Byndoor Catholic Association

ತುಮ್ಚೊಂಚ್ ಸ್ವಂತ್ ಆದಾಯ್ ಪಳೆನಾಕಾತ್; ಬಗಾರ್ ಹೆರಾಂಚೆಯೀ ಬರಪಣ್ ತುಮಿಂ ಸೊಧಾ (ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 2:4) ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಚಾ ಉತ್ರಾಚೊ ಧ್ಯೇಯ್ ವಾಕ್ಯ್ ಘೇವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಆಧಾರ್ ಆನಿ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚೆ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಮುಖ್ಯ್ ಉದ್ದೇಶ್ ದವ್ರುನ್ U.A.E. ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಜಾವ್ನ್ 03-11-1989 ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾ ಮಧೆಂ ಬೋವ್ ಮಾಲ್ಘಡೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನ್ ಯಶಸ್ವೆಚಾ ಮೆಟಾಂನಿ ಮುಂದರುನ್ ಆಸಾ.ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಂಘಟಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸಮಾಜೆಕ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಆಧಾರ್ ಆನಿ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮಚಾದೊಚಾ ವಿಶೇಷ್ ಉರ್ಬೆನ್ ಆನಿ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ಸಾಂದ್ಯಾಚಾ ಎಕ್ವಟಾಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬೈಂದೂರ್ಗಾರಾಂಚೆ ಸಂಘಟನ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯೆಚಿ ಆಡಂಭರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಾ ಫಳಾಂತ್ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರ್ನ್ ಉರಯಿಲ್ಲೆಂ ದಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಗರ್ಜೆವಂತಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಆಧಾರ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಶೆಂಚ್ ಗಾವಾಂತ್ ಆವ್ಚಿತ್ ಅವ್ಘಡಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಂಘಟನಾನ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲಾಂ. 2009 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಏಕ್ ಶಾಶ್ವತ್ ಶಿಕ್ಪಾ ನಿಧಿ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಯೋಜನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುನ್ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಕ್ ವಿಗಾರಾಂಚಾ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚಾ ಆಧಾರಾನ್ ಗಾವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಆಮಿ ಚಿಂತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ದೊಡ್ತೆಂ ಆರ್ಥಿಕ್ ಮಜತ್ ದೀವ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಉದಾರ್ ಮನಾಚಾ ಧರ್ಮಿಷ್ಟಾಂನಿ ದಾನ್ ದಿವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಏಕ್ ಶಾಶ್ವತ್ ಶಿಕ್ಪಾ ನಿಧಿ ಜಮೊ ಕರುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಯಾಸ್ತಾ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಳ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ.
ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಸಹಮಿಲನ್, ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಆನಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಆಸಾ ಕರುನ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಿ ವಿವಿಧ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾಂವ್. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆಚರಣ್ ಆನಿ ಗಾಂವ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಜಿವಾಳ್ ದವರುಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚಾ ಸಂಗೀ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾಂ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ನವೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕರುನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮೋಗ್ ಅನಿ ಎಕ್ವಟ್ ರುತಾ ಕರ್ತಾಂವ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ U.A.E. ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ತಾ ಮಧೆಂ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಮ್ಹಣ್ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಲಿಟ್ಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಮುಕಾಮರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚೆ ಸಂಘಟನಾನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಮಟ್ಟಾರ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಸಂಘಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಬೋವ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಘಟನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ’ಕಾಳ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್’ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಗೌರವ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಯಾಸ್ತಾ ಸರ್ವ್ ಬೈಂದೂರ್ಗಾರಾಂಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನ್ ಯಶಸ್ವಿ 24 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪವ್ನ್ 25ವೊ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಜುಬ್ಲೆವ್ ವರ್ಸಾಚಾ ಸಂಭ್ರಮಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊಚಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಮಿಲ್ಲರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಚಾ ಸಂಗೀ ಸರ್ವ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂ ಆನಿ ಸಾಂದೆ ಎಕಾಮೆಕಾ ಎಕ್ವಟ್ ದವ್ರುನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನ್ ಫುಡೆಂ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಮಿ ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಸೆವಾ ದಿಲಾಂ ವಿಗಾರಾಂಚಾ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚಾ ಪ್ರೇರಣಾನ್ ಆನಿ ಉತ್ತೇಜನಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಆಮಿ ಅಭಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್, ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಅನಿಕೀ ವರ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಶೆತಾಂವ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಸೊನ್ ಸಂಘಟನಾದ್ವಾರಿಂ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆನಿಕೀ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ತುಮ್ಚಿಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಬೆಸಾಂವಾ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

Bookmark and Share