Altar Boys

ಜುವಾಂವ್ ಸಾಂ ಜುಂವಾವ್ ಬರ್ಕ್ಸ್ಮನ್ಸಚಾ ಜಿಣಿಯೆಚಾ ಪ್ರೇರಣಾನ್ ಭರೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆಮಿ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಮೇಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಸದಾಂ ಮೀಸ್, ಆಯ್ತಾರಾಂ ಅನಿ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ನಿರಂತರಿ ಸೆವಾ ದಿವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾಂವ್, ವಿಶೇಷ್ ಫೆಸ್ತಾಂ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಸಕ್ಕಟ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಏವ್ಕರಿಸ್ತ್ ಮಿಸಾಚಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾಂವ್.


ಹರ್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾಂ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂ ಜುಂವಾವ್ ಬರ್ಕ್ಸ್ಮನ್ಸಾಕ್ ಮಾನ್ ಕರುನ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಂವ್, ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ನೋವ್ ದಿಸಾಂಚೆ ನೊವೆನ್ ಕರುನ್ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾಂ ಖೆಳಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಂ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾಂವ್, ಹೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಆಧಾರ್ ಘೆತಾಂವ್. ಹರ್ಯೇಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 9:30 ವೊರಾರ್ ಜಮಾತ್ ಚಲಯ್ತಾಂವ್.

Bookmark and Share