Category: Committees & Associations

Byndoor Catholic Association

ತುಮ್ಚೊಂಚ್ ಸ್ವಂತ್ ಆದಾಯ್ ಪಳೆನಾಕಾತ್; ಬಗಾರ್ ಹೆರಾಂಚೆಯೀ ಬರಪಣ್ ತುಮಿಂ ಸೊಧಾ (ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 2:4) ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಚಾ ಉತ್ರಾಚೊ ಧ್ಯೇಯ್ ವಾಕ್ಯ್ ಘೇವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಆಧಾರ್ ಆನಿ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚೆ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಮುಖ್ಯ್ ಉದ್ದೇಶ್ ದವ್ರುನ್ U.A.E. ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಜಾವ್ನ್ 03-11-1989 ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾ ಮಧೆಂ ಬೋವ್ ಮಾಲ್ಘಡೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನ್ ಯಶಸ್ವೆಚಾ ಮೆಟಾಂನಿ ಮುಂದರುನ್ ಆಸಾ.ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಂಘಟಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸಮಾಜೆಕ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಆಧಾರ್ ಆನಿ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮಚಾದೊಚಾ ವಿಶೇಷ್ ಉರ್ಬೆನ್ ಆನಿ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ಸಾಂದ್ಯಾಚಾ ಎಕ್ವಟಾಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬೈಂದೂರ್ಗಾರಾಂಚೆ ಸಂಘಟನ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯೆಚಿ ಆಡಂಭರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಾ ಫಳಾಂತ್ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರ್ನ್ ಉರಯಿಲ್ಲೆಂ ದಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಗರ್ಜೆವಂತಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಆಧಾರ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಶೆಂಚ್ ಗಾವಾಂತ್ ಆವ್ಚಿತ್ ಅವ್ಘಡಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಂಘಟನಾನ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲಾಂ. 2009 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಏಕ್ ಶಾಶ್ವತ್ ಶಿಕ್ಪಾ ನಿಧಿ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಯೋಜನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುನ್ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಕ್ ವಿಗಾರಾಂಚಾ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚಾ ಆಧಾರಾನ್ ಗಾವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಆಮಿ ಚಿಂತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ದೊಡ್ತೆಂ ಆರ್ಥಿಕ್ ಮಜತ್ ದೀವ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಉದಾರ್ ಮನಾಚಾ ಧರ್ಮಿಷ್ಟಾಂನಿ ದಾನ್ ದಿವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಏಕ್ ಶಾಶ್ವತ್ ಶಿಕ್ಪಾ ನಿಧಿ ಜಮೊ ಕರುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಯಾಸ್ತಾ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಳ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ.
ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಸಹಮಿಲನ್, ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಆನಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಆಸಾ ಕರುನ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಿ ವಿವಿಧ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾಂವ್. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆಚರಣ್ ಆನಿ ಗಾಂವ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಜಿವಾಳ್ ದವರುಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚಾ ಸಂಗೀ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾಂ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ನವೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕರುನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮೋಗ್ ಅನಿ ಎಕ್ವಟ್ ರುತಾ ಕರ್ತಾಂವ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ U.A.E. ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ತಾ ಮಧೆಂ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಮ್ಹಣ್ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಲಿಟ್ಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಮುಕಾಮರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚೆ ಸಂಘಟನಾನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಮಟ್ಟಾರ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಸಂಘಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಬೋವ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಘಟನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ’ಕಾಳ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್’ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಗೌರವ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಯಾಸ್ತಾ ಸರ್ವ್ ಬೈಂದೂರ್ಗಾರಾಂಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನ್ ಯಶಸ್ವಿ 24 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪವ್ನ್ 25ವೊ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಜುಬ್ಲೆವ್ ವರ್ಸಾಚಾ ಸಂಭ್ರಮಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊಚಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಮಿಲ್ಲರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಚಾ ಸಂಗೀ ಸರ್ವ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂ ಆನಿ ಸಾಂದೆ ಎಕಾಮೆಕಾ ಎಕ್ವಟ್ ದವ್ರುನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನ್ ಫುಡೆಂ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಮಿ ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಸೆವಾ ದಿಲಾಂ ವಿಗಾರಾಂಚಾ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚಾ ಪ್ರೇರಣಾನ್ ಆನಿ ಉತ್ತೇಜನಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಆಮಿ ಅಭಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್, ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಅನಿಕೀ ವರ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಶೆತಾಂವ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಸೊನ್ ಸಂಘಟನಾದ್ವಾರಿಂ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆನಿಕೀ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ತುಮ್ಚಿಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಬೆಸಾಂವಾ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

Bookmark and Share

Holy Cross Primary School Byndoor

ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಇಗರ್ಜೆ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸೊನ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾಚಾ ಪಾಂಯಾ ಥಳಾ ಪ್ರಕೃತಿಚಾ ಸುಂದರ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಸೊಭೊನ್ ಆಸಾ. ಚರಿತ್ರೆಚಾ ಪ್ರಕಾರ್ 1909 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತವಳ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ತತ್ಕಾಲಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲೊ ಮಾ| ಬಾ| ಸೌರೆಜ್ ಹಾಣಿ ಹೋಲಿ ಕ್ರೊಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. 1917 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಾ| ಬಾ| ಎ.ಇ. ಕುವೆಲ್ಲೊನ್ ಮುಂದರ್ಸುನ್ ಪಯ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ವಿಸ್ತರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾತ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ವಿಸ್ತರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಹೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಏಕ್ ಉತ್ತಮ್ ಶಿಕಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಜಾವ್ನ್ ಮುಂದರುನ್ ಆಸಾ.
Continue reading “Holy Cross Primary School Byndoor” »

Bookmark and Share

Holy Cross Convent, Byndoor

The Congregation of the Sisters of Our Lady Fatima is and Indian Congregation of Women Religious. This Congregation was founded in 1896 in Karnataka in South India, by a Dutch Mill Hill Missionary of St. Joseph,  Rev. Msgr. Francis Xavier Kroot, MHM.

Our Founder & His vision for Mission

Msgr. Francis Kroot was born in Zwolle in 1854 in the north-east of Holland, joined Mill Hill Society and was ordained priest in June 1878. When he was appointed to the South Indian Mission, he was determined to be a missionary like St. Francis Xavier, his patron saint. A man with great foresight and vision, Fr. Kroot knew that only education could help to empower the poor and improve their lot in life. He started and Indian Congregation of Religious Women now known as the Sisters of Our Lady of Fatima.

From 1896 to this day, the Sisters of Our Lady of Fatima are working for the uplift of women and children, especially girls, who are socially and economically backward. The spirit of service to the downtrodden and marginalized of the society has made these Sisters to move out to remote rural areas, involve themselves in the lives of the ordinary people, and work for their development.

The Bangalore Province of Sisters of Our Lady of Fatima

  • The Fatima sisters of the Bangalore Province are working in the Southern states if India, Kerala, Karnataka,Tamilnadu and Andra Pradesh.
  • We live a contemplative life with active works of charity in imitation Jesus and Mary. Our Spirituality of Prayer and Penance enables us to humble ourselves and live in solidarity with the poor and less fortunate brothers and sisters.
  • We run schools for children and offer them not only good academic education but strive to inculcate in them good moral, ethical and social values.
  • We run free Boarding Homes for children from remote villages and help them get educated.
  • We work for the socio-economic development of the poor in the villages, especially women and girls, through self-financing programmes and encouraging them to take up leadership roles in the villages. The Fatima Social Service Trust is a registered Society that works for the uplift of the women and children.
  • We offer primary health care to the poor through our village dispensaries.
  • We shelter and care for Women in Distress who have no one to care for and are left to themselves on the streets and we rehabilitate them.
  • We offer care for the Aged in our Homes for the Aged.

It was a long waited dream of people in Byndoor that they should have convent here and the sisters who can work in the parish for betterment and for the spiritual growth of the parish peoples. We Sisters of Our Lady Fatima here invited to Byndoor in 1984. There after sisters were encouraged supported by Rev. Fr. Furtado and started a Holy Cross Convent in 1984, May 27.  The sisters rendered their services through various fields. Further we firmly settled in Byndoor in 1988 on wards rendering our generous services. As the years passed the strength in the began to decrease. Since there are many English medium school here opened. We with permission of Bishop, Parish Priest and of the people we started boarding home who are poor and under privileged in 2006. We are glad and feel at ease to serve these children at Snehalaya. People in byndoor are very kind and helpful. Yet we found it very hard to manage financially to support and maintain these children.

Having seen our struggle, our provincial superior decided to close down this Convent and withdraw the Sisters from here. However at our insistence she has allowed us to continue in Byndoor. We love our people and we would like to stay here and service them. In an attempt to help us out of our struggle our Parish Priest Rev. Fr. Francis Cornelio has given us permission to run a Kindergarten school in Convent premises, on our own.  Thus we started k.g. class in June 2012. At present we have 16 children studying in this school.

Holy Cross Snehalaya Boarding home privilege to care for 45 poor children in our Covent –cum-Boarding Home. Sr. Jyothi is taking care of the Holy Cross K.G. school. Sr. Antonyyamma the animator of the community is teaching in the school and taking care of the Holy Cross Higher Primary School, Thus we are few in number God has blessed us abundantly to serve the people of Byndoor.

Bookmark and Share

ICYM, Byndoor

1988 ಡಿಸೆಂಬರ್, 18 ತಾರೀಕೆರ್ ತವಳ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಯುವ ಸಕತ್ ಸಂಘಟನಾ ವರ್ವಿಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡುನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾವ್ನ್, ದಿರೆಕ್ತೊರಾಚಾ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಚಾ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತಾಚಾ ಚಿಂತ್ನಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಸೆವಾ ಲಾಭೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ, ಸಾಂಗಾತಾ ಯುವ ಜಣಾಂ ಆಪ್ಲೆ ಸ್ವಂತ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ರೂಪಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ತಾಲೆಂತಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಏಕ್ ವೆದಿ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಿವಾಳ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸೊಂಕ್ ಹೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಏಕ್ ಬಳಾದಿಕ್ ಖಾಂಬೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂ

Continue reading “ICYM, Byndoor” »

Bookmark and Share

YCS (Young Christian Students), Byndoor

ಪಳೆ, ಪಾರ್ಕಿ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ದೇಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ನವಿಂ ಸಮಾಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉದ್ದೇಶ್ ದವರುನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ 2001 ಇಸ್ವೆಂತ್ ವೈ.ಸಿ. ಎಸ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಸೆವಾ ವಿವಿಧ್ ರಿತೀನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಹರ್ಯೇಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ ಕರ್ತಾಂವ್.
Continue reading “YCS (Young Christian Students), Byndoor” »

Bookmark and Share

Sthri Sanghatan (Woman’s Organisation), Byndoor

ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಾ, ಕಥೋಲಿಕ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆನಿ ಚಲಿಯಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಸ್ತ್ರಿ ಸಂಘಟನಾಚೆ ಉದ್ದೇಶ್ ಆನಿ ಧ್ಯೇಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.


Continue reading “Sthri Sanghatan (Woman’s Organisation), Byndoor” »

Bookmark and Share

Society of St Vincent De Paul, Byndoor

ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ದೆ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ 17 ಜಣಾಂಚೆ ಎಕ್ವಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸೆವಾ ದಿವ್ನ್ ಆಸಾ.

Continue reading “Society of St Vincent De Paul, Byndoor” »

Bookmark and Share

Third Order (Secular Franciscan Order), Byndoor

ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ 1959 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತವಳ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್, ಪಿ.ಪಿ. ಡಿ'ಸೋಜಾ ಆನಿ ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾದ್ ವಿಶೆಂತ್ ಲೋಬೊ ಅತ್ಮೀಕ್ ಸಹಾಯಕ್ ಹಾಂಚಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲಿ. ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಭೆಸಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವೊಂಚೆ ದೆವಾಚಾ ಉತ್ರಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಪಾಪ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಅತ್ಮೀಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾಂಚೆ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ತಿಸ್ರಿ ಒಡ್ದಿಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆನಿ ಧ್ಯೇಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.


Continue reading “Third Order (Secular Franciscan Order), Byndoor” »

Bookmark and Share

Mariyal Sodality Byndoor

ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಾತ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲಿಯಾಂಚೆ ಏಕ್ವಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಿಯೆ ಮಾಯೆಚಾ ಪ್ರೇರಣಾನ್ ಮರಿಯಾಳ್ ಸೊಡೆಲಿಟಿಚೊ ಸಂಘ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ.

Continue reading “Mariyal Sodality Byndoor” »

Bookmark and Share

Catholic Sabha Byndoor

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್, ಏಕ್ವಟ್ ಆನಿ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಧ್ಯೇಯ್ ಆನಿ ಉದ್ದೇಶ್ ದವರುನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ 1997 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆ. Continue reading “Catholic Sabha Byndoor” »

Bookmark and Share