Category: About Our Church

Parish Priests Message – Rev. Fr. Ronald Miranda

Rev. Fr. Ronald Miranda

ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾನೊಂ,
ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ತ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಾ, ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಣಾಮ್ ಆನಿ ಸದಾಂಚ್ ಅಭಾರಿ.
ಪ್ರಕೃತಿಚಾ ಸೊಭಾಯೆನ್ ಪರ್ಜಳ್ಚ್ಯಾ, ಭಾವಾಡ್ತಾಚಾ ವಾಟೆನ್ ಚಮ್ಕೊಂಚಾ, ದುಬ್ಳ್ಯಾದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಹುಸ್ಕೊ ದಾಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚೆ ಬರೆಂಪಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಸರ್ವ್ ರೀತಿನ್ ಹಿ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಯತನ್ ಜ್ಯಾರಿ ದವರ‍್ತಾ.
ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಹಕಾರಾನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಸೆವೆಚೆ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಥಂಯ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಸೊಂ. ವಾವ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಂಯ್ ಸದಾಂಚ್ ಅಭಿಮಾನ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ಸುಫಳ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಅಶೀರ್ವಾದಾಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.
ಸಾಂಗಾತಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ವಿವಿಧ್ ಮಾಹೆತ್ ಪ್ರಸರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬೈಂದೂರ್ಚಿಝಳಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.
ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಣಾಮ್ ಅರ್ಪುನ್ ದೆವಾಚೆಂ ಅಶೀರ್ವಾದಾಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.
ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಂಯ್
ವಿಗಾರ್
ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ

Bookmark and Share

Vice President’s Message

ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಅತ್ಮೀಕ್, ಗೊವ್ಳಿಕ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಿಸಾಂವಾಂಚಿ ಝಳಕ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚಾಕ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಯುವಕಾಂನಿ ಏಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾಸ್ತಾ, ಹೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಚಡ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾ. ಭಾಗೆವಂತ್ ಸಾಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಸಮರ್ಪುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಏಕ್ ವಿಶಾಲ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟಾಮ್ ಆಸೊನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂನಿ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವಿಗಾರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರೆಂಪಣ್, ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆನಿ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾ.
ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ ಹಾಂಚಾ ನಿರಂತರ್ ವಾವ್ರಾನ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲೆ ವಿವಿಧ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥೆ ಸಕ್ರೀಯ್ ರಿತೀನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಿವಾಳ್ ಆನಿ ಕಾರ‍್ಯಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಅಶೆಂ ಭಾವಾರ್ಥಾಚೆಂ, ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೆಂ ಆನಿ ಎಕ್ವಟಾಚೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟಾಮ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಗಾವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಯೋಜನಾಂಕ್ ಎಕಾ ವಾಂಟ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ತಿದೊಡ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾನಿ ದಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಆಧಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್, ತಾಂಚಾ ಉದಾರ್ ಮನಾಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರಿಸ್ ಧಾರಾಳ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂನಿ ಭರೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಹಾಂವ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾ. ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಮಜತೆನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಸುಭಾಮ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಲಾಭೊನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಲಾಭೊನ್ ಆಸಾ, ಸಾಂಗಾತಾ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ವಿವಿಧ್ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕುರ್ಪಾ ಜೊಡುನ್ ಘೆತಾತ್, ಬೈಂದೂರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ಆನಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಕುರ್ಪಾ ಹೆರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಜೊಡುಂದಿತ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡೊ ಎಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪೂನ್ ಶೆತ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ.
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಚರಿತ್ರಾ, ಖುರ್ಸಾ ಗುಡೊ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಂಡಳಿ, ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಲಲೆಂ ಹೆಂ ಅಂತರ್ಜಾಳ್, ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಚೆ ಆನಿ ಘಡಿತಾಂಚೆ ವಿವರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಲಾಭೊಂಕ್, ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ದೆಣಿಂ ಆಸಾತ್, ತಿಂ ದೆಣಿಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡುನ್ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ್ ಭರೊಂಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂಚೆ ನಿರಂತರ್ ಸಂಪರ್ಕ್, ಸಳಾವಳ್ ಆನಿ ಎಕ್ವಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹೆಂ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ಸಹಕಾರ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ಬೈಂದೂರ್ಚಿ ಝಳಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಸಹಕಾರ್ ಭಾಸಾವ್ನ್ ಬರೆಂ ಆನಿ ಜಯ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಜೈ!

ಡೆನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್,
ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿ,
ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಬೈಂದೂರ್

Bookmark and Share

Parish Priest’s Message

Rev. Fr. Francis Cornelio

ಆಯ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೊ ಸಂಸಾರ್, ಹಾಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರ್ ಬೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ದಿಸ್ತಾ ಆನಿ ಅಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಚಡ್ ಲಾಗ್ಗಿಂಚ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಹೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮೊಗಾಚಾಂಕ್ ಸರಿ ಕರ್ತಾನಾ, ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಹಜಾರೊ ಮೈಲಾ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಚಡ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಸಳಾವಳೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಭಾಂದ್ ಘಟ್ ಆನಿ ಜಿವಾಳ್ ದವರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲಾ. ಹೆ ದಿಶೆನ್ ವೆಬ್-ಸೈಟ್ ಬೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಮಾಹೆತ್ ಪ್ರಸರಣ್ ಆನಿ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾಲಾಂ.
ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸೊನ್ ಆಜ್ ದಿಸ್ಪೊಡ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ಸಂಸಾರಾಚಾ ವಿವಿಧ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ದಿಸಾ-ದಿಸಾಂಚಿ ಘಡೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಖುದ್ಧ್ ದೊಳ್ಯಾನಿಂ ಅನುಭವ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಬಾಂಧ್ ಜಿವಾಳ್ ದವರುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಅಂತರ್ಜಾಳಾಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ಏಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರುಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಚೆ ಹುಮೆದೆನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವಿವರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಆಟಾಪ್ಲಾಲೆಂ ಹೆಂ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾಸ್ತಾ, ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಹೆತ್ ಪ್ರಸರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾ.
ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಗಾವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್, ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತವಳ್-ತವಳ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ವಳಕ್, ಸಳಾವಳ್, ಬಾಂಧ್ ಆನಿ ಎಕ್ವಟ್ ಘಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾ.
ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಮೆಳೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.
ದೇವ್ ಆಮಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂನಿ ಭರೊಂದಿ.
ಕ್ರಿಸ್ತಾಂ ಥಂಯ್ ವಿಶ್ವಾಸಿ
ವಿಗಾರ್
Rev. Fr. Francis Cornelio

Bookmark and Share

Former Parish Priests of HCC, Byndoor

Former Parish Priests:

Sl. No.

Priest Name

Duration of Service

1.

Rev. Fr.  Alex.P. D’Souza

11/03/1928 to 13/05/1928

2.

Rev. Fr.  Charles Saldanha

13/05/1928 to 10/01/1932

3.

Rev. Fr.  Leo P. D’Souza

10/01/1932 to 26/05/1940

4.

Rev. Fr.  Jerome Pinto

26/05/1940 to 07/06/1945

5.

Rev. Fr.  Mark J. Vas

07/06/1945 to 29/05/1950

6.

Rev. Fr.  A. D’Cunha

29/05/1950 to 21/06/1950

7.

Rev. Fr.  Aloysius Furtado

21/06/1950 to 03/02/1957

8.

Rev. Fr.  J. D’Souza

03/02/1957 to 20/04/1957

9.

Rev. Fr.  P.P. D’Souza

08/02/1957  to 09/03/1969

10.

Rev. Fr.  Jose P. Siquera

20/04/1967 to 02/05/1977

11.

Rev. Fr.   Raymond C. Moras

09/03/1977 to 02/05/1983

12.

Rev. Fr.  Maxim Furtado

02/05/1983 to 28/05/1988

13.

Rev. Fr.  Ferdinand Gonsalves

28/05/1988 to 28/05/1992

14.

Rev. Fr.  Andrew Nazareth

28/05/1992 to 28/05/1999

15

Rev. Fr.  Thomas D’Souza

28/05/1999 to 30/05/2006

16

Rev. Fr. Francis Cornelio

27/05/2006 to 26/05/2013

Bookmark and Share

Parish Wards of Byndoor

ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ 360 ಕುಟ್ಮಾಂ ಆಸೊನ್ 11 ವಾಡೆ ಆಸಾತ್, ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾನಿ ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ಯೊ ಹರ್ಯೇಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಗುರ್ಕಾರಾ ಸವೆಂ ಸಕ್ರೀಯ್ ರಿತೀನ್ ಚಲ್ತಾತ್. ಜಮಾತೆಂತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ 60% ಥಾವ್ನ್ 80% ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ. ಹರ್ಯೇಕಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಾತ್ ಮೆಟಾಂಚಾ ವಿಧಾನಾಚಾ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರುನ್, ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆ ಉತ್ರಾಂ ಉಚಾರ್ನ್, ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಾಕಾಚೆ 'ಜಿವಿತಾಚೆ ಉತಾರ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಂಚುನ್ ತ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಘರಾಂತ್ ‘ಜಿವಿತಾಚೆ ಉತಾರ್' ನಿಯಾಳ್ ಕರುನ್ ಅತ್ಮೀಕ್ ಬರೆಪಣ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆತಾಂವ್ ಆನಿ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಜಮಾತೆರ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಬರೆಪಣಾ ಜಮಾತೆರ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾಂವ್. ವಿಗಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಲಹಾ ಸೂಚನಾ ಘೆತಾಂವ್. ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ ವಾವ್ರ್ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಏಕೆಕ್ ವಾಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾಚೆ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಮಾತೆರ್ ನಮಿಯಾರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಉಲೊ ದಿತಾ. ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಗುರ್ಕಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರುನ್ ಫಾವೊತೆ ಪರಿಹಾರ್ ಜೊಡುನ್ ದಿತಾತ್. ಅಶೆಂ ಫಿರ್ಗೆಜೆಂತ್ ಹರ್ಯೇಕ್ ವಾಡೊ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಿವಾಳ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸೊಂಕ್ ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸವೆಂ ಆಧಾರ್ ದಿವ್ನ್ ಆಸಾತ್. Continue reading “Parish Wards of Byndoor” »

Bookmark and Share

Parish Council, Byndoor

ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿ

ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಿವಾಳ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ರಾವೊಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿ ನಿರಂತರ್ ಸೆವಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚಾ ಆಧಾರಾ ಖಾಲ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾಚಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಹರ್ಯೇಕಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿ ಎಕಾ ಮನಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಆತ್ಮೀಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್.
ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್ ಜಿವಾಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತರ್ಬೆತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆಸಾ ಕರುನ್ ಅತ್ಮೀಕ್ ರಿತೀನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್, ಸಾಂಗಾತಾ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚಿ ಅತ್ಮೀಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ವಿವಿಧ್ ಸಂಘ್- ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಹುಮೆದ್ ಭರೊನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್, ಗೊವ್ಳಿಕ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಬರೆಂಪಣಾಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾಂ ಆಸಾ ಕರ್ತಾಂವ್.
ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಂತ್ ಒಟ್ಟುಕ್ 43 ಸಾಂದೆ ಆಸೊನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 11 ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಗುರ್ಕಾರ್ ಅನಿ ಸಂಗೀ ದೋಗ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಸರ್ವ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾಂದೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಆಡಳಿತ್ ಚಲೊನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟಾಮ್ ಭಾವಾರ್ಥಾನ್, ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಆಸಾಂವ್.

Parish Council Committee

President Rev. Fr. Ronald Miranda
Vice-President Mr. Robert Rebello
Secretary Mrs. Cecilia Reberio
 
Ward

Ward Leader & Representatives

Christ King Mr. Bonnifas Lobo (Ward Leader)

Mr. Clement Gras

Mrs. Rita Lobo

Sacred Heart Mr. William Lobo (Ward Leader)

Mrs. Asha Lobo

Mrs. Anitha Nazareth

Holy Cross Mr. Ronald Nazareth (Ward Leader)

Mrs. Veena Nazareth

Mrs. Annie Rebeiro

Holy Family Mr. Cyril Reberio (Ward Leader)

Mrs. Fatima Ribeiro

Mr. Prakash Nazareth

Infant Jesus (A) – Church Road Mr. Xavier Rodrigues (Ward Leader)

Mrs. Jyothi Nazareth

Infant Jesus (B) – Yedthare Mr. Lawrence Fernandes (Ward Leader)

Mrs. Leena Rodrigues

Mrs. Jospin Rodrigues

St. Joseph Mr. Agapith Rodrigues (Ward Leader)

Mrs. Gracy Dias

Mrs. Nirmala Rodrigues

Our Lady of Lourdes Mr. Stany Dias (Ward Leader)

Mrs. Gladys Nazareth

Our Lady of Fatima Mr. Xavier Fernandes (Ward Leader)

Mr.  Paul Peter Lobo

Mrs. Prema Fernandes

St. Sebastian Mr. Joachim Fernandes  (Ward Leader)

Mrs. Precilla Fernandes

Mrs. Veena Fernandes

Nityadhar Mr. John Fernandes (Ward Leader)

Mrs. Flavia Rebello

Mrs. Anitha Nazareth

 
Designated Members by Parish Priest Dr. Roshan Pais

Mr. Lawrence Fernandes

Mrs. Maria Clara Nazareth

YCS Animator Ms. Divya Nazareth
ICYM President Mr. Ruban Nazareth
Franciscan Third Order President Mrs. Theresa Nazareth
Honourable Members (Panchayath Members) Mr. Martin Dias

Mrs. Shanthi Pereira

Mrs. Veronica D’Souza

Finance Committee Mr. Henry Lobo

Mr. Peter Nazareth

Mrs. Maria Pereira

Bookmark and Share

Mass Timings – HCC Byndoor

Daily Mass : 6.45 a.m. (Thursday Mass service in Convent)
Sunday Mass: 7:30 a.m. & 11:00 a.m (Mass for Children)
Catechism of Children: Sunday 10:00 a.m. to 11:00 a.m.
Holy Hour Adoration: on 1st Sunday of the Month (before the Holy Mass)
Novena Prayer to Perpetual Succor: Every Wednesday After the morning mass
Prayer Service: Every Wednesday 3:00 p.m.
Mass at Holy Hill: Every Friday 4:30 p.m. (way of the cross during the Lenten period before the mass)
Continue reading “Mass Timings – HCC Byndoor” »

Bookmark and Share

Holy Cross Hill

ಖುರ್ಸಾಚೆ ಭಕ್ತಿಪಣ್:3"ಜಶೆಂ ಮೊಯ್ಜೆನ್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ಪಾಕ್ ಉಬಾರ‍್ಲೊ, ತಶೆಂ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಪುತಾಕ್ ಉಂಚ್ ಉಬಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತವಳ್ ತಾಕಾ ಸತ್ಮಾನ್ತಲ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಜಿವಿತ್ ಲಾಭ್ತಲೆಂ" (ಜುವಾಂವ್ 3:14-15)
ಖುರ್ಸಾಚೆ ಚಿಂತಾಪ್ ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದೆವಾಚಾ ಯೋಜನಾ ಖಾಲ್ ಜೆಜು ಸಂಸಾರಾರ್ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಖುರ್ಸಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಖುನಿಗಾರಾಂಕ್, ವ್ಹಡ್ ಚೊರಾಂಕ್, ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂಕ್, ದೇಶ್ ದ್ರೋಹಿಂಕ್ ಆನಿ ಧರ್ಮ್ ವಿರೋಧ್ ವೆಚಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದೀವ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ರೊಮಾಂತ್ ತಶೆಂ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಚಾಲ್ತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಖುರ್ಸಾಚೆ ಮರ‍ಣ್ ಮೆಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಶಿರಾಪ್ ಜೊಡ್ಲಲೊ ಮ್ಹಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಜೆಜುಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಅಶೆಂ ಖುರಿಸ್ ಜುದೆವಾಂಕ್ ಅಕ್ಮಾನಾಚೊ, ನಾಲಿಸಾಯೆಚೊ ಅನಿ ಲಜೆಚೊ ಪ್ರತೀಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ದೆವಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ವಿಚಿತ್ರ್! ಹೊಚ್ಚ್ ಖುರಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಚೆ ಸೊಡ್ವಣೆಚೆ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲುನ್ ಕುರ್ಪೆಚಿ ಝರ್ ಹ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಕ್ ಮೆಳಾಶೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಖುರಿಸ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೊ, ಮಾನಾಚೊ, ಗೌರವಾಚೊ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಾಚೊ ಘುರ್ತ್ ಜಾಲಾ. ಪುರಾತನ್ ಇತಿಹಾಸಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಸುಮಾರ್ ಕ್ರಿ.ಶ. ೩೨೬ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸಾಂತ್ ಹೆಲೆನಾನ್ ಜೆಜುಚೊ ಖುರಿಸ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ. ಖುರ್ಸಾಕ್ ನಮಾನ್, ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್, ಖುರ್ಸಾಚಾ ರೆಲಿಕಾಂಚೆ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಖುರಿಸ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾಚೊ, ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೊ ಆನಿ ಶಾಂತಿ-ಸಮಾಧಾನೆಚೊ ಖುರಿಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಕ್ ಭಾಯ್ಲೊ ಘುರ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಮಾನ್ ಕರುನ್ ಆರಾಧಾನಾಚೆ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾ ಆನಿ ಪೂನ್ ಶೆತಾಂ ಆಸಾತ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಲೋಕ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಪಾಂಯಾ ಥಳಾಂ ಯೇವ್ನ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಮಾನ್ ಕರುನ್, ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ಸೊಡ್ವಣ್ ನಿಯಾಳ್ನ್ ದೆವಾಚಾ ಮೊಗಾಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜೊಡ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ದೈವಿಕ್ ಸಕ್ತೆಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜೊಡುನ್ ಖುರ್ಸಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ರಾವೊನ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೆ ಜಿವಿತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಶೆತಾತ್. ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾತ್ ತರ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಅಖ್ರ‍ೇಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡೊ ಆಸೊನ್ ದೆವಾಚೊ ದೈವಿಕ್ ಉಲೊ ಹ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾರ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಕ್ ವೊಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ.
ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಆನಿ ಭಕ್ತಿಪಣ್:
Old Chapelಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಸಾಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲಿ ಇಗರ್ಜ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ, ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಗುಡೊ ಆಸೊನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಪರ್ಜೆಚೊ ಮೂಳ್ ಆನಿ ಉಗಮ್ ಸ್ಥಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಚರಿತ್ರೆಚಾ ಆಧಾರಾಂನಿ ಫುಡ್ತುಗಲಾಂಚಾ ಕಾಳಾರ್ ದರ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ವ್ಯಾಪಾರ್-ವಹಿವಾಟ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ವಾರ‍್ಯಾ ವಾದಾಳಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದೆವಾಚಾ ಸಸಾಯೆನ್ ಬಚಾವೆಚಿ ಜಯ್ತ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಊಂಚ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ರುಕಾಚೊ ಖುರಿಸ್ ಉಬಾರುನ್ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ. ಅಶೆಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಲೊಕ್ ಯೇವ್ನ್ ತೆರ್ಸಾಚೆ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆನಿ ತೆಸಾಂವಾಂ ಭೆಟವ್ನ್, ವಾತಿ ಪೆಟವ್ನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ದೀಸ್ ವೆತಾಂ, ವೆತಾಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಚಡ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 1935 ಇಸ್ವೆಚಾ ಜನೆರ್ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಚಾ 22 ತಾರೀಕೆರ್ ತವಳ್ಚೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಲಿಯೊ ಪಿ. ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಆದಿಂ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ರುಕಾಚೊ ಖುರಿಸ್ ಕಾಡುನ್ ಫಾತ್ರಾಚೊ ಖುರಿಸ್ ಬಾಂದಯ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಭಕ್ತಿಪಣಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತವಳ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಪುರ್ಟಾದೊ ಹಾಂಚಾ ಹುಮೆದಿನ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂಚಾ ಆಧಾರಾನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಸಾವ್ಳಿ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಜಾಲೆ. ತವಳ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ಮೆಟಾಂ ಚಡೊನ್ ವೊಸೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಕಟ್ಟೋಣಾಚೆ ಸಾಹೆತ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ವಿಗಾರಾಚಾ ಆನಿ ಲೊಕಾಂಚಾ ಮಿನ್ಹತೆನ್ ಮೇ, 3, 1985 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 1999 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಾ| ಬಾ| ಥೋಮಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಂಚಾ ವಿಶೇಷ್ ಉರ್ಬೆನ್ ಹರ‍್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಾಹನ್ ವೆಚಾ ಲಾಗೊನ್ ರಸ್ತೊ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಆನಿ ಸ್ಮಾರಕ್ ಬಾಂದ್ಪಾ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕರ್ಕಟೊ ಸುವಾತ್ ಸಮತಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ ವಿಶಾಲ್ ಸುವಾತ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಚಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಕ್ ಗುಡ್ಯಾಚಾ ಪಾಂಯಾಥಳಾ ಥಾವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಪಾಂಯಾ ಥಳಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಖುರ್ಸಾ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟೆಚಿಂ ಸ್ತೆಸಾಂವಾಂ ಬಾಂದೊನ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಹೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂಕ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಸಸಾಯ್ ಆನಿ ಭಕ್ತಿಪಣಾಚೆ ಥಳ್ ಪರಿಚಯ್ ಕರುನ್ ದಿಲೆಂ.ಬೈಂದೂರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾಚಿ ಸಸಾಯ್ ಹೆರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಪರಿಚಯ್ ಜಾವ್ನ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಭಕ್ತಿಪಾಣಾಚೆ ಶೆತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಅರ್ವ್ಯಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಸಾನ್-ದೀಸ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಭಾವಾರ್ಥಿ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಸಸಾಯ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾ. ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಂಗಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟೆಚಿ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆಧಾರ್ತಾತ್. ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಭೆಟ್ ದಿವ್ನ್ ಅರ್ಗಾಂ ಆನಿ ಸಸಾಯ್ ಮಾಗ್ತಾತ್. ಥೊಡೆಂ ಭಕ್ತಿಕ್ ಸಸಾಯ್ ಜೊಡುನ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಂವ್ಕ್ ತವಳ್, ತವಳ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಂಚಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಭಕ್ತಿಕಾಂ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬರೆಪಣಾಚಿ ಸಾಕ್ಸೆಚಿ ವಿವರಣ್ ದಿತಾತ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಬರೆಪಣ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿತಾತ್. ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಮಜತೆನ್ ಭುಜ್ವಣ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಭಾವಾರ್ಥ್ ಚಡ್ತಾ, ಪಿಡಾ-ಶಿಡಾ ಗೂಣ್ ಜಾತಾ, ಖಂತ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾತಾ, ವಿಘ್ನಾಂ-ಅನ್ವಾರಾಂತ್ ರಾಕಣ್ ಮೆಳ್ತಾ ಆನಿ ಪಾತ್ಕಾಚೆ ಭೊಗ್ಸಾಣೆ ಮೆಳೊನ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತೃಪ್ತಿ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ಮೆಳ್ತಾ ಮಳ್ಳೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂಚಿ ಖೂಬ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
ಪವಿತ್ರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡೊ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೊಭಾಯ್:
ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳಿಚಾ ಬಗ್ಲೆ ಥಾವ್ ಇಲ್ಲೆಶ್ಯಾ ಅಂತರಾರ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಊಂಚ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಧ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ, ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಪ್ರಕೃತೆಚಿ ಅಗಾಧ್ ಸೊಭಾಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಪಳವ್ಯೆತ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಉಂಚ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಭೊಂವ್ತಣಿ ದೀಷ್ಟ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರಕೃತೆ ಸೊಭಾಯೆನ್ ನೆಟೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಬೈಂದೂರ್ ಗಾಂವ್ ಪಳವ್ಯೆತ್. ಅಸ್ತಮ್ತೆಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ವಿಶಾಲ್ ದರ್ಯೊ, ದರ್ಯಾ ತಡ್ ಆನಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಬೈಂದೂರ್ ಬೀಚ್. ತೆಣ್ಕಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್-ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಂಯೊ, ವಿಶಾಲ್ ಗಾದೆಂ ಆನಿ ನಾರ್ಲಾ ಮಾಡಾಂಚಿ ರಾಸ್. ಬಡ್ಗಾಕ್ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಒತ್ತಿನಣೆ ಗುಡೊ ಆನಿ ಉದೆಂತಿಕ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ಗುಡೆ-ದೊಂಗರಾಂಚಿ ರಾಸ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಘಾಟ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮತಿಕ್ ಸಂತೊಸ್ ದಿತಾತ್. ಅಶೆಂ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಖುರ್ಸಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಆಮಿ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹೊ ಪವಿತ್ರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡೊ ಖೂಬ್ ಸುಶೆಗ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಥಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
ಯಾತ್ರಿಕಾಂಚಾ ಗುಮಾನಾಕ್:
ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಚಲ್ಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಲಿತುರ್ಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆಸಾ:

 • ಫೆಬ್ರವರಿಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರ್ಬೆಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದಬಾಜಿಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಮೀಸ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಆರಾಧಾನ್.
 • ಸ್ಮಾರಕ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಮೇ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸ್.
 • ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಸ್.

 • Bookmark and Share

  Byndoor Church History

  ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಉತ್ತರಾಚಾ ಕುಶಿನ್ ಅಖ್ರೇಕ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಬೈಂದೂರಾಂತ್, ಕರಾವಳ್ ತಡಿಚಾ ಬಗ್ಲೆರ್, ಅಗಾಧ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೊಭಾಯೆನ್ ನೆಟೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾಚಾ ಪಾಂಯಾ ಧಳಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಸಾಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ರಾಜ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹೆರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ 130 ಕಿ.ಮಿ. ಪಯ್ಣ್ ಆಸೊನ್, ಉಡುಪಿ, ಕುಂದಾಪುರ್ ಉತ್ರೊನ್ ರಾಷ್ಟೀಯ್ ರಸ್ತೊ 66 ಜಾತೆಚ್ ದೇಡ್ ಕಿ.ಮಿ. ಭಿತರ್ ಅಸ್ತಮ್ತೆಕ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಸುಮಾರ್ 15-20 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಅಂತರಾರ್ ತ್ರಾಸಿ, ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಆನಿ ಪಡುಕೋಣೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ಆನಿ ಕಾರ್ವಾರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ಭಟ್ಕಳ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲಾಗ್ಶಿಲಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್, ಉಡುಪಿ ಆನಿ ಕಾರ್ವಾರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂ ಮಧೆಂ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.byndoor church oldಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಾಂಯ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾಚಾ ಚರಿತ್ರೆಚಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಾಖ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚಾ ರಾಜ್ಯ್ ಕಾರ್ಬಾರಾಂತ್ ಕೆನಾರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಚಾ ಬಂದಡ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಇಗರ್ಜ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಿ ಇಗರ್ಜ್ ನಿರ್ನಾಮ್ ಜಾಲಿಂ, ಹಿಂ ಇಗರ್ಜ್ 1783 ಇಸ್ವೆಂತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ. ಚರಿತ್ರೆಚಾ ಪಾನಾಂನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್, 150 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ದರ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾ ದ್ವಾರಿಂ ವ್ಯಾಪಾರ್-ವಹಿವಾಟ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ರುಕಾಚೊ ಖುರಿಸ್ ಉಬಾರುನ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಥಳಿಂ ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ ತರ್, ಆನ್ಯೇಕಾ ರೀತಿನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಜಾಣಾರಿ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಾ ತೊಂಡಾಂನಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ವಿರೋಧ್ ಟಿಪ್ಪುಸುಲ್ತಾನಾಚಿ ಕಾಟ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ಇಜಾ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಮೈಸೂರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಉಡುಪಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆನಿ ಕಾರ್ ವಾರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೋಳ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆರಂಭಾರ್ ಕುಂದಾಪುರ್, ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ವಠಾರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೈಂದೂರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾಚಾ ಭೊಂವಾರಿ ಜಿಯೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಷಯ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತಾಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 1850 ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಠಾಣೊ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ, 1894 ಹೊ ಮಿಸಾಂವ್ ಠಾಣೊ ಏಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಸ್ತರಣ್ ಜಾಲೆಂ ಆಸ್ತಾ, ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ತಾಬೆಂತ್ ಇಗರ್ಜೆಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆನಿ ಸೆವಾ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. 1909 ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲೊ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಬೈಂದೂರ್ ಇಗರ್ಜೆಚೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಮಾ| ಬಾ| ಸೌರೆಜ್ ಹಾಣಿಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ವಠಾರಾಂತ್ ‘ಹೊಲಿ ಕ್ರೊಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಇಸ್ಕೊಲ್' ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. 1912 ಬಾ| ಕಜೇತನ್ ಸುವಾರಿಸ್ ಪಯ್ಲೊ ಖಾಯಂ ಆಡಳಿತ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲೊ. ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಕಾರಣಾನ್ ವಿಗಾರಾಚಿ ಸೆವಾ ಚಡ್ ಕಾಳ್ ಲಾಭ್ಲೆನಾ, ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ಪರಿಂ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ತಾಬೆಂತ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಸೆವಾ ಪುನಾರವರ್ತಿತ್ ಜಾಲಿಂ. 1915 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬಾ| ಎ.ಇ. ಕುವೆಲ್ಲೊ ಆಡಳಿತ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೀ ವಿಗಾರಾಚಿ ಸೆವಾ ಚಡ್ ಕಾಳ್ ಲಾಭ್ಲೆನಾ, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ತಾಬೆಂತ್ 1925 ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಸೆವಾ ಮುಂದರುನ್ ಗೆಲೆಂ. ಮಾರ್ಚ್ 11, 1928 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತವಳ್ಚೆ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿಯುಕ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಬೋವ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾ| ವಾಲೇರಿಯನ್ ಜೆ. ಡಿ'ಸೋಜಾನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಪರಿವರ್ತಿತ್ ಕರುನ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಘೋಷಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಮ್ಹಿನತೆನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲೊ ಬಾ| ಆಲೆಕ್ಸ್ ಪಿ. ಡಿ'ಸೋಜಾ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಅಧಿಕೃತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲೆಂ. ನವೆಂಬರ್ 10, 1929 ಬಾ| ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಣಿ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ ಘಾಂಟಿಚಿ ತೋರ್ ಉಬಾರ್ಲೆಂ. ಮಾ| ಬಾ| ಲಿಯೋ ಪಿ. ಡಿ'ಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಮೇ 1, 1936 ಲೂರ್ದ್ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚೊ ಗ್ರೊಟ್ಟೊ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನ್ ಕೆಲೆಂ. 1954 ಬಾ| ಪಿ.ಪಿ. ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಇಗರ್ಜೆಚೆ ಬಾಂದಾಪ್ ವಿಸ್ತರಣ್ ಕರ್ನ್ ದೆವಾಳಾಚಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚೊ ಮಂಟಪ್ ಸಜವ್ನ್ ನವೀಕರಣ್ ಕೆಲೆಂ, ಸಾಂಗಾತಾ ನವೆಂ ಘಾಂಟಿಚಿ ತೋರ್ ಉಬಾರ್ಲೆಂ. ಮೇ 3, 1985 ಬಾ| ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಫುರ್ಟಾದೊ ಹಾಣಿಂ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಶಾಶ್ವಿತ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಚೆ ಸ್ಮಾರಕ್ ಬಾಂದಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಪೆಲ್ ಉಬಾರ್ಲೆ. ಸಾಂಗಾತಾ ಜನೆರ್ 13, 1984 ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ನವ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಬಾಂದಾಪ್ ಸಂಪಯ್ಲೆ. ಮೇ 27, 1984 ಫಾತಿಮಾ ಮೆಳಾಚಾ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂಚೆ ಹೊಲಿ ಕ್ರೊಸ್ ಕೊವೆಂತ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂಚಿ ಸೆವಾ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ಏಪ್ರಿಲ್ 10, 1991 ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ನವ್ಯಾ ಹೊಲಾಚೆ ಬಾಂದಾಪ್ ಬಾಂದ್ಲೆ. 1998 ಬಾ| ಆಂಡ್ರ್ಯು ನಜ್ರೆತ್ ಹಾಣಿಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ನವಿಂ ಇಗರ್ಜ್ ಬಾಂದುನ್ ಅರ್ಪಣ್ ಕೆಲೆಂ, ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚೆ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಆನಿ ಉಗ್ತಾವಣ್ ತವಳ್ಚೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಅ| ಮಾ| ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಡಿ'ಸೋಜಾನ್ ಮೇ 28, 1998 ಕೆಲೆಂ. ಬಾ| ಥೋಮಸ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ ಕರುನ್ ಪೂನ್ ಶೆತಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಕ್ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟೆಚಿ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆಧಾರುಂಕ್ ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸ್ತೆಸಾಂವಾ ಬಾಂದ್ಲೆ, 2006-2013 ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಯೋಜನಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲಿಂ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ ನಿಧಿ Needy Children Education Fund ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ರುಕಾಡಾಚೆ ಬಾಂಕಾ ಕರುನ್ ಬಸ್ಕಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಿವಾಳ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ದವ್ರುನ್ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ವರ್ತೆಂ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆತಾಂ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

  Byndoor New Church, 1998 to present

  ಪಾತ್ರೊನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಭ್ ವಡ್ಲೆಂ-ಫೆಸ್ತ್ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಿಂಜಿಚಾ ಬುದ್ವಾರಾಚಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಆಚರಣ್ ಜಾತಾ, ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದುಃಖಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆ ನಿಯಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾತ್ ದಿಸಾಂ ಸಾಲ್ವಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದುಃಖಿ ಮಾಯೆಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಫಿರ್ಜೆಂತಿ ಸವೆಂ ದಬಾಜಿಕ್ ರಿತೀನ್ ಆಚರಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ವಿಶೇಷತಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಪಾಶಾಂವ್ ನಿಯಾಳ್ನ್ ಜೆಜುಚೆ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ದವರ್ಲಲೆಂ ಪಾಳ್ಣೆಂ ಫುಲಾಂನಿ ಸೊಭವ್ನ್ ಆನಿ ದುಃಖಿ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚೆ ಇಮಾಜೆ ಸಂಗೀ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಪಾಶಾಂವ್ ನಿಯಾಳ್ ಜಾತಾ ಅಶೆಂ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಿ ಮುಳಾವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಆಟಾಪ್ಲೆಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಹರ್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾಂ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆಚರಣ್ ಜಾತಾತ್. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಂಡಳಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಭಾರ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಸೊನ್ ವಿಗಾರಾ ಸಂಗೀ ಅತ್ಮೀಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ದಿತಾತ್. ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ವಿದ್ಯಾ ಬೋರ್ಡಾ ತರ್ಫೆನ್ ಸಾತ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. byndoor-old-church-altarಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂಚಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಿಣಿಂ : ಫಿರ್ಗಜ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾ ಉಂಚ್ಯ್ಲಾ ಜಾತಿಚಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂಚಾ ಜಾತಿಚಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ಭುಂಯ್ ಭಾಟ್ ಗೇಣಿ ರುಪಾರ್ ಘೇವ್ನ್ ಸಾದೆ ಆನಿ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆತಾಲೆಂ, ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಖಾರ್ ಉದ್ಕಾಚಾ ನ್ಹಂಯ್ ತಡಿರ್ ಭುಂಯ್-ಭಾಟ್ ಆಸೊನ್ ದೋಣಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪಯ್ಣ್ ಆನಿ ವ್ಯಾಪಾರ್ ವಹಿವಾಟ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಗಾದೆ ಆಸ್ಲಲೆಂ ಸಾಗೊಳಿ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕರ್ತಾಲೆ, ಘರ್-ಬಾಂದ್ಪಾ ಬಾಂದ್ಚೆ ಮೇಸ್ತಾಚೆ ಕಾಮ್ ಆನಿ ಕೂಲಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಲೋಕ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಅಶೆಂ 30-35 ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡ್ಲಲೆ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಅರ್ದ್ಯಾರ್ ಶಿಕಾಪ್ ರಾವೊವ್ನ್ ಬೊಂಬಯ್ ಆನಿ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಯೋಜನಾಂಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಜ್ ಚಡಾವತ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಆರ್ಥಿಕ್ ರೀತಿನ್ ಸುಧೃಡ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಶಿಕಾಪ್ ಶಿಕ್ಚಾಂತ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೋಕ್ ಉರ್ಬೆವಂತ್ ಜಾಲಾ. ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ದೇವ್ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಾವ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ದಿವ್ನಾಸಾತ್, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡೊ ಪೂನ್ ಶೆತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಂಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಿಷಯಾನಿಂ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾ.

  Visit our gallery for more pics. English version of history will be updated soon.

  Bookmark and Share