• ಆದೇವ್ಸ್ ತುಕಾ ಇಷ್ಟಾ
  01/09/2017
  [ನೇವಿಲಾಚೆ ಅಚಾನಕ್ ಮರಣ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಮೊಗಾಪಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸದಾಂನಿತ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ದೂಃಖ್ ಭೊಗ್ತಾ, ಅಶೆಂ ಕೀತ್ಯಾಕ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆ ಕುಟಾಮ್ ಕಳ್ವಳ್ತಾನಾ, ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಂ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಹರ‍್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮೊಗಾಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ ನೇವಿಲ್ ತಾಚಾ ಸಂಸಾರಿ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾನ್ ಹಜಾರ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಮಿತ್ರಾಂಕ್ ವರ್ತಿ ದೂಃಖ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾ, ತ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಚಾ ಮೊಗಾಚಾ ಸಳಾವಳೆಂತ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೆಬೆರಿಯೊ ನೇವಿಲಾಚಾ ಅಚಾನಾಕ್ ಮರ್ಣಾಂ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುಖಿ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಕ್ ... Read more...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ಫೆಸ್ತಾ ಸಾಂತ್ – By Anil Byndoor
  22/02/2017
  [ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಖಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಉಬ್ಜತಾ, ಪುಣ್ ಆತಾಂಚಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ತೊ ಸಂತೊಸ್, ಆಶಾ, ಅತ್ರೆಗಾಚಿ ಚಿಂತ್ನಾ ಆಸಾತ್ ತೆಂ ನೆಣಾ? ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಫೆಸ್ತಾಂತ್‌ಯೀ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾನಾ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಕೊಂತಾ-ಬೆಂತಿಣ್ಯೊ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಪಂಚಾಂಗ್ (ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್) ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ರಾಕೊನ್ ಅಸ್ಚೊ ದೀಸ್ ತರ್, ಲ್ಹಾನಾಂಕ್ ಫಕತ್ ಪೆಸ್ತಾ ಸಾಂತೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘೆಂವ್ಚೆ, ಕಿತೆಂ ಖಾಂವ್ಚೆ ಆಶಾ... ಅಸಲಿಂ ವೋಡ್ ಆತಾಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಾ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ತ್ಯಾ ... Read more...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ಹ್ಯಾಸ್ಟನ್ ಆನಿ ಜೊನ್ಸನಾಚಿ ’ತುಂ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾಯ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ ಮೊಕ್ಳಿಕ್
  15/06/2016
  By ByndoorchiZalak ಮಂಗ್ಳುರ್: ಹ್ಯಾಸ್ಟನ್ ಆನಿ ಜೊನ್ಸನ್ ಹಾಂಚಿ ’ತುಂ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾಯ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊನ್ ಜೂನ್ 5 ತಾರೀಕೆರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಿಂ.ಹ್ಯಾಸ್ಟನ್ ಆನಿ ಜೊನ್ಸನ್ ಹಾಂಚಿ ಸಂಗೀತಾಚಿ ವೊಡ್, ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಯತನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ’ಆಶೆತಾ ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹಜೆ’ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕೊವ್ಳಿ ಉಗಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ ’ತುಂ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾಯ್’ ಸರ್ವ್ ಧಾ ಪೊದಾಂಕ್ ... Read more...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನಾಚೆ 25 ಫಳಾಧಿಕ್ ವರ್ಸಾಂ
  16/01/2016
  By Team ByndoorchiZalak, 15 Jan 2016 ಬೈಂದೂರ್: ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಲಾಯಿಕಾಂಚೆ ಸಂಘಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬೈಂದೂರ್ ಘಟಕ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಆಚರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಜನೆರ್ 17, ಆಯ್ತಾರಾ ದಿಸಾ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾ. ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಫಕತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಆಂತರಿಕ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಸಂಬಂದಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ದೋನ್ ಸಂಘಟನ್ ಮಾತ್ರ್ ... Read more...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ನವೆಂ ವರಸ್ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಂಚಿ ಚಿಂತ್ನಾ – By Dolphie
  31/12/2015
  ವೇಳ್-ಕಾಳಾಚೆ ಏಕ್ ಗಡ್ ಜಾವ್ನ್ ವರಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಅಶೆಂ ತಶೆಂ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲೆ ಪರತ್ ಏಕ್ ವರಸ್ ಸಂಪ್ಲೆ ಆನಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ನವೆಂ ವರಸ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾ, ನವೆಂ ವರಸ್- ನವಿಂ ಚಿಂತ್ನಾ, ನವೆಂಚ್ resolutions. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತಿಂ ಫುಡೆಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್. ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನಿಸ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಂತುಷ್ಟ್, ಸಮಾಧಾನ್, ಸಂತೊಸ್ ಆಶೆತಾ. ವರಸ್ ಸಂಪೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಕಿತೆಂಗೀ ಚುರ್ಚುರ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಕೀತ್ಯಾಕ್? ಮ್ಹಣ್ ನಿರಾಶೆಚಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಉದೆತಾತ್. ತರೀ, ದೀಸ್ ಸಂಪ್ತಾ ವರಸ್ ... Read more...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ರಂಗೀನ್ ಸುವಾಸ್ – By Anil Byndoor
  07/09/2015
  [ತೊ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ಧ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ-ಮೊನಾಂತ್ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಥರಾವಳ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ, ಆಚರಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫೆಸ್ತಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಪರ್ಮಳ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಪ್ರಕೃತಿಚಾ ಸಂಗ್ತಿ ಮಧೆಂ ಭರ್ಸೊನ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್. ದೆವಾನ್ ರಚನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತಿಂತ್ ಫುಲಾಂ, ಫಳಾಂ, ರಾಂದ್ವಯ್, ಬೆಳೆಂ ಸ್ವಂತ್ ಕೃಷಿ ಕರುನ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಆದಿಂ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾವ್ನ್ ಮತ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾವ್ತಾಲೆಂ. ಮೊಂತಿ ... Read more...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ಧೈರಾಧಿಕ್
  07/11/2014
  ಧೈರಾಧಿಕ್ (ಭಾಗ್ - 5) ಆದ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂಚೊ ಗಾಂಚ್: ಭಾಗ್ - 1 | ಭಾಗ್ - 2 | ಭಾಗ್ - 3 | ಭಾಗ್ - 4 ತೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ತಾರ್, ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಜುಬ್ಲೆವಾಚೊ ದೀಸ್. ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ತರ್ಫೆನ್ ಇಗರ್ಜೆ ವಠಾರಾಂತ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇನಿ ಆನಿ ಸುನೀತಾ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವ್ತಚ್ ಸುನೀತಾಚಿ ಇಷ್ಟಿಣ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುನೀತಾನ್ ಸ್ಟೇನಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ. "ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟಿಣಿ ಸಂಗಿಂ ಬಸ್ತಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ... Read more...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಪುರಾಣ್
  30/10/2014
  - ನೆವಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬೈಂದೂರ್ [ನವೆಂ, ನವೆಂ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಅನ್ವೇಷಣ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಸುಲಭಾಯೆಚಾ ಜೀವನಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಜಿಣಿಂಚ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ತಂತ್ರ್ ಜ್ಞಾನ್ ವರ್ಗಾಂತ್ ಅತೀ ಪರಿಣಾಮ್ ಥರಾನ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್. ಕಾಂಯ್ 14-15 ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಪ್ರೂಪಾಚೆ ವಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಖಾಲಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಂವಾದಾಕ್ ವಾಪಾರ‍್ತಾಲೆಂ. ಹೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್ ಆಜ್ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ಘೇವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಧನಾತ್ಮಕ್ ಬರೆಪಣಾಂಕ್ ಆನಿ ... Read more...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ಧೈರಾಧಿಕ್
  15/10/2014
  ಧೈರಾಧಿಕ್ (ಭಾಗ್ - 4) ಆದ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂಚೊ ಗಾಂಚ್: ಭಾಗ್ - 1 | ಭಾಗ್ - 2 | ಭಾಗ್ - 3 "ಕೋಣ್ ಹಾಬಾ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾಚಿ ಪಿಸಾಯ್" ಮ್ಹಣ್ ಗುಣ್ಗುಣೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ ರಾಗು ಶೆಟ್ಟಿ. ಸಕ್ಟಾಂಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಖಂಚ್ತಾನಾ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಬೊನ್ ಗೆಲೊ. ಪುಣ್ ತೊ ಕಾಂಯ್ ನೆಣಾಸ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ನಟನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. "ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ...?" ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ರ‍ಾಗುನ್. "ಜಾಂವ್ಚೆ ಕಿತೆಂ...? ಸ್ಟೇನಿ ಬೈಕಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಡೊನ್ ... Read more...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ತೆಂ ಏಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಮಾತ್ರ್
  07/09/2014
  [ಆದ್ಲಿಂ ತಿಂ ಆಚಾರ್-ವಿಚಾರ್ ಹೊ ವಿಷಯ್ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ವೇಗಾನ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಸ್ಪೊಡ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರೂಚ್ ನಾಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಲಕ್ಷಣಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಝಳ್ಕತಾ. ವರ್ಸಾಂ ಉಬೊನ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಯೆತಾ ಪುಣ್ ಹೊ ದೀಸ್ ಆನಿ ದೀಸಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಪಾಲ್ವೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾನಾ ಮಾಲ್ಗಡಿ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಆದ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಪುಣಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ರೂಚ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡೊನ್ ಆಸಾತ್. ಅಶೆಂಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಲೇಖಕ್ ಆದಿಂ ... Read more...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bookmark and Share