ತೆಂ ಏಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಮಾತ್ರ್

[ಆದ್ಲಿಂ ತಿಂ ಆಚಾರ್-ವಿಚಾರ್ ಹೊ ವಿಷಯ್ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ವೇಗಾನ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಸ್ಪೊಡ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರೂಚ್ ನಾಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಲಕ್ಷಣಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಝಳ್ಕತಾ. ವರ್ಸಾಂ ಉಬೊನ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಯೆತಾ ಪುಣ್ ಹೊ ದೀಸ್ ಆನಿ ದೀಸಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಪಾಲ್ವೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾನಾ ಮಾಲ್ಗಡಿ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಆದ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಪುಣಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ರೂಚ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡೊನ್ ಆಸಾತ್. ಅಶೆಂಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಲೇಖಕ್ ಆದಿಂ ಗಾವಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ವಿಸ್ತಾರಾವ್ನ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ನಿರಾಸ್ಪಣ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ತಾ]

ವೊರ‍ಾಂ ದನ್ಪರಾಚಿ ದೋನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ, ಸಗ್ಳೊ ವಾಡೊ ಕಿತೆಂಚ್ ಆವಾಜ್ ನಾಸ್ತಾ ಶಾಂತ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬರಿ ಭೊಗ್ತಾಲೆ. ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿ ಮಾಯ್ ಭಿತರ್ ರುಮಾಂತ್ ಆಡ್ ಪೊಡೊನ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಕುಸು ಕುಸು ಕರ್ನ್ ಜೆವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಿರಯ್ತಾಲೆ ಕೊಣ್ಣಾ, ಮ್ಹಜೊ ಪುತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಯಾಪ್‍ಟೋಪಾರ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಕರ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಬಿಜಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಘಟ್ ಸಾತ್ ನಮುನ್ಯಾಂಚೆ ರಾಂದ್ವಯೆಚೆ ಜೆವ್ಣಾಂ ಸವೆಂ ಚಣೆಂ ದಾಳಿಚೊ ವೊರ್ನ್ ಪೊಟ್ ಫುಟಾಸರ್ ಖಾವ್ನ್ ಆಳ್ಶ್ಯಾ ಬರಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸಿಟ್-ಅವ್ಟಾರ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಯಾ ಧಲ್ಚ್ಯಾಂ ಚೆರಾರ್ ಪಾಂಯ್ ನೀಟ್ ಕರ್ನ್ ಧಲೊನ್ ಆಸಲ್ಲೊ.
ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಿತರ್ ಮ್ಹಜೆ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆವಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಭಿತರ್ ವೊಸೊನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಳ್ಸಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೊಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಆವಾಜ್ ದಿಲೊ. ಎಕಾ ಮಿನುಟಾನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಕಿತೆಂಗಿ ತೊಂಡಾಂತ್ ಪುರ್ಪುರೊನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಜಾ ಹಾತಾಂತ್ ಉಡೊವ್ನ್ ಚಲ್ತೆಚ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ರಿಂಗ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಮೊಬಾಯ್ಲೀ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕೊಣಾಚೊ ಕೊಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಚೊ ಕಿರಣಾಚೊ ದುಬಾಯ್ ಥಾವ್ನ್. ಕಿರಣಾಚೊ ಕೊಲ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪರತ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆ ಮಿಸ್ಸ್ ಕೊಲ್ ಕೆಲೆಂ. ವಿಸ್ ಸೆಕುಂಡಾ ಭಿತರ್ ಪರತ್ ಕಿರಣಾಚೊ ಕೊಲ್ ಆಯ್ಲೆಂಚ್ ಮೊಂತಿ ಪೆಸ್ತಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಪರ್ಬಿ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚೊ ವೊರ್ನಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಹಾಂಗಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಿರಣ್ ಉಲೊವ್ನ್ಂಚ್ ವೆತಾಲೊ. ತಾಚಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಮಧೆಂಚ್ ಆಡೊವ್ನ್ ಹಾಂವೆಯಿ ಮೊಂತಿ ಪೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಚಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ವಿಶ್ ಕೆಲಾಂ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ರಾಂದ್ಲೆ ತುಮಿ? ಪಯ್ಲೆಂ ಮೊಂತಿ ಪೆಸ್ತ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಕಾಜಾರಿ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್, ತೆಂಯೀ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಗಮ್ಮತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಿಸ್ತಾ? ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಗಮ್ಮತ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಸಾಯ್ಬಾ ಆಮ್ಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ವ್ಹಯ್ ದುಬಯಾಂತ್ ಹರ‍್ಯೇಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ವಿಕೆಂಡ್ ರಜೆಚಾ ದಿಸಾ ದವ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಆಯ್ತಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸುಕ್ರಾರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ತಮಾಶೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಡಾಡಾ ಡಾಡಾ ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಲ್ಯಾಪ್‍ಟೊಪಾರ್ ಖೆಳ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂಗಿ ಜಾವ್ನ್ ಬಂದ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತುಕಾ ಆತಾ ಘಾಲ್ತಾ ಏಕ್ ಖೊಟ್, ನಿದೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲ್ಯಾಪ್‍ಟೋಪಾರ್ ಖೆಳ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪುತಾಕ್ ಎಕ್ ಧಮ್ಕಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫೊರ್ಸಾಕ್ ಪೂತ್ ರಾಗಾನ್ ತುಂ ನೆಂ ಡಾಡಾ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರಿನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪುರ್ಪುರೊನ್ ಚಲ್ತಚ್ಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಕಿರಣ್ ಆಜ್ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಣಾಕ್ ಖೊಟ್ ಘಾಲ್ತಾಯ್ ಸಾಯ್ಭಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಮಾಶೆ ಕರ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ತೆಂ ಉತಾರ್ ಮುದರ್ಸುಚೆ ನಾಕಾ ದೆಕುನ್ ತೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಬಾಪಯ್ ಪುತಾಚೆ ಸದಾಂಚೆ ಸೊಡ್ ತೆಂ. ತರ್ ತುಮಿ ಸುಕ್ರಾರಾ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಥಂಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾಂ ಡೊಲ್ಫಿ ಘರಾ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಹೆಂ ಪಾವ್ಟಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಫೆಸ್ತ್ ಕರ‍್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್, ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ನೆಂ ದೆಕುನ್ ರೊಬಟಾಕ್, ವಿಲ್ಫಿಕ್, ಡೊಲ್ಫಿಕ್ ಆತಾಂಚ್ ಸಾಂಗೊನ್ ದವರ್ಲಾ. ಪುಣ್ ತುಂ ಮಾತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಚುಕ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಿರಣಾನ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಸಾಯ್ಬಾ ತುಮಿ ಪೆಸ್ತ್ ಕರಾ, ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಪೆಸ್ತಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಮಾಶೆಂ ಕರ್ತಾನಾ. ತೆಂ ವ್ಹಯ್ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊಯ್ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಂವಾತ್ ಮೊಂತಿ ಪೆಸ್ತಾಕ್ ವೆಚೆ ಭಾಗ್‍ಚ್ಚ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಮೆಳ್ಳೆನೆ ಕಶೆಂ ಗಮ್ಮತ್‍ಗೀ? ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಿರಣಾನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ. ಗಮ್ಮತ್ ಕಿತೆಂ ಮೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ ರಾಂದ್ಲೆ, ಜೆವ್ಲೆಂ ಹೆಂಚ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮ್ಹಳೆಂ, ತಿಶಿಲ್ಯಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಿರಣಾಚೊ ಕೊಲ್ ಕಟ್ಟ್, ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲೆ ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ಉಲೊಯ್ಲೊಗೀ? ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತಾ, ಚಿಂತಾ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಕಿರಣಾಚೆ ಮೆಸೆಜ್ ಆಯ್ಲೆ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಕ್ರೇಡಿಟ್ ಫಿನಿಶ್, ಮಾಗಿರ್ ಕೊಲ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್.
ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಕುಶಿನ್ ದವರ್ನ್ ಕಾನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ನೀಟ್ ಕರ್ನ್ ಭಿತರ್ ಕಿತೆಂ ನಿದ್ಲ್ಯಾತ್‍ಗೀ?, ಕಿತೆಂ ಆವಾಜ್ ಆಸಾಗೀ? ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಮಾಯ್ ಸುನೆಚೆ ಕುಸು ಕುಸು ಚಾಲುಚ್ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುತಾಕ್ ಆವಾಜ್ ದಿವ್ನ್ ಆಪಯ್ತಾನಾ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಲೊ, ತೊ ನಿದ್ಲಾ ತುಜ್ಯಾ ರಾಗಾನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ. ಹಾಂವೆ ಪಾಟಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಜಾಪ್ ದಿನಾಸ್ತಾ ಧಲ್ಚ್ಯಾ ಚೆಯರಾರ್ ಪಾಟ್ ನೀಟ್ ಕರುನ್ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಎಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಚರಯ್ಲಿ.ಸಗ್ಳೆಂ ಹಿತಾಲ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ವೊಲಿನ್ ಪಾಂಗ್ರಿಲಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾಲೆ ಸಂಗಿ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಫುಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫುಲಾರ್ ಏಕ್ ಪಿಸೊಳೆಂ ಮ್ಹೊಂವ್ ಚಿಂವೊಂಕ್ ಫುಲಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಫುಲಾರ್ ಉಬೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜಿ ದೀಷ್ಟ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ತ್ಯಾ ಪಿಸೊಳ್ಯಾಚೆರ್ ಖಂಚೊನ್ಂಚ್ ರಾವ್ಲಿಂ... ಸವೆಂ ಮತಿಂತ್ ಸಭಾರ್ ಚಿಂತ್ನಾ ಲಾರಾಂ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ವ್ಹಯ್, ತೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಪಿಸೊಳೆ ಕಶೆಂ ಎಕಾ ಫುಲಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಫುಲಾರ್ ಉಡೊನ್ ಮ್ಹೊಂವ್ ಚಿಂವೊಂನ್ ಆಪ್ಲೆ ಪೊಟ್ ಭರ್ತಾ, ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಪೊಟಾಚ್ಯಾ ಭುಕೆಕ್, ಬರ‍್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚಾ ದಿಶೆನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೊಂಬಯ್, ಬೊಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಉಬಾಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆ ಆನಿ ಆಜ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಜಿಕ್ಲೊಗಿ, ವಾ ಸಲ್ವಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಮ್ಹಜೆಚ್ ಲಾಗಿಂ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ವ್ಹಯ್ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್, ಪುಣ್ ಮಾಕಾ ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ಮೆಳ್ಳಾ? ಏಕ್ ಬರೆಂ ಘರ್, ಬರೆಂ ಕಾಮ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ವ್ಹಯ್, ಜಿವಿತಾಚಿ ದೋಣ್ ವೊಚ್ಚುನ್ ಸುಖಾಳ್ ದಿಸಾಂಚೆ ಸೊಪಾಣ್ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ತರಿ ಸತ್ ಜಾಯ್ಶೆ ಕೆಲಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸುಖಾಳ್ ದಿಸಾಂಚಾ ಪಯ್ಣಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಜಾಯ್ತೆ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಖಂಚ್ತಾ. ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುಮಿ ವಿಚಾರ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ತುಮಿ ತುಮ್ಕಾಚ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತುಂಮ್ಕಾಯಿ ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಪಾಪಿಂಚ್ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ಆಮಿ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಶಹರಾಕ್ ಉಬೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಸುಧಾರಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚೆ ಆದ್ಲಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ ರಿತಿ ರಿವಾಜಿ, ಆದ್ಲಿ ತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚರ‍್ಸುಂಚಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ರೀತ್ ನಿಯಮಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್, ತಿ ಆದ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆತಾಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬರಿ ಭೊಗ್ತಾಂ, ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಹಾಂವೆ ಮಾಕಾಚ್ಚ್ ವಿಚಾರ್ತಾ. ಧಯ್ರಾನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾ ಕಡೆಂ ಝಗ್ಡೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾತನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾ ಸಕ್ತೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಯ್ಗಿ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ.
ವ್ಹಯ್ ತೆ ಲ್ಹಾನ್ಪಣ್ ಆನಿ ತೆಂ ತೆದಾಳಾಚೆ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಚಿಂತ್ತಾನಾ ಜಿವಾಂತ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಉಮಾಳ್ತಾ. ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಭರ್ತಾ. ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಮಹಿನೊ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮಿ ವ್ಹಡಾ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲೆ. ನೊವ್ ದಿಸಾಂ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಕ್ ನೊವೆನಾಂ ಸವೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಸೊಭಿತ್ ರಂಗ್ ರಂಗಾಳ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪುಂಕ್ ನೊವ್ ದಿಸಾಂಚೆ ನೊವೆನ್ ಆನಿ ನೊವ್ ದಿಸಾಚೆ ಆಮ್ಚೆಂ ತೆಂ ಘಡಾಂ-ಮೊಡಿಂ ಚಿಂತಾನಾ ಆತಾ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಹಾಸೊ ಉದೆತಾತ್. ಮಾಯ್ನ್ ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಹಟ್ ಧರ್ನ್ ಫಾಂತ್ಯಾ ಫರಾರ್ ಟೊರ‍್ಚ್ ಘೆವ್ನ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಫುಲಾ ಸೊಧುನ್ ವೆತಲ್ಯಾಂವ್. ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಆಮಿ ದೊಗಾಂ ತೆಗಾಂಚೊ ಗ್ರೂಪ್ ಕರ್ನ್ ಪಯ್ಸ್, ಪಯ್ಸ್ ಫುಲಾಂಚಾ ಸೊದ್ನೆರ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತಾಂತುನಿ ಆಮಿ ಪಯ್ಲೆಂ, ತಾಣಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಭಿತರ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲ್ತಾಲೆ. ಎಕಾ ದಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫುಲ್ಚೆ ಬೊಂಗೆ ಫ್ಯಾಂತ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಹಾಡುನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ದವ್ರುನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೊಂಗೆ ಪಾಕ್ಯಾರ್ ಫುಲೊಂಕ್ ದವರ್ನ್ ರಾತಿ ನಿದೊನ್ ಕೆದಾಳಾ ಫಾಂತೆ ಜಾತಾಗಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ರಾಕ್ತಲ್ಯಾಂವ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಖಾತಿರ್ ಬೊಂಗೆ ಜಮೊಂವ್ಕ್ ಪರತ್ ತಲಾಸ್ ಕರುನ್, ಪಾಕ್ಯಾರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫುಲ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬೊಂಗೆ ಕಾಡ್ನ್ ಮಾಂಯ್ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ಸೊಭಿತ್ ಕರ್ನ್ ದಾಳ್ನ್ ದಿತಾಲಿ, ಮಧೆಗಾತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಫುಲಾಂ ಭಿತರ್ ಸೊಭಿತ್ ಪುಲ್ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಅರ್ಪುಂಕ್. ಪಾಟಿರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಪೊತೆ, ಎಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಭುತಿ ಆನ್ಯೇಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಫುಲಾಂಚಿ ಬೊಶಿ ಘೆವ್ನ್ ಮಯ್ಲಾ ಪಯ್ಸ್ ಚಲೊನ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮೀಸ್ ಭೆಟವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೊವೆನ್, ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪುನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾಲ್ಯಾಂವ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಫುಲಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಚರ್ಚಾ. ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ಥಂಯ್ ಫುಲಾಂ ತಲಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ, ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ಹಾಂಗಾ ಗೆಲ್ಲೊ, ಥಂಯ್ ತಿತ್ಲೆ ಫುಲಾಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಹಾಂಗಾ ಇತ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ಳೆ, ಥಂಯ್ ತಶೆಂ ಜಾಲೆ, ಹಾಂಗಾ ಅಶೆಂ ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣೊನ್. ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗೊನ್ ದವರ್ಚೆ ತುಂಮ್ಗೆರ್ ಫುಲಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಯಾ ತುಕಾ ತೆ ದಿತಾ ಹೆ ದಿತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಂಚೆ ಕರ್ನಾಯಿ ಫುಲಾಂ ಮೆಳ್ಚೆ ಬರಿ ಕರ್ತಾಲೆ.
ತ್ಯಾ ನೋವ್ ದಿಸಾಂನಿ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಫುಲಾಂ ಸೊಧುನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ವೆತಾನಾ ಮೊಗೆಂ, ತೊವ್ಶೆಂ, ಸಾಂಗೊಯಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ವೆತಾಲೆಂ ತರೀ ತ್ಯಾ ಬಾಪ್ತಿ ಕಿತೆಂಚ್ ತಕ್ರಾರ್ ಉದೆನಾತ್ಲೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭುರ್ಗಿಂ ದೆವಾಚಿ ದೆಕುನ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಯಿ ವಾಲಿಂಚೆ ಕಿತೆಯಿ ಚೊರ್ನ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ತೆದಾಳಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಬೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೊಣಿ ಝಗ್ಡೊಂಕ್ ಯೆನಾತ್‍ಲ್ಲೆ, ಆತಾಂಚಾ ಪರಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಝಗಡ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ತೆದಾಳಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಫ್ತ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಘರ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ನ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ‍್ತಾಲಿಂ. ವ್ಹಡಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಪೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಮಾಯ್-ಬಾಬ್ ಪರ್ಗಾಂವಾತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಗಾತ್ ಬರೊವ್ನ್ ಕವರಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಯಾರ್ ದವರ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ಪೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಮೀಸಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಸಂಗಿ ವ್ಹರುನ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ನವೆಂ ಬೆಳೆ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಘರಾಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತ್ಯಾ ಕವರಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪೊಸ್ಟ್ ಕರ್ನ್ಂಚ್ ಬಾಬ್ ಘರಾ ಯೆತಾಲೊ ತರ್, ಮಾಯ್ಕ್ ಘರಾ ಯೆವ್ನ್ ರಾಂದ್ಚೆ ಕಾಮ್ ತರ್ ಆಮ್ಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಪೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ದಿಲ್ಲೊ ಕೊಬು ಹಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್. ಕೊಬು ಘೆವ್ನ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾಯ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪೊಕ್ರಿ ಪೊಣಾಂ ತೆಂ ಆತಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಚ್ ನ್ಹಯ್.
ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ದನ್ಪರಾಚೆ ನವೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸವೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆಂವ್ಚಿ ತೆದಾಳಾಚಿ ರಿವಾಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲಿ, ಜೆವಾಣ್ ಜೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ ಘರಾನ್-ಘರ್ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಹೊಗಳ್ಸುನ್ ಮರಿಯೆಚಿ ಕಂತಾರಾ ಬ್ಯಾಂಡಾಚೆ ವಾಜಪ್ ಕರುಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಕಾರ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಘಳಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಡಾಕ್ ರಾಕ್ಚೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಗಾಂವ್ಚೆ ನಾವಾಡ್ದಿಕ್ ಫುರ್ಟಾಡೊ ಗೆಲೆಂ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಚೆ ಸಾಂದೆ ಮಯ್ಲಾಂ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಚಲೊನ್ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಘರಾನ್-ಘರ್ ಯೇವ್ನ್ ದೊದೊನ್ ಮಿನುಟಾಂ ಮರಿಯೆಚಿ ಕಂತಾರಾ ಬ್ಯಾಂಡಾ ದ್ವಾರಿಂ ವಾಜಪ್ ಫುಂಕೊನ್ ಪೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಬ್ಯಾಂಡಾ ದ್ವಾರಿ ದೊಡ್ತೊ ಕರ್ನ್ ವೆತಾಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘರ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದೆ ಎಕ್ ಕುಟಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊಗಾನ್ ನವೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಜೆವ್ತಾಲೆ. ಜೆವಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಪಾನ್ ಫೊಡ್ ತರ್ ಆಮ್ಕಾ ಲ್ಹಾನಾಂಕ್ ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡಲ್ಲೊ ಕೊಬು ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಮಾಡಾ ಕಾಟ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಸೊಲ್ನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಮಿ ಚಾಬೊನ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾ ಕೊಬಾಕ್ ಭಾಟ್ ಭರ್ನ್ ಮುಯೊ ಯೆತಾನಾ ಮಾಯ್ಚೆಂ ಪುರ್ಪುರೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಚ್ ಸಗ್ಳೆ ಭಾಟ್ ಝಡ್ನ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚೆ ಕಾಮ್. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಹೆ ಸರ್ವ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾಂಗೀ? ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ಬಾಜಾರಾಂತ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫುಲಾಂ ಶಿಂವ್ತಿ, ಆಬೊಲಿ, ಮೊಗ್ರಿಂ ಶಿವಾಯ್ ತೆದಾಳಾಚೆಂ ತೆಂ ಸುರ್ಯಾಕಾಂತಿ, ಪಾಂಚ್ ಪಾಕ್ಳೆಂ, ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಪಾಕ್ಳೆಂ, ದಾಸವಾಳ, ಜಿನಿಯಾ, ಜಿಡ್ಡೆ, ಡೆರೆ, ವಾಗಾ ನಾಕ್ಷೆಂಚೆ ಫುಲಾಂ, ತೆರಾ ಫುಲಾಂ. ಮಿಠಾಯ್ ಫುಲಾಂ, ಲಾಟನಾಂಚಿ ಫುಲಾಂ ಅಸಲಿಂ ಪುರಾ ಆತಾಂ ದಿಸಾನಾ. ತಿಂ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್, ತಿಂ ರೀತಿ-ರಿವಾಜ್ಯೊ ಆತಾಂ ಆಳ್ವೊನ್ ಗೆಲಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಪರ್ಗಾಂವಾತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದಾಡ್ಚೆ ನವೆಂ ಬೆಳೆ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಎಕ್ ಕುಟಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೆಂವ್ಚೆ ನೊವೆ ಜೆವಾಣ್ ಜೆಂವ್ಚೆ ಆಜ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಆತಾಂಚಾ ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತಪ್ಪಾಲ್ ಖಾತೊ ಮುಲ್ಯಾಕ್ ವೊಸುನ್ ಇ-ಮೇಲ್, ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್, ಫೆಸ್‌ಬುಕಾರ್ ಥಂಯ್ ಕಿತೆಂ ರಾಂದ್ಲಾ, ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾತ್, ಕಿತೆಂ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಬಾರ್ ಫೊಟ್ಯಾ ಸವೆಂ ಸೆಕುಂಡಾನ್ ಆದಲ್ ಬದಲ್ ಜಾತಾನಾ ತಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಆದ್ಲಿ ರಿವಾಜ್ ತಿ ಅದ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆತಾಂ "ತೆಂ ಏಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಮಾತ್ರ್" ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಯೆತಾನಾ ಜೊರಾನ್ ವಾರ‍್ಯಾ ಸವೆಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಚೊ ಥಂಡ್ ಶಿಂವೊರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾ ಸಂಸಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪೊರ್ತಾಲೊ.

Bookmark and Share