ಆಮ್ಕಾಂ (ಪೀ)(ಜೀ)ಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡಾಂ

[ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೊಣ್ಯಾಕ್ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಘಡ್ಚೆಂ ದುರಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಗೀ ಕುಟ್ಮಾಂಚ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೆ ಲಜ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಮಾಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಅಗೌರವ್. ಗಾಂದಿಜಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ "ಏಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಉನ್ನತಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಉನ್ನತಿ” ತರ್ ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ನಾಸ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ನಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾಂ ಏಕ್ ಪಿಂವ್ಡೊ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜೀವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಅನಾಹುತ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಎಕ್ ಶಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಬ್ತಾಂ. ಪಿಯೊಣೆಂ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ಆಪುಣ್ ಸೊರೊ ಸೊಡ್ತಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಢೃಡ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ತಾಚೆ ಅಸಾಹಾಯಕ್ಪಣ್ ಪರತ್ ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೊಣ್ಯಾಚಾ ಗುಲಾಮ್‌ಪಣಾಕ್ ದುಷ್ಟ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಚೊ ಪಾರೊ ರಾಕೊನ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾ]

ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಸದಾಯ್ ಗಲಾಟೊ ಬೊಬ್ ಆನಿಂ ಮರಾಮರಿ ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಭುರ್ಗಿ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾನಿಂ ಕಾಂಪುನ್ ಬಸ್ತಾತ್. ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್ಯಾಂಚೆ ಕಾನ್ ನೀಟ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಹೊ . ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ಶ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಸದಾನಿತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ತಾಂಕಾ ತರಾತುರಿ. ಘರ್ಚೊ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಚಾವ್ಡೆರ್ ಆಡ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ. ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚೊ ಸಂವಾದ್ ತಾಚೊ. ಬಾಯ್ಲ್ ಬಾವ್ಡಿಂ ಕಪಾಲಾಚೆರ್ ಹಾತ್ ತೆಂಕುನ್ ಆಪ್ಲೆ ನಶಿಬ್ ಆಟವ್ನ್ ಚಿಂತೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾ. ತಿಚೊ ಪತಿ ಮಾತ್ರ್ ಆಮಾಲಾಂತ್ ಲೊಳುನ್ ಆಸಾ. ಸಾರ್ಕೊ ದಲ್ಚೊ ಜೀವ್ ತಾಚೊ ಉಟುಂಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾಂ ತರಯೀ ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಧರ್ನಿಕ್ ಭಾರ್ ದಿವ್ನ್ ಆಡ್ ಪಾಂಯಾನಿ ಉಬೊ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಥಾಪ್ಡಾಯ್ತಾ ಖೊಂಟಯ್ತಾ. ಆಮಾಲ್ ಅಖ್ಖೊ ಜೀವ್ ಗುಂವ್ಡಾಯ್ತಾನಾ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಥಾಪ್ತಾ. ತಾಕಾ ನಾಂ ಥಿರೆಚೊ ಠಿಕಾಣೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯ್ ಬಾಬಾಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ತಾಕಾಚ್ ಭರ್ವಸೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಪತಿಣ್ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ದೊಳೆಂ ದುಕಾನಿ ಭಿಜೊವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ನ್ ಆಸಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಡಿಯೆರ್ ನಿದೊವ್ನ್ ದುಕಾನಿಂ ಭಿಜ್ಲಲೊ ಪಾಲೊವ್ ತಾಂಚೆರ್ ಹಾಂತುಳ್ನ್ ತ್ಯಾ ಧಗಿಂತ್ ತಾಂಕಾ ಥಂಡಾಯ್ ದಿವ್ನ್ ಆಸ್ರಾಯ್ತಾ. ಮೊದ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚಿ ಜಾಗ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತಿಂ ಮೌನಪಣಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಟವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚ್ಯಾ ಆಮಾಲ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆಕ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಿಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತಲ್ಲೆ ಪರಿ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದೊಳೊ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಕುಡೀಕ್ ಇಲ್ಲೊ ವಿಶೆವ್ ದಿವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದೀಸಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಲೊಳ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತಿಚೊ ಪತಿ ಭಾಯ್ರ್ ತೊಟಾಂತ್ ಮಾಡಾಂಕ್ ಉದಾಕ್ ಒತುನ್ ಆಸಲ್ಲೊ ಪಳೆತಾನಾ ತಿಚ್ಯಾ ಬಾವಲ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಸಾದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಸದಾನಿತ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾ ತಿಕಾ ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ನವಾಲ್ ಜಶೆ ಭೊಗಾನಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾಂತ್ ಘಡಲ್ಲೊ ಡೊಂಬರಾಟ್ ತೊ ಸಗ್ಳೆ ವಿಸರ್ತಾ.ಹೊ ಸೊರೊ ಭಿತರ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆ ಪರಿಜ್ಞಾನ್ ಸೊಡಾಂ ಆಪೂಣ್ ಕೊಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಗುಂಗೊ ತಾಕಾ ಆಸಾನಾ. ಪುಣ್ ರಾತಿಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್ ಚಲಂವ್ಚೊ ಆಕ್ರಮಣ್ ತಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂಚೆರ್ ಛಾಪೊ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಾ ಪರಿ ಖಂಚ್ತಾ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಂ ನೆಣ್ತಿ, ಆಮ್ಚೊ ಪಪ್ಪಾ ಅಸೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಯ್? ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಮುಗ್ದ್ ಸವಾಲ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅವಯ್ಕ್ ವಿಚರ್ತಾನಾ ತಿ ಜವಾಬ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ. ಜಾಪ್ ದಿತಿ ತರ್‌ಯೀ ತಿಂ ಕಸಲಿ ಬಾವ್ಡೀ. ಕೊಣ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮದೆಂ. ತಿ ನೆಣಾರಿಂ ಭುರ್ಗಿ? ಹರ್ಯೆಕಾ ದೀಸಾ ಚಿಂತ್ನಾನಿ ಕರ್ಗೊಂಚಿ ತಿಂ ಆವಯ್? ಯಾ ಅಮಾಲಾಂತ್ ಲೋಳ್ಚೊ ಘರ್ಚೊ ಯೆಜ್ಮಾನ್? ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಆದೇಸಾಕ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕ್ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಯೆವಹರ್ಸಿತಾ ತರ್. ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಆಮಾಲ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ಕ್ರೂರ್ ಪಣಾಚಿ ಕರ್ನ್ಯೊ ಬಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾತ್ ಆಮಾಲ್ ತಾಕಾ ನಾಡ್ತಾನಾ ರೀಣ್ ತರ್‌ಯೀ ಕಾಡುನ್ ಪಿಯೆತಾ ಸಕಾಳಿಂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮತಿನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ಆಮಾಲ್ ಸೆಂವಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘಡ್ಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಶಿರಾಂ ಶಿರಾನಿ ರಿಗ್ಚೊ ತೊ ಅಮಾಲ್ ಹ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ಸಗ್ಳೋಚ್ ಹಾಲೊನ್ ದವರ್ತಾ. ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಚೆ ಶಿರಾಪಾಂಚೆ ಉಲೊವ್ಣೆ ತಾಣೆಂ ಚಲ್ಚಿ ರೀತ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಳೆತಾನಾ ಸೊರೊ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ರಿಗೊನ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚಿಂತುಕ್ ಲಾಯ್ತಾ.

ಸುರ್ವೆರ್ ಇಲ್ಲೊ ಇಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕುಡಿಂತ್ ರಿಗೊನ್ ಮತ್ ಉಲ್ಲಾಸುನ್ ಹೂ ನಶ್ವರ್ ಸಂಸಾರ್‌ಚ್ ವಿಸ್ರಾಶೆ ಕರ್ಚೊ ಹೊ ಆಮಾಲ್. ಕ್ರಮೇಣ್ ಹೆಂ ಸೆಂವ್ಚೆತ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಪಿಡಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಾತ್ ತರ್. ಹ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಪಿಡೆಕ್ ವೊಕಾತ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ ಮೆಳಾತ್?? ತಿಶಿನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾ ಹಿಶಿನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕಿ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾ ಜಿವಿತ್ ದೊನ್ ಹೊಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರಲ್ಲೆ ಪರಿ ಚಲ್ತಾ. ಥೊಡೆಂ ಎಕಾಚ್ ಶೆವಟಾಕ್ ಆಮಾಲ್ ನಾಕಾಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೊಡ್ತಾಲ್ಯಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ. ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಆದೇಸಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ಥರ್ಥರ್ಚೆ ಹಿಶಿನ್ ಮೊನ್ ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನಿ ಉದಾಕ್ ದೆಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಆಮಾಲಾಕ್ ಆಂಗವ್ನ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆ ಬೆಕಾರ್ ಜಿವಿತ್ ಸಾರೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ಆಮ್ಚೆಂ ಮದೆಂ ಸಬಾರ್ ಆಸಾತ್.

ಸುರ್ವೆರ್ ಇಲ್ಲೊ ಇಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೆಂವ್ತಾನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕೊನ್ ಆಮಾಲಾಚೆರ್ ತೊ ಸಂಫೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಅವಲಂಬಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಹವ್ಯಾಸ್ ತಲಬ್ ಜಶಿ ಪರಿವರ್ತಿತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸದಾಂಚಿ ನಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾಂ. ಹ್ಯಾ ಮರಿಫಾತ್ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲಿ ಜೀವಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗ್ಡೊನ್ ಘೆತಾಂ. ಡ್ರಗ್ಸಾ ತಸಲಿ ಮಾದಕ್ ಸೆಂವ್ಚಿ ಪಿಡಾಂ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ರೀತಿನ್ ಗುಣ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೀಸಾನಿ ಅಮಾಲ್ಪಣ್ ಸೊಡೊಂವ್ಚೆ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ಸವಾಲ್ ನ್ಹಯ್. ಸುಮಾರ್ ಎಕಾ ದಶಕಾ ಪಯ್ಲೆ ಹ್ಯಾ ಆಮಾಲ್ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಯೆಕ್ ಮಾದಕ್ ದುರ್ವ್ಯಸನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೋಕ್ ಪುಕಾರ್ತಾಲೊ; ಹ್ಯಾ ದೀಸಾನಿ ಹಾಕಾ ಆಲ್ಕೊಹೊಲಿಸಮ್ ಯಾ ಮಾದಕ್ ದುರ್ಗುಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಅಮಾಲ್ ಸೇವನ್ ಹ್ಯಾ ರೀತಿನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ರಿಗಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಎಕ್ ಅನಿಶ್ಚಿತ್ ವಿಶಯ್. ಅಮಾಲ್ ಸೇವನ್ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಹರ್ ಎಕಾ ಅಂಗಾಗಿ ದೆಸ್ವಾಟಾಯ್ತಾ ಹಾಂತುನ್ ಆಸ್ಚಿ ವೀಕಾಳ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಶೀರಾಂಚೆರ್ ಭಿಕರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಹೆಂ ಅಮಾಲ್ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾದ್ವಾರಿಂ ಜಾತಾ. ಹೊ ಗೀಳ್ ಪಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಾನಾ ಸಕ್ತೆಕ್ ಮಿರ್ವೊನ್ ಪಿಂವ್ಚೆ ದುರ್ಗುಣ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಜಾಯನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಫಾನ್ ಹಾಚೆರ್ ಅಸಕ್ತ್ ಉಬ್ಜೊಂಚಿ ಸಾದ್ಯತಾ ಆಸ್ತಾ ಹ್ಯಾ ಮರಿಫಾತ್ ಪಿಯೆತಾಲೊ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ನ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಥಾವ್ನ್ ಪಿಂವ್ಡೊ ಮ್ಹಣೋನ್ ಕೀಳ್ ರಿತಿನ್ ವೊಲಾವ್ನ್ ಘೆತಾ.

ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಭಾರ್ ಕಾರಣಾಂ ದಿವ್ಯೆತ್. ಜಿವಿತಾಚೆ ತಾರುಂ ಸಾಗೊನ್ ವೆತಾನಾ ಅಚಾನಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಅನ್ವಾರಾಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್. ಯಾ ತೊ ಎಕಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾಕ್ ಸೆಂವುನ್ ಅನ್ಬೊಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕೂತುಹಲ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್ತಾ . ಅಪ್ರಬುದತ್ವ್ ಯಾ ಮೂರ್ಖ್‌ಪಣ್ ಹೆಯೀ ಎಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಶೆ ದಿವ್ಯೆತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಾಗ್ಚಿಂ ಹಿಂ ಗ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಡುಕ್ ಜಾಯ್ನಾತಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಿಣಿಂ ಬೆಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ವೆಗ್ಳಿ ಕಾರಣಾಂ ಅಮಾಲ್ ಸೆಂವುನ್ ಸಂಸಾರ್ ವಿಸ್ರಾತಾನಾ ಮೆಳ್ಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭೊಗ್ಚೆ ಪಶ್ಚಾತಾಪ್. ಸಮಾಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಅವ್ಮಾನ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಂಯ್ ಅಮಾಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಆಂಗೊನ್ ಘೆತಾಂ. ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂಗಾ ಸಂತತೆ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಗು ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಂದರ್ಬಾ ಆಸ್ತಾತ್. ಪಿಂವ್ಡ್ಯಾಚೊ ಪುತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಿಯೊಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಥಂಯ್ ವಾಡೊನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಸಂದರ್ಬಾ ಆಸ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಪಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಪಿಂವ್ಡೆಂ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನ್ಹಂಯ್. ಹಾಂಗಾ ತಿ ವೊಡ್ನಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಸಮಾಜ್ ಆನಿಂ ತಾಣಿಂ ವಾಡ್ಚೆ ಪರಿಸರ್ ತಾಂಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಚಿಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾಂ ತರ್ನ್ಯಾ ಮತಿಚೆರ್ ಚಡ್ ಪ್ರಬಾವ್ಬರಿತ್ ಗಾಲ್ತಾತ್. ಬಾಪುಯ್ ಪಿಂವ್ಡೊ ತರೀ ಹ್ಯಾ ಆಮಾಲಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪಡೊಂಕ್ ದಿನಾಸ್ತಾ. ತಾಂಕಾ ಸರ್ವ್ ರಿತಿನ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಪೊಸ್ಚೆ ಬಾಪಯ್ ಆಮ್ಚೆ ಮದೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್. ಎಕಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾಕ್ ಆಮಾಲ್ ಪಿಯೊಣ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ತಾಕಾ ಹರ್ಶೆಚಿ ಭುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ವೆತಾನಾ. ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಕೊಣೆಯ್ ತಾಚೆ ಮಾತೆಂ ಭೆತೊನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರಿ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಕಿಮ್ಚಿತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಮೆಳ್ಚಿ ಅಸಾದ್ಯ್. ಅಕ್ರೇಕ್ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾನಿ ಪಿಯೊಂವ್ಚೆ ಸೊಡ್ ಸಾಯ್ಬಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ವಯ್ರ್ ಮಾಗೊನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆ ಸಾಂಡ್ಲ್ಯಾರಿ ದೈಹಿಕ್ ರೀತಿನ್ ತೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಕುಗ್ವೊನ್ ಕುಡ್ ಕಾಂಪ್ಚೆ ಘಾಮೆಂವ್ಚೆ ಕುಡಿಂತ್ ಉದ್ರೇಕಾ ತಸಲಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಘಡಿತಾ ಘಡ್ತಾನಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತೊ ಅಮಾಲ್ ಆಪ್ಣಾಥಂಯ್ ಹಾಡೊನ್ ಘೆತಾ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಸ್ತಮಾ ಬರಿಂ ಆಮಾಲ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ಹೊ ಎಕ್ ರೊಗ್ ಜಶೆ ಉಬ್ಜತಾ ಹಾಂಗಾ ಫರಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಮಾಲ್ ಸೆಂವ್ಚೆ ಹೆಂ ಸ್ವಯಂಕ್ರತ್. ಮದ್ಯ್ ವ್ಯಸನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಗುಣ್ ಕರುಂಕ್ ಕಶ್ಟ್ ತರಯೀ. ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಖರೆಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಶೆಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ವಿಧಾನಾನಿ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲೆ ಶಾಂತ್ ಪರಿಸರ್ ಲಾಭಾತ್ ತರ್ ತಾಚೆಂ ಥಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ಯೆತ್. ಹ್ಯಾ ಅಮಾಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಘಡ್ಚೊ ಧೀಗ್ ದುರಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚ್ಯಾಕ್ ಸಮಾಜೆಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಅಗೌವ್ರವ್ಪಣ್. ಗಾಂದಿಜಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ "ಏಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಉನ್ನತಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಉನ್ನತಿ ತರ್ ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ನಾಸ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ನಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾಂ ಏಕ್ ಪಿಂವ್ಡೊ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜೀವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಅನಾಹುತ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಎಕ್ ಶಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಬ್ತಾಂ ಸೊಡಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ಆಪುಣ್ ಸೊರೊ ಸೊಡ್ತಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಢೃಡ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ತಾಚೆ ಅಸಾಹಾಯಕ್ಪಣ್ ಪರತ್ ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೊಣ್ಯಾಚಾ ಗುಲಾಮ್‌ಪಣಾಕ್ ದುಷ್ಟ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಚೊ ಪಾರೊ ರಾಕೊನ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತೊ ತ್ಯಾ ಅಮಾಲಾಂತ್ ಲೊಳ್ಚೆ ಸಂದರ್ಬ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಅಶೆ ಘಡಾನಾಸ್ತಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಗೌರವಾನ್ ಲೆಕ್ಚೆ ಗರ್ಜ್ ಪಿಂವ್ಡೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಕಾ ಭೊಗುಂಕ್ ದಿನಾಸ್ತಾ ನೈತಿಕ್ ರೀತಿನ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ್ ತಾಚೆಥಂಯ್ ವಾಡೊಂವ್ಚೆ ಗರ್ಜ್.....

(ಥೊಡೆಂ ವಿಷಯ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾನ್)

ಅನಿಲ್ ಬೈಂದೂರ್

Bookmark and Share