ಡೊಂಬರಾಟಚಾ ವರ್ತುಲಾಂತ್...ಜೀವಿತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಅಶೆಂಚ್

[ಡೊಂಬರಾಟಾಂತ್ ದೊರಿಯೆರ್ ಸರ್ಕಸ್ ಚಲಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಜೀವಿತ್, ಜಲ್ಮ್-ಮರಣ್ ಎಕಾ ಪೊಂತಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಪೊಂತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಆಸಾ. ದವರ್ಚೆ ಹರ‍್ಯೇಕ್ ಮೇಟ್ ಸುಭದ್ರ್, ಸುರಕ್ಷಿತ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ನಿಸ್ರೊನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾಜ್ ಹಾಸ್ತಾ, ಕೆಂಡ್ತಾ. ಪುಣ್ ಥೊಡಿಂ ಭುಜಾವಣ್ ದಿತಾತ್, ಉಟಯ್ತಾತ್ ಪರತ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ ಸುಫಳ್ ತುಂ ಜೊಡ್ತಲೊಯ್... ಡೊಂಬರಾಟಚಾ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಜೀವಿತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಅಶೆಂಚ್]
ಜಲ್ಮ್, ಖಾಣ್, ನೀದ್, ಮೋಗ್ ಆನಿ ಮರಣ್ ಹೆಂಚ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಆನಿ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ವಿಚಾರ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಚಡ್ ಆಟಾಪುನ್ ಅಸ್ಚ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಅಸಲೆಂ ವಿಚಾರ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಹರ‍್ಯೇಕ್ಲೊ ಜಿವಿತಾಚೆ ಅಖೇರ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಲಿಸಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಕೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಅಪ್ಲೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಕೆನ್ನಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾ, ತರೀ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಉರಂವ್ಕ್ ಜೀವಿತಾಚೆ ಅಖೇರ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಝುಜೊನ್ ಜೀವಿತ್ ಸಂಪ್ತಾ.

ಗರೀಬ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಥೊಡೆಂ ನೆಣಾಂತ್, ದುರಾದೃಷ್ಟಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಗರೀಬ್‍ವತಾಂಕ್ ಗರೀಬ್‍ಪಣಾಚಿ ಜಿಣಿಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂ. ತಾಂಕಾ ಧೊಸ್ಚೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಪೊಟಾಚಿ ಭುಕ್, ಥೊಡೆಂ ಗರೀಬ್ ಆನಿ ಭುಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಅನೈತಿಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ರಾದಿ ಗುಲಾಮ್ ಪಣಾಕ್ ವೆತಾತ್, ಪುಣ್ ಥೊಡೆಂ ಗರೀಬ್ ತರೀ ಮ್ಹಜೆ ನಶೀಬ್ ಅಶೆಂಚ್, ಪುಣ್ ಖೊಟೆಂ ನ್ಹಯ್ ಭುಕ್ ಥಾಂಬವ್ಕ್ ಪ್ರ‍ಾಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರಯತನ್. ರಾತಿಚೆ ಪಿಂಜ್ಕೊರ್ ಗಜ್ಡೆರ್ ಹಜಾರೊ ಸುಂದರ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ, ಪುಣ್ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ತಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಗಜ್ಡೆರ್‌ಚ್ ಸಾಂಡುನ್ ಪೊಟಾಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಂವ್ಕ್ ಪರತ್ ತಲಾಸ್ ಆನಿ ವೇಸ್.

ಆಮಿ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆರ್ ಸಾಂತೆಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಡೊಂಬರಾಟ, ಸೈಕಲ್ ಸರ್ಕಸ್, ಘರಾಂ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಭಿಕ್ಷಾಂಬೆ ಮ್ಹಣ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಲಾಂಬ್ ಖಾಡಿಯಾಳೊ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಸನ್ಯಾಸಿ, ರಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಸ್ವೆಲಾಕ್ ಖೆಳಂವ್ಚೊ, ಹಿಂದ್ವಾಂಚಾ ಘರಾಂ ಭವಿಷ್ಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ಕುರ್-ಕುರ್ ಮಾಮಾ, ದಸರಾಕ್ ವಾಗಾ ವೇಸ್, ಹಳೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಬೂಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಖರ್ಕಸ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಆಪೋವ್ನ್ ಖಿಳೊಣ್ಯೊ ವಿಕ್ಚಿಂ, ಕಾಯ್ ಕೊಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಮ್ಹಣ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ನಾಡಾಂತ್ಲೆ ಕುಡ್ಬಿ ತಾಂಚೊ ವೇಸ್, ಬಣ್ಣ್ ದಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಭ್ಯೆಂ ಹಾಡಯ್ತಾಲೆ. ಆಜ್ ಅಸಲಿಂ ವೇಸ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಅಪ್ರೂಪಾಚಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ನಕ್ಲಿ ವೇಸ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಘರ್ ಲುಟ್ಕಾರಾ ಉದೆಲ್ಯಾತ್ ದೆಕುನ್ ಪ್ರ‍ಾಮಾಣಿಕ್ ವೇಸ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ. ಹಾಂತುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಆತುರಾಯ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಡೊಂಬರಾಟ.

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಡೊಂಬರಾಟ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆನಾ, ಪೊಟಾಚಾ ಭುಕೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೆ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ವಿವಿಧ್ ಕಸ್ರತ್ ಕರ್ನ್ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಜಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಖುಶಿ ಕರ್ಚೆ ನಿರ್ಗತಿಕ್ ಆನಿ ಠಿಕಾಣೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಪಂಗಡ್. ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಣಿಚಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಮನೋರಂಜನ್ ದೀವ್ನ್ ಅಖ್ರೇಕ್ ತ್ಯಾಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾನಾ ಥೊಡೆಂ ಚಿಲ್ಲರ್ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ ಪಡ್ತಾತ್ ಫಕತ್ ಪೊಟಾ ಭುಕೆ ಖಾತಿರ್ ಡೊಂಬರಾಟ.

ಅಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಡೊಂಬರಾಟ ಖೆಳವ್ನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡ್ಚೊ ಪಂಗಡ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಸಾತೆಂತ್ ಖೆಳಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಖರ್ಕಟ್ ವೊತಾಂತ್ ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸರ್ಕಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಖ್ರೇಕ್ ಬಾಪುಯ್ ಕಾಂಯ್ 6-7 ವರ್ಸಾಂಚಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ದೊರಿಯೆರ್ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾನಾ, ಧುವೆನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ದುಕ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ತರೀ ಬಾಪುಯ್ ಜೋರ್ ಕರ್ನ್ ದೊನ್ಪರಾ ಜೆವಾಣ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತುಂವೆ ದೊರಿಯೆರ್ ಚಲಾಜಾಯ್ ನಾ ತರ್ ತುಂ ದೊನ್ಪರಾ ಉಪಾಶಿಂ ರಾವ್ತಲೆಂಯ್, ಚೆಡುಂ ಬಾಪಯ್ಚ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ರಡೊನ್‍ಂಚ್ ದೊರಿಯೆರ್ ಸಾಹಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ತಾ, ಅನ್ಯೇಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಆಯ್ದಾನ್ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ತಾ, ಚಲ್ಲರ್ ಪಯ್ಶೆಂ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ ಪಡ್ತಾತ್, ಹಾಂವೆಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೆ ವೀಸ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೆ ಪಾವ್ಲಿಂ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ ಘಾಲೆಂ, ದೋಲ್ ವಾಜ್ತಾ, ಭುರ್ಗೆಂ ದೊರಿಯೆರ್ ಚಲ್ತಾ ಮಾಸೂಮ್ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಘಳ್‌ಲ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ ಖತ್ಕತ್ಯಾ ಧರ್ನಿರ್ ಪಡೊನ್ ಘಡಿಯೆನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲಿಂ... ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂಪ್ಲೆ ಲೋಕ್ ಘರಾಂ ಪರ್ತಾತಲೊ, ಹಾಂವೀ ಎಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಮಿಠಾಯ್ ಧರುನ್ ಆನಿ ಅನ್ಯೇಕಾ ಹಾತಿಂತ್ ಐಸ್-ಕ್ರೀಮ್ ಚಿಂವೊನ್ ಮ್ಹಜಿ ವಾಟ್ ಧರ್ತನಾ ಪರತ್ ಏಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಡೊಂಬರಾಟಚಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆರ್ ಘಾಲಿಂ, ಡೊಂಬರಾಟ ಕುಟಾಮ್ ಸಾಂತೆ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲಿಂ, ಮುಕಾರ್ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಾತ್ರಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ದಿಶಾ ಪಳೇವ್ನ್...

Bookmark and Share