ತ್ಯಾ ರಾತಿ೦ ಸಾಡೆ ಧಾ ವರಾ೦ ಉಪ್ರಾಂತ್...

Today is a most unusual day, because we have never lived it before; we will never live it again; it is the only day we have. – William Arthur Ward

ಹರ್ಯೇಕ್ ದಿಸಾ೦ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ೦ತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಘಡಿತಾ ಘಡ್ತಾತ್. ಬೊರೆ ದೀಸ್ ಫಾವೊ ಜಾ೦ವ್ ಮ್ಹುಣ್ ಮಾಗ್ತಾ೦ವ್. ಪೂಣ್ ಥೊಡೆ ಅಸಾಧಾರಣ್ ಘಡಿತಾ ಸಾಧಾರಣ್ ಜೀವಿತಾಂತ್ ಭುಂಯ್ಕಾಂಪ್ ಹಾಡ್ತಾತ್. ಎಕ್ ಸಾಧಾರಣ್ ದಿಸಾ ಘಡಲ್ಲೆ ಅಸಾಧಾರಣ್ ಘಡಿತ್ ಆಧಾರಿತ್ ಅನ್ಭೊಗ್....

ಜೂನ್ 26, 2012 ಧಾ ವರಾ೦ಚೆ ಆಸ್ ಪಾಸ್
ಭಾಯ್ರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾವ್ಸ್ ಓತ್ತಲೊ೦. ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಘರಾ ಬಸೊನ್ ವಿಸ್ಕಿ ಘೊಟ್ತಾಲೊ. ಎಕ್ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಘೊಳ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಜ್ ಮಾಕಾ ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ೦ ಲಾಭ್ಲಿ೦. ಎಕ್ಸುರೊ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ಆಶೆತಾಲೊ೦. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತೆ೦ ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಹಾಜೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ೦.
‘Jee1 Calling’
'ಹಲೋ .... '
'ಹೇಯ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರೂಮಾಕ್ ಯೆ೦; ಅರ್ಜೆಂಟ್ '
'ಕಿತೆ೦ ಜಾಲೆ ಸಾಯ್ಬಾ, everything’s fine?’
'ಹಾಂ ಹಾಂ, ಹಾಂಗಾ ಯೆತೆರ್ ಸಾಂಗ್ತಾ, ತು ವೆಗ್ಗಿ೦ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್, ಯೆತಾನಾ 3rd ಬ್ಲೊಕಾ ಲಾಗಿಂ ಅರುಣಾಕ್ ಪಿಕ್ ಕರ್ನ್ ಯೆ೦.. '
'ಪುಣ್ ಜಾಲೆಂ ಕಿತೆ೦...... ' ಮ್ಹುಣ್ ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾಬಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ್ ಜಾಲೆಂ . ಚಾರ್ಜಿಂಗಾಕ್ ದವರ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪೆಗ್ ವೊತ್ಲೆ೦.
' ಎಕ್ ಘಡಿ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾಂ' ಘುಸ್ಪಡ್ತೆ ಸೋಫಾರ್ ವರ್ಗೊನ್ ದೊಳೆ ಧಾ೦ಪ್ಲೆ.

ಜೂನ್ 26, 2012 ಸಾಡೆ ಧಾ ವರಾ೦

ಉರಲ್ಲೆ ವಿಸ್ಕಿ ಘುಂಟ್ ಮಾರ್ನ್ ಕಾರ್ ಕಾಣ್ಗೆ೦ವ್ನ್ 3rd ಬ್ಲೊಕಾ ಕಡೆ ಚಲ್ಲೊ೦. ಇಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಹ್ಯಾಂ ಗಾವಾಂತ್ ಆವ್ರ್ ಆಯ್ಲೆ ಬರಿ ಭೊಗ್ತಾ. ಖಂಯ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜ್ಯಾಮ್. ಸಿಗ್ನಲಾ ಲಾಗಿಂ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ವಾಹನಾ ರಾವ್ಲ್ಯಾ೦ ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಲನಾತ್ಲೆಂ ಪಳೇವ್ನ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪೆಟವ್ನ್ ಪುರ್ಪುರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಚಲೊನ್ ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆ,
'ಕಿತೆಂ ಸಾಯ್ಬಾ ಘಡ್ಘಡೊ ಮ್ಹುಣ್ ಯಿ ಪೊಡ್ಲಾಗಿ ರಸ್ತ್ಯಾರ್?'
'ನಾಂ ಸಾಯ್ಬಾ, ಆತ್ತಾಂ ಎಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಬಸ್ ಚಡ್ತನಾ ಎಕ್ಲೊ ಪೊಡ್ನ್ ತಾಚೆಂ ವಯ್ರ್ ಕಾರ್ ವಸೊನ್ ತೊ ನಿಮಾಣೆಂ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ತೆ ಆಸಾಂ. ಪೋಲಿಸ್ ಕಾರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ವೇಳ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ಪುರೊ, ತುಮಿ೦ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಸ್ಚಿ೦ ನಾಂ'
ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂಕ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಕಾರ್ ಘು೦ವ್ಡಾಯ್ಲೆ. ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗಲ್ಲೇ ಬರಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ . ಕರೆಂಟ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಳಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಎಕಾಚ್‌ಫರಾ ಎಕ್ಲೊ ಮುಖಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾರ್ ರಾವ೦ವ್ಕ್ ಹಾತ್ ಹಾಲಯ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಹಾತಿಂತ್ ಎಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಹಾ೦ವೆ ಕಾರ್ ರಾವವ್ನ್ ಕಿತೆ ಮ್ಹುಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ.
'ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಡೆಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಘೆ೦ವ್ಕ್ ಆಯ್ಲೊ, ವೇಳ್ ಜಾಲಾ ಬಸ್ ಮೆಳ್ತೆ೦ ನಾ೦. ಇಲ್ಲೇ 4th ಬ್ಲೊಕಾ ಲಾಗಿಂ ಡ್ರೊಪ್ ಕರ್ತಾಯ್ಗಿ'
35-40 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ತಾಚೆರ್ ಬಿರ್ಮೊತ್ ದಿಸೊನ್, ಪಾಟ್ಲೆ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೆಂ.

ಭಿತರ್ ಬಸೊನ್, ' ಸೊರೀ ಅರ್ದ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆ, ಬಸ್ ರಾವ೦ವ್ಕ್ ನಾ೦. ಪೂತ್ ಘರಾ ರಾಕ್ತೆಂ ಆಸಾಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್...'
'ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾಚ್ ವಾಟೆನ್ ವೆತೆಂ ಆಸ್ಲೋ ' ಮ್ಹುಳೆ ಹಾ೦ವೆ, 'ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬಸ್ ಮೆಳ್ಚೆ೦ ಕಷ್ಟ್ '
'ವ್ಹಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ಪುತಾಕ್ ಘೆತ್ಲೆ೦ ಹೆ೦ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ವಚೊಂಕ್ ಪುಣ್ ಯಿ ಜಾತಾಗಿ, ತುಕಾ ಪೂತ್ ಆಸಾಗಿ೦'
'ನಾ.. ಹಾಂವ್ ಆ೦ಕ್ವಾರ್' ಮ್ಹುಣ್ ಹಾಸ್ಲೆ೦ ಹಾಂವೆ . 4thಬ್ಲೊಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಯಾ ಗೆಟಿಲಾಗಿ ಪಾವ್ತನಾ ಕಳ್ಳೆ ಗಿ ಹಾಂವ್ ಅರುಣಾಕ್ ಪಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಸ್ರಲ್ಲೊ, ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಚಾರ್ಜಾಕ್ ದವರ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ವಿಸ್ರಲ್ಲೋ .
'ಹಾಂವ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಡುಂಕ್ ವಿಸ್ರಲಾ, ಎಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಕರುಂಕ್ ತುಜ್ಯೇ ಮೊಬೈಲ್ ಮೆಳಾತ್ಗಿ'
'ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ಎಕಚ್ ಮಿನುಟ್ ತುಮಿಂ ಹಾಂಗಾ ರಾವಾ ಹಾಂವ್ ಮೊಬೈಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಅಯ್ಲೊ ' ಮ್ಹುಣುನ್ ತೊ ಗೇಟಿ ಭಿತರ್ ಧಾ೦ವ್ಲೋ.
ಆತಾ ಪಾವ್ಸ್ ರಾವ್ಲೋ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಾರೆಂ ವಾಳ್ತಲೆ೦. 5-10 ಮಿನುಟಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಹೊ ಮನಿಸ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆನಾತ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಸೀದಾ ಜೀವನಾಚೆ ಘರಾಂ ವೆಚೆ ಮ್ಹುಣ್ ಚಿ೦ತ್ಲೆ. ಪಾಟ್ಲೆ ದಾರ್ ಸಮಾ ಲಾಕ್ ಜಾಳಾಗಿ ಪಳಯ್ತಾನಾ, ತಾಚೆ ತೆಂ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಿಟೀರ್ ಆಸ್ಲೆ೦.
ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆ ಮ್ಹುಣ್ ಕಳನಾಸ್ತಾ೦, ತೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಗೇಟಿ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೋ. ಘರ್ ಪಳೆತಾನಾ ಬರ್ಡೆ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಸಜ್ಲಾ೦ ತೆ೦ ಕಳ್ತಾಲೆ೦. ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಸೀದಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೊ. ಖುಶಾಲಾಯೆನ್ ಆಸಾಜೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಎಕ್ಲೆ ಬಾಯ್ಲ್ ರಡ್ತಾಲೆ, ಸಬಾರ್ ತಿಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ತಾಲೆ೦. ತಿಕಾ ಹಾಂವೆ ಪಯ್ಲೆ ಪಳಯ್ಲಾ, ಖ೦ಯ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಕಳನಾತ್ಲೆ.
'ಹಲೋ, ಹಾಂಗಾ ಇಲ್ಲೇ ವೆಳಾ ಫುಡೆಂ ಎಕ್ಲೊ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ , ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ತಾಣೆ೦ ಹಾಡಲ್ಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾರಾಂತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ' ಮ್ಹುಣ್ ಹಾಂವೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಬಾರ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲೆ೦.
ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾಕಾ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಎಕ್ಲೊ 5-6 ವರ್ಸಾಚೊ ಚೆಡೊ ಲಾಗಿ ಯೇವ್ನ್ ತೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಘೆವ್ನ್, ' ಮ್ಹಜ್ಹೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್' ಮ್ಹುಣೊನ್ ಭಿತರ್ ಧಾ೦ವ್ಲೊ. ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಜ್ಹೋ ಹಾತ್ ವೋಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡುನ್ ರಾಗಾನ್ ವಿಚಾರಿ ಲಾಗ್ಲೊ, ' ಕೊಣೆ ದಿಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ತುಮ್ಕಾ. ಹಾಂಗಾ ಅರ್ದ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಣ್ ಯಿ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ನಾ. ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಹಾಡೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಬಸ್ ಚಡ್ತಾನಾ ಪಡೋನ್ ಕಾರಾಕ್ ಅದ್ಲಾವ್ನ್ ಮೆಲೊ ಮ್ಹುಣ್ ಪೋಲಿಸಾಂಚೆ ಫೋನ್ ಆಯ್ಲಾ.
ಹಾಂವ್ ಭಿಯೇಲೋ... ಭಿಯಾನ್ ಚಾರ್ ಮೆಟಾ ಪಾಟಿ ಸರ್ಲೊ.
'ಪೋಲಿಸಾಕ್ ಫೋನ್ ಕರಾ, ಹಾಣೆಂಚ್ ತಾಕಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೆಲಾ ದಿಸ್ತಾಂ ', ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕತಲೊ. ಹಾಂವ್ ಘುವೊನ್ ಕಾರಾ ಸರ್ಶಿ ಧಾಂವ್ಲೊ... ಕಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಘರ್ಚೆ ವಾಟೆರ್ ಧಾ೦ವ್ಡಾಯ್ಲೆ.. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಥೊಡೆ ಧಾವೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಕಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊಗಿ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ೦. ಮತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ನಾತ್ಲೆ೦. ಕಾರ್ ಶೆಡ್ದಾಂತ್ ದವರ್ನ್, ಘರಾ ಭಿತರ್ ಯೇವ್ನ್ ಖೀಳ್ ಸಿರ್ಕಾವ್ನ್, ಲೈಟ್ ಪಾಲವ್ನ್ ಸೋಫಾರ್ ಚಿರ್ಮುಟೋನ್ ಬಸೊನ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಘಾಮೆಲ್ಲೋ.... ಭಿಯೆಲ್ಲೊ... ಬಾಟ್ಲ್ಯೆಂತ್ ಉರ್ಲೆ ವಿಸ್ಕಿ ಎಕಾಚ್ ಘೋಟ್ ಪಿಯೆವ್ನ್, ದೊಳೆ ದಾಂಪ್ಲೆ . ನಿದೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಲೊ.... ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ತಾನಾ ಹೆ ಏಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸಪಣ್ ಜಾವ್ನಾಸೊ೦ದಿ ಮ್ಹುಣ್ ಮಾಗ್ತಾಲೊ.
ಜೂನ್ 27, 2013, 8.05 am

ದಾರ್ ಬಡಯ್ಲೆ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ದಾರಾ ಸರ್ಶಿ ಗೆಲೊ. ಪೀಕ್ ಹೋಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೀವನ್ ಆನಿಂ ತಾಚೆ ಬಾಯ್ಲ್, ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂತ್ ಎಕ್ ಪುಲಾಂಚೊ ಬುಕ್ಕೊ ಆಸ್ಲೊ. ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ದೊಗಾ೦ಯ್ಕಿ ಭಿತರ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ.
' Boss, ಕಾಲ್ಚೆ೦ ರಾತ್ ಕಶೆ ಆಸ್ಲೆ೦, ಗಮ್ಮತ್ ಗೀ', ವಿಚಾರಿ ಲಾಗ್ಲೊ ಜೀವನ್.
' ನಾ೦ ಸಾಯ್ಬಾ as usual, nothing special’
ತಾಚೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಹಾಸೋನ್ 'ಒಹ್ ಹ್ಯಾ೦ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಆನಿಕಿ thrilling ಆಸ್ತಾ೦ ಮ್ಹುಣ್ ಆಯ್ಲಿ೦'
' ಪ್ಲೀಸ್ ಭಾಬಿ, ತೆ೦ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರಿನಾಕತ್ ....... '
ಜೂನ್ 27, 2012, 7.10 am

'ಧಡ್ ಧಡ್' ದಾರ್ ಬಡ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಉಟ್ಲೊ. ದಾರಾಚ್ಯಾ ಪೀಕ್ ಹೋಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆತಾನ ಭಾಯ್ರ್ ಜೀವನ್ ಆನಿಂ ಎಕ್ ಚೆಡುಂ ಉಬೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ.
'ಹಾಂ ತೆಂಚ್ ಚೆಡು..... ಕಾಲ್ ತ್ಯಾ ಘರಾ ರಡೋನ್ ಆಸ್ಲೆಂ.... ತೆಂಚ್ ಚೆಡುಂ.'
ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂತ್ ಎಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಚೆ ಘಡಿತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ದೊಳ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ.
ಹೆಂ ಜೀವನಾಚೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಯ್ ಗೀ....
' ಪೋಲಿಸಾಕ್ ಫೋನ್ ಕರಾ, ಹಾಣೆಂಚ್ ತಾಕಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೆಲಾ ದಿಸ್ತಾಂ ', ತ್ಯಾ ಘರ್ಚೆ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆ ಆವಾಜ್......
ಹಾಂ ಅರುಣಾಚೆ. ಆತಾ೦ ಸಮ್ಜಾಲೆ... ‘Thank GOD ‘… ಜೊರಾನ್ ಹಾಸ್ತೆ೦ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆ೦ ಕೆಲೆಂ.

' ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ರೆಂ ತುಕಾ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುಂಕ್... ಕಾಲ್ ರೂಮಾಕ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಖ೦ಯ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೊಯ್. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಫೋನ್ ನಾಟ್ ರೀಚೆಬಲ್ ಆಸಾಂ ತುಜೆ.... ' ಫುರ್ಫುರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಜೀವನ್.
' ಹ ಹಾ ಪುರೊ ಪುರೊ ಸಾಯ್ಬಾ... ಬಕ್ರಾ ಕರುಂಕ್ ಹಾವಂಚ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಗಿಂ ತುಮ್ಕಾ... ಭಾಬಿ, ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. You guys got the hell out of me’
'ಕಿತೆಂ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ರೆಂ, ಕಾಲ್ ಸರ್ಪ್ರ್ಯಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ತುಕಾ ಆಪಯ್ಲೇ೦, ಕಾಲ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೆ ದೆವೊಂಕ್ ನಾಂಗಿ'
'ಸರ್ಪ್ರ್ಯಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜಾಲೆ ಮ್ಹಜೆ ..... ನಾ ಸಾಯ್ಬಾ ಕಾಲ್ ರಾತಿ೦ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಕಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಸುಟ್ಲೊಂ.. ಮಾಗಿರ್....... ' ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಂಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆ.
ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಘಾಮೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತೆ ದೊಗಾ೦ ಜೊರಾನ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ೦.
'ರಾತಿ ಪಾರ್ಟೆಕ್ ಯೆನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನೀಬ್ ನಯ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕಾಣಿಚ್ ರೆಡಿ ಕೆಲಾಯ್' ಮ್ಹುಣಾಲೆ ಜೀವನಾಚೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್.
' ಹೇಯ್ at-least ಆತಾ ಒಪ್ವೊನ್ ಗೆಯಾ... ತುಮಿ ಜಿಕ್ಲೆ೦, ಹಾಂವ್ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತೆ೦ ಆಸಾ' ಪರಾತೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಹಾಂವ್.
' ಆತಾ ಆಮ್ಕಾ ಬಕ್ರಾ ಕರ್ಚೆ ನಾಕಾ, ತುಜೊ ನಾಟಕ್ ಪುರೋ, ಬೋತ್ಲೆಂತ್ ದೊನ್ ತೀನ್ ಪೆಗ್ ಉರ್ಲಾ ಪಳೆ ಪಿಯೆ ಸಮಾ ಜಾತಾ' ಮ್ಹುಣಾಲೊ ಜೀವನ್.
'ಹೇಯ್ ತೆ ರಾತಿ ಖಾಲಿ....... ' ಬೋತ್ಲೆಂತ್ ಆಜೂನ್ ಯಿ ವಿಸ್ಕಿ ಆಸ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಉತ್ರಾ೦ ಸುಟ್ಲಿನಾಂತ್.
ಜೀವನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್ ‘Anyways….. ‘
ಜೂನ್ 27, 2013, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವೇಳ್
ದೋಗಾಯಿ ಎಕಾಚ್ ತಾಳ್ಯಾ೦ತ್ ಮ್ಹುಣಾಲೆ, 'ಹಾ ಹಾ anyways wish u a Happy Birthday, Clinton’

– Clinton Dsouza, Team ByndoorchiZalak.com

Bookmark and Share