ಆವಯ್

[ಆವಯ್ಚೊ ಮೋಗ್, ಆವಯ್ಚೊ ತ್ಯಾಗ್ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚಾ ಪಾನಾಂನಿ ಹಜಾರೊ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಸಾಲ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಸಮಾಪ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚೆನಾ. ಅವಯ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ತ್ಯಾಗ್ ನಿಯಾಳುನ್ ಋಣಿ ಜಾವ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಭಾವಾನಾತ್ಮಕ್ ಭೊಗಪ್ ರೊರೀಟಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಲಿಕ್ತಾ]

ಆವಯ್

ನೊವ್ ಮಹಿನೆ ಪೊಟಾ೦ತ್ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್
ಜಲ್ಮ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲೆ೦ಯ್
ಬಾಳ್ಶೆ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲೆ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ
ಹಾತ್ ಮ್ಹಜೊ ಧರ್ಲೊಯ್

ಪಯ್ಲಿ ಮಿತ್ರ್, ಪಯ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ
ತು೦ ಮ್ಹಜೆ ಜಾಲೆಂಯ್
ಇಗರ್ಜ್, ದೊತರ್ನ್, ಮಾಗ್ಣೆಂ-ರಜಾರ್
ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಶೆಗುಣಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಡಯ್ಲೆಂಯ್
ಶಿಕ್ಪಾ೦ತ್ ಚತುರ್, ಖೆಳಾ೦ತ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸೊಂಕ್
ತು೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಶೆಲೆಂಯ್

ಬರೆಂ-ವಾಯ್ಟ್, ನ್ಯಾಯ್-ಅನ್ಯಾಯ್
ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಣ್ಯಾನ್ ಭರ್ಲೆಂಯ್
ಸ್ವಾರ್ಥ್ ದ್ವೇಶ್ ನಾತಲ್ಲೊ
ಮೋಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲೊಯ್
ಮ್ಹೊಜಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಚಿ೦ತ್ಲೆಯ್
ಮ್ಹೊಜಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಲೆಂಯ್
ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆವಯ್ಚಿ ತುವೆಂ ಪಾಳ್ಳೆಂಯ್
ವರ್ತ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಸಾ೦ಬಾಳ್ಳೆಂಯ್
ಮಾ೦ಯ್ ಗಾ೦ವಾ ಥಾವ್ನ್
ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ
ತ್ಯಾಗ್ ತುಜೊ ಚಿ೦ತಾ ಸಮ್ಜತಾ
ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕ್ಸುರೆಂ ರಾವೊನ್
ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ
ಜಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಸದಾಂಚ್ ಋಣಿ


- ರೊರೀಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

Bookmark and Share