಕಿತೆಂ ಮೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ ರಾಂದ್ಲೆ, ಜೆವ್ಲೆಂ ಹೆಂಚ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮ್ಹಳೆಂ, ತಿಶಿಲ್ಯಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಿರಣಾಚೊ ಕೊಲ್ ಕಟ್ಟ್, ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲೆ ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ಉಲೊಯ್ಲೊಗೀ? ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತಾ, ಚಿಂತಾ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಕಿರಣಾಚೆ ಮೆಸೆಜ್ ಆಯ್ಲೆ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಕ್ರೇಡಿಟ್ ಫಿನಿಶ್, ಮಾಗಿರ್ ಕೊಲ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್.
ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಕುಶಿನ್ ದವರ್ನ್ ಕಾನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ನೀಟ್ ಕರ್ನ್ ಭಿತರ್ ಕಿತೆಂ ನಿದ್ಲ್ಯಾತ್‍ಗೀ?, ಕಿತೆಂ ಆವಾಜ್ ಆಸಾಗೀ? ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಮಾಯ್ ಸುನೆಚೆ ಕುಸು ಕುಸು ಚಾಲುಚ್ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುತಾಕ್ ಆವಾಜ್ ದಿವ್ನ್ ಆಪಯ್ತಾನಾ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಲೊ, ತೊ ನಿದ್ಲಾ ತುಜ್ಯಾ ರಾಗಾನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ. ಹಾಂವೆ ಪಾಟಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಜಾಪ್ ದಿನಾಸ್ತಾ ಧಲ್ಚ್ಯಾ ಚೆಯರಾರ್ ಪಾಟ್ ನೀಟ್ ಕರುನ್ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಎಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಚರಯ್ಲಿ.ಸಗ್ಳೆಂ ಹಿತಾಲ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ವೊಲಿನ್ ಪಾಂಗ್ರಿಲಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾಲೆ ಸಂಗಿ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಫುಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫುಲಾರ್ ಏಕ್ ಪಿಸೊಳೆಂ ಮ್ಹೊಂವ್ ಚಿಂವೊಂಕ್ ಫುಲಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಫುಲಾರ್ ಉಬೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜಿ ದೀಷ್ಟ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ತ್ಯಾ ಪಿಸೊಳ್ಯಾಚೆರ್ ಖಂಚೊನ್ಂಚ್ ರಾವ್ಲಿಂ... ಸವೆಂ ಮತಿಂತ್ ಸಭಾರ್ ಚಿಂತ್ನಾ ಲಾರಾಂ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ವ್ಹಯ್, ತೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಪಿಸೊಳೆ ಕಶೆಂ ಎಕಾ ಫುಲಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಫುಲಾರ್ ಉಡೊನ್ ಮ್ಹೊಂವ್ ಚಿಂವೊಂನ್ ಆಪ್ಲೆ ಪೊಟ್ ಭರ್ತಾ, ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಪೊಟಾಚ್ಯಾ ಭುಕೆಕ್, ಬರ‍್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚಾ ದಿಶೆನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೊಂಬಯ್, ಬೊಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಉಬಾಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆ ಆನಿ ಆಜ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಜಿಕ್ಲೊಗಿ, ವಾ ಸಲ್ವಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಮ್ಹಜೆಚ್ ಲಾಗಿಂ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ವ್ಹಯ್ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್, ಪುಣ್ ಮಾಕಾ ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ಮೆಳ್ಳಾ? ಏಕ್ ಬರೆಂ ಘರ್, ಬರೆಂ ಕಾಮ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ವ್ಹಯ್, ಜಿವಿತಾಚಿ ದೋಣ್ ವೊಚ್ಚುನ್ ಸುಖಾಳ್ ದಿಸಾಂಚೆ ಸೊಪಾಣ್ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ತರಿ ಸತ್ ಜಾಯ್ಶೆ ಕೆಲಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸುಖಾಳ್ ದಿಸಾಂಚಾ ಪಯ್ಣಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಜಾಯ್ತೆ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಖಂಚ್ತಾ. ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುಮಿ ವಿಚಾರ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ತುಮಿ ತುಮ್ಕಾಚ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತುಂಮ್ಕಾಯಿ ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಪಾಪಿಂಚ್ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ಆಮಿ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಶಹರಾಕ್ ಉಬೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಸುಧಾರಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚೆ ಆದ್ಲಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ ರಿತಿ ರಿವಾಜಿ, ಆದ್ಲಿ ತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚರ‍್ಸುಂಚಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ರೀತ್ ನಿಯಮಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್, ತಿ ಆದ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆತಾಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬರಿ ಭೊಗ್ತಾಂ, ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಹಾಂವೆ ಮಾಕಾಚ್ಚ್ ವಿಚಾರ್ತಾ. ಧಯ್ರಾನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾ ಕಡೆಂ ಝಗ್ಡೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾತನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾ ಸಕ್ತೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಯ್ಗಿ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ.
ವ್ಹಯ್ ತೆ ಲ್ಹಾನ್ಪಣ್ ಆನಿ ತೆಂ ತೆದಾಳಾಚೆ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಚಿಂತ್ತಾನಾ ಜಿವಾಂತ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಉಮಾಳ್ತಾ. ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಭರ್ತಾ. ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಮಹಿನೊ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮಿ ವ್ಹಡಾ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲೆ. ನೊವ್ ದಿಸಾಂ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಕ್ ನೊವೆನಾಂ ಸವೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಸೊಭಿತ್ ರಂಗ್ ರಂಗಾಳ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪುಂಕ್ ನೊವ್ ದಿಸಾಂಚೆ ನೊವೆನ್ ಆನಿ ನೊವ್ ದಿಸಾಚೆ ಆಮ್ಚೆಂ ತೆಂ ಘಡಾಂ-ಮೊಡಿಂ ಚಿಂತಾನಾ ಆತಾ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಹಾಸೊ ಉದೆತಾತ್. ಮಾಯ್ನ್ ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಹಟ್ ಧರ್ನ್ ಫಾಂತ್ಯಾ ಫರಾರ್ ಟೊರ‍್ಚ್ ಘೆವ್ನ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಫುಲಾ ಸೊಧುನ್ ವೆತಲ್ಯಾಂವ್. ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಆಮಿ ದೊಗಾಂ ತೆಗಾಂಚೊ ಗ್ರೂಪ್ ಕರ್ನ್ ಪಯ್ಸ್, ಪಯ್ಸ್ ಫುಲಾಂಚಾ ಸೊದ್ನೆರ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತಾಂತುನಿ ಆಮಿ ಪಯ್ಲೆಂ, ತಾಣಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಭಿತರ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲ್ತಾಲೆ. ಎಕಾ ದಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫುಲ್ಚೆ ಬೊಂಗೆ ಫ್ಯಾಂತ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಹಾಡುನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ದವ್ರುನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೊಂಗೆ ಪಾಕ್ಯಾರ್ ಫುಲೊಂಕ್ ದವರ್ನ್ ರಾತಿ ನಿದೊನ್ ಕೆದಾಳಾ ಫಾಂತೆ ಜಾತಾಗಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ರಾಕ್ತಲ್ಯಾಂವ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಖಾತಿರ್ ಬೊಂಗೆ ಜಮೊಂವ್ಕ್ ಪರತ್ ತಲಾಸ್ ಕರುನ್, ಪಾಕ್ಯಾರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫುಲ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬೊಂಗೆ ಕಾಡ್ನ್ ಮಾಂಯ್ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ಸೊಭಿತ್ ಕರ್ನ್ ದಾಳ್ನ್ ದಿತಾಲಿ, ಮಧೆಗಾತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಫುಲಾಂ ಭಿತರ್ ಸೊಭಿತ್ ಪುಲ್ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಅರ್ಪುಂಕ್. ಪಾಟಿರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಪೊತೆ, ಎಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಭುತಿ ಆನ್ಯೇಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಫುಲಾಂಚಿ ಬೊಶಿ ಘೆವ್ನ್ ಮಯ್ಲಾ ಪಯ್ಸ್ ಚಲೊನ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮೀಸ್ ಭೆಟವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೊವೆನ್, ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪುನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾಲ್ಯಾಂವ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಫುಲಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಚರ್ಚಾ. ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ಥಂಯ್ ಫುಲಾಂ ತಲಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ, ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ಹಾಂಗಾ ಗೆಲ್ಲೊ, ಥಂಯ್ ತಿತ್ಲೆ ಫುಲಾಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಹಾಂಗಾ ಇತ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ಳೆ, ಥಂಯ್ ತಶೆಂ ಜಾಲೆ, ಹಾಂಗಾ ಅಶೆಂ ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣೊನ್. ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗೊನ್ ದವರ್ಚೆ ತುಂಮ್ಗೆರ್ ಫುಲಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಯಾ ತುಕಾ ತೆ ದಿತಾ ಹೆ ದಿತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಂಚೆ ಕರ್ನಾಯಿ ಫುಲಾಂ ಮೆಳ್ಚೆ ಬರಿ ಕರ್ತಾಲೆ.
ತ್ಯಾ ನೋವ್ ದಿಸಾಂನಿ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಫುಲಾಂ ಸೊಧುನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ವೆತಾನಾ ಮೊಗೆಂ, ತೊವ್ಶೆಂ, ಸಾಂಗೊಯಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ವೆತಾಲೆಂ ತರೀ ತ್ಯಾ ಬಾಪ್ತಿ ಕಿತೆಂಚ್ ತಕ್ರಾರ್ ಉದೆನಾತ್ಲೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭುರ್ಗಿಂ ದೆವಾಚಿ ದೆಕುನ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಯಿ ವಾಲಿಂಚೆ ಕಿತೆಯಿ ಚೊರ್ನ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ತೆದಾಳಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಬೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೊಣಿ ಝಗ್ಡೊಂಕ್ ಯೆನಾತ್‍ಲ್ಲೆ, ಆತಾಂಚಾ ಪರಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಝಗಡ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ತೆದಾಳಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಫ್ತ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಘರ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ನ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ‍್ತಾಲಿಂ. ವ್ಹಡಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಪೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಮಾಯ್-ಬಾಬ್ ಪರ್ಗಾಂವಾತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಗಾತ್ ಬರೊವ್ನ್ ಕವರಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಯಾರ್ ದವರ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ಪೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಮೀಸಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಸಂಗಿ ವ್ಹರುನ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ನವೆಂ ಬೆಳೆ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಘರಾಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತ್ಯಾ ಕವರಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪೊಸ್ಟ್ ಕರ್ನ್ಂಚ್ ಬಾಬ್ ಘರಾ ಯೆತಾಲೊ ತರ್, ಮಾಯ್ಕ್ ಘರಾ ಯೆವ್ನ್ ರಾಂದ್ಚೆ ಕಾಮ್ ತರ್ ಆಮ್ಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಪೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ದಿಲ್ಲೊ ಕೊಬು ಹಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್. ಕೊಬು ಘೆವ್ನ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾಯ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪೊಕ್ರಿ ಪೊಣಾಂ ತೆಂ ಆತಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಚ್ ನ್ಹಯ್.
ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ದನ್ಪರಾಚೆ ನವೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸವೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆಂವ್ಚಿ ತೆದಾಳಾಚಿ ರಿವಾಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲಿ, ಜೆವಾಣ್ ಜೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ ಘರಾನ್-ಘರ್ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಹೊಗಳ್ಸುನ್ ಮರಿಯೆಚಿ ಕಂತಾರಾ ಬ್ಯಾಂಡಾಚೆ ವಾಜಪ್ ಕರುಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಕಾರ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಘಳಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಡಾಕ್ ರಾಕ್ಚೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಗಾಂವ್ಚೆ ನಾವಾಡ್ದಿಕ್ ಫುರ್ಟಾಡೊ ಗೆಲೆಂ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಚೆ ಸಾಂದೆ ಮಯ್ಲಾಂ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಚಲೊನ್ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಘರಾನ್-ಘರ್ ಯೇವ್ನ್ ದೊದೊನ್ ಮಿನುಟಾಂ ಮರಿಯೆಚಿ ಕಂತಾರಾ ಬ್ಯಾಂಡಾ ದ್ವಾರಿಂ ವಾಜಪ್ ಫುಂಕೊನ್ ಪೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಬ್ಯಾಂಡಾ ದ್ವಾರಿ ದೊಡ್ತೊ ಕರ್ನ್ ವೆತಾಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘರ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದೆ ಎಕ್ ಕುಟಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊಗಾನ್ ನವೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಜೆವ್ತಾಲೆ. ಜೆವಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಪಾನ್ ಫೊಡ್ ತರ್ ಆಮ್ಕಾ ಲ್ಹಾನಾಂಕ್ ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡಲ್ಲೊ ಕೊಬು ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಮಾಡಾ ಕಾಟ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಸೊಲ್ನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಮಿ ಚಾಬೊನ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾ ಕೊಬಾಕ್ ಭಾಟ್ ಭರ್ನ್ ಮುಯೊ ಯೆತಾನಾ ಮಾಯ್ಚೆಂ ಪುರ್ಪುರೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಚ್ ಸಗ್ಳೆ ಭಾಟ್ ಝಡ್ನ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚೆ ಕಾಮ್. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಹೆ ಸರ್ವ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾಂಗೀ? ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ಬಾಜಾರಾಂತ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫುಲಾಂ ಶಿಂವ್ತಿ, ಆಬೊಲಿ, ಮೊಗ್ರಿಂ ಶಿವಾಯ್ ತೆದಾಳಾಚೆಂ ತೆಂ ಸುರ್ಯಾಕಾಂತಿ, ಪಾಂಚ್ ಪಾಕ್ಳೆಂ, ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಪಾಕ್ಳೆಂ, ದಾಸವಾಳ, ಜಿನಿಯಾ, ಜಿಡ್ಡೆ, ಡೆರೆ, ವಾಗಾ ನಾಕ್ಷೆಂಚೆ ಫುಲಾಂ, ತೆರಾ ಫುಲಾಂ. ಮಿಠಾಯ್ ಫುಲಾಂ, ಲಾಟನಾಂಚಿ ಫುಲಾಂ ಅಸಲಿಂ ಪುರಾ ಆತಾಂ ದಿಸಾನಾ. ತಿಂ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್, ತಿಂ ರೀತಿ-ರಿವಾಜ್ಯೊ ಆತಾಂ ಆಳ್ವೊನ್ ಗೆಲಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಪರ್ಗಾಂವಾತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದಾಡ್ಚೆ ನವೆಂ ಬೆಳೆ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಎಕ್ ಕುಟಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೆಂವ್ಚೆ ನೊವೆ ಜೆವಾಣ್ ಜೆಂವ್ಚೆ ಆಜ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಆತಾಂಚಾ ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತಪ್ಪಾಲ್ ಖಾತೊ ಮುಲ್ಯಾಕ್ ವೊಸುನ್ ಇ-ಮೇಲ್, ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್, ಫೆಸ್‌ಬುಕಾರ್ ಥಂಯ್ ಕಿತೆಂ ರಾಂದ್ಲಾ, ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾತ್, ಕಿತೆಂ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಬಾರ್ ಫೊಟ್ಯಾ ಸವೆಂ ಸೆಕುಂಡಾನ್ ಆದಲ್ ಬದಲ್ ಜಾತಾನಾ ತಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಆದ್ಲಿ ರಿವಾಜ್ ತಿ ಅದ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆತಾಂ "ತೆಂ ಏಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಮಾತ್ರ್" ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಯೆತಾನಾ ಜೊರಾನ್ ವಾರ‍್ಯಾ ಸವೆಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಚೊ ಥಂಡ್ ಶಿಂವೊರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾ ಸಂಸಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪೊರ್ತಾಲೊ.

Bookmark and Share