ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಪುರಾಣ್

- ನೆವಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬೈಂದೂರ್
Nevil

[ನವೆಂ, ನವೆಂ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಅನ್ವೇಷಣ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಸುಲಭಾಯೆಚಾ ಜೀವನಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಜಿಣಿಂಚ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ತಂತ್ರ್ ಜ್ಞಾನ್ ವರ್ಗಾಂತ್ ಅತೀ ಪರಿಣಾಮ್ ಥರಾನ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್. ಕಾಂಯ್ 14-15 ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಪ್ರೂಪಾಚೆ ವಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಖಾಲಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಂವಾದಾಕ್ ವಾಪಾರ‍್ತಾಲೆಂ. ಹೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್ ಆಜ್ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ಘೇವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಧನಾತ್ಮಕ್ ಬರೆಪಣಾಂಕ್ ಆನಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಪರಿಣಾಮಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ನೆವಿಲಾನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಥೊಡೊಚ್ ತರೀ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಆನಿ ತಾಚಾ ಭೊಂವಾರಿ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲೀಕೇಶನ್ಸ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ ವೊಡುನ್ ವ್ಹರ್ತಾ. ಪುಣ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಥರಾನ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಭಾರಾಂಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್, ಸಭಾರಾಂಚಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಏಕ್ ದೆಸ್ವಾಟಾಚೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಾ ಅಸಲ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಉಪ್ಯೋಗಾಂತ್ ಮನಿಸ್ ಎಕಾ ಥರಾನ್ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ]
ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಚಂದ್ರಲೊಕಾರ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತೆನ್ನಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ಸ್ ಸಾಧನಾಂ, ಮೀಡೀಯಾ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಾ ಲೊಕಾಕ್ ತಿತ್ಲಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಸಪ್ತೆಂಬ್ರಚಾ 24 ತಾರೀಕೆರ್ ಮಂಗಳಾಚೆರ್ ಭಾರತಿಯ್ ನಿರ್ಮಿತ್ ಉಪಗ್ರಹ್ ಯಶಸ್ವಿ ಶೆವೊಟಾಕ್ ಪಾವಾಯ್ಲೆ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಚಾ ಹಂತಾರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾನ್ ಸಂಸಾರಾಚಾ ಚಡವತ್ ರಾಷ್ಟ್ರ‍ಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವ್ಣೆಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ ಖರ್ಚ್ ಫಕತ್ 450 ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದೆಶಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಅಮ್ಕಾ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ ಖರ್ಚ್ ಭೊವ್ ಉಣೊ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ವಿಷಯ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಆನಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಕಾ ಝಳ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚೆ ವೇಗಾನ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಪರೀತ್ ವಾಡಾವಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಮಿಶನಾಚೆ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಪುರಾಣ್.Mob-2ಜರ್ ಅಮ್ಚೆಂ ಲಾಗಿಂ ಕೇವಲ್ 4,500 ರುಪಯ್ ಆಸಾ ತರ್ ಹೆಂ ಮಿಶನ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾ (ಚೈನಾಂತ್ ನಿರ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿಕೀ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಮೆಳಾತ್) ೫-೬ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫಕತ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾಲೆ, ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ 4,500 ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಚೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಶೀದಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚಾ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಮೆಳಾಯ್ತಾ. ಜಾಯ್ ಅಸಲ್ಲೆ ಆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಜಬ್ಬೊರ್ ಥರಾನ್ ತಯಾರ್ ಅಸ್ತಾತ್. 200 ರುಪ್ಯಾಚೆ ಅಸಿಮೀತ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಘಾಲೆಂ ತರ್ ತುಮಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆ. ಫೆಸ್ಬುಕ್, ವೈಬರ್, ಸ್ಕೈಪ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆಪ್ಲಿಕೇಶನಾ ತಾಂಚಾ ಜಾಳಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವೊಡುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತಯಾರ್.
ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾಂವ್ಟ್ ಕಡ್ಡಾಯೆಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಂ, ಬ್ಯಾಕಾಂತ್ ಎಕಾಂವ್ಟ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಫೆಸ್ಬುಕಾಚೊ, ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪಾಚೊ ಎಕಾಂವ್ಟ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಎಕ್ ಥಾಲೆಂ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಏಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆ ಜರೂರಿ ನಿಯಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚಾಲ್ತೆಂ ಖರೊಜ್‍ಗೀ ಯಾ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಗಿರಾಂತ್‍ಗೀ ಕಳಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಮಿಶನ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಖಂಯ್ ವ್ಹರ್ತಾ ಪಳೆಯಾ. ಆತಾಂ ಸುರು ತುಮ್ಚೆಂ ಬುಕಾರ್ ತುಮ್ಚಿ ಸೆಜಾರಿ, ಸೈರಿ-ಧೈರಿ, ಇಷ್ಟ್ ಮಂತ್ರ್ ಅನಿ ನವ್ಯಾನ್ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಮೊನ್ ಆಸಾ ತರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾನಿ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಮಾಸ್ಳಿ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾ ಸುಬ್ಬಮ್ಮ, ಸುರ್ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾ ರಂಗಪ್ಪ ವಾ ಸೊಫ್ಟ್‍ವೆರ್ ಕಂಪ್ಣೆಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಬಿಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸಕ್ಡಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ತುಮ್ಕಾ ಮೆಳ್ತಾ. ಆಜ್ ಕಾಲ್ 4 ಜಣಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳಿಂ ತರ್ ’ಫೆಸ್ಬುಕಾರ್ ತಾಚೊ ಫೊಟ್ಯಾಚೆ ವೇಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ’ ಕಿತೆಂ, ಕಿತೆಂ ಕರುನ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಫೊಟೊ ಅಪ್ಲೊಡ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಕಾಂಯ್ ಲಜ್ ಮರ್ಯಾದ್ ನಾ! ಸ್ಕೈಪೆರ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟ್ ಮೆಳ್ಳೊ, ಎಕಾಮೆಕಾ ತೊಂಡ್ ಪಳೇವ್ನ್ ಉಲವ್ನ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ ಅಶೆಂ ಗಜಾಲಿ ಚಾಟಿಂಗ್ ಕರ್ನ್ ಆಮಿ ಆತಾಂ ಬೊಸ್ತಾಂವ್.
Mob-1ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಮನಿಸ್ ಹ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಹಾತೆರಾಂತ್ ಪಾವ್ಲೊ ತರ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಪರ್ವಾಚ್ ಆಸಾನಾ. ರಸ್ತ್ಯಾನಿ ಚಲ್ತಾನಾ, ಬೈಕ್-ಬಸ್ಸಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾನಾ, ನಿದ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಲಾಗಿಂಚ್ ದವರ್ತಾತ್.(ಭುರ್ಗಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ನಿದ್ತಾತ್ ಪುಣ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಲಾಗಿಂಚ್). ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ಆವಯ್ ಬುಡ್ಲೆಂ ತರ್ ಜಾಲಿ ಫಜೆಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಾ ತೊಂಡಾಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಉಂಡಿ ನಾಕಾಕ್ ಲಾಯ್ತಾ, ಚಾಯೆಕ್ ಸಾಕಾರ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಮೀಟ್, ಇಷ್ಟಿಣ್ಯಾ ಸಂಗಿ ಚಾಟಿಂಗಾರ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಂಸಾರ್ ಬುಡ್ಲ್ಯಾರಿ ಕಳ್ಚೆನಾ. ಅಶೆಂ ಆತಾಂಚಿ ಮೊಡರ್ನ್ ಪಿಳ್ಗಿ ಥಾವ್ನ್ ಪನ್ನಾಸ್-ಸಾಟ್ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂಗೀ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಅನಿವಾರ‍್ಯ್ ಜಾಲಾ. ಜರ್ ತುಂ ಹ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೆ ಸಹವಾಸ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಾಪಾರಿನಾಸ್ತಾ ಫೆಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಧಾ ವರ್ಸಾ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ವಾ ಮರ್ಜೆಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ ತುಕಾ ಪಾಟಿ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ವಾ ಸುಧಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ತುಕಾ ಭರ್ತಿ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಕೆಲೆಂ.
ಆಜ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ರಡ್ನೆಂ ರಾವಯ್ತಾ. ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ವಿಶಿಂ ವಿಶಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಶಿಕಯ್ತಾತ್. ಆದಿಂ ಲೊಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚಾ ತಿತ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲೊಗಿ? ಪುಣ್ ಅತಾಂ ಲಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞ್ನಾನ್ ಶಿಕಾಜೆ ಪೊಡ್ಲಾ. ಹೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಎಕಾ ರಿತೀನ್ ಶಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಮಾಜ್, ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ಲೆಂಚ್ ವೇಗಾನ್ ಬದ್ಲಾಲೆ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ರೀತ್ ಆಜ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ವೇಗಾನ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಲಾ ತರೀ ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ವರ್ವಿಂ ಎಕಾ ರಿತೀನ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗ್ಡೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಬೆಜಾರಾಯ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿನಿ ಆಸ್ಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್, ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್!!! ತುಮ್ಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಮಿಶನ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ ತರ್ ವೇಳ್ ಆನಿ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಬರ‍್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿನಿ ಉಪಯೋಗ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲೆಂ.

Bookmark and Share